Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/759

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n kulttuuripoliittinen erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n kulttuuripoliittinen erityisohjelma
 • Vuosi: 1974
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Suomen Maaseudun Puolueen Puolueohjelman Kulttuuripoliittinen erityisohjelma

Vahvistettu Turun puoluekokouksessa 3/8 1974

A. YLEISET TAVOITTEET

Jokaisella suomalaisella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada kykyjään ja taipumuksiaan vastaavaa ammatillista ja tieteellistä sekä taiteellista ja muuta henkistä sivistystä varallisuuteen, asuinpaikkaan, uskontoon, rotuun, äidinkieleen, sukupuoleen tai ikään katsomatta.

Kansalaiskasvatuksen ensisijaisena tehtävänä on pyrkiä tähdentämään vapaalta ja yksilöä kunnioittavalta pohjalta inhimillisyyttä, elämän kunnioitusta ja työn arvostusta sekä suomalaiskansallisia perinteitä, isänmaanrakkautta, uskonnon- ja mielipiteenvapautta, rehellisyyttä, kristillis-siveellisiä elämänarvoja sekä yleensä kaikkia hyviä kansalaisominaisuuksia. Kasvatuksessa on korostettava sekä yksilön oikeuksia yhteiskunnan jäsenenä että vastuuta lähimmäisistä. Tältä perustalta SMP katsoo,

 • että peruskoulu on toteutettava mahdollisimman nopeasti ammattitutkintoon asti (ylioppilastutkinto on rinnastettava ammattitutkintoon) ja jatko-opinnot on turvattava riittävän ja oikeudenmukaisen opintorahan ja pitkäaikaisten, halpakorkoisten valtiontakauslainojen avulla. Lainoja jaettaessa ei mitään opintoalaa tule syrjiä. Keinottelu lainoilla ei ole hyväksyttävää.

Eri osapuolten, oppilaiden, opettajien, henkilökunnan ja vanhempien oikeuksia ei saa loukata opintodemokratiaa toteutettaessa,

 • että yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus sekä suositukset on otettava huomioon ei ainoastaan lainsäädännön kehittämisessä vaan myös pyrittäessä luomaan uusia asenteita niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin suhteissa ja
 • että kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä on laajennettava kaikilla kulttuurin aloilla kaikkien kansakuntien kanssa.

B. JATKO-OPINNOT JA TIEDE

Jokaisella maassamme on oltava mahdollisuus kykyjensä ja taipumustensa mukaiseen koulutukseen taloudellisten ja muiden ulkonaisten olosuhteiden sitä estämättä.

Tämän toteuttamiseksi SMP katsoo välttämättömäksi,

 • että maksuttoman opetuksen jälkeisissä jatko-opinnoissa on jokaisen päästävä tasavertaiseen asemaan opintotuen saamiseksi,
 • että opintomenot on rinnastettava verotuksessa tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuviin menoihin. Opiskelijahan saa juuri opiskellessaan sitä pätevyyttä, jolla hän tulee aikanaan tuloja hankkimaan, tai hän osallistuu jatko-opintoihin säilyttääkseen ammattitaitonsa ajantasalla ja edistääkseen jo hankkimaansa ammattitaitoa. Opiskelijoille on suotava mahdollisuudet kunnolliseen harjoitteluun niin koti- kuin ulkomaillakin ja opintojen aikana,
 • että ammatillista ja tieteellistä uudelleenkoulutusta sekä aikuiskasvatusta on valtion tuettava, jotta yhteiskunnassa tapahtuvat rakennemuutokset eivät aiheuta työttömyyttä,
 • että äideille on annettava asianmukaista koulutusta äidinpalkkajärjestelmään siirryttäessä,
 • että itseopiskelu, kirjekurssit ja iltaopiskelu on saatava arvostetumpaan asemaan,
 • että keksinnöt on saatava yhteiskuntaa palvelemaan Jolloin kaikille keksijöille on annettava oikeudenmukainen korvaus- ja palkkioturva.
 • että valtion on tuettava tähänastista tehokkaammin tieteellistä tutkimustyötä. Apurahoja jaettaessa on kiinnitettävä huomiota nuoriin vähävaraisiin tieteenharjoittajiin puoluekantaan katsomatta, eikä jaettava niitä tarpeettomasti jo ennestään hyvätuloisille professoritason tutkijoille. Varttuneempien tutkijoiden työn turvaamiseksi on korkeakoululaitoksen dosenttijärjestelmää kehitettävä. Tieteellisen tutkimuksen vapaus on säilytettävä ja
 • että korkeakouluihin on saatava entistä paremmat mahdollisuudet päästä myös opistojen kautta ja myös silloin, kun pyrkijä on muulla tavoin hankkinut sellaiset tiedot, että hänellä voidaan katsoa olevan mahdollisuudet menestyksellisesti harjoittaa korkeakouluopintoja sekä
 • että kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä on tehostettava.

C. KORKEAKOULUDEMOKRATIA

Pienen maamme voima on kansamme korkeassa koulutus- ja sivistystasossa. Sen vuoksi Suomella ei ole varaa minkäänlaiseen näennäisdemokraattiseen ja yksisilmäiseen korkeakoulukokeiluun, mutta ei myöskään kahlehtivaan professorivaltaan.

SMP ei hyväksy kalkkeutuneita ja kansanvaltaisessa kehityksessä jälkeenjääneitä korkeakouluja. Mutta SMP ei myöskään hyväksy opetettavien diktatuurivaltaa opettajiensa yli. SMP vaatii tieteen, tutkimuksen ja mielipiteen vapautta. Poliittisilla perusteilla ei saa pimentää eikä tukahduttaa totuutta.

SMP kannattaa korkeakoulujen uudistamista, mutta vastustaa vapauden korkeakouluissa alistamista poliittisen tarkoituksenmukaisuuden aseeksi. Puolueellamme on ollut korkeakoulujen hallinnosta aina oma itsenäinen linjansa ja omat lakialoitteensa, jotka rakentuvat todellisen kansanvallan ja kaikkien asianosaisten vaikutuksen perustalle.

Virkanimitykset on suoritettava pätevyyden perusteella eikä poliittisilla ja puolueen jäsenkirjan perusteella.

D. TAIDE

SMP edellyttää, että jokaisella kansalaisella on oltava mahdollisuus nauttia taiteesta. Tältä pohjalta SMP katsoo,

 • että eri taiteen lajeista on annettava mahdollisuus jo koulussa perustietojen saamiseen.
 • että taide kulttuuritarpeiden tyydyttäjänä on saatava kansan omaksi,
 • että kansanmusiikin koulutuspisteitä on perustettava Kaustisten instituutin lisäksi yksi Etelä-, yksi Itä- ja yksi Pohjois-Suomeen,
 • että taiteen edustus on saatava tasapuoliseksi ja puoluepoliittisesta kiihkosta irroitetuksi.
 • että harvaan asutuille seuduille ja työmaille on ulotettava vireä kirjasto-, kirjastoauto-, alueteatteri- sekä taidenäyttelytoiminta ja
 • että kansainväliset kansanmusiikkijuhlat on saatava säännöllisen valtionavustuksen piiriin. Kotimaisten muusikkojen ensisijaista työnsaantia on tuettava ja heidän taloudellista asemaansa vahvistettava. Yleensäkin kansantaidetta on tuettava. Vastustamme huumausaineiden ja rappiotapojen maahan tuontia taiteen varjolla ja muissakin yhteyksissä.

E. TELEVISIO JA RADIO

SMP:n tiedonvälityksen erityisohjelman rinnalla SMP kulttuuripoliittisessa ohjelmassaan televisio- ja radioasioissa painottaa,

 • että valtion monopoliasema televisio- ja radiotoiminnassa on kumottava. Yleisradion tulee lähettää koko kansalle tarkoitettua ohjelmaa eikä se saa olla vain jonkin eturyhmittymän tai vallassa olevan poliittisen suuntauksen äänitorvena,
 • että valtion yleisradiotoiminnan tärkeä toimintamuoto on kulttuurin-jakelu, jota ei saa jättää yksinomaan mahdollisesti syntyvien kaupallisten tai aatteellisten yhtiöiden varaan,
 • että televisioteatterista on luotava koko kansan teatteri. Tasapuolisuusvaatimuksen on toteuduttava myös television teatteriohjelmissa. Radion musiikkiohjelmissa on kotimaisten säveltäjien ja esittäjien osuutta lisättävä,
 • että uutistoiminnan on oltava ehdottoman tasapuolista. SMP ei hyväksy minkäänlaista pimentämistä,
 • että SMP kannattaa ohjelmansa mukaisesti edistyksellistä radio- ja televisiopolitiikkaa, mutta vastustaa rivouksia ja yksisilmäistä mielivaltaa ohjelmissa. Samoin se vastustaa rikos- ja väkivaltaohjelmien liiallista esittämistä ja
 • että syrjintä on radio- ja televisio-ohjelmissa lopetettava heti.

F. SULKU KULTTUURIFASISMILLE

SMP ei hyväksy fasismia. Jo Suomen rauhan sopimus kieltää fasismin maassamme.

Tältä perustalta SMP vaatii kaikkinaisen kulttuurifasismin poistamista, esiintyipä se mustassa, punaisessa tai vihreässä vaatteessa, myös televisiosta ja radiosta sekä nuorisotyöstä. Väkivaltaisen kulttuurifasismin vastapainoksi on esiintuotava julkisuudessa todellisen kansanvallan olemusta ja YK:n ihmsoikeuksien julistuksen periaatteita. Näennäisdemokratia sen kaikissa ilmenemismuodoissa on juuriaan myöten paljastettava.

G. KOTISEUTUTYÖ

Kotiseututyön ja saastumattoman luonnon merkitystä yleisen kulttuurityön osana on korostettava entistä enemmän. Siksi on kiinnitettävä huomiota paikallismuseoiden perustamiseen ja ylläpitämiseen. Samoin on vaalittava perinnäistä omaleimaista pitäjä-, kaupunki- ja maakuntakulttuuria ja edistettävä tätä koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa unohtamatta myöskään karjalaisen siirtoväen ja ulkosuomalaisten siirtolaisten kulttuuriperintöä.

H. VÄHEMMISTÖT

SMP yleisinhimillisen linjansa mukaisesti katsoo, että vähemmistöjen asema on maassamme kaikissa olosuhteissa turvattava. Siksi SMP katsoo,

 • että kielellisille ja muille vähemmistöille on suotava tasavertaiset mahdollisuudet oman kielensä ja kulttuurinsa ylläpitoon ja kehittämiseen,
 • että saamelaisille on annettava tasaveroiset kielelliset oikeudet suomenkielisten kanssa Utsjoen, Inarin, Enontekiön ja Sodankylän kunnissa. Saamelaisille on saatava eduskuntaan lakisääteinen edustus samaan tapaan kuin Ahvenanmaan maakunnalla on,
 • että Oulun yliopistoon tai myöhemmin perustettavaan Lapin korkeakouluun on perustettava saamen kielen ja lappalaiskulttuurin professorin oppituoli,
 • että olisi suotava, etä saamenkielinen kirjaimisto ja oikeinkirjoitus saataisiin yhdenmukaiseksi kaikissa Pohjoismaissa saamelaisjärjestöjen ja filologien yhteistoiminnan avulla ja
 • että saamelaisille on annettava edustus Pohjoismaiden neuvostoon.

I. KULTTUURIHALLINTO

Kulttuurihallinnon kansanvaltaistamiseksi ja parantamiseksi SMP katsoo,

 • että koska kulttuurin keskushallinto on tehoton, on luotava maakunnallinen kulttuurihallinto ja siirrettävä sille keskushallinnon päätäntävaltaa, jolloin paikalliset tarpeet ja asiantuntemus pääsevät vaikuttamaan tehokkaasti päätöksentekoon,
 • että kuntien kulttuurihallinto on saatava lakisääteiseksi ja valtion avustusten alaiseksi,
 • että läänien taidetoimikuntien tiedotustoimintaa kuntiin päin on tehostettava ja
 • että lainsäädännöllä on edistettävä yksityisten henkilöiden ja yritysten kulttuurisijoituksia.

J. KANSA TUNNETAAN KULTTUURISTAAN

Korkea kulttuuri kuvastaa korkeaa eettistä sivistystä. Tämä ilmenee myös kristillisistä arvoista. Sen vuoksi koko kansa on saatava osalliseksi yleisinhimillisestä ja oman maan kulttuuriperinnöstä. Tästä syystä SMP vielä erityisesti korostaa,

 • että samalla kun menneisyyden arvokkaita perinteitä on vaalittava, on luotava mahdollisuudet uusien arvojen luomiseen omalta kansalliselta pohjalta,
 • että vallitsevan länsimaisen kerskakulutuksen hillitsemiseksi ja sen luomien kieroutuneiden arvojen vastapainoksi on kulttuuripolitiikassa tähdennettävä todella kestäviä henkisiä perusarvoja ja
 • että kotien kulttuuriperinteitä- ja perusarvoja on vaalittava.

KANSALLINEN PÄÄMÄÄRÄ

SMP ei hyväksy kansallemme vierasperäistä kulttuuria eikä ulkoapäin istutettuja ideologioita. Mitä enemmän todelliset kulttuuriarvot saadaan kansamme laajojen kerrosten omaksi, sitä kestävämmäksi ja uutta luovaksi muodostuu oma meille välttämätön kansallinen kulttuurimme.