Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/760

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n kunnallisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n kunnallisohjelma
 • Vuosi: 1967
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN KUNNALLISOHJELMA

Vahvistettu Helsingin puoluekokouksessa 6.8.1967

Kunta ja kunnallinen itsehallintomme muodostaa tärkeän tekijän suomalaisessa yhteiskunnassa. Oikein hoidettuna kunta tekee mahdolliseksi kansanvallan toteuttamisen käytännössä sekä estää kansanvaltaisessa yhteiskunnassa valtiollisen ja kunnallisen harvainvallan ja klikkipolitiikan.

Näillä perusteilla puolueemme katsoo,

 • että valtiovalta ja suuret puolueet ovat johtaneet kansanvaltaisen kunnallisen itsehallinnon hakoteille ja
 • että rehoittava kunnallinen klikkipolitiikka ja välinpitämättömyys kuntalaisista on saatava murskatuksi.

Kunta ei ole mikään itsetarkoitus. Kunta on olemassa kuntalaisia varten. Kunnan yksityisten kansalaisten ja perheiden hyvinvointi on kunnallispolitiikan ainoa oikea päämäärä.

Näistä syistä puolueemme katsoo,

 • että kunnista ja kuntien keskusjärjestöistä ei saa tulla valtiovallan tahdottomia välikappaleita,
 • että kunnan ensisijainen velvollisuus on kuntalaisten henkinen ja taloudellinen nostaminen ja
 • että kunnan erityisenä velvollisuutena on yritteliäisyyden edistäminen kuntansa alueella, jolloin päähuomio on kiinnitettävä talonpoikien, itsenäisten työmiesten ja yrittäjien omatoimisuuden tukemiseen ja edistämiseen.

Näissä kaikissa asioissa ovat suuret puolueet jatkuvasti tehneet karkeita virheitä ja osoittaneet erityisesti verotuksessa piittaamattomuutta kansan hädästä ja todellisista tarpeista. Kansanvaltaisen kunnalliselämän vahingoksi syrjitään pienkuntia ja estetään niiden terve ja kustannuksia säästävä yhteistoiminta. Siksi on kunnan kaikkiin toimielimiin saatava Suomen Maaseudun puolueen edustajia.

Edesvastuuttomuus ja kunnanvaltuusto

Puolueemme katsoo, että kunnallispolitiikan on rakennuttava rehellisyyden ja oikeamielisyyden järkkymättömälle perustalle. Tästä syystä on

 • tuhlailevaisuus ja oman edun tavoittelu sekä kaikkinainen muu holtittomuus ja edesvastuuttomuus jyrkästi tuomittava. Ne, samoinkuin suoranaiset väärinkäytökset on poikkeuksetta saatettava laillisen käsittelyn alaisiksi,
 • kunnan taloutta on hoidettava säästäväisesti ja tasapuolisesti sekä estettävä useimmiten tarpeeton kunnan virkakoneiston paisuminen. Erityisesti on huolehdittava, että kunnan johtavien toimihenkilöiden palkat eivät pääse ryöstäytymään ja että toisaalta kunnan tehtävistä ansionsa saavien pienipalkkaisten asiaa ei unohdeta ja
 • kunnallinen "kirkonkyläpolitiikka" on murrettava ja tasapuolisesti edistettävä toimeentulomahdollisuuksia koko kunnan alueella. Tällöin on erityisesti huolehdittava kehityksessä jälkeenjääneistä syrjäseuduista.

Verotuspolitiikka

Puolueemme tuomitsee jyrkästi raskaan kunnallisen verotuksen, joka on johtanut kasvaviin verorästeihin ja verojen pakkoperintään. Asiantilaan on saatava kiireellisesti jyrkkä muutos

 • noudattamalla säästäväisyyttä ja järkevyyttä kunnan talouden hoidossa ja erityisesti säästämällä niissä menoissa, jotka eivät tuota kuntalaisille menetyksiä ja
 • toteuttamalla todellisiin tuloihin perustuva verotus. Tällöin on käytännön ja lainsäädännön avulla huolehdittava
 • että kaikki kunnan alueelta saadut tulot, niihin luettuna myös suuryhtiöiden metsien hakkuista saama tulo, verotetaan kunnan hyväksi,
 • että lapsi- ja perusvähennyksillä tehdään oikeutta vähävaraisille ja suuriperheisille,
 • että asunnot luokitetaan todellisuutta vastaaviksi, jotta verotus tältäkin osin saadaan oikeudenmukaiseksi,
 • isännänpalkan ja perheenjäsenen vero poistetaan ja siirrytään pinta-alaverotukseen sekä samalla lisätään luokituksia ja niiden virheet korjataan,
 • että palkansaaja saa tehdä verotuksessa ansion hankkimiseksi välttämättömät vähennykset aina pakollisia "rokuliaikoja" myöten ja
 • että yritteliäisyyden lisääntymistä ja voimistumista ei kohtuuttomalla verotuksella vaikeuteta.

Lisäksi on aikaansaatava laki, joka estää äyrin hinnan korottamisen kohtuuttoman suureksi. Edelleen on kehitettävä valtion tuella kunnallisten verojen tasoittumista eri kuntien kesken. Tätä varten on valtionapujärjestelmä pikaisesti uudistettava ja kunnille kerääntynyt ylikuormitus kevennettävä.

Kunnallinen rakentaminen

Ylellisyys kunnallisessa rakentamisessa on lopetettava. Samoin on vastuun uhalla valvottava, että kunnallisissa rakennus- ja muissa töissä ei harkitsemattomuuden tai huolimattomuuden tahi valvonnan puutteen vuoksi aiheudu tarpeettomia kustannuksia ja työ siten tule asiattoman kalliiksi.

Maa- ja asutuspolitiikka

Terveet maanomistusolosuhteet ja myönteinen suhtautuminen maatalouteen ja muuhun kuntalaisten elinkeinotoimintaan ovat kuntalaisten toimeentulon eräs perusedellytys. Jokaisessa kunnassa on harjoitettava tehokasta asutustoimintaa sekä edistettävä asuntoalueiden saantia ja tilakohtaisia perusparannustöitä. Näistä syistä puolueemme katsoo,

 • että välinpitämättömyys asutuslautakunnan suhteen on hyljättävä ja tämä kunnallinen toimielin saatava tehokkaaksi ja oikeudenmukaisesti toimivaksi,
 • että kunnan on tehokkaasti huolehdittava siitä, että halpakorkoisia asutus- ja aravalainoja saadaan kuntalaisten käytettäväksi tilakohtaisia perusparannustöitä sekä rakentamista ja uusien tilojen kunnostamista varten,
 • että kunnan on huolehdittava, että tie- ja kuivatusvaroja saadaan valtiovallalta riittävästi kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksien parantamiseksi kaikkialla kunnan alueella,
 • että kunta tukee kunnan alueelta yrittäjälainoja hakevia ja
 • että tällä tavoin edistetään jatkuvaa pistetyöllisyyttä ja kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksien pysyvää paranemista samalla kuin huolehditaan siitä, että valtiolta saadaan tarpeen mukaan myös työllisyysvaroja kunnan alueelle.

Lisäksi on kunnan itse harjoitettava tervettä ja tehokasta maanosto-politiikkaa ja jaettava näitä maita lisämaiksi, uusiksi tiloiksi ja asuntoalueiksi tarvitseville sekä huolehdittava, että tukkiyhtiöiden ja valtion maat sekä muut sopivat alueet ohjataan maan puutetta kärsiville.

Työllisyyspolitiikka

Jokaiselle työntarvitsijalle on turvattava työ oman kunnan alueella ja mahdollisimman lähellä hänen kotiaan. Asiat on hoidettava joustavasti ja poistettava virkavaltaisuus sekä vähävaraisia sijoitettava ensiksi. Valtiovallan järjestämissä työllisyystöissä tulee kuntalaisilla olla etusija työn saantiin ja siis edellä vieraskuntalaisten. Jos poikkeuksellisesti työn tarvitsijoita joudutaan sijoittamaan vieraalle paikkakunnalle tai kauas kotiympäristöstään, on työllisyystöissä maksettava päivärahaa ja muuta korvausta samojen periaatteiden mukaan kuin valtion virkamiehille.

Ammattikoulutus

Jokaiselle kuntalaiselle on turvattava mahdollisuus ilman kohtuuttomia rasituksia käydä koulua. Usein pitkät ajat käyttämättöminä seisovat kansakoulurakennukset on käytettävä jatkuvaan kunnalliseen ammattikoulutukseen sekä sivistyksellisten rientojen ja yritteliäisyyden hyväksi.

Sosiaalihuolto

Kunta on ensisijassa vastuussa siitä, ettei kuntalaisten keskuudessa vallitse sosiaalista hätää aina vajaakykyisiä nuoria myöten ja että toisaalta sosiaalisia etuja ei ohjata vääriin kohteisiin. Sydämettömyys ja tuhlailevaisuus on jyrkästi kiellettävä.

Sosiaalilautakunnan kokoonpanon tulee vastata valtuuston voimasuhteita, ja olla joka suhteessa tasapuolisen.

Naiset kunnallisissa tehtävissä

Suomen Maaseudun puolue katsoo, että naiset on todella saatava mukaan tasavertaisina kaikkiin kunnallisiin tehtäviin ja kunnanvaltuustoon.

Kunnallinen virkakoneisto

Kunnallinen virkakoneisto on kuntalaisia varten, eivätkä kuntalaiset ole velvolliset alistumaan byrokratian sorrettaviksi. Tästä syystä puolueemme katsoo,

 • että kanssakäymisessä kunnan viranomaisten kanssa on ylläpidettävä puolin ja toisin avoimia ja luottamuksellisia suhteita,
 • että kunnan viranomaiset ovat velvolliset olemaan ystävällisiä ja avuliaita kuntalaisia kohtaan ja
 • että kunnanjohtaja on valittava määräajaksi yleisillä vaaleilla.

Teot ratkaisevat

Suomen Maaseudun puolueen edustajien on kunnallisissa toimielimissä jatkuvilla teoillaan osoittauduttava maan suurimman väestöryhmän luottamuksen arvoiseksi. Kansa tukee tekojen rehellisyyttä. Tehtävät on jaettava kansanvaltaisesti.