Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/757

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n kehitys- ja sivualueiden erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n kehitys- ja sivualueiden erityisohjelma
 • Vuosi: 1973
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Suomen Maaseudun Puolueen puolueohjelman kehitys- ja sivualueiden erityisohjelma

Vahvistettu Mikkelin puoluekokouksessa 5/8 1973

Jyrkkä korjausmuutos välttämätön

Maassamme on täydellisesti laiminlyöty maan eri osien tasapuolinen kehittäminen. Kuitenkin terve ja hyvinjohdettu valtakunta kohentaa rajaseutujaan ja syrjäisiä alueitaan. K-linja on vuodesta toiseen antanut pohjois- ja itä-Suomelle, kehitys- ja sivualueille pääasiassa vain katteettomia lupauksia. Vuodesta 1966 aloitetun kansanrintamakauden talouspolitiikan raskaat virheet paljastuvat selvimmin kehitys- ja sivualueiden kasvavina vaikeuksina. Kansaa köyhdyttävän talouspolitiikan seurauksena 1960-luvun lopussa tilanne räjähti. Maastamme sekä kehitys- ja sivualueilta joutui muuttamaan työn ja toimeentulon hakuun Ruotsiin ja muuanne ulkomaille sekä etelään suuriin keskuksiin satojatuhansia ihmisiä. Laajat alueet maastamme ovat suuresti autioituneet. Jos kehityksen suunta ei muutu, niin väkilukumme alkaa pysyvästi alentua ja kuljemme kohti kansantaloutemme valtakunnallista näivettymistä. Tämä on jo kansallista itsemurhapolitiikkaa.

Mitä tapahtunut

Sotien jälkeen on maastamme pakkomuuttanut lähes 500 000 henkilöä. Tämä on yli 10 % koko väestöstämme. Elävän työvoimamme menetys sodissa on ollut vain murto-osa sotien jälkeisen kansanrintamahallitusten itsemurhapolitiikan seurauksista ja vaikutuksista. Ruotsiin on sotiemme jälkeen muuttanut lähes 400 000 henkilöä ja heistä on tähän maahan jäänyt pysyvästi asumaan yli 300 000 henkilöä. Pakkomuuttaneita on erittäin paljon kehitys- ja sivualueilta.

Suomalainen kansainvaellus on rehoittanut maamme korvaamattomaksi vahingoksi k-linjan kylmyyden ja vasemmistopuolueiden talouspoliittisten typeryyksien vuoksi.

Elävä ihminen on kuitenkin kalleinta omaisuutta. Ruotsissa on laskettu, että tähän maahan muuttaneet kansalaisemme rikastuttavat Ruotsia enemmän kuin mitä koko Suomen valtion vuosittainen menoarvio on yhteismäärältään. Tällaiseen suunnattomaan tuhlaukseen maallamme on ollut muka varaa, mutta sitävastoin ei ole ollut muka varaa järjestää työntarvitsijoille omassa maassa pysyvä kunnollisen ansion antava työpaikka ja kunnollinen asunto.

Jollei suuren rahan ja valtion jatkuva kohtuuton rikastuttaminen lopu, on odotettavissa uusi paheneva valtakuntamme tyhjeneminen väestöstä. Tämä on jo suunnitelmallista kansallista itsemurhapolitiikkaa.

Maamme autioituminen voidaan välttää vain, kun koko maassa turvataan jokaiselle kansalaisellemme kunnollinen ja pohjoismaista tasoa vastaava ansio sekä pysyvä työpaikka ja kunnollinen asunto. Pienituloisten ansioita on siis maassamme huomattavasti parannettava sekä vähennettävä suurituloisten kohtuuttomia etuja. Lisäksi kuluttajahinnat on saatava kuriin sekä estettävä kohtuuton veroriisto.

Tämä kaikki ei suinkaan vaadi pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän muuttamista pakkososialistiseksi kuri-suomeksi. Päinvastoin kansa tällöin joutuu ojasta allikkoon.

Kehitys- ja sivualueiden riistolle sulku

Kehitys- ja sivualueiden keskeiset ongelmat johtuvat näiden alueiden ja väestön jatkuvasta taloudellisesta riistosta, jota erityisesti tapahtuu,

 • kun näillä alueilla on runsaasti raaka-aineita, mutta näiden alueiden raaka-aineet laajasti viedään jalostettavaksi muualle Suomeen,
 • kun näillä alueilla on runsaasti työntekijöitä, mutta vaikka tekemätöntä työtä on kaikkialla, työtä ei järjestetä vaan työtarvitsijat pakkomuutatetaan muuanne aina ulkomaita myöten ja
 • kun näiltä alueilta puuttuu rahapääoma, koska suuryhtiöiden raha sekä yhteiskunnallinen pääoma on keskittynyt Helsingin pääkonttoreihin ja tämä pääoma käytetään pääasiallisesti muihin tarkoituksiin jopa ulkomaille.

Kehitys- ja sivualueiden ongelma on autioituminen, kun taas tämän seurauksena etelän suurkeskusten ongelma on ahtautuminen ja siitä aiheutuvat suunnattomat kansantaloudelliset menetykset.

Voidaanko kehitys- ja sivualueita auttaa

Maamme vallassaolijat ovat yrittäneet uskotella, että kehitys- ja sivualueita haluttaisiin auttaa, mutta että ongelmat ovat niin vaikeita, että enempää ei ole voitu tehdä. Tämä ei ole totta. Muualla pitkälle kehittyneissä maissa on pystytty ratkaisemaan laajoja kehitys- ja sivualueiden ongelmia. SMP on koko olemassaolonsa ajan esittänyt selvänä kantanaan, että oikeudenmukaisilla toimenpiteillä voidaan myös kehitys- ja sivualueiden olosuhteet saada korjatuiksi sellaisiksi, että näiden alueiden ihmisillä ovat kunnollisen toimeentulon edellytykset ja kunnolliset ansiot.

SMP:llä on ollut eduskunnassa jatkuvasti tarvittavat laki- ja muut esitykset kehitys- ja sivualueiden peruskorjauksista ja muista parannuksista. Muut puolueet ovat estäneet näiden toteuttamisen tai toteuttaneet näitä vain osittain ja pinnallisesti oman tunnon rauhoittamiseksi. Muualla maailmassa on sen sijaan laajasti toteutettu SMP:n esitysten kaltaisia ratkaisuja.

Välttämättömät toimenpiteet

Jotta kehitys- ja sivualueet voidaan pelastaa jatkuvalta autioitumiselta ja jotta kehityksen suunta voidaan kääntää päinvastaiseksi sekä jotta näiden alueiden väestölle voidaan turvata ihmisarvoinen elämä ja kunnolliset ansiot on heti ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin:

Peruskorjauksista

Kehitys- ja sivualueilla näyttelee maatalous edelleen tärkeätä osaa. Siksi näillä alueilla maataloustuotannon rajoittamisen ja maatalouden tunnetut tuhoamisen toimenpiteet ovat olleet järjettömiä ja korvaamattoman tuhoisia. Maatalouden edistäminen ja kehittäminen kehitys- ja sivualueilla aina tervettä asutustoimintaa ja pellonraivausta myöten on välttämätön ja kiireellinen.

Kun yrittämisen perusedellytykset ovat kehitys- ja sivualueilla samat kuin muualla maassa, niin voidaan kasvavalle väestölle turvata omassa maakunnassaan ja kotiseudullaan toimeentulo sekä antaa kehitys- ja sivualueiden laajalle ns. osa-ajan viljelylle riittävät sivuansiomahdollisuudet.

Tällöin ei tarvitse tuhota sukupolvien työtä eikä jättää asuntoja autioiksi. Päinvastoin asuntoja voidaan korjata kohtuullisilla kustannuksilla.

Välttämättömänä edellytyksenä tällöin on, että verolainsäädäntömme kiireellisesti korjataan niin, että matkakustannukset aina saadaan täysimääräisenä vähentää tuloista verotuksessa. Tällöin matka ei muodostu taloudelliseksi rasitukseksi vaan rauhassa asuminen on päinvastoin etu. Kaiken tämän seurauksena kehittyvät ja säilyvät kehitys- ja sivu-alueella palvelus- ja muut elinkeinot. Valtakuntaamme rakennetaan tasavertaisesti eikä suurinta osaa maatamme autioittamalla.

Luonnollisesti on lisäksi huolehdittava, että kehitys- ja sivualueilla verorasitus ei tule kohtuuttoman raskaaksi, vaan päinvastoin näille alueille on myönnettävä laajoja määräaikaisia verohelpotuksia nykyisen taloudellisen syöksykierteen kääntämiseksi uudeksi nousuksi.

Yksityiskohtaisesti esitettyinä tarvitaan kehitys- ja sivualueiden tuhon estämiseksi erityisesti seuraavia toimenpiteitä:

Korjaukset kehitys- ja sivualueilla

Kehitys- ja sivualueilla on yrittämisen ja toimeentulon perusedellytykset saatettava tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä samaan asemaan kuin muualla maassa, jolloin ainakin seuraavat toimenpiteet ovat välttämättömiä:

 • kehitysalueiden luonnonvarojen taloudelliset voimavarat on käytettävä kehitysalueiden eikä etelä-Suomen hyväksi,
 • maassamme olevista pääomista on tarpeellinen osa ohjattava pankkien kautta ja muulla tavoin kehitys- ja sivualueille käytettäviksi ennen kaikkea lainoina työvaltaisen yritteliäisyyden edistämiseksi näillä alueilla. Työllisyysvaroja on myös tärkeältä osalta ohjattava tällaiseen tarkoitukseen,
 • valtion on nostettava kehitysalueilla pienipalkkaisten ansioita, jotta kasvanut ostokyky lisäisi näillä alueilla omatoimista yritteliäisyytä ja kansan toimeliaisuutta.
 • valtiovallan on vastattava siitä, että kehitys- ja sivualueen väestöllä on jatkuvasti riittävästi tuottavaa työtä,
 • rautatietariffit, polttoainekustannukset ja muut kuljetuskustannukset on järjestettävä kehitys- ja sivualueilla siten, että ne ovat saman suuruiset kuin muualla maassa,
 • kuljetusalan ja kuljetustoimen yritteliäisyyden veroja ja muita kustannuksia on alennettava niin, että pitkät matkat eivät aiheuta kehitys- ja sivualueille erityisiä lisäkustannuksia,
 • kuljetustukijärjestelmä on korjattava niin, että autokuljetukset ja kuorma-autot tulevat oikeudenmukaiseen asemaan ja että kuljetustuki koskee myöskin pientä- ja keskisuurta-yritteliäisyyttä sekä pienkuljetuksia sekä että kuljetustuen tuotteiden valikoimaa laajennetaan tarvittavassa määrin sekä vielä kuljetustuki korotetaan todella merkitykselliseksi,
 • linja-autoyhteydet, pienet- ja kyläkaupat sekä pienet koulut syrjäseuduilla ja syrjäalueilla on pidettävä yllä sopivin taloudellisin tukitoimenpitein,
 • kaikki tiet on kehitys- ja sivualueilla rakennettava ja ylläpidettävä valtion varoilla. Tieverkoston puutteellisuudet kehitys- ja sivualueilla on kiireellisesti poistettava käyttämällä tarkoitukseen työllisyysvaroja samalla parantaen työnsaantia ja toimeentuloa näillä alueilla,
 • puhelimen ja muun tietoliikenteen kustannuksien tulee kehitysalueilla olla enintään saman suuruiset kuin muualla maassa samalla kun tietoyhteyksien puutteet on näiltä alueilta korjattava ja poistettava,
 • sähkön hintaa ja liittymismaksuja on kehitysalueilla alennettava niin, että pienyrittäjät, maatalous ja omakotitalot saavat sähköä samoilla hinnoilla kuin suurteollisuus,
 • kehitys- ja sivualueilta saadut tulot verotetaan siinä kunnassa, missä tulo on saatu,
 • Lapin väestö ja yritteliäisyys vapautetaan kaikista valtion veroista tulleja ja liikevaihtoveroja myöten kymmenen vuoden ajaksi. Muut kehitys- ja sivualueet vapautetaan enintään kymmenen vuoden ajaksi valtion veroista tulleja ja liikevaihtoveroa myöten erillisen kiireellisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti,
 • kehitys- ja sivualueiden maataloustuotantoa ja tilojen perusparannuksia on edistettävä tehokkaasti tarkoituksenmukaisella ja halpakorkoisella lainoituksella sekä kuivatustöiden, pellon raivauksen ja teiden rakennuksen taloudellisella tukemisella. Kehitys- ja sivualueille on myönnettävä avustuksia maanparannusaineiden ajoon, tilusteiden rakentamiseen, ojitukseen, salaojittamiseen ja muihin tilakohtaisiin perusparannustöihin kiireellisesti laadittavan erillisen suunnitelman mukaisesti, jolloin työllisyysvaroja on käytettävä näihin tarkoituksiin,
 • kehitys- ja sivualueilla on metsänomistajien ja metsässä työssä käyvän henkilön saatava kantohintana sekä hankinta- ja muuna palkkana oikeudenmukainen osuus jalostetun puutavaran ulkomaille viennistä saaduista rahoista,
 • kehitysaluerahaston toiminnan tule kohdistua koko väestöön sekä erityisesti keskisuuriin ja pieniin yrityksiin olipa elinkeinoala mikä tahansa. Kehitysaluerahaston lainoitusmahdollisuudet on vähintään viisinkertaistettava, ja
 • valtiovallan toimesta on kiireellisesti laadittava perusteellinen suunnitelma kehitys- ja sivualueiden peruskorjausten ja perusrakennustöiden suorittamiseksi aina rautatieyhteyksien toteuttamista varten Pohjoiselle Jäämerelle.

Erittäin kiireelliset toimenpiteet

Jotta kehitys- ja sivualueiden jatkuva autioituminen ja köyhtyminen voitaisiin heti pysäyttää ja kääntää kehitys uuteen nousuun ennen kuin se on liian myöhäistä, pitää SMP välttämättömänä, että on pikaisesti ryhdyttävä seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen:

 • kehitys- ja sivualueiden nuorille on tehokas ja riittävä ammattikoulutus kustannettava valtion varoista, samoin jatko- ja uudelleenkoulutus nuorten tarpeita vastaavasti. Tällöin on myös huolehdittava maatalouden riittävästä ammattikoulutuksesta, kurssitoiminnasta ja neuvontatyöstä. Kehitys- ja sivualueiden yrittäjien koulutusta on tehokkaasti lisättävä,
 • kehitys- ja sivualueiden kuntien kasvavan ahdinkotilan poistamiseksi on viipymättä tarkistettava kantokykyluokitus ja tehtävä siihen tarvittavat korjaukset, jolloin yleisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset kuten terveyden- ja sairaanhoidon opetus- ja sivistystoimen sekä sosiaalihuollon eivät saa veroäyriä kohti näiden alueiden kunnissa nousta korkeammaksi kuin muualla maassa,
 • on perustettava valtakunnallinen verontasausrahasto, jonka varoja käytetään nimenomaan kehitys- ja sivualueiden kuntien hyväksi,
 • kehitys- ja sivualueiden maanuumenissa piilevien rikkauksien selville saamiseksi on tutkimustoimintaa ratkaisevasti tehostettava niin, että yhä useammat kannattavat kaivannaisteollisuuden kohteet saadaan näillä alueilla toimimaan. Varoja malminetsintään on tehokkaasti lisättävä. Tiedossa olevia löydöksiä on käytettävä tehokkaasti teolliseen toimintaan. Kehitys- ja sivualueiden kaivannaisteollisuuden tuotteita ei saa viedä jalostettavaksi muualle maahan muuta kuin pakottavissa tapauksissa,
 • turveteollisuutta on ryhdyttävä heti kehittämään,
 • toteutettava kiireellisesti ns. suuret pohjois- ja itä-Suomen poikittaistiehankkeet näiden alueiden toimintaedellytysten parantamiseksi,
 • on rakennettava tarpeelliset pienet lentoliikenteeseen sopivat paikalliskentät kehitys- ja sivualueitten elinkeinoelämän ja matkailun kehittämiseksi,
 • on luotava edellytykset ja toteutettava maatilalomailu pien- ja perheviljelijöiden sivuansiomahdollisuuksien parantamiseksi,
 • yhtiöiden, säätiöiden ja yksityisten raharikkaiden maakeinottelu on estettävä kehitys- ja sivualueilla. Säätiöiden kiinteistöt on saatava kiinteistöverotuksen alaiseksi,
 • kehitys- ja sivualueilla tarpeellisilla perusparannustöillä on turvattava näiden alueiden väestön jatkuva täystyöllisyys,
 • perhe- ja pienviljelmien maataloutta ja tervettä asutustoimintaa on ryhdyttävä heti tehokkaasti edistämään ja
 • kehitys -ja sivualueiden vielä runsaasti saastumattomia vesiä ja luontoa on suojeltava niin, että muun Suomen itsekkäiden etujen takia nämä alueet eivät joudu kohtuuttomasti vaaran alaisiksi.

Kehitys- ja sivualueiden olosuhteiden ja toimeentuloedellytysten parantamiseksi on valtionlaitosten hajasijoitus saatava käyntiin sekä oikeudenmukaisesti sijoitettava näille alueille korkeampaa opetusta ja tutkimuslaitoksia.

Valtionjohtoisten suuryhtiöiden tuotantolaitoksia on jatkuvasti sijoitettava kehitys- ja sivualueille. Valtiovallan on tiedotettava riittävästi kehitysaluelainsäädännön suomista eduista, jotta tiedon puutteen vuoksi yrittäjät eivät jätä ottamatta huomioon suunnitelmissaan kehitys- ja sivualueita.

On kiireellisesti luotava valtiovallan, valtionyhtiöiden ja yksityisten elinkeinoelämän yhteinen kehitysalueiden investointikohde-elin, jotta jokainen kehitys- ja sivualueiden toteuttamiskelpoinen investointikohde saadaan yleiseen tietoisuuteen.

SMP toteaa, että nykyinen kehitys- ja sivualueiden tuhontie sekä anteeksiantamattomat laiminlyönnit johtuvat osaltaan siitä, että valtapuolueet eivät ole hyväksyneet SMP:tä kehitysalueiden neuvottelukuntaan. Tässä hallituksen asettamassa neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki muut puolueet. SMP:tä ei ole hyväksytty tähän neuvottelukuntaan siksi, että me paljastaisimme kansalle totuuden.

Aikaa ei ole hukattavissa

Tilanne kehitys- ja sivualueilla on todella vakava. Paljon ei ole enää aikaa, jos aiotaan estää tuho, josta paluuta ei ole. Tarvitaan todella tehokkaita toimenpiteitä kaikilla talouselämän ja yhteiskunnan aloilla.

Kysymys ei ole vain kehitysalueiden väestöstä, vaan koko valtiollisesta itsenäisyydestämme ja kansallisesta olemassaolostamme. Historian vääjäämätön todistus on, että autiot alueet aina täyttyvät nopeasti lisääntyvien ihmisjoukkojen paineen alla.