Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/755

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n ekologinen erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n ekologinen erityisohjelma
  • Vuosi: 1978
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Maapallo asuttava - ei tuhottava:
Puhtaan luonnon puolesta saastumista vastaan

SMP:n Tampereen puoluekokous 5.-6.8.1978 on hyväksynyt luonnon saastumisen estämiseksi seuraavan ekologisen erityisohjelman:

Ihminen on luonnon ympäröimä. Tämän vuoksi hänen olemassaolonsa on riippuvainen luonnosta ja luonnon tapahtumista. Ihmisen on siis sopeutettava olemassaolonsa ja toimintansa luonnon asettamiin ehtoihin. Luonnon talouden tuhoaminen johtaa pitkällä tähtäimellä ihmisen elinmahdollisuuksien tuhoutumiseen.

Vaikka raaka kasvupolitiikka ja sen ylläpitämiseksi harjoitettu luonnon varojen estoton tuhlaaminen onkin jo johtanut luonnon tasapainoa järkyttäviin häiriötiloihin sekä luonnon saastumiseen, tarjoaa luonto edelleen järkevästi käytettynä ihmiskunnalle edellytykset henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin kehittämiselle. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että vältetään aiheuttamasta peruuttamattomia vahinkoja luonnon tasapainolle.

SMP katsoo, että luonto on tehokkaan ympäristönsuojelun ja järkevän luonnon varojen käytön avulla säilytettävä toimivana sekä ihmisen kannalta tuottavana. Veden ja ilman pilaantuminen sekä luonnonvarojen riistokäyttö on estettävä.

SMP kannattaa oikeudenmukaisen tulonjaon ja pehmeän kasvun talouspolitiikkaa harjoitetun luontoa ja ihmistä riistävän ahtaan taloudellisen kasvupolitiikan sijasta. Samalla SMP kannattaa tervettä hajasijoitusta ja maaseudun asutuksen turvaamista sekä ihmisystävällistä ja luuonnonläheistä asunto- ja yhdyskuntapolitiikkaa.

SMP vastustaa luonnonvarojen tuhlaamista, vallan ja asutuksen epätervettä keskittämistä sekä pienyritteliäisyyden tuhoamista ja maaseutua autioittavaa perhe- ja pienviljelmien näivettämistä. SMP vastustaa myös elämää vaarantavaa kilpavarustelua ja ydinvoiman lisääntyvää käyttöönottoa.

Ihmisen toimeentulon tärkeimpiä edellytyksiä ovat toimivat luonnonkokonaisuudet eli ekosysteemit, koska ne tuottavat paitsi kaikki elintarvikkeet myös teollisuuden raaka-aineita ja energiaa sekä lääkeaineita. Näitä eloyhteisöjä ohjattaessa on erityisesti otettava huomioon seurausvaikutukset sekä pyrittävä varmistamaan tuotannon pysyvyys.

Riittävä elintarviketuotanto turvattava

Vaikka meillä K-linjan johdolla on jatkuvasti tuhottu riittävän kotimaisen elintarviketuotannon perusedellytyksiä keinotekoisesti aikaansaadun näennäisen ylituotannon varjolla, niin todellisuudessa maailmassa on kasvava puute elintarvikkeista. Jopa kaksi kolmasosaa ihmiskunnasta joutuu elämään puutteellisesti ravittuna.

SMP katsoo, että maataloustuotannon rajoittaminen näissä olosuhteissa on edesvastuutonta ja epäinhimillistä. Elintarvikkeiden tuotantoa olisikin niin Suomessa kuin muissakin maissa pyrittävä lisäämään niin, että nälkä poistuisi maapallolta. Elintarvikkeet ovat parasta suuren maailman kehitysapua.

Riittävän elintarviketuotannon turvaamiseksi olisi huolehdittava siitä, että maaseutua ei autioiteta ja että perhe- ja pienviljelmäpohjaisen maatalouden jatkuvuus turvataan.

Jokaisella oikeus puhtaaseen luontoon

Jokaisella on oikeus elinkelpoiseen ja turmeltumattomaan ympäristöön, jossa on mahdollisuus monipuoliseen ja rikkaaseen elämään. Tämä oikeus sisältää puhtaan ilman ja veden sekä pilaantumattoman maaperän ja rauhan melulta sekä suojan niitä vahinkoja vastaan, joita hillitsemätön luonnon varojen käyttö saattaa aiheuttaa.

Vesistöjen saastuminen on tehokkain toimenpitein estettävä sekä korjattava menneiden vuosien pahat laiminlyönnit. Kaikkien vesistöjä koskevien toimenpiteiden yhteydessä on huolehdittava, että kalojen ja muiden vedenelävien elinehdot säilyvät vahingoittumattomina. Erityisesti on pyrittävä estämään merien saastuminen öljyllä, jätteillä, myrkyillä tai radioaktiivisilla aineilla.

Puhtaan ilman suojelemiseksi on vältettävä aiheuttamasta ilmakehässä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa kohtalokkaasti maapallon saamaan säteilyyn. Tällaisia muutoksia voivat aiheuttaa mm. otsonikerroksen oheneminen, pöly- ja hiilidioksidipitoisuuden nousu sekä keinotekoisesti aiheutetut säänmuutokset. Teollisuus- ja muille laitoksille on määrättävä ylärajat saastuttavien kaasujen ilmaan laskemiselle. Bensiinin lyijypitoisuutta on alennettava ja polttoöljyn rikkipitoisuutta vähennettävä sekä suosittava pakokaasuttomia ja meluttomia kulkuneuvoja.

Metsät ja suot turvaavat luonnon tasapainoa

Metsien ja soiden ylläpitämää luonnon tasapainoa tulee vaalia. Metsiä on hoidettava järkevästi ja niin, että ne tulevaisuudessakin säilyvät kansallisrikkautenamme. Paljaaksihakkauksia ja suuria allastuksia tulee välttää, koska ne samoin kuin laajat soiden kuivatuksetkin voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä luonnon tasapainolle.

Metsien ja soiden tuottavuuden turvaamiseksi on niiden luonnontilaisuutta muuttavat toimenpiteet suunniteltava niin, että niiden moninaiskäyttömahdollisuudet (marjat, sienet, riista, porot, retkeily, luonnonsuojelu ym.) säilyvät. Vesakkomyrkyt ja myrkytys lentokoneista on kiellettävä.

Luonnon kiertokulkuun soveltuvat rauhoitukset, suojelualueet, luonnon- ja kansallispuistot ovat tarpeellisia metsien moninaiskäytön kannalta, mutta tällöin tulee paikalliselle väestölle aiheutuvat haitat korvata ja erityisesti maanomistajille turvata jo asianmukainen ennakkokorvaus alueistaan.

Energian tuotanto saasteettomaksi

Energiansaannin turvaamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi on uusiutumattomia energiavaroja käytettävä säästeliäästi ja asteittain korvattava ne uusiutuvilla ja saasteettomilla energiamuodoilla. Tarvittavan energian kehittäminen ei saa tapahtua niinkuin laajalti on tapahtunut luonnon kustannuksella.

Koska maapallon uusiutumattomat energiavarat ovat rajalliset ja niiden käytön saastevaikutukset huomattavat, niin on erityistä huomiota kiinnitettävä kotimaisten energianlähteiden tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen ja käyttöön tavoitteena mahdollisimman suuri omavaraisuus. Kun nykyiset valtaapitävät ovat melko lyhyessä ajassa pudottaneet energiamme kotimaisuuden yli 75 prosentista alle 30 prosentin, on se jyrkästi tuomittavaa ja kansaamme köyhdyttävää. Ulkomaisia energianlähteitä käytettäessä on suosittava niitä joiden ympäristöhaitat ovat vähäisimmät. Tällöin tulevat lähinnä kysymykseen sähkö ja maakaasu. Ulkomaiseen tuontiin perustuvia kuolemanvaarallisia ydinvoimaloita emme hyväksy.

Turvesuomme ja metsämme (turve, jätepuu, energiametsät) sisältävät suuria mahdollisuuksia kotimaisen energiatuotannon lisäämiseen, vaikka niiden tehokas käyttö energianlähteenä on maassamme K-linjan toimesta laajalti laiminlyöty.

Lisäksi on meillä käytettävissä mm. tuulen, auringon, olkien ja maanlämmön edulliset energialähteet, joista aivan viime aikoina on saatu myönteisiä kokemuksia.

Maallamme on mahdollisuus suhteellisen lyhyessä ajassa saavuttaa energiantuotannossa varsin suuri omavaraisuus. Tätä mahdollisuutta on käytettävä sekä energian tuotanto- ja kulutuspaikat sijoitettava niin, että ympäristöhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. On myös käytettävä kaikki järkevät ja tarkoituksenmukaiset keinot energian säästämiseksi.

Mineraalivaroja käytettävä järkevästi

Maaperässämme on mineraali-rikkauksia rajallisesti. Tämän vuoksi ja koska ne eivät ole uusiutuvia, niitä on käytettävä järkevästi ja vain tarpeelliseen tuotantoon. Samanaikaisesti on kuitenkin pyrittävä kehittämään vaihtoehtoisia teknologioita, jotka vähentävät riippuvuutta kriittisistä raaka-ainevaroista.

Koska nykyisen kehityksen myötä jätemäärät lisääntyvät jatkuvasti, tulisi jätteiden käsittelyssä päästä mahdollisimman pitkälle eriteltyyn jätteiden keruuseen. Ainakin paperi-, öljy-, metalli- ja myrkkyjätteet tulisi tehokkaasti eritellä sekä ottaa uudelleen käyttöön teollisuuden raaka-aineina. Jätteiden valikoimaton kuljettaminen kaatopaikoille on suurta kansantaloudellista tuhlausta.

Betonislummiasumisesta luonnonläheisyyteen

Typerän maatalous- ja kehitysaluepolitiikan seurauksena on maaseutumme laajalti autioitunut ja syntyväisyys romahtanut samalla kun kasvaviin asutuskeskuksiin on asuntopulan helpottamiseksi rakennettu monasti rumia ja toimimattomia betonislummilähiöitä. Tällainen asiantila on epäterve ja vaarantaa koko kansallisen olemassaolomme.

SMP katsoo, että ihmisen asuinolosuhteiden ja vapaa-ajan ympäristön parantamiseksi maaseudulla on tuettava maaseudulle ominaisten elinkeinojen ja osa-aikaviljelyn jatkumista ja sellaista aluepolitiikkaa, joka luo työpaikkoja ja palveluksia sekä ehkäisee maaseudun pysyvää autioitumista.

Taajamissa taas on estettävä niiden holtiton kasvu ja ohjailtava välttämätön kasvu niin, ettei se tuhoa väestön, elinkeinojen tai alkuperäisen luonnon kannalta arvokkaita alueita. Lisäksi on huolehdittava kansantaloudellisesti mielekkäällä tavalla liikenteestä ja muista palveluista sekä turvattava väestön riittävät virkistysmahdollisuudet.

SMP kannattaa omakotiasumisen lisäämistä, koska Suomen kansan valtaenemmistö sitä haluaa ja koska se asumismuotona on ihmisystävällisempi ja luonnonläheisempi kuin ahdas kerrostalo-asuminen.

Liikenteen haittoja torjuttava

SMP katsoo, että liikennepolitiikassa on otettava huomioon myös luonnonvarojen ja energian säästäminen sekä ympäristön suojaaminen liikenteen haitoilta, melulta, saasteilta ja maiseman pilaantumiselta.

Koulutus ja valistus ajan tasalle

Ekologista tietoutta ja elämännäkemystä on jaettava oppilaitoksissa peruskoulun ala-asteilta lähtien. Opetuksessa on korostettava luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä näkökohtia, kehitettävä oppilaiden luontoa suojelevia asenteita sekä tähdennettävä yksilön ympäristöön kohdistuvia velvollisuuksia ja vastuuta. Myös Yleisradiolla on tässä asiassa laaja työkenttä ja vastuu.

Maapallo asuttava - ei tuhottava

Koska maapallo on annettu ihmisille asuttavaksi eikä tuhottavaksi, me tarvitsemme laajaa kansainvälistä yhteistoimintaa maapallon luonnonvarojen turvaamiseksi. Perinteinen luonnonsuojelu on tämän vuoksi käsitettävä kokonaisvaltaiseksi ihmisen elinympäristön suojelemiseksi, jonka tarkoituksena on turvata ihmiskunnan jatkuva olemassaolo ja elinmahdollisuudet myös tulevaisuudessa.