Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/754

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n AY-poliittinen ja työntekijöiden erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n AY-poliittinen ja työntekijöiden erityisohjelma
 • Vuosi: 1980
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n AY-POLIITTINEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN erityisohjelma

Vahvistettu SMP:n Lahden XXII puoluekokouksessa 3.8.1980

SMP:n AMMATTIYHDISTYSPOLIITTINEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN ERITYISOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Työntekijöille ihmisarvo
Inhimillisyys ja ihmisarvo toteutettava käytännössä
Vapaa ammatillinen järjestäytyminen
Lakko-oikeus
Jokaiselle kunnolliset ansiot
Palkansaajarahastot
Kansalaisten työvoiman suojelu
Turvallisuus ja työntekijäin vaikutusmahdollisuudet
Ammattiyhdistyksen noudatettava jäsenistön tahtoa
Liialliset ammattiyhdistyksen jäsenmaksut alennettava
Naiset huomioitava tasavertaisina ammattiyhdistystoiminnassa
Nuorten ääni kuuluville
Lehtiseteli jäsenen haluamaan lehteen
Ay-liikkeen järjestökenttä
SMP:n ammattiyhdistystoiminta
Ammattiyhdistysliikkeen uudistuttava

Piirrokset: Lauri Kaksonen

Työntekijöille ihmisarvo

SMP:n ideologia rakentuu sille johtavalle periaatteelle, että ihminen on tärkein. Jokainen ihminen on arvokas. Tästä seuraa, että kaikkea inhimillistä työtä on arvostettava, eikä sitä saa millään tavalla halventaa. Työn tulee tapahtua ihmisen itsensä hyväksi, eikä pääoman tai yhteiskunnan mahdin hyväksi. Ihmisen työ ei saa olla riiston kohteena. Vanhentuneissa aatteissa niin kapitalismissa kuin sosialismissa tuotanto on ensisijainen ja ihminen, työntekijä, vain tuotantokoneiston välikappale. Tätä vanhentunutta epäinhimmillistä näkemystä SMP ei hyväksy.

Inhimillisyys ja ihmisarvo toteutettava käytännössä

Maassamme on aiheutettu suunnattomia kärsimyksiä lukuisille ihmisille sekä suuret kansantaloudelliset menetykset, kun vanhentuneille aatteille perustuvat puolueet ovat toteuttaneet kylmästi pääoman ja yhteiskunnan mahdin päämääriä. Maassamme ovat tuloerot maailman suurimpiin kuuluvat. Toisaalta toiset ihmiset joutuvat työskentelemään epäinhimillisissä olosuhteissa ja tekemään alhaisella ansiolla liikaa työtä sekä toisaalta, vaikka tekemätöntä työtä on kaikkialla, lukuisat ihmiset ovat joutuneet kärsimään työn ja toimeentulon puutteesta.

Näistä syistä SMP katsoo:

 • että lainsäädäntö- ja muiden tehokkaiden toimenpiteiden avulla tulee luoda edellytykset sille, että jokaisen työntekijän työympäristö ja työolosuhteet vastaavat ihmisarvoa,
 • että työ vastaa työntekijän taipumuksia ja on riittävän vaihtelevaa. Työ ei saa muodostua jatkuvaksi raadannaksi eikä vastenmieliseksi,
 • että on välttämätöntä toteuttaa työntekijöiden oikeus osallistua ja vaikuttaa omista asioistaan yrityksessä, jossa hän työskentelee. Tämä ei kuitenkaan saa vähentää yrittäjän vastuuta. Sitävastoin SMP ei hyväksy valtion tai keskusammattijärjestön edustuksellista työntekijöiden edustusta yrityksen johdossa, koska kokemus osoittaa että tällöin pääoma ja valtiovallan edustajat helposti liittoutuvat työntekijöitä vastaan.
 • että työ ei saa missään olosuhteissa muodostua vaaraksi työntekijän terveydelle. Työturvallisuuden tulee olla ehdoton,
 • että jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen eläke, sairauskorvaus- ja sairauspäiväraha. Sosiaaliturvan tulee olla aukoton.

[KUVA]

[kuvateksti] "Jokaisella meistä on oikeus puhtaaseen luontoon sekä kunnolliseen ja rauhalliseen ympäristöön.

 • että perustuslain säännöstä työn oikeudesta on toteutettava kunkin työntekijän kohdalla. Kansalaisten työvoima tulee olla todella valtakunnan erityisessä suojeluksessa. On heti toteutettava kaikkia kansalaisia koskeva työttömyysvakuutus,
 • että jokaisella työntekijällä on oikeus omistettuun tai kohtuullisella vuokralla muuhun kunnolliseen asuntoon. Asuntopula on poistettava ja asuntojen lainakorkoa nykyisestään huomattavasti alennettava,
 • että yhteiskunta ei saa erilaisilla veroilla ja rasituksilla riistää työntekijältä kohtuutonta osuutta hänen työnsä tuloksesta. Yleensä verojen ja maksujen rasitus ei saa ylittää 20 % ansiosta,
 • että jokaisella työntekijällä täytyy olla oikeus kunnolliseen lomaan yhtäläisin perustein ja riittävään lomakorvaukseen,

[KUVA]

[kuvateksti] "Kunta ei saa verottaa tulosta, joka on välttämätön toimeentulon turvaamiseksi."

 • että työntekijöiden lakko-oikeus on heidän luovuttamaton perusoikeutensa. On karkeata kansan hämäämistä, kun lakko-oikeus kielletään vaikkapa sosialistisen järjestelmän varjolla. Tällainen tekee mahdolliseksi työntekijän riiston. Kuitenkin laki edellyttää, että lakko-oikeutta käytetään harkitusti ja vain ansion ja muiden työolosuhteiden parantamiseen eikä missään tapauksessa poliittisten ja ideologisten valtapäämäärien saavuttamiseksi ja
 • että kasvanut kansantulomme on jaettava oikeudenmukaisesti ja niin, että rehellisestä työstä jokainen saa itselleen ja perheelleen kunnollisen toimeentulon ja oman asunnon. Maamme kansantulo on jo niin suuri, että suuria taloudellisia vaikeuksia ei enää tarvitse olla kenenkään kohdalla, kun vain asioita hoidetaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä
 • että työntekijöillä täytyy olla oikeus vapaaseen työpaikan valintaan ja vaihtamiseen sekä myös oikeus vapaaseen maastamuuttoon ja takaisin palaamiseen.

Vapaa ammatillinen järjestäytyminen

SMP kannattaa ja tukee kaikkea ammatillista järjestäytymistä sekä pitää välttämättömänä sitä, että puolueemme jäsenyyteen kuuluvat toimivat aktiivisesti myös ammattiyhdistysliikkeessä sen kansanvaltaisen luonteen säilyttämistä ja kaikkia ay- liikkeessä toimivia ryhmiä huomioonottavaa päätöksentekoa korostaen.

Tälyä pohjalta SMP katsoo, että

 • kaiken ammattiyhdistystoiminnan tulee tukea kansanvaltaista ja vapaata yhteiskuntajärjestelmää, eikä auttaa sosialististen tai monopolisoituvan pääoman yhteiskunnan rakentamista,
 • SAK:n halu olla yhteistyössä vain ns. sosialististen puolueiden kanssa on vastoin ay-toiminnan puolueettomuusperiaatetta ja sulkee runsaan kolmanneksen ay-jäsenistä pois päätöksenteosta,
 • ammattiyhdistystoiminnan tulee olla puoluepolitiikan ulkopuolella ja yläpuolella ja kaikkien ammattiyhdistysten jäsenten tulee olla tasa-arvoisia mielipidekatsomuksista riippumatta,
 • SMP ei hyväksy ammattiyhdistysten jäseniin kohdistettua mielipidevainoa ja työmaaterroria,
 • yksityisten ay-jäsenten ääntä on kuunneltava ja suhteellisuusperiaate toteutettava ay-liikkeen kaikissa vaaleissa ja valinnoissa,
 • ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen luottamustoimet ja palkatut toimitsijat sekä toimihenkilöt on valittava suhteellisuusperiaatetta noudattaen siten, että jokaisella ay-liikkeessä toimivalla mielipideryhmällä on edustuksensa,
 • ammattiliittojen edustajakokoukset on pidettävä tiukasti sääntöihin nojautuen eikä raastuvassa, kuten viime aikoina on tapahtunut vaaliväärinkäytösten takia,
 • ammattijärjestöjen voimaa ei saa käyttää puoluepoliittisten päämäärien hyväksi eikä ay-johtajien omien asemien pönkittämiseen. Puoluetoimistojen lähettämien poliittisten piiskureiden ja politrukkien vaikutus liittokokousten kulkuun ja siellä tehtyihin päätöksiin on jäsenistön toimesta estettävä,
 • ammattiyhdistysjohtajat eivät saa mennä hallitukseen panttivangeiksi,
 • SMP vastustaa jyrkästi ammattiyhdistysjohtajien kauppapeliä. Asiat on hoidettava rehellisesti ja julkisesti,
 • SMP ilmoittaa olevansa valmis yhteistyöhön ammattiyhdistysliikkeessä toimivien kaikkien kansanvaltaisten voimien kanssa keskinäisen tasavertaisuuden ja molemminpuolisen mielipiteiden kunnioittamisen pohjalta.

Lakko-oikeus

SMP on tinkimättömästi nykyisen lakko-oikeuden säilyttämisen kannalla eikä hyväksy sen rajoittamista ns. avainasemassa olevien pienryhmienkään kohdalla.

Jokaiselle kunnolliset ansiot

Maamme kansantulo on henkeä kohden maailman suurimpia. Tästä syystä voidaan jokaiselle maksaa työstä sellainen palkka, että hän ja hänen perheensä tulee kunnolla toimeen.

SMP ei hyväksy kohtuuttomia palkkaeroja eikä palkankorotuksissa prosenttilinjaa eikä solidaarisen linjan hylkäämistä, koska ne suosivat suuripalkkaisia ja sortavat pienipalkkaisia.

SMP vaatii, että matalapalkkaisten asia on nyt vihdoinkin hoidettava kuntoon ammattiyhdistysliikkeen yhteisvoimin.

[KUVA]

[kuvateksti] "Maassamme voidaan turvata jokaiselle työ ja toimeentulo.

Tältä pohjalta SMP katsoo, että

 • palkkaerojen pienentämiseksi on noudatettava tasapuolista palkkapolitiikkaa,
 • vakauttamisen tai muun syyn varjolla harjoitettua väärämielistä tulonjakopolitiikkaa ei saa jatkaa ja
 • talouspoliittisia kokonaisratkaisuja ei saa tehdä niin, että todellisuudessa pieni- ja keskituloisten ansiotaso alenee, kuten on käynyt viime vuosien sopimusten yhteydessä, vaan reaaliansion on noustava ja tuloeroja on supistettava sekä myös ruumillista työtä arvostettava,
 • nykyisestä tulopoliittisesta sanelulinjasta on luovuttava ja kaikki huomio kiinnitettävä pienituloisten ansioiden huomattavaan nostamiseen,
 • palkansaajien tuomion saanutta väärämielistä tulo- ja talouspolitiikkaa ei saa jatkaa, vaan mm. kaikki puoluetukimiljoonat on siirrettävä maamme työttömien työllistämiseen ja heidän avustamiseen.

Palkansaajarahastot

SMP vastustaa ehdottomasti palkansaajarahastoja suunnitellussa muodossaan. Niillä ei työmiehen leipää tässä maassa levennetä, vaan tarkoituksena on palkansaajan alistaminen ammatillisten keskusjärjestöjen ja puoluetoimistojen rengiksi, jolloin taistelu palkankorotuksista olisi mahdotonta ja palkansaajat joutuisivat vain omalla selkänahallaan kasvattamaan keskusjärjestöjen rahavaltaa. Palkansaajarahastot merkitsevät raha-mahdin tukemista, takki vain nurin päin käännettynä.

Kansalaisten työvoiman suojelu

SMP vaatii, että kansalaisten työvoiman tulee olla todella valtiovallan suojeluksessa ja valtiovallan on osaltaan hoidettava työllisyyttä tehokkaasti tinkimällä muis-vähemmän tärkeistä menoista ja luopumalla tuhlailusta sekä ministerien ja korkeiden virkamiesten sekä ay-johtajien tuhansiin markkoihin nousevista toistuvista palkankorotuksista.

Yhä keinotekoisestikin suurena pidetyn työttömien kansanosan käyttäminen puoluepoliittisena pelinappulana on lopetettava ja opintonsa päättäneille nuorille on turvattava mahdollisuus osallistua tuottavaan työhön sekä jatko-opiskeluun. Opiskelijain verovapaan ansion ylärajaa on korotettava.

Joukkotyöttömyyden ja yhä vallitsevan suuren nuorisotyöttömyyden tilanteessa ei eduskuntavaaleissa tappion kärsineen Sorsan hallituksen työministerin nimittäminen samaan tehtävään Koiviston hallituksessa palvele työttömien asiaa, joka nyt on jätetty puoluepoliittisten valtapyrkimysten jalkoihin.

SMP vaatii, että on kiireellisesti toteutettava kaikkia kansalaisia koskeva kunnollinen , yleinen ja valtakunnallinen työttömyysvakuutus.

SMP vaatii, että työttömyyskorvaukset on säilytettävä verovapaina ja työpaikan turvaa parannettava, ettei työläisen tarvitse elää jatkuvassa pelossa työpaikkansa menetyksestä.

SMP vaatii, että erilaisten verojen, hintojen ja maksujen jatkuvista korotuksista on luovuttava ja aikaisemmat korotukset korvattava täysimääräisesti sopimusten palkka-tarkistusten yhteydessä.

SMP ei hyväksy hallituksen ja ammattiyhdistysjohtajien kauppaa työläisten jo sovittujen palkankorotusten myymisestä. Turvautuminen ns. pisteostoihin ei-välttämättömien tarvikkeiden osalta merkitsee työläisten ja vähävaraisten uutta pettämistä. Työehtosopimuslakiin on otettava kiireellisesti määräys, ettei tehtyjä työehtosopimuksia saa kepulikonstein mitätöidä.

Sopimuksiin otettavan indeksiehdon on oltava aukoton ja automaattisesti laukeavan, jos hintojen ja maksujen korotuksia tapahtuu sopimuskautena.

Turvallisuus ja työntekijäin vaikutusmahdollisuudet

SMP kannattaa Suomen olosuhteisiin sopivan yritysdemokratian laajentamista ja yhteistoimintalain toteuttamista. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä ammatillisten keskusjärjestöjen eikä valtiovallan puuttumista työntekijöiden oikeuteen tehdä itsenäisesti päätöksiä omissa asioissaan yrityskohtaisesti.

Yritysdemokratia ei voi korvata lakko-oikeutta eikä sitä rajoittaa.

Valtion ja kuntien laitoksissa ja yhteisöissä sekä kuntainliitoissa on työntekijäin edustus saatava välittömästi päättäviin elimiin.

SMP katsoo, että on välttämätöntä toteuttaa työtekijöiden oikeus osallistua ja vaikuttaa omista asioistaan yrityksessä, jossa hän työskentelee. Tämä ei kuitenkaan saa vähentää yrittäjän vastuuta yrityksen taloudesta ja henkilöstöpolitiikasta.

Jokainen työntekijä haluaa tietää, miksi ja mihin hänen henkistä ja työvoimapanostaan yrityksessä käytetään. Tästä syystä on tiedotustoiminta ylhäältä alaspäin saatava riittäväksi. Samoin työntekijöiden mahdollisuudet viedä asiansa ylöspäin ilman jarruja on toteutettava tehokkaasti.

Työturvallisuuslakia ja sen noudattamisen valvontaa on jatkuvasti parannettava. Lain edellyttämille työsuojeluvaltuutetuille, varavaltuutetuille ja muulle työsuojeluhenkilöstölle on taattava esteetön toiminta ja sen toteuttamiseksi tarvittava tiedon saanti yrityksen käyttämistä koneista, laitteista ja työssä käytettävistä kemikaaleista ym. materiaalista.

SMP katsoo, että puoluepolitiikan sekoittaminen työturvallisuus-työhön ei palvele työntekijäin etuja.

Työpaikan luottamusmiesten asemaa ja heidän toimintamahdollisuuksiaan on jatkuvasti parannettava sekä lakisääteisesti että työehtosopimusten määräyksin.

Ammattiyhdistyksen noudatettava jäsenistön tahtoa

Ammattiyhdistysten ja niiden toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden on palveltava jäsenistöä eikä mitään ammattiyhdistyksen piirissä olevaa palkka- tai luottamustointa saa käyttää ponnahduslautana poliittisiin päämääriin, vaan jokaisen toimihenkilön ja luottamushenkilön on ajettava kaikkien jäsenten etuja oikeudenmukaisesti ja rehellisesti ilman oman edun tavoittelua.

Jäsenten enemmistön tahdon on oltava ratkaiseva päätettäessä palkka- ja työehtosopimuksista. Työehtosopimukset on saatava niin täsmällisiksi, että niitä työtekijöiden vahingoksi ei voida kiertää.

Liialliset ammattiyhdistysten jäsenmaksut alennettava

Ammattiyhdistysten on saatava jäseniä palveleva toimintansa pyörimään pienempien jäsenmaksujen varassa. Tarpeetonta herraporrasta on supistettava. Liian korkea jäsenmaksu ei saa olla esteenä amattiyhdistysten jäseneksi liittymiselle.

Jäsenmaksuvaroja ei saa käyttää jäsenistölle vieraisiin tarkoituksiin

Naiset huomioitava tasavertaisina ammattiyhdistystoiminnassa

Naisia ei saa syrjiä ammattiyhdistystoiminnassa. Ammattijärjestöjen on pystyttävä vaikuttamaa: niin, että myös käytännössä toteutuu periaate, että samasta työstä maksetaan sama palkka sekä, nainen on tasavertaisessa asemassa yhteiskunnan tehtäviä täytettäessä.

Nuorten ääni kuuluville

Nuorten on saatava tasapuolisesti äänensä kuuluville ammattiyhdistyksessä. Ammattiyhdistysten on edistettävä nuorten ammatillista koulutusta, ohjausta ja tasa-arvoista palkkausta, sekä valvottava, että nuorten terveyttä ei vaaranneta työolosuhteiden takia.

Lehtiseteli jäsenen haluamaan lehteen

SMP katsoo, että ammattiyhdistyksen jäsenetu eli lehtiseteli tulee antaa jäsenen haluamaan lehteen. Nykyisin sen saa vain sdp:n ja skdl:n lehtiin, joiden edustama mielipide ei kata koko ay-liikkeen jäsenistöä.

Ay-liikkeen järjestökenttä

SMP kannattaa kaikkea ammatillista järjestäytymistä. Rahan mahdin ja yhteiskunnan mahdin harjoittaman riiston estämiseksi ammatillinen järjestäytyminen on välttämätöntä. SMP katsoo ammatillisen järjestäytymisen perusperiaatteena, että jokaisella työtä tekevällä ja työtä tarvitsevalla on oikeus liittyä oman tahtonsa mukaisesti ammattiyhdistyksiin tai perustaa niitä etujensa ajamiseksi.

Tämän mukaisesti SMP katsoo, että SAK:n ulkopuolella olevien palkansaajien keskusjärjestöjen on kaikesta painostuksista vapaina saatava ratkaista omat kysymyksensä toimihenkilösektorin voimien keskittämiseksi ja SMP antaa täyden tukensa toimihenkilöjärjestöjen pyrkimyksille niiden valvoessa jäsentensä etua.

SMP:n ammattiyhdistystoiminta

SMP:n ammattiyhdistystoiminnan piiriin kuuluvat kaikkien ammatillisten keskusjärjestöjen alaisena toimivat ammattiliitot ja ammattiyhdistykset sekä ammatillisten keskusjärjestöjen ulkopuolella toimivat ammatilliset yhteenliittymät.

SMP:n ammattiyhdistystoiminnan käytännöllisenä toteuttajana toimii puoluehallituksen alaisena SMP:n ammattiyhdistysjaosto, joka suunnittelee ja toteuttaa puolueen ammattiyhdistystoimintaa kenttäorganisaation avulla.

[KUVA]

Ammattiyhdistysliikkeen uudistuttava

Ammattiyhdistysliikkeen on pystyttävä uudistumaan ja pysymään kehityksessä mukana, jotta se voi tehokkaasti palvella jäseniään. Tämä koskee niin työturvallisuutta, työmenetelmiä, työntekijöiden sosiaaliturvaa kuin muitakin työhön liittyviä seikkoja. Erityisesti ammattiyhdistysliikkeellä on oltava keskeinen merkitys ihmisen ja ihmisarvon nostamisessa etusijalle alati koneellistuvan ja automatisoituvan työnteon paineessa.

Ammattiyhdistysliikkeen on myös edesautettava, että päästään mielivaltaisista poliittisista virkanimityksistä niin valtion kuin kuntien tehtävissä.

Edelleen ammattiyhdistysliikkeen on vaikutettava niin, että eri työntekijäryhmien väliset raja-aidat murretaan ja että kaikkea rehellistä työtä arvostetaan sekä että työntekijöille turvataan jatkuvat etenemismahdollisuudet työpaikan sisällä ja että työntekijän eläke-etuja ei heikennetä siirtämällä työntekijää eläkeiän lähetessä alemmin palkattuihin tehtäviin. Työeläkkeen on määräydyttävä parhaan työiän ansioiden perusteella.

SMP kehoittaa kaikkia jäseniään liittymään mukaan rehelliseen ja oikeudenmukaiseen ammattiyhdistystoimintaan. SMP:n kannattajien puoluepoliittinen syrjintä on ehdottomasti lopetettava.

Ammattiyhdistysliike on syntynyt jäsentensä etujen ajajaksi ja sitä sen täytyy olla jatkuvasti eikä herrojen saalistuspaikka. Työntekijöiden ammatillista järjestäytymistä ei saa käyttää poliittisena välineenä työmiehen leipä unohtaen.