Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/761

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n kunnallispoliittinen erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n kunnallispoliittinen erityisohjelma
 • Vuosi: 1979
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n KUNNALLISPOLIITTINEN erityisohjelma

Vahvistettu SMP:n Porin XXI puoluekokouksessa 5.8.1979

SISÄLLYSLUETTELO

Kunnallispolitiikan lähiajan tavoitteet
Kuntalaisten perustarpeet tyydytettävä
Kunnanvaltuuston vastuu
Kunnallisen kansanvallan kehittäminen
Kunnallinen puoluetuki estettävä
Kuntauudistus
Maakuntaitsehallinto
Verotuspolitiikka - ulos umpikujasta
Kunnallistalous sekä suunnitelmallisuus ja edistyksellisyys
Kehitys- ja sivualueiden kunnat pelastettava
Kunnan osallistuminen liiketoimintaan
Suuronnettomuuksien kustannukset
Työllisyyspolitiikka - jokaiselle työtä
Sosiaalisen turvallisuuden takaaminen
Kansan terveys on turvattava
Vanhukset ja kunta
Koulupolitiikka - tasavertaiset mahdollisuudet kaikille
Kuntasuunnittelu
Maapolitiikka ja kunnallinen asutustoiminta
Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu
Kunnallinen rakentaminen
Asuntopolitiikka - asuntopula tarpeeton
Kunta ja energia
Luonto ja ympäristö puhtaaksi
Naiset ja kunta
Nuoriso ja kunta
Kuntalaisten harrastustoiminta ja vapaa-aika
Yhteistyöhön kunnan parhaaksi

SMP:n Porin puoluekokouksen 4.-5.8.1979
- Maalaiskuntien kunnallispoliittinen julkilausuma
- Kaupunkikuntien kunnallispoliittinen julkilausuma

Piirrokset: Lauri Kaksonen

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN KUNNALLISPOLIITTINEN ERITYISOHJELMA

Kunnallispolitiikan lähiajan tavoitteet

Vuosisatainen itsenäinen kunnallishallintomme on säilytettävä. Vain tällä tavalla voimme pelastaa pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmämme harvainvallan hyökkäyksiä vastaan. Kunnallishallintoamme on jatkuvasti kehitettävä itsenäisten kansanvaltaisten kuntien säilyttämisen perustalta. Jotta kunnallinen itsehallintomme ja itsenäiset kansanvaltaiset kunnat voisivat täyttää tehtävänsä, on ajan mukana syntyneet puutteet ja kieroutumat kiireellisesti poistettava. Näillä perusteilla SMP lähiajan tavoitteinaan katsoo, että

 • Kasvava kunnallinen byrokratia sekä kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten harvainvalta on saatettava kuntalaisten jatkuvan valvonnan alaiseksi. Tämä vaatii kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. Kunnallinen kansanäänestys on toteutettava aina päätettäessä kunnan liittämisestä toiseen kuntaan, kunnan lakkauttamisesta tai kunnan alueen olennaisesta supistamisesta. Kunnallinen kansanäänestys on toimitettava aina myös silloin, kun vähintään 5 prosenttia kunnan jäsenistä sitä allekirjoittamallaan kirjelmällä määrätyssä asiassa vaatii.
 • Oikein hoidettuna pienkunta on kuntalaisia kaikkein lähimpänä ja kansanvaltaisin. Siksi pienkuntia on puolustettava sekä kehitettävä kunnallista yhteistoimintaa. Kunnallisen yhteistoiminnan vaativa asianmukainen lainsäädäntö on kiireellisesti aikaan saatava.
 • Suurissa kaupungeissa ja kunnissa on toteutettava lakisääteinen pakollinen kunnanosavaltuustojärjestelmä, jonka muodostamista kunnanvaltuusto ei saa jarruttaa tai estää. Kunnanosa-valtuustot on valittava kyseisellä alueella salaisin vaalein, jonka lisäksi jokaisella kunnanvaltuustossa edustettuna olevalla ryhmällä tulee olla oikeus nimetä yksi jäsen kuhunkin osavaltuustoon,
 • Alueellisesti laajat tai hajanaiset kunnat on jaettava paikallisalueisiin. Kuntalaiset on saatava lähemmäksi suurkuntien päättäviä toimielimiä. Kunnallista tiedotustoimintaa on tehostettava.
 • Kuntalaisten osallistumista vaaleihin ei saa rajoittaa. Vaaliliitot niin puolueiden, valitsijayhdistysten kuin yhteislistojenkin kesken tulee sallia rajoituksetta. SMP ei missään tapauksessa hyväksy sitä, että vain rekisteröidyt puolueet tai niihin verrattavat saisivat asettaa ehdokkaita kunnallisvaaleissa,
 • Kuntien pakkoliitoksia ei voida hyväksyä. Kuntaliitos voidaan toteuttaa vain, jos kuntalaisten enemmistö sen salaisessa kunnallisessa kansanäänestyksessä asianomaisissa kunnissa hyväksyy. Sama koskee kunnan lakkauttamista tai sen alueen olennaista pienentämistä. Vähäisiä aluesiirtoja voidaan suorittaa muutoinkin, mutta tällöin päätöksen perustana tulee olla todetut painavat tosiasiat,

[KUVA]

[kuvateksti] "Kasvava kunnallinen byrokratia sekä kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten harvainvalta on saatettava kuntalaisten jatkuvan valvonnan alaiseksi. Tämä vaatii kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä. Kunnallinen kansanäänestys on toimitettava aina myös silloin kun vähintään 5 prosenttia kunnan jäsenistä sitä allekirjoittamallaan kirjelmällä määrätyssä asiassa vaatii."

 • Kunnallinen verorasitus ei saa muodostua kenellekään kuntalaiselle ylivoimaiseksi. Siksi on kuntien veroäyrille säädettävä lakiperäinen 17 pennin katto ja toteutettava oikeudenmukainen tasausjärjestelmä. Verorasitus ei saa olla riippuvainen siitä, missä kunnassa asianomainen asuu,
 • Kuntien itseverotusoikeus on säilytettävä. Kunta ei saa verottaa sellaista tuloa, joka on välttämätön vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi. Kunnallisverotuksessa on annettava alenevalla veroprogressiolla verohelpotuksia vähävaraisille,
 • Kunnallinen harkintaverotus on poistettava kuitenkin niin, että verokeinottelua ei saa sallia,
 • Valtio ei saa siirtää kuntien kustannettavaksi yleisiä valtakunnallisia tehtäviä, ellei vähintään 3/4 kaikista kunnista sitä hyväksy. Tässä suhteessa kunnille tehdyt taloudelliset vääryydet on kiireellisesti korjattava. Vain tällä tavalla voidaan pelastaa kehitysalueiden kunnat ja pienet kunnat taloudellisesta umpikujasta,
 • Kunnat on kautta maan saatettava tasavertaiseen asemaan niin, että jokainen kuntalainen voi kaikkialla maassa saada samanlaiset palvelukset,
 • Kuntalaisten itsehallintoa ja luottamusmiesten päätäntävaltaa kunnan asioissa on edelleen vahvistettava. Kunnanhallitukseen tulee nimetä vähintään yksi edustaja kustakin valtuustossa edustettuna olevasta ryhmästä. Valtuutetuille tulee antaa riittävät ja monipuoliset tiedot käsiteltävistä asioista hyvissä ajoin ennen asioiden päättämistä,
 • Johtavat kunnalliset virkamiehet on valittava määräajaksi ja yleisillä vaaleilla. Pienipalkkaisten kunnallisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden ansion tulee olla kunnollinen.
 • Jokaisen kunnanvaltuuston kokouksen alussa tulee järjestää valtuutetuille kyselytunti, joka on julkinen. Vastaukset tulee antaa kysymyksiin heti. Vähintään kerran kuukaudessa tulee kuntalaisille järjestää kyselytunti, jossa vastaajina toimivat kunnan korkeimmat virkamiehet sekä kunnanhallituksen ja kaikkien valtuustoryhmien edustajat,
 • Kunnanvaltuutetuilla täytyy olla oikeus esittää kunnanhallitukselle välikysymys tai epäluottamuslause-ehdotus, jotka hyväksyttyinä johtavat kunnanhallituksen uudistumiseen.
 • Asianmukainen määrävähemmistön suoja on säilytettävä kunnallisen talousvallan väärinkäytön estämiseksi ja jotta kunta ei vaikeuta kuntalaisten omatoimisuutta ja rasita kuntalaisia kohtuuttoman raskailla veroilla ja maksuilla. Kunnanvaltuuston tulee päättää kaikista veroista ja maksuista eikä se saa siirtää tätä päätäntävaltaansa muille elimille. Sama koskee mahdollisesti muodostettavia kunnallisia rahastoja ja niiden varojen käyttöä.
 • SMP vastustaa kunnallista ja muuta siihen verrattavaa puoluetukea kaikissa muodoissaan,
 • Kuntien kantokykyluokitus on uudistettava oikeudenmukaiseksi,
 • SMP kannattaa kunnallista pitkän tähtäyksen suunnitelmallisuutta. Suunnitelmallisuus ei kuitenkaan saa merkitä sosialistista pakkojärjestelmää eikä kuntalaisten unohtamista suuren rahan etujen vuoksi. Suunnitelmallisuuden tulee rakentua kuntalaisten etujen ja tarpeiden kestävälle perustalle.
 • Kuntien luonnon saastuttamiselle on saatava sulku. Kuntien on näytettävä hyvää esimerkkiä näissä asioissa ja estettävä alueellaan saastuminen.
 • Kunnan eri alueiden väestöä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Tontin omistajien tie-, katu- ja niihin verrattavat rasitukset on poistettava.
 • Naisten ja nuorten osallistumista kunnalliseen toimintaan on huomattavasti lisättävä.
 • Kunnan osallistumisen liiketoimintaan on oltava toissijainen. Kuitenkin kunnan on hoidettava sen perustehtävät,
 • SMP ei hyväksy epäkansanvaltaisuutta. Siksi kunnallisissa lautakunnissa tulee olla edustettuina kaikki valtuustossa olevat ryhmittymät.

Kunnan taloutta on hoidettava vastuullisesti, edistyksellisesti ja säästäväisestä. Jokaisen kuntalaisen perustarpeet on ensiksi tyydytettävä. Tarpeen vaatiessa on valtion annettava kunnille taloudellista tukea.

SMP kannattaa maakuntaitsehallintoa, mutta se ei saa johtaa kunnallisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen eikä verorasituksen kasvuun.

Jos salaisissa vaaleissa valittu kunnanvaltuutettu siirtyy pois tehtyjen päätösten ja säännösten mukaisesti toimineesta omasta ryhmästään, on hänen luovuttava valtuutetun paikastaan, jolloin varamies kutsutaan tilalle.

Kuntalaisten perustarpeet tyydytettävä

Kunta on kuntalaisia varten. Valtaa pitävät puolueet ovat kuitenkin kunnasta tehneet itsetarkoituksen. Terve kunta turvaa jokaiselle kuntalaiselle

 • kunnollisen asunnon,
 • kunnollisen toimeentulon ja asianomaiselle sopivaa työtä.
 • viihtyisyyden ja sosiaaliset perustarpeet, sekä
 • asianmukaiset tie-, katu- ja muut liikennejärjestelyt.

SMP katsoo, että jokaisen kunnan on puoluepolitiikasta riippumatta hoidettava nämä ja muut kuntalaisten perustarpeet. Puoluepolitiikka ei saa olla esteenä asioiden hoitamisessa. Asioita on edistettävä ja kannatettava tulivatpa esitykset miltä taholta tahansa.

[KUVA]

[kuvateksti] "SMP vastustaa kunnallista ja muuta siihen verrattavaa puoluetukea."

Kunnanvaltuuston vastuu

SMP katsoo, että kunnallispolitiikan perustana on oltava rehellinen ja oikeamielinen kuntalaisten tarpeiden ja etujen ajaminen ja valvominen. Tästä syystä

 • Oman edun asettaminen kuntalaisten edun edelle ja kunnan varojen tuhlailu sekä kaikkinainen välinpitämättömyys on estettävä ja tuomittavaa. Suoranaiset väärinkäytökset on aina saatettava laillisen käsittelyn alaisiksi ja korjattaviksi,
 • Kunnan virkakoneistoa ei saa paisuttaa tarpeettomasti. Erityisesti on huolehdittava, että kunnan johtavien toimihenkilöiden palkat eivät nouse kohtuuttomiksi ja että kunnan palveluksessa olevien pienituloisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden ansiot ovat asianmukaiset. Näin on toimittava sitä suuremmalla syyllä, koska valtaa pitävien puolueiden toimesta on eduskunnassa saatettu perustuslakia muuttamalla voimaan kunnallinen virkaehtolaki. Tällä lailla on siirretty palkka-asioissa päätäntävalta pois valtuustoilta suppealle valtakunnalliselle sopimusvaltuuskunnalle. Sopimusvaltuuskunnan kansanvaltaisuutta on voimakkaasti lisättävä ja joka tapauksessa päätäntävalta palkka-asioissa viime kädessä palautettava kunnanvaltuustoille. Kuntien tulee huolehtia myös siitä, että kunnalliset keskusjärjestöt toimivat näissä asioissa kuntien toivomusten mukaisesti,
 • Kunnan on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä kaikkien kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksien paranemista ja kehitettävä koko kunnan aluetta tasapuolisesti. Tällöin on erityisesti huomioitava kehityksestä jälkeen jääneet laita- ja syrjäosat.

Kunnallisen kansanvallan kehittäminen

Koska paikallinen itsehallinto on kansanvallan yksi tärkeimmistä kulmakivistä ja koska kunnallista kansanvaltaa parhaiten voidaan edistää kuntalaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia lisäämällä, SMP katsoo, että

 • Hyökkäykset kunnallista kansanvaltaa ja pienkuntia vastaan on torjuttava. Valtiovalta ei saa tarpeettomasti rajoittaa kunnan harkinta- ja päätösvaltaa, vaan kunnille on annettava mahdollisuus harjoittaa itsenäistä kunnallispolitiikkaa,
 • Kunnanvaltuutettujen toimikausi tulee lyhentää 3 vuoteen ja kunnanhallituksen jäsenten toimikausi yhteen vuoteen,
 • Kunnanvaltuutettujen, kunnanhallituksen jäsenten, lautakuntien jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja muut korvaukset tulee pitää kohtuullisina,
 • Kuntalaisten osallistumismahdollisuutta päätöksentekoon on voimakkaasti lisättävä. Valtuutetut eivät saa jakaa keskenään lautakuntapaikkoja, lautakuntien jäsenistä 2/3 tulee olla muita kuin kunnanvaltuutettuja,
 • Kunnan hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittuihin tilintarkastajiin on valittava vähintään yksi edustaja kustakin valtuustossa edustettuna olevasta ryhmästä,
 • Kuntalaisten mahdollisuuksia saada tietoja kunnallisasioiden hoidosta kunnassaan on lisättävä. Tiedotustoimintaa kuntalaisille on kehitettävä julkaisemalla ja jakamalla kaikille kuntalaisille selostuksia valtuustojen ja lautakuntien toiminnasta sekä muista kunnan asioista vähintään kerran vuodessa,
 • On tehostettava kunnallisten luottamusmiesten koulutusta kuntalaisten ja kunnan asioiden hoidon parantamiseksi.

Kunnallinen puoluetuki estettävä

Kuntaa ei saa alistaa puolueiden valtapyrkimysten välikappaleeksi. Kuntalaisten vapaata valintaa vaaleissa on suojeltava. Tästä syystä on kunnallinen puoluetuki kaikissa muodoissaan ehdottomasti kiellettävä. Poliittisille järjestöille ei saa kunnan varoista maksaa minkäänlaista tukea tai avustusta niiden poliittiseen toimintaan. Tämä koskee myös puolueiden peitejärjestöjä ja vastaavia. Myös määrärahojen jakaminen valtuustoryhmien koon mukaan tulee ehdottomasti kieltää.

Kuntauudistus

Kun välttämätöntä kehitystä ja kuntien yhteistoimintaa toteutetaan, tulee ratkaisevana tekijänä olla kuntalaisten etujen parantaminen ja kuntalaisten oma tahto. Tällä perusteella SMP katsoo, että

 • SMP ei voi hyväksyä kuntien pakkoliitoksia,
 • Kuntien yhteistoimintaa on tehokkaasti kehitettävä eri aloilla,
 • Kuntauudistus ei saa olla esteenä eikä jarruttaa pienkuntien kehittämistä,
 • Kuntien on huolehdittava samalla tavalla sekä syrjäseutujen että asutuskeskusten asukkaiden tarpeista. Koko maassa tulee olla samanlaiset kunnalliset edut ja palvelukset kuntamuodosta riippumatta,
 • Onneton kehitys on maassamme johtanut siihen, että maa- ja metsätaloudesta vapautuvaa työvoimaa ja maaseudun väestöä on tulvinut asutuskeskuksiin ja suurin osa maatamme on autioitumassa. Seurauksena on ollut asuntopula, maanhintojen kohtuuton nousu, liikenneongelmat, vaikeudet juomaveden hankinnassa, vesien ja ilman saastuminen sekä muut niihin verrattavat ongelmat. Näin tapahtuu edelleenkin, vaikka muualla maailmassa ollaan jo siirtymässä umpikujaan ajautuvista suurkeskuksista takaisin keskisuuriin ja pieniin keskuksiin sekä hajasijoitukseen.

Jotta korvaamattomista virheistä ja vahingoista vältytään, pitää SMP eräänä tavoitteenaan 10 000-40 000 asukkaan keskuksia, joissa kunnallisteknilliset työt ovat suoritettavissa helpoimmin ja halvemmalla kuin suurkeskuksissa. Keskikokoiset ja pienet keskukset voivat tarjota asukkailleen asianmukaiset palvelukset. Väestömme edun vastaisen muuttoliikkeen estämiseksi on elvytettävä ja tuettava yritystoimintaa kaikkialla maassa.

Maakuntaitsehallinto

Maakuntien edut ja terve kansanvalta vaativat maakunnallista itsehallintoa. Sen tulee tähdätä maakunnan ja kuntalaisten olosuhteiden tehokkaaseen parantamiseen, jotta vältytään verorasituksen noususta ja kuntien itsemääräämisoikeuden supistamisesta.

 • Maakuntaitsehallinto ei saa olla itsetarkoitus. Maakuntatasolla on hoidettava kaikki sille kuuluvat tehtävät, joita tällä hetkellä hoidetaan lähinnä valtion epädemokraattisten virastojen ja laitosten toimesta,
 • Lääninhallitus edustaa valtiovaltaa. Siksi tehtävät maakuntaitsehallinnon ja lääninhallituksen välillä on jaettava niin, että kaikki kunnalliselle itsehallinnolle kuuluvat asiat ovat lääninhallituksen ulkopuolella ja lääninhallitus jää vain suorittamaan välttämättömiä, ennen kaikkea järjestyksen valvontaan ja oikeuden hoitoon kuuluvia tehtäviä. Maaherra on valittava yleisillä vaaleilla.
 • Maakuntaitsehallinnon kustannukset on pääosin peitettävä valtion virastojen ja laitosten sekä lääninhallinnon byrokratian supistumisesta syntyvistä säästöistä. Mahdolliset kuntien maksuosuudet maakuntaitsehallinnolle on määrättävä uuden ja oikeudenmukaisen kantokykyluokituksen perusteella. Vastustamme maakuntaveroa.
 • Maakuntaitsehallinnon luottamushenkilöt ja johtavat toimihenkilöt on valittava määräajaksi yleisillä vaaleilla.

SMP katsoo, että maakuntaitsehallintoa on ryhdyttävä toteuttamaan kiireellisesti.

Verotuspolitiikka - ulos umpikujasta

Verorasitus ei saa muodostua liian raskaaksi. Kunta ei saa verottaa tulosta, joka on välttämätön toimeentulon turvaamiseksi. Korkeat veroäyrit ovat johtaneet kasvaviin verorästeihin ja verojen pakkoperintään. Kaikissa näissä ja monissa muissa veroasioissa on saatava tarpeelliset korjaukset aikaan. SMP katsoo, että ainakin seuraavat korjaukset ovat välttämättömiä:

 • Jos kunnan veron perintä johtaa ilmeisen kohtuuttomaan pakkomyyntiin, on kunnan toimielinten kokonaan tai osittain poistettava vero.
 • On noudatettava tarkkaa säästäväisyyttä kunnan taloudessa. Sellaisissa menoissa ei kuitenkaan saa tinkiä, jotka ovat kuntalaisille välttämättömiä,

[KUVA]

[kuvateksti] "Kunta ei saa verottaa tulosta, joka on välttämätön toimeentulon turvaamiseksi."

 • Kaikki kunnan alueelta saadut tulot on voitava verottaa kunnan hyväksi, lukuunottamatta muualla pysyvästi asuvan henkilön henkilökohtaisia tuloja. Sellaisilla alueilla, joilla naapurikunnista käydään paljon toisen kunnan alueella työssä, on voitava verotuloja oikeudenmukaisella tavalla tasoittaa suurten äyrin hinnan erojen tasoittamiseksi.
 • Riittävillä lapsi-, perus-, invalidi- ja muilla sosiaalisilla vähennyksillä on tehtävä oikeutta vähävaraisille, vammaisille ja suuriperheisille. Perusvähennystä on korotettava ja se sidottava indeksiin niin, että vähimmäistulo on verovapaa,
 • Oman asunnon verottamisesta on luovuttava ja vuokralaisille on annettava vastaava vähennys.
 • Palkansaajan on saatava tehdä kunnallisverotuksessa ansion hankkimiseksi tarpeelliset vähennykset. Matkakustannukset asunnolta työpaikalle on saatava vähentää kokonaisuudessaan,
 • Kohtuuttomalla verotuksella ei saa vaikeuttaa yritteliäisyyden lisääntymistä ja voimistumista. Mielivaltainen harkintaverotus on poistettava. SMP vastustaa kunnallista omaisuusveroa,
 • Suuryhtiöiden ja suuromistajien ylettömistä veroeduista on luovuttava.
 • Veronpalautuksille on maksettava käypä korko,
 • Kunnille on annettava osuus moottoriajoneuvoliikenteen maksamista veroista,
 • Raskaan kunnallisverotuksen umpikuja on kiireellisesti laukaistava. On saatava aikaan laki, jolla estetään äyrin hinnan nouseminen kohtuuttomaksi. SMP pitää kunnan veroäyrin hintaa, joka ylittää 17 penniä, ehdottomasti liian korkeana,
 • On luotava kuntien kesken tasapuolinen verotasausjärjestelmä,
 • Kunnat on ehdottomasti vapautettava valtion niille siirtämien tehtävien taloudellisista rasituksista. Kun valtio antaa kunnille tehtäviä, on kunnan saatava niistä täysi korvaus. Jollei näin tapahdu, niin kehitysalueita ja pieniä kuntia ei voida pelastaa taloudellisesta umpikujasta eikä estää kohtuutonta veroäyrin nousua tällaisissa kunnissa.

Kunnallistalous sekä suunnitelmallisuus ja edistyksellisyys

Kunnan taloutta on hoidettava kaukonäköisesti, säästäväisesti ja suunnitelmallisesti. Tällöin kuntalaisten tarpeet voidaan tyydyttää vaikeuksissa olevia unohtamatta. SMP katsoo, että

 • Menestyksellisen taloudenhoidon edellytyksenä on pitkän tähtäyksen kuntasuunnitelma. Kuntasuunnitelma on rakennettava kuntalaisten todellisten etujen ja tarpeiden pohjalle vallitsevat tosiasiat huomioiden. Kuntasuunnitelma on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla,
 • Kunnan tehtäviin on valittava mahdollisimman päteviä henkilöitä, eivätkä puoluepoliittiset seikat saa olla määräävinä. Taito, eikä muodollinen oppiarvo, ratkaisee pätevyyden,
 • Kun kunnat toteuttavat yleisiä ja valtakunnallisia asioita, jotka on annettu kuntien tehtäviksi, on näistä valtion maksettava kunnille tasapuolinen ja riittävä valtionapu. Kuntien valtionapujärjestelmä on kiireellisesti uudistettava. Poliisin, oikeustoimen ja niihin verrattavien tehtävien kustannukset valtion on kokonaisuudessaan maksettava,
 • Kunnan tehtävien suorittamiseksi välttämätön lainansaanti on turvattava,
 • Kantokykyluokituksen tulee olla oikeudenmukainen, joustava ja muuttuvat olosuhteet nopeasti huomioiva,
 • Valtion on huolehdittava, että kuntien asukkaat ovat kautta maan yhdenvertaisessa asemassa kunnan palvelusten ja verotaakan suhteen. Tarpeen mukaan on tämän toteuttamiseksi myönnettävä vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville kunnille erityisavustuksia.

Kehitys- ja sivualueiden kunnat pelastettava

Maassamme harjoitetun kehitys- ja sivualueita köyhdyttävän, pakkomuuttoon Etelä-Suomeen ja Ruotsiin johtaneen sekä suurkeskuskeskeisen talouspolitiikan seurauksena kehitysalueiden ja sivualueiden kunnat ovat ajautuneet suuriin vaikeuksiin. Parhaassa iässä olevat kuntalaiset ja veronmaksajat ovat jo laajalti muuttaneet pois. Veroäyrin hinta on jatkuvassa nousussa ja kunnat velkaantuvat yhä pahemmin. Kuntalaiset köyhtyvät ja kunnan sosiaalikustannukset nousevat. Koulut tyhjenevät ja palvelukset katoavat. Jotta kehitys- ja sivualueiden asukkaille ja kunnille tehtäisiin oikeutta ja lähestyvä umpikuja todella saadaan laukaistuksi, on valtiovallan turvattava näiden alueiden väestön toimeentulon perusedellytykset. Tämän lisäksi SMP katsoo välttämättömäksi, että

 • Kehitys- ja sivualueiden kuntien kantokykyluokitus heti korjataan. Valtion näiden kuntien rasitukseksi siirtämät sairaala-, terveydenhoito-, sosiaalihuolto, koulu- ja muut vastaavat kustannukset on valtion otettava kokonaisuudessaan kannettavakseen.
 • On perustettava valtakunnallinen verontasausrahasto, jonka varoja käytetään kehitys- ja sivualueiden kuntien veroäyrin pitämiseksi kohtuullisena,
 • Valtiovallan toimesta yhteistyössä kuntien kanssa on kiireellisesti laadittava kunkin kehitysalueen maakunnan oma pitkän tähtäyksen taloussuunnitelma, jossa on otettu huomioon kaikki alueen elinkeinot ja niiden edistäminen.

Kehitys- ja sivualueiden elinkeinotoimintaa on muutoinkin tehokkaasti edistettävä ja monipuolistettava kaikin tavoin. Valtion varoilla on palkattava kehitys- ja sivualueiden kuntiin elinkeinoasiamiehet.

Kunnan osallistuminen liiketoimintaan

Kunnan on edistettävä ja tuettava kuntalaisten taloudellista omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä. Liiketoimintaa kunnan tulee harjoittaa tai osallistua liiketoimintaan, jos yritteliäisyyden avulla ei voida taata riittäviä palveluksia kuntalaisille. Kunnan on hoidettava liiketoimintaan liittyvät yleishyödylliset tehtävät, kuten sähkön- ja vedenjakelu, kaukolämpöverkosto, kunnallistekniset työt ja muut vastaavat tehtävät. Kunnan sähkömaksut eivät saa olla kohtuuttoman raskaita eivätkä yritystoimintaa estäviä. Pienet yritykset on saatettava sähkö-, vesi-, lämpö- ja vastaavissa maksuissa suurten yritysten kanssa samaan asemaan. Kunnan on edistettävä tehokkaasti matkailu- ja muiden palveluelinkeinojen lisäämistä.

Suuronnettomuuksien kustannukset

SMP katsoo, että yksityisille ihmisille ja heihin verrattavassa asemassa olevalle sekä kunnalle on korvattava suuronnettomuuksien, kuten metsäpalojen, öljyvahinkojen ja vastaavien aiheuttamat menetykset. Valtiovallan on vastattava tällaisista menoista, koska yksityisille kunnille suuronnettomuuksien kustannusten korvaaminen aiheuttaa kohtuuttoman taloudellisen rasituksen. Kuntien on huolehdittava, että palokunta on asianmukaisesti koulutettu ja että sen kalusto ja varusteet ovat riittävät.

[KUVA]

[kuvateksti] "Maassamme voidaan turvata jokaiselle työ ja toimeentulo. Jokaiselle työntarvitsijalle on turvattava työnsaanti oman kunnan alueella ja mahdollisimman lähellä hänen kotiaan."

Työllisyyspolitiikka - jokaiselle työtä

Maassamme voidaan turvata jokaiselle työ ja toimeentulo. Kunnan on edistettävä alueellaan työllisyyttä kaikin tavoin. Järkevän työtätarvitsevalle oikeutta tekevän työllisyyspolitiikan hoitamiseksi SMP katsoo, että

 • Jokaiselle työntarvitsijalle on turvattava työnsaanti oman kunnan alueella ja mahdollisimman lähellä hänen kotiaan. Asiat on hoidettava joustavasti ja poistettava virkavaltaisuus. Työtä eniten tarvitsevat on sijoitettava ensiksi,
 • Valtiovallan järjestämissä töissä tulee kuntalaisilla olla etusija työn saantiin ennen vieraskuntalaisia. Jos poikkeuksellisesti työntarvitsijoita joudutaan sijoittamaan vieraalle paikkakunnalle tai kauas kotiympäristöstään, on työllisyystöissä maksettava päivärahaa ja muuta korvausta samojen periaatteiden mukaan kuin valtion virkamiehille. Tarpeelliset kotona käynnit on valtion kustannettava,
 • Yritteliäisyyden edistämiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi tulee kunnan osallistua pienteollisuustalojen ja -hallien rakentamiseen,
 • Työttömyys on hoidettava kokonaan valtion varoin. Kunnille tulee tarjota mahdollisuus erityisesti nuorten työttömien työllistämiseen valtion työllistämistuen avulla ilman byrokraattisia rajoituksia. Kuntia ei saa jättää työllisyysasioiden hoidossa sivuun. Kuntalaisten tarpeiden on kuljettava byrokratian edellä,
 • Työttömyys on hoidettava niin, että jokaisella työhön kykenevällä on hänelle sopivan työnsaannin mahdollisuus. Mikäli työtä ei ole tarjolla, on maksettava sellainen korvaus, jolla työntekijä ja hänen perheensä tulee toimeen. Työtä tarvitsevalle ja korvausta saavalle on osoitettava viimeistään kuukauden sisällä hyödyllistä työtä. Tämä on maassamme täysin mahdollista. Tällöin on työn rasittamille henkilöille ja perheille annettava mahdollisuuksien mukaan työapua. Pysyviä työpaikkoja tarjoaville työvaltaisille yrityksille on tällöin myös voitava maksaa palkkatukea ja työllistämistukea.

Sosiaalisen turvallisuuden takaaminen

Valtiovallalla on velvollisuus luoda edellytykset, että jokainen kansalainen voi elää ihmisarvoista elämää. Kunta on vastuussa, että kuntalaisten keskuudessa ei vallitse sosiaalista hätää. Vaikka sosiaalisen turvallisuuden takaaminen on ensisijaisesti valtiovallan tehtävä, on tämän tehtävän käytännöllisessä toteuttamisessa kunnalla suuria velvollisuuksia. Tästä syystä SMP katsoo, että

 • Sosiaalisia etuja ei saa ohjata vääriin kohteisiin. Todellisessa tarpeessa olevien auttamisesta on ehdottomasti huolehdittava. Sosiaalista tukea ei saa myöntää poliittisilla perusteilla,

[KUVA]

[kuvateksti] "Kunnallista vähävaraisille välttämätöntä oikeusaputoimintaa on laajennettava. Kuntalaisten oikeusturvaa on lisättävä kunnallista mielivaltaa vastaan."

 • Sosiaaliviranomaiset käsittelevät laajalti avuntarpeessa olevia kylmäkiskoisesti ja byrokraattisen virallisesti. Tästä syystä moni jää ilman tarpeellista apua sekä hänen yksityiselämäänsä loukataan tarpeettomasti. Sosiaaliviranomaisten ja huollettavien välisten suhteiden tulee olla asiallisia ja luottamuksellisia,
 • Kaikki sosiaalisen toiminnan alalla esiintyvät puutteet ja aukot on kiireellisesti korjattava. Avohuoltoa myönnettäessä on avustukset annettava riittävinä. Avustuksia ei saa periä pois. jos se tuottaa asianomaiselle ylivoimaisia vaikeuksia tai vaarantaa omatoimista yritteliäisyyttä,
 • Kunnan on tehostettava vanhusten ja lasten huoltoa. Kotihoito on asetettava laitoshoidon edelle. Kunnan on helpotettava naisten työtaakkaa äitien lomasijaisten järjestämisellä ja kodinhoitajatoiminnan tehostamisella sekä kehittämällä äitien lomanviettotoimintaa. Tähän on kuntien saatava riittävää valtionapua,
 • Niin kauan kuin valtion toimenpiteet asiassa puuttuvat, tulee kuntien järjestää joustava äidinpalkkajärjestelmä, jossa suurten ja vähävaraisten perheiden äitien epäitsekäs ja uhrautuva työ tulee oikealla tavalla arvostetuksi ja korvatuksi. Tämä on myös kuntien etu, sillä tällöin tarve kalliin päivähoidon järjestämiseen ja laitosten rakentamiseen vähenee,
 • Julkisen vallan on maksettava kaikkien lasten elatusapu. Äitiä ei saa jättää taistelemaan yksin. Julkisen vallan on huolehdittava elatusavun perinnästä asianomaiselta.
 • Mielisairaanhoidon tasoa on kohennettava ja se saatava inhimillisemmäksi. Ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
 • Kehitysvammaisten lasten hoitoa ja koulutusmahdollisuuksia on ratkaisevasti parannettava. Sokeiden ja kuurojen toimeentulo, työnsaanti ja koulutus on turvattava sekä edistettävä suojatyöpaikkojen luomista.
 • On parannettava unohdettujen invalidien ja sotien veteraanien työnsaantia, sairaanhoitoa ja uudelleen koulutusta.
 • Kunnallista vähävaraisille välttämätöntä oikeusaputoimintaa on laajennettava. Kuntalaisten oikeusturvaa on lisättävä kunnallista mielivaltaa vastaan,
 • Kuntien on laajennettava lasten päivähoitoa tukien samalla perhepäivähoidon kehittämistä riittävän valtionavun turvin.
 • Poikkeavien henkilöiden erityisongelmiin on annettava tarvittavaa apua.
 • Kunnat on vapautettava osittaisesta kansaneläkkeiden maksamisesta. Kansaneläkkeet on maksettava kansaneläkelaitoksen ja valtion varoista rasittamatta kuntia,
 • Vaikeuksissa oleville kunnille on valtion korvattava keskitasoa suuremmat sosiaalilainsäädännön aiheuttamat kustannukset. Sosiaalitarkkailija on saatava kunnissa pakolliseksi,
 • Sosiaalilautakunnan kokoonpanon tulee vastata valtuuston voimasuhteita ja olla joka suhteessa tasapuolinen. Asiat on hoidettava viivyttelemättä.

Kansan terveys on turvattava

Ihmisarvoinen elämä edellyttää kunnollisen sosiaaliturvan lisäksi myös tervettä ja puhdasta elinympäristöä sekä yhteiskunnan järjestämää terveyden- ja sairaanhoitoa, johon kaikilla kansalaisilla tulee olla mahdollisuudet varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Vaikka kansanterveyden turvaaminen on ensisijaisesti valtiovallan tehtävä, pitää SMP välttämättömänä, että kunnat tekevät tässä asiassa kaikkensa. Tästä syystä SMP katsoo, että

 • Ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota saattamalla kaikki kansalaiset määräaikaisiin ilmaisiin terveystarkastuksiin ja lisäämällä terveyden vaalimiseksi tarpeellista neuvontaa ja valistusta,
 • Sairaudesta aiheutuneet kulut hoitoa ja lääkkeitä myöten on suoritettava yhteiskunnan varoista. Myönnettäessä sairauspäivärahaa on kaikki kansalaiset saatettava tasavertaiseen asemaan,
 • Terveyden- ja sairaanhoitopalvelukset on ulotettava kaikkia koskeviksi syrjäseutuja ja vähävaraisia kuntia myöten. Terveyskeskuslääkäreiden ja muun tarvittavan hoitohenkilökunnan määrää on lisättävä.
 • Sairaalalaitosta ja avoterveydenhuoltoa on kehitettävä niin, että jonotus sairaaloihin ja vastaanotoille saadaan loppumaan. Kotihoitomahdollisuuksia on parannettava,
 • Sairaala- ja terveyskeskusmaksuja ei saa korottaa, vaan ne on päinvastoin saatava poistetuiksi,

[KUVA]

[kuvateksti] "Sairaalamaksuja ei saa korottaa, vaan ne on päinvastoin saatava poistetuiksi."

 • Niin kauan kuin meillä ei ole ilmaisperiaatteella toimivaa terveyden- ja sairaanhoitoa, yhteiskunnan maksamat korvaukset on saatava alentuneen hinnan muodossa. Näin siitä syystä, että sairausvakuutustoimistot ovat maaseudulla monasti harvassa ja pitkien matkojen takana,
 • Työpaikoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden turvallisuuteen sekä työympäristön ja työn terveellisyyteen,
 • SMP kannattaa raittiutta ja terveitä elämäntapoja. Kunnan on ohjattava raittiustyötä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Nuorten huumausaineiden käytön ehkäisemiseksi kunnan on annettava riittävästi eri muodoissa tukea,
 • Myös tarpeettomien epäluulojen välttämiseksi ja puhtaiden elintarvikkeiden saannin turvaamiseksi on kehitettävä elintarvikevalvontaamme ja perusteellisesti tutkittava ravintoaineittemme vaikutukset ihmisten terveyteen. Tehokkaan kuluttajavalistuksen avulla on saatettava tulokset kaiken kansan tietoon,
 • Jokaisen täytyy saada syödä kunnolla ja terveellisesti. Kaikissa kouluissa ja kuntien laitoksissa ruoan on oltava ilmaista ja kunnollista. Voita on oltava aina saatavissa.
 • Eläinlääkärin palvelukset on oltava kaikkien niitä tarvitsevien vaivatta saatavissa. Eläinten hoito ei saa olla liian kallista,
 • Paikallisten sairaaloiden kehittämistyöt ovat laajalti pysähdyksissä. Lainsäädännön uudistamiseksi on kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin valtionapujen järjestämiseksi riittävän suurina niin rakennus- kuin käyttökustannuksiin. Paikallissairaala- ja terveyskeskusverkosto on kehitettävä tarkoituksenmukaisen aluejaon perusteella. Pitkiä matkoja ei voida hyväksyä. Terveyskeskusten luomista on kiirehdittävä.
 • Kuntainliittojen keskussairaaloiden menot ovat muodostuneet jäsenkunnille kohtuuttomiksi. Taloudellisuuden lisäksi on valtion maksettava kaikki keskussairaaloiden kustannukset.

Vanhukset ja kunta

Jokaisella ihmisellä on oikeus turvattuun vanhuuteen. Tämän takaamiseksi kunnalla on suuri vastuu. SMP katsoo, että

 • Vanhuksille on järjestettävä asuntoja ja heidän kunnollinen asumisensa on turvattava.
 • On järjestettävä riittävästi kotiapua.
 • Vanhusten sairauden- ja terveydenhoidon on oltava asianmukaista. Kotisairaanhoitoa on tehostettava. Kuntoutushoitoa on lisättävä.
 • Vanhusten kotien tulee olla viihtyisiä ja ajanmukaisia.
 • Vanhusten ajanvietto- ja harrastetoimintaan on kuntien annettava riittävää tukea.
 • Työtä haluaville vanhuksille on järjestettävä osa-aikatyötä, erityisesti huomioiden sopiva ja mielenkiintoinen työ. josta on maksettava asianmukainen palkka.

Koulupolitiikka - tasavertaiset mahdollisuudet kaikille

Jokaisella kuntalaisella on oltava riittävät mahdollisuudet koulutukseen. SMP ei hyväksy massakouluja, jotka kuolettavat oppilaiden oma-aloitteisuutta ja yk ilöllisyyttä. SMP katsoo, että koulu ja koulutus on yhteiskunnan kustannettava. Jotta jokainen kuntalainen saisi edellytyksiään vastaavan koulutuksen, on kunnan tehokkaasti edistettävä, että

 • Peruskoulun avulla voidaan jokaiselle lapselle tarjota kunnollinen hänen kykyjään ja taipumuksiaan vastaava peruskoulutus. Peruskoulu on pidettävä puoluepoliittisista vaikutteista vapaana. Opettajat on valittava pätevyyden perusteella ja jäsenkirjavalinnat estettävä. Myös korvaaville ja vastaaville kouluille on turvattava toimintamahdollisuudet,
 • Huolehdittava, että jokaisella alueella syrjäkyliä myöten on koulu. Pienten lasten koulumatkat eivät saa olla liian rasittavia ja niiden tulee olla turvallisia. Kodin läheisyyden tarpeellisuus on otettava huomioon pienten lasten kohdalla.
 • On käytettävä hyväksi kuntien yhteistoimintamahdollisuuksia, jolloin kuitenkin koululaisten tarpeet on asetettava etusijalle.

Lisäksi kouluasioissa SMP katsoo, että

 • On lisättävä ammattikoulutusta. Kaikille ammattikouluun hakeutuville on varattava koulunkäyntimahdollisuus. Ammattikoulujen kustannukset kuuluvat valtion vastattaviksi. Ammattikurssitoimintaa on laajennettava ja monipuolistettava. Ammattikurssin käyneiden jatko-opinnoista on huolehdittava,
 • Myös muista peruskoulun jälkeisistä jatko-opinnoista ja iltaopiskelusta tulee kunnan kantaa vastuuta.
 • Kunnan on huolehdittava opettajien asunto- ja työoloista asianmukaisesti. Kunta ei saa kohdella opettajia mielivaltaisesti,
 • Koulurakennuksia on käytettävä tehokkaasti sekä sivistyksellisten rientojen että yritteliäisyyden hyväksi.

Kuntasuunnittelu

Kaikkia voimavaroja on käytettävä hyväksi suunnitelmallisesti. Kaiken suunnittelun pohjana on oltava ihminen. Jotta suunnittelu täyttäisi siihen kohdistetut odotukset, SMP katsoo, että

[KUVA]

[kuvateksti] "Koulurakennuksia on käytettävä tehokkaasti sekä sivistyksellisten rientojen ja yritteliäisyyden hyväksi."

 • Suunnittelu ei saa olla byrokraattista. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon jokaisen kunnan taloudellisen kehittymisen edellytykset,
 • Kuntasuunnitelmaa laadittaessa on kiinnitettävä asuntotuotantoon ja sen tehokkaaseen edistämiseen riittävää huomiota. Elleivät asuntotuotanto ja suunnittelu kulje kehityksen kärjessä, vie se pohjan pois elinkeinotoiminnan kehittämiseltä. Työpaikkojen lisäämisen esteenä on useimmiten asuntojen puute.
 • Byrokraattinen aluesuunnittelu, jossa ei oteta huomioon yksityisen ihmisen tarpeita, on estettävä. Aluesuunnittelun on otettava huomioon jokaisen kunnan ja asukkaan perustarpeet.
 • Jokaisessa kunnassa tulee olla maankäyttösuunnitelma. Tämä vaatii monessa suurkunnassa maareformia.

Maapolitiikka ja kunnallinen asutustoiminta

Myönteinen suhtautuminen kaikkeen kuntalaisten elinkeinotoimintaan, myös maa- ja metsätalouteen, on kuntalaisten toimeentulon perusedellytys. Jokaisessa kunnassa on harjoitettava tehokasta asutustoimintaa sekä edistettävä asuntoalueiden saantia ja tilakohtaisia perusparannustöitä. Näistä syistä SMP katsoo, että

 • Maatalouslautakunnat on saatava tehokkaiksi ja oikeudenmukaisesti toimiviksi. Kuntalaisten tarvitsemaa tontti- ja maatilaneuvontaa on tehostettava.
 • Kunnan on tehokkaasti huolehdittava siitä, että halpakorkoisia lainoja saadaan kuntalaisten käytettäviksi asuntojen rakentamiseen, korjaamiseen ja perusparannustöihin. Kunnallisessa asutustoiminnassa on otettava huomioon myös maakunnalliset tarpeet,
 • Kunnan on tuettava alueelta yrittäjälainoja hakevia. Tarpeen vaatiessa on kunnan annettava korkotukea ja takausta yritystoiminnalle,
 • Koko kunnan alueelle on saatava riittävä ja asianmukainen tieverkosto. Tiet on rakennettava ja ylläpidettävä yhteiskunnan varoilla. Siellä missä kuivatuksia tarvitaan, on niitä edistettävä tehokkaasti. Päämääränä tulee olla kaikkien kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen.

Kuntien on harjoitettava tehokasta maanostopolitiikkaa ja kunnalla tulee olla tätä varten maankäyttösuunnitelma. Asemakaavoitusta ja katujen rakentamista on hoidettava tehokkaasti. Asuntotontteja on oltava aina riittävästi saatavissa. Vain tällä tavalla voidaan pitää maan hinta kohtuullisena. Tällöin SMP katsoo erityisesti, että

 • Kuntien on myytävä maata sopivilta paikoilta omistusoikeudella asunto- ja yritystoiminnan tarkoituksiin. Kunta ei saa käyttää maata ansaitsemistarkoitukseen,
 • Kuntien vuokraamien tonttien vuokranmaksujen tulee olla kohtuullisia. SMP ei hyväksy vuokran sitomista indeksiin. Jos kuitenkin nain on tapahtunut, niin indeksiin sitominen ei saa johtaa kohtuuttomiin vuokriin. Pitkäaikaisella tontin vuokraajalla on oltava oikeus lunastaa tontti omakseen kohtuullisella hinnalla,
 • Kunnallistekniset työt on tehtävä taloudellisesti,
 • Omakotitalot on vapautettava kaikista tie-, katu-, puhtaanapito- ja muista vastaavista rasituksista,
 • Kunnallinen jätevesimaksu on pidettävä kohtuullisena eikä sitä saa periä muusta kuin todellisuudessa viemäriverkkoon lasketusta vedestä,

[KUVA]

[kuvateksti] "Kunnallinen jätevesimaksu on pidettävä kohtuullisena eikä sitä saa periä muusta kuin todellisuudessa viemäriverkkoon lasketusta vedestä."

 • Kunta on velvollinen palvelemaan kuntalaisia hankkimalla yleiseen ulkoilu- ja retkeilykäyttöön soveltuvia alueita ja kunnostamaan ne tarkoituksenmukaisiksi. Tällaisia kuntalaisille varattuja alueita ei saa käyttää kerrostaloalueiksi eikä muihin tarkoituksiin kunnan taloudellista etua silmällä pitäen. Kuntalaisten tarpeiden on aina oltava ensisijaisia.

Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu

Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun perustana on oltava ihminen. Kaavoitusta on tehostettava ja toteutettava niin, että kaavoitus ei ole esteenä rakentamiselle eikä nosta maan hintaa. Jotta yksityisen ihmisen tarpeet voidaan tyydyttää, SMP katsoo, että näissä asioissa on otettava välttämättä huomioon seuraavat ohjeet:

 • Kaikessa rakentamisessa, kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa on otettava huomioon puhtaan luonnon säilyttäminen ja saasteeton asuinympäristö. Luonnollisten ja käyttökelpoisten viheralueiden tuhoaminen on estettävä luonnonmukaisen asuinympäristön säilyttämiseksi,
 • Asemakaavoja laadittaessa on kunnioitettava omakotitalojen oikeuksia. Pien- ja suurkiinteistöjen tulee olla tasavertaisia asemakaava-asioissa,
 • Seutukuntasuunnittelun ja uuden asemakaavoituksen vuoksi ei alueita saa pitää vuosikausia rakennuskiellossa. Kunnan on hankittava rakennuskieltoalueet omistukseensa, jos kunta pitää alueita rakennuskiellossa.
 • Kaavoitusalueella tulee määrätä alueittainen hinta, jolloin vältetään epäoikeudenmukaisuudet, keinottelu ja maan kohtuuton arvon nousu. Tällä tavoin jokaisen maanomistajan oikeudet tulevat turvatuiksi siitä riippumatta, mihinkä tarkoitukseen hänen maansa asemakaavoituksessa käytetään.
 • Asemakaavoitus on monissa kunnissa tehty lapset, nuoriso ja vanhukset unohtaen. Lasten leikki- ja oleskelutilat ovat monasti jääneet vähäisiksi, jolloin lapset joutuvat oleskelemaan yleisillä liikenneväylillä liikenteen jaloissa,
 • Asemakaavaa laadittaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa ja väheksyä omistussuhteita. Lainsäädäntö on niin uudistettava, että estetään kunnallinen mielivalta,
 • Asuntojen hintoja alentavaa rakentamista on kuntalaisten eduksi edistettävä,
 • Kunnallisessa rakentamisessa on noudatettava pitkän tähtäyksen suunnittelua, jolloin vältetään erityisesti sekavuus, ahtaus sekä liikenne- ja saasteongelmat. Asuntojen ja työpaikkojen sijoittelu on suoritettava niin, että työmatkat tulevat lyhyiksi. Nukkumalähiöiden rakentaminen ei ole suositeltavaa, koska ne eivät tarjoa riittäviä palveluksia ja työpaikkoja sekä aiheuttavat kuntalaisille ja kunnalle rasittavia ja kalliita liikenneongelmia.
 • Kuntalaisille on varattava riittävästi ranta-alueita. Vielä puhtaina olevat uimarannat tulee suojella saastumiselta. Saastuneet ranta-alueet on puhdistettava.
 • Liikennesuunnittelussa on lähtökohdaksi otettava kuntalaisten etu.
 • Kunta ei saa käyttää liikennevälineitään ansaitsemistarkoituksessa. Julkisen liikenteen kehittämistä on erityisesti tuettava. Suurten kaupunkien ruuhkautuvissa keskustoissa yksityisautoilijoiden etuoikeutettu asema on estettävä ja suosittava joukkokuljetus-välineitä. Jalankulkijan edut on suojeltava. Erityisesti on myös muistettava polkupyöräilijät, liikuntavammaiset, lastenvaunut ja niihin verrattavat tarpeet,
 • Kaikki tiet ja kadut kuuluvat yhteiskunnan kustannettaviksi.

Kunnallinen rakentaminen

Kunnallisessa rakentamisessa on tarkoituksenmukaisuus asetettava etusijalle. Ylellisyyttä ja kalliiksi tulevaa suunnittelemattomuutta ei voida sallia. Valvonnan on oltava tehokasta, jotta vältytään turhilta kustannuksilta.

Erityisesti SMP katsoo, että

 • Kun toteutetaan yleishyödyllisiä kunnallisia rakennuksia, se ei saa johtaa siihen, että asuntopula pahenee ja varoja ei riitä asuntojen rakentamisen edistämiseen,
 • Kunnallisen rakentamisen liialliset varmuusmääräykset, jotka nostavat tarpeettomasti kustannuksia, on poistettava,
 • Kun väestösuojien rakentaminen on muodostunut aina vain kalliimmaksi, on ne suunniteltava siten, että niitä voidaan tehokkaasti käyttää myös muuhun rauhanaikaiseen hyödylliseen käyttöön.

Asuntopolitiikka - asuntopula tarpeeton

Puolueemme varman vakaumuksen mukaan voidaan maassamme turvata jokaiselle kuntalaiselle kunnollinen oma koti. Jotta tähän päästään, SMP katsoo, että

 • Oma asuntoja koti on ensisijalla. Sellaisilla alueilla, jotka teollistuvat nopeasti ja joissa työvoiman vaihtuvuus on suuri, on vuokra-asuntojen rakentamista riittävässä määrin asuntomäärärahoilla tuettava, jotta asuntojen vuokrat nimenomaan kasvavissa asutuskeskuksissa saadaan kohtuullisiksi. Kaikille on kuitenkin annettava mahdollisuus oman kodin rakentamiseen ja hankkimiseen, jolloin tonttimaan kohtuuttomat hinnat on estettävä sekä omakotitonttien oikeuksia ja itsenäistymistä on edistettävä. Pientalojen merkitystä ei saa väheksyä,
 • Kireän asuntotilanteen jatkuessa on asuntotuotantoon tarkoitettuja määrärahoja nykyisestään lisättävä myös välttämällä tarpeetonta ja ylellistä kunnallista rakentamista. Näin voidaan asuntopula poistaa ja asumiskustannuksia alentaa. SMP vastustaa asumiskustannuksia nostavaa kohtuutonta lainakorkoa.

[KUVA]

[kuvateksti] "Ydinvoimaloiden rakentamisesta on luovuttava ja jo valmiit ydinvoimalat pysäytettävä. Energiankulutus on voimakkaasti ohjattava erityisesti kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin kuten puuhun, turpeeseen, jätteiden polttamiseen, teollisuuden hukkalämpöön sekä tulossa oleviin aurinkoenergiaan, tuuleen, veden liikkeeseen ja maankamaran lämpöön."

 • Asuntojen perusparantamiseen ja korjaamiseen on saatava lainoja. Erityisesti on kiireellisesti huolehdittava eläkeläisten ja sotiemme veteraanien asuntojen peruskorjauksien aikaansaamisesta. Kunnan on estettävä käyttökelpoisten asuntojen hävittäminen ansaitsemistarkoituksessa.
 • Kunnan on erityisesti tuettava nuortenparien, vanhusten, invalidien ja sotien veteraanien kunnollisten asuntojen saamista. Tällöin on huomioitava myös vanhojen rakennusten korjaamisen mahdollisuus.
 • Erityistä huomiota on kiinnitettävä sekä tukea ohjattava asuntojen lämpökorjauksiin, kuten esimerkiksi ikkunoiden lämpöeristyksen parantamiseen, jolla on myös hyvin suuri työllisyysvaikutus.
 • SMP:n kannan mukaisesti on kaikki kunnat asetettava asuntotuotantomäärärahojen jaossa tasa-arvoiseen asemaan. Erityisesti kehitysalueet ja kuntien sivualueet on huomioitava. Asuntotuotannon lisääminen kehitysalueilla on omiaan estämään näiden alueiden tyhjentymistä asukkaista. Maaseudulle ja kehitysalueiden kuntakeskuksiin ja kaikkien kuntien sivualueille on enenevästi saatava asuntovaroja. Kunnan sisäistä muuttoliikettä varten on annettava riittävästi valtion asuntotuotantomäärärahoja.

Kunta ja energia

Energiapula ja energian korkeat hinnat ovat pysyvä tosiasia maailmassa. Tämän vuoksi tulee kuntien omalta osaltaan edesauttaa kaikkia energian käytön vähentämiseen ja mielekkäiden energialähteiden käyttöön tähtääviä toimenpiteitä. Kunnat ja kuntalaiset ovat eräänä keskeisimmistä energian-kuluttajista maassamme tässä suhteessa keskeisessä asemassa. Tämän vuoksi SMP katsoo, että ainakin seuraavat toimenpiteet on nopeasti suoritettava:

 • Energiankulutus on voimakkaasti ohjattava erityisesti kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin kuten puuhun, turpeeseen, jätteiden polttamiseen, teollisuuden hukkalämpöön sekä tulossa oleviin aurinkoenergiaan, tuulen, veden liikkeeseen ja maankamaran lämpöön. Vain energiaomavaraisuuttamme voimakkaasti lisäämällä voimme turvata taloudellisen kehityksemme.
 • Ydinvoimaloiden rakentamisesta on luovuttava ja jo valmiit ydinvoimalat pysäytettävä, kunnes niiden turvallisuudesta on saatu riittävät takeet ja jätteiden sekä käytetyn polttoaineen pysyvä sijoitus on selvitetty.
 • Kuntien tulee valtiovallan kanssa yhdessä tukea sellaista rakentamista, jossa käytetään hyväksi kehitettyjä tietoja energian säästämiseksi.
 • Kuntien tulee halpakorkoisin lainoin tukea sellaisia lämmityslaitemuutoksia, joiden tarkoituksena on siirtyä käyttämään kotimaista polttoainetta omakotitaloissa ja asuinkiinteistöissä.
 • Kaukolämmön rakentamista taajamissa tulee voimakkaasti tehostaa mm. turvevoimaloita rakentamalla.
 • Joka suhteessa tulee verotuksellisin ja muin keinoin suosia energiaa ja lämpöä säästäviä sekä kotimaisia uusiutuvia polttoaineita käyttäviä ratkaisuja.

Luonto ja ympäristö puhtaaksi

Luonnon, ilman ja ympäristön saastumisen lisääntyminen on tosiasia. Jokaisella meistä on oikeus puhtaaseen luontoon sekä kunnolliseen ja rauhalliseen ympäristöön.

Jotta luonnon ryöstäminen ja saastuminen, jotka voivat vaarantaa kunnan tulevaisuuden, voidaan estää, on kunnan alueella tehokkaasti huolehdittava näistä asioista. Torjuntatyön tehostamiseksi SMP katsoo, että

 • Saasteongelma on vakava asia. Siksi sen hoitamiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampaa kuntien vaikutusta sekä voimassa olevien lakien valvontaa ja noudattamista,
 • SMP katsoo, että luonnonsaastuttaja on ensisijaisesti taloudellisesti vastuussa vahingoista. Valtiovallan ensisijainen velvollisuus on estää luonnon saastuminen. Vesien ja ilman saastuminen on joka tapauksessa kokonaan estettävä. Välttämättömissä tapauksissa on kunnan osallistuttava verovaroilla luonnon saastumisen estämisen kustannuksiin,
 • Jokaiseen kuntaan on saatava ympäristönsuojelulautakunta,
 • Lisääntyvän melun ja turvattomuuden vaarat on ajoissa torjuttava.
 • Kuntien on nykyistä enemmän teetettävä ja tuettava sellaisia tutkimuksia ja suunnitelmia, joilla luonnon, veden, ilman ja ympäristön pilaantuminen sekä melun haitat voidaan estää.

Naiset ja kunta

Naisten panos kunnallisissa tehtävissä on osoittautunut yhä tärkeämmäksi. On paljon kunnallisia tehtäviä, joissa nainen on korvaamaton. Tästä syystä SMP katsoo, että

 • Naiset on saatava todella mukaan tasavertaisina kunnallisiin lautakuntiin ja muihin kunnallisiin tehtäviin,
 • Kunnan on tuettava naisten harraste- ja vapaa-ajan toimintaa. Suurperheisille äideille on kunnan järjestettävä lomapaikkoja, lomasijaisia ja äiti-leirejä,
 • Kunnan on tuettava naisten kaikinpuolista itsensä kehittämistä ja mahdollisuuksia kodin ja perheen hoitamiseen.

Nuoriso ja kunta

Kuntien on huolehdittava nuorten työnsaannista ja viihtyvyydestä. Kunnan on vastattava nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan järjestämisestä sekä tarvittavista tiloista ja välineistä. Nuoriso-ohjausta on kehitettävä. Nuoria tulee olla kunnallisissa nuorisolautakunnissa. Nuorisotoiminnassa on päällekkäisyyden estämiseksi kunnan oltava yhteistyössä seurakunnan ja muiden näitä asioita hoitavien järjestöjen kanssa. Kuntien on annettava riittävää apua ja tukea nuorisojärjestöille todellista nuorisotoimintaa varten.

[KUVA]

[kuvateksti] "Jokaisella meistä on oikeus puhtaaseen luontoon sekä kunnolliseen ja rauhalliseen ympäristöön.

Saasteongelma on vakava asia. Siksi sen hoitamiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampaa kuntien vaikutusta sekä voimassa olevien lakien valvontaa ja noudattamista."

Kuntalaisten harrastustoiminta ja vapaa-aika

Kunnan on osaltaan otettava vastuu lisääntyvän vapaa-ajan synnyttämistä tarpeista. Kuntien on luotava riittävät liikunta-, urheilu- ja virkistysmahdollisuudet kuntalaisille unohtamatta myöskään henkisen hyvinvoinnin turvaamista. Vapaata opintokurssi- ja kulttuuriharrastetoimintaa on kehitettävä, samoin kirjastopalvelua. Tällöin on kunnan eri osien asukkaille luotava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää näitä kunnan palveluksia. Syrjässä asuvia ihmisiä ei saa unohtaa. Kunnan luoma harrastetoiminta ei saa olla kallista yläluokan huvia eikä suppeille piireille tarkoitettua. Kunnan vapaa-ajan toiminnan on oltava kaikkien kuntalaisten omaa ja kuntalaisille ilmaista. Kunnan on huolehdittava, että kuntalaisille on tarjolla elokuvien katselumahdollisuus omassa kunnassa. Kunnan on annettava arvo eri väestöryhmien aatteelliselle ja muulle vapaalle järjestötoiminnalle. Kunnan on edistettävä vapaiden kansalaisjärjestöjen toimintaa ja tuettava niiden työtä.

Yhteistyöhön kunnan parhaaksi

SMP kutsuu kaikkia kunnan asukkaita yhteistyöhön maamme kunnallisen elämän tervehdyttämiseksi ja saattamiseksi kansanvaltaiseksi. Kunta on kuntalaisia varten eikä päinvastoin. Kunnallinen harvainvalta on murrettava. Terve kunnallinen elämä on välttämätön kansanvaltaisen järjestelmämme säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Puoluepoliittinen peli ja yksityinen etuilu kuntalaisten vahingoksi on estettävä. Yksityisen kuntalaisen etu on koko kunnan etu.

SMP:n Porin puoluekokouksen 4.-5.8.1979 maalaiskuntien kunnallispoliittinen julkilausuma

Kansanvaltaista järjestelmäämme on viime vuosina järjestelmällisesti murennettu. Eduskunnasta on tehty mykkäkoulu ja lisääntyvien puoluetukiaisten avulla on kansanedustajat alistettu palvelemaan pienen valtaklikin tahtoa ja päämääriä.

Tämän kehityksen seurauksena myös kunnallinen itsemääräämisoikeus ja kunnallinen kansanvalta ovat joutuneet vakavaan vaaravyöhykkeeseen ja hyökkäysten kohteeksi. Niinpä eduskunnassa on hyväksytty edellisellä vaalikaudella ja saatettu voimaan uusi kunnallislaki, joka pitkälti on toteuttanut kuntatasolla tapahtuvan vallankeskityksen. Lisäksi kuntien pakkoliitokset halutaan laillistaa pienen valtaklikin yksinoikeudeksi samalla kun luottamusmiesten valtaa ratkaisevasti heikennetään jo monin paikoin käyttöön otetulla kunnallisen puoluetuen järjestelmällä.

Uuden kunnallislain myötä kunnanhallituksen vaikutus kunnissa lisääntyi. Ja samalla kunnanvaltuuston vaikutusvalta väheni, joka on kansanvallan vähentämistä, koska valtuusto on saanut suoraan vaaleissa kuntalaisten tuen.

SMP:n Porin puoluekokous katsoo, että kunnallinen kansanvalta on koko pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmämme välttämätön perusta. Tältä perustalta SMP:n Porin puoluekokous haluaa pelastaa kunnallisen kansanvallan ja kunnallisen itsemääräämisoikeuden lähinnä seuraavan ohjelman avulla:

1. Nykyinen kehitys ja pyrkimys suurkuntien ja kuntainliittojen muodostamiseen vaikuttaa tuhoisasti kansanvaltaan ja luottamusmiesten mahdollisuuteen määrätä asioista. Suurkunnissa ja kuntainliitoissa paisuvat käsiteltävät asiat ja rahamäärät monesti sellaisiin mittasuhteisiin, että omassa ammatissaan ahertavat kuntalaisten valitsemat luottamusmiehet eivät näitä enää pysty pitämään kurissa ja järjestyksessä, semminkin kun eri tasoiset virkamiesbyrokraatit ja -teknokraatit usein tekevät voitavansa totuuden ja oleellisten asioiden kätkemiseksi paksujen asiakirjapinojen ja monimutkaisen virkakielen ja lukujen sokkeloihin. Tämän vuoksi SMP vastustaa kuntalaisten edut unohtavia kuntien pakko-liitoksia ja suurkuntien sekä suurkuntainliittojen toteuttamista.

2. Kunnallisen verorasituksen jatkuva kasvu on pysäytettävä ja kunnallisen veroäyrin hinnalle määrättävä lakisääteisesti enintään 17 pennin katto. Veroäyrin hinnan katto on toteutettava valtion taloustuella, mikä osaltaan olisi omiaan hillitsemään valtion kunnille sälyttämien talous-rasitusten kasvua.

3. SMP:n Porin puoluekokous vastustaa jyrkästi kunnallisen puoluetuen käyttöön ottoa ja sen laillistamista. Kuntaa ei saa alistaa puolueiden valtapyrkimysten välikappaleeksi, vaan kuntalaisten vapaata valintaa vaaleissa on suojeltava. Valtiollisen puoluetuen hirvittävä lisääntyminen ja sen rappiolliset seuraukset ovat eduskunnan alennustilaa myöten kaikkien nähtävissä. Kunnallisen kansanvallan pelastaminen vaatii siis ehdottomasti kunnallisen puoluetuen estämistä.

4. SMP:n Porin puoluekokous katsoo, että palkkoja ja eläkkeitä alentavat kuntakalleusluokitukset olisi poistettava.

5. Kunnallinen klikkipolitiikka ja kunnallinen harvainvalta on tehokkaasti torjuttava sekä samalla estettävä kunnallisen virkakoneiston jatkuva kasvu. Kunnallisessa toiminnassa syövän tavoin leviävät väärinkäytökset on perusteellisesti tutkittava ja niihin syyllistyneet saatettava lailliseen edesvastuuseen ja korvausvelvollisiksi. Kunnallisen kansanvallan perusolemukseen kuuluu, että todellinen valta kunnissa on kuntalaisten vapaissa vaaleissa valitsemilla luottamusmiehillä eikä kallispalkkaisilla puolueiden määräämillä virkamiehillä.

6. Valtio ei saa jatkuvasti lisätä kuntien taloudellisia velvoitteita ja näin aiheuttaa kunnallisen veroäyrin hinnan nousupainetta. Valtion on myös maksettava viivytyksettä ja ajallaan kunnille sekä kuntien laitoksille niille lakien mukaan kuuluvat vero-osuudet ja valtionavut. Kuntien taloutta ei saa vaarantaa näitä suorituksia lykkäämällä. Mikäli viivytystä jostakin pakottavasta syystä poikkeuksellisesti tapahtuu, on viivytyksestä maksettava sama korko, minkä valtio itse perii verosaatavistaan.

7. Vanhusten ja eläkeläisten osuus maalaiskuntien asukasluvusta lisääntyy ja on jo erittäin suuri varsinkin syrjäseutujen maatalousvaltaisissa kunnissa, joista nuoriso on valtaapitävien harjoittaman kansan etujen vastaisen työllisyys- ja talouspolitiikan seurauksena ajettu etelän liikekeskuksiin ja Ruotsiin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Vanhusten elämän iltaa on helpotettava rakentamalla lisää vanhustentaloja sekä lisäämällä varoja eläkeläisten omien asuntojen peruskorjauksiin ja järjestämällä riittävästi kotiapua.

8. Kunnallinen rakentaminen tulee yleensä huomattavasti kalliimmaksi kuin yksityinen. Liiallinen ylellisyys ja kilpailu rakennusten arkkitehtuurissa ja materiaaleissa onkin saatava pois ja kunnalliset rakennuskustannukset pantava tiukkaan talousvalvontaan. Emme hyväksy kunnallista maamonopolia toteuttavia maapaketin lakeja, jotka todellisuudessa eivät poista asuntopulaa, mutta tuhoavat sitäkin enemmän yksityistä maanomistusta ja saattavat vaaraan myös omakotitalot. Nämä lait tulee eduskunnassa heti korjata.

9. Valtio ei saa tieverkostoa parantaessaan ja ylläpitäessään tuijottaa yksistään liikennelaskentojen tuloksiin, jolloin syrjäseutujen kunnat esim. teitä korjattaessa ja rakennettaessa jäävät yhä enemmän jälkeen ja niiden asukkaat joutuvat huonojen teiden aiheuttamien linja-autovuorojen lakkautusten takia yhä heikentyvien liikenneyhteyksien varaan. Moottoriajoneuvoveroista on osa annettava kunnille, koska kunnat joutuvat osaltaan kustantamaan tieverkoston ylläpitoa. Valtion ja kunnan avustuksia syrjäseutujen yksityisteiden hoidon helpottamiseksi on tuntuvasti lisättävä.

10. Sähkön ja muun energian hinta on saatava samaksi koko maassa. Sähköverolaki on kumottava ja sähkön kuluttajahintaa on alennettava. Koska syrjäseuduilla on vielä myös paljon sähköistämättömiä talouksia, SMP:n Porin puoluekokous vaatii, että näiden talouksien sähköistämistä varten olisi valtion halpakorkoisia lainoja oltava riittävästi saatavissa. SMP ei pidä ydinvoimaloiden rakentamista tarkoituksenmukaisena ja vastustaa jyrkästi ydinvoimaloiden lisää rakentamista. Valtion on voimakkaasti tuettava kuntia kotimaisen energian käyttöön ottamisessa.

11. Pitkäntähtäimen kuntasuunnitelmat on toteutettava kaikissa kunnissa. Tämä suunnittelu ei kuitenkaan saa olla byrokraattista, vaan siinä tulee ottaa huomioon jokaisen kunnan taloudellisen kehittymisen edellytykset. Pitkäntähtäimen kuntasuunnitelmilla voidaan kuntien taloutta hoitaa suunnitelmallisesti ja harkitusti ja välttyä näin yllätysmenoilta ja äyrin hinnan kohtuuttomilta äkkinousuilta. Kuntia on kehitettävä tasapuolisesti harvaanasuttuja laita-alueitakaan unohtamatta.

12. Mielivaltainen kunnallinen harkintaverotus on poistettava. Verotuksessa tehtäviä perus- ja lapsivähennyksiä on korotettava nykyisestä tasosta tuntuvasti ja sidottava ne sen jälkeen indeksiin.

13. Lääkäripula syrjäseudun kuntien ja kuntainliittojen terveyskeskuksissa, joissa jo väestön ikärakenteen aiheuttama lääkärinhoidon ja terveyspalvelujen kysyntä on suurin, on johtanut kyseisten palvelujen romahdusmaiseen heikkenemiseen. On huolehdittava siitä, että syrjäseutujen terveyskeskusten varustetaso ja tutkimusvälineistö on sellaista, että lääkärit pystyvät tehtävänsä suorittamaan ja viihtyvät työympäristössään.

14. Lisäksi SMP katsoo, että kunnanhallitukseen ei tulisi valita kuntalaisten vaaliluottamuksesta riippumattomia virkamiehiä ja että vähintään viidellä valtuutetulla tulisi olla mahdollisuus tehdä valtuustossa välikysymys kunnanhallitusta vastaan. Edelleen SMP:n puoluekokous katsoo, että jäsenet kunnallisiin lautakuntiin tulisi pääsääntöisesti valita muista kuin valtuutetuista. Väärinkäytösten ja klikkipolitiikan estämiseksi tulisi kunnan tilintarkastajiin ja lautakuntiin valita edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. Puolueeton ja rehellinen kunnallinen tiedotustoiminta on tärkeää, minkä vuoksi kunnissa on järjestettävä valtuutetuille ja kuntalaisille asianmukaiset julkiset kyselytunnit sekä tiedotettava asioista totuudenmukaisesti kaikille kuntalaisille.

15. SMP edellyttää, että yhteiskunnan panosta tulisi lisätä kuntien saattamiseksi vesijohtoverkoston piiriin syrjäkyliä myöten.

16. SMP vastustaa virkistys- ja suojelualueiden varaamista pakkokeinoin yksityisten omistamilla mailla ja esittää, että alueet varattaisiin ensisijaisesti valtion ja suuryhtiöiden omistamilla mailla. Mikäli yksityisten maita näihin tarkoituksiin tarvitaan paikallisten olosuhteiden vuoksi, tulee ne lunastaa tarkoitukseen oikeudenmukaisella ja maanomistajalle kohtuullisen korvauksen antavalla hinnalla.

SMP:n Porin puoluekokouksen 4.-5.8.1979 kaupunkikuntien kunnallispoliittinen julkilausuma

Maassamme harjoitetun virheellisen talouspolitiikan seurauksena on kehitysalueiden sekä maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saanut väestö joutunut siirtymään kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin.

Tästä on johtunut asunto-, liikenne-, jätevesi-, puhtaan juomaveden saanti- sekä ilman- ja vesistöjen saastumisongelmia. Kaupunkien harvempaan asutuilla alueilla elävien ihmisten peruspalveluksien saanti on paikoin olematon kaupan, koulun, postin ja terveyspalvelujen sekä liikenteen osalta.

Siksi Porin puoluekokous edellyttää, että seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi on ryhdyttävä kiireellisesti toimenpiteisiin:

1. Kaupunkisuunnittelu on suoritettava pitkällä tähtäyksellä ja ensisijalla on pidettävä ihmisten kunnolliset asumis- ja toimeentulomahdollisuudet, viihtyvyys, terveellisyys ja turvallisuus.

Muutaman suurkaupungin paisuttamisen sijasta tulee pyrkiä pienempiin 10 000-40 000 asukkaan keskuksiin, joissa asukkailla on riittävät palvelukset sekä terveellisempi ja turvallisempi elinympäristö. Niissä ovat myös mm. kunnallistekniset työt ja liikenne hoidettavissa helpommin sekä halvemmalla kuin suurkaupungeissa.

2. Yritystoimintaa kehitysalueilla ja pienissä kaupungeissa on elvytettävä tukemalla jo toimivia pienyrityksiä sekä uutta teollisuus- ja muuta yritystoimintaa. Näin helpotetaan muuttopainetta suurkaupunkeihin, varsinkin jos Keran rahat ohjataan pieniin ja keskisuuriin kohteisiin. Keran päätökset on saatava julkisiksi.

3. Asuntopula on kiireellisesti ja tehokkaasti poistettava valtion ja kuntien riittävin tukitoimenpitein. Työttömiä ei tule ajaa rakentamaan ja rikastuttamaan naapurimaita, vaan on rakennettava ehdottomasti omalle kansalle asuntoja. Rakennuksissa on pyrittävä suosimaan lämpöjärjestelmiä, jotka käyttävät kotimaisia polttoaineita.

Omistusasuntojen rakentamista on entistä tehokkaammin tuettava. Asemakaavoituksessa on varattava riittävästi omakoti- ja yleensä asuntotuotantotontteja. Kaupunkilaisen tulee saada halutessaan kohtuuhintainen oma tontti omaa asumistaan varten vuokratontin asemesta. Omistusasuntoon on päästävä pienellä omalla alkupääomalla käyttäen halpakorkoisten lainojen 30 vuoden osamaksujärjestelmää. Omakotitonttien osalta kunta ei saa ryhtyä pakkolunastustoimenpiteisiin.

SMP ei hyväksy sellaisia toimenpiteitä, jotka rajoittavat asuntorakentamista, sillä ne kohottavat omistusasuntojen hintatasoa sekä vuokra-asuntojen vuokria. Asuntoja on rakennettava niin paljon, että vapaa kilpailu pudottaa hinnat kohtuullisiksi. Asunto-osakeyhtiölakia on muutettava siten, että asunto-osakeyhtiöihin tulevat varsinaiset osakkaat on päästettävä jo rakennusvaiheessa vaikuttamaan yhtiön talouden ja asiain hoitoon. Kaupunkien ympäristön alue- ja kyläkeskuksiin on suunnattava rakentamista niin. että peruspalveluina on ainakin kauppa, koulu ja posti. Terveyskeskusten terveyspalveluja olisi vietävä kyläkeskuksiin, vuokraamalla terveydenhoitajille ja lääkäreille vastaanottotiloiksi huoneita esim. kouluilta.

4. Pienomistuksen vahvistamiseksi ja maakeinottelun sekä yhteiskunnan mielivallan estämiseksi kaupungeissa on toteutettava maareformi. SMP vastustaa maapaketin lakeja, sillä ne hävittävät pienomistuksen ja saattavat pienomistajat ja omakotiasukkaat mielivallan uhan alle. Maa-paketin lait on korjattava ja maareformin kautta turvattava omakotiasukkaiden asema sekä taattava kohtuuhintaisen maan saanti kaikille. Keinottelu ja maan suuromistus on saatettava tiukan valvonnan piiriin.

5. Kaavoituksen yhteydessä mahdollisesti syntyvien epäoikeudenmukaisuuksien, kuten maan kohtuuttoman arvonnousun estämiseksi, tulee kaavoitettaville maa-alueille määrätä alueittainen oikeudenmukainen hinta. Tällöin jokaisen maanomistajan oikeudet tulevat turvatuiksi, joutuipa hänen maansa sitten tiealueeksi tai kerrostalotontiksi. Maata ei saa yhteiskunnallistaa tai sosialisoida, vaan maata on annettava tontin ja maantarvitsijoille pitkän kuoletusajan ja halvan koron lainojen avulla. Pitkään rakennuskiellossa olleet alueet on asuntotuotantoa estävinä kiireellisesti kaavoitettava ja luovutettava asuntotuotantoon.

6. Pitkän tähtäyksen suunnittelulla on vältettävissä mm. kaupunkien sekavuus ja ahtaus sekä liikenne- ja saasteongelmat. Asuntojen sijoittelu on suoritettava niin, että työmatkat tulevat lyhyiksi, koulut ja kaupat ovat lähellä. Jo kokeiltu postin palveluauto, joka tuo kaikki postin palvelukset rahaliikennettä myöten postinjättöpaikoille. olisi saatava palvelemaan kaupunkien kyläkeskuksia ja haja-asutusalueita kautta koko kehitysalueen. On vältettävä rakentamasta sellaisia erillisiä nukkumalähiöitä, jotka eivät tarjoa palveluksia ja työpaikkoja.

7. Kaupunkien kaikki asukkaat on saatava samanarvoiseen asemaan ulottamalla kunnalliset palvelut riittävän lähelle myös kunnan reuna-alueita. Kunnan velvollisuus on huolehtia, että julkinen liikenne toimii tehokkaasti ja sen verkosto ulottuu kaikkiin kunnan osiin kokeilemalla myös taksin palveluja. Katu- ja tieverkostoa on kehitettävä tasapuolisesti kaava- ja haja-asutusalueilla. Julkinen kohtuuhintainen liikenne tulee toteuttaa yhteistyössä yksityisten liikkeenharjoittajien kanssa, mikäli sellaisia kunnassa toimii. SMP ei hyväksy yksityisten liikenteenharjoittajien toimintamahdollisuudet tuhoavaa liikennepalvelujen sosialisointia.

8. Kaupunkeihin on varattava riittävästi virkistys-, lasten leikki- ja nuorten vapaa-ajanviettoalueita huomioiden myös erityisesti vanhusten ja invalidien tarpeet. Kaupunkien on varattava maata siirtolapuutarha- ja puutarha-palstoiksi riittävästi. Puhtaat uimarannat on suojeltava saastumiselta, ja saastuneet rannat tulee puhdistaa viihtyisyyden lisäämiseksi. Lapsille on ehdottomasti järjestettävä riittävästi lasten oleskelutiloja ja päivähoitopaikkoja unohtamatta vuorotyöläisten ja kaupunkien sivualueilla asuvien lapsia.

9. Erityisesti pienyrittäjiä kohtuuttomasti rasittava ja paljon pienyrityksiä lopettanut verottajan harkintaan perustuva mielivaltainen harkintaverotus on pikaisesti epäoikeudenmukaisena poistettava.

10. Suunnitellusta ja joissakin kunnissa lainvastaisesti toteutetustakin kunnallisesta puoluetuki-järjestelmästä on ehdottomasti luovuttava. SMP ei hyväksy raskaalla verotuksella kuntalaisilta kerättyjen verovarojen käyttämistä missään muodossa poliittisten puolueiden tai niiden ala- tai peitejärjestöjen hyväksi. Alkoholin käyttö kunnan järjestämissä tilaisuuksissa on kiellettävä: ei ole oikein, että verovaroilla ja kunnan huomattavien henkilöiden esimerkillä näin jopa nuoria innostetaan alkoholin käyttöön.

11. Kaupunkien virkamieskunta on paisutettu liian suureksi, ja liian suuri osa verotuloista käytetään virkakoneiston menoihin. Turhasta paperisodasta on päästävä eroon. Virkamiesbyrokratia ja korruptio on murrettava ja päätösvalta palautettava luottamushenkilöille. Luottamusjäsenten valtaa ei saa kaventaa muuttelemalla johtosääntöjä, ja erityisesti virkavalinnat on ohjattava luottamuselinten valittavaksi.

12. Kaupunkien sosiaalihuoltoa ja sosiaaliavustuksia ei saa jakaa poliittisin perustein ja saajaa nöyryyttävällä tavalla. Sosiaalivirkailijat eivät saa olla töykeitä ja ylenkatsoa hätään joutuneita. Sosiaalimäärärahoista liian suuri osa menee byrokratiaan ja virkailijoiden korkeisiin palkkoihin, jolloin niistä ei ole hyötyä hädässä oleville. Ennalta ehkäisevää huoltoa on tehostettava. Sosiaalituella keinottelu on estettävä.

13. Kivikasarmikaupungit on muutettava viihtyisämmiksi ja ihmisystävällisiksi asutuskeskuksiksi. Omakotitalon rakentajaa, joka sitkeällä yrittämisellä ja uutteruudellaan on rakentanut itselleen asunnon, älköön mätkäysverotettako asunnon rakentamisesta ja saatettako omakotitalon takia jatkuvan harkintaverotuksen alaiseksi.

14. Katu- ja viemärimaksut on heti poistettava omakoti- ja kerrostaloilta. Vesi- ja jätevesimaksujen tulee olla kohtuulliset kaikkialla maassa, sekä jätevesimaksua ei saa periä kasteluveden osalta.

15. Pikaisesti on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että nuoret ihmiset saadaan tuottavaan työhön kuitenkin niin, että ansiotaso on parempi kuin kassalinjalla. Nyt jo pienkaupunkeihin muodostunut nuorten alkoholistien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. SMP vaatii äidinpalkan pikaista toteuttamista niin. että äidit voivat hoitaa lapsiaan ja kotiaan, jotta abortista ei tulisi ratkaisukeinoa talous- ja lastenhoito-ongelmiin. Samoin eläkeikärajan alentaminen lisää työpaikkoja nuoremmille. Työtön turhautuu, tämä on vakava tilanne ja ellei tätä ongelmaa ajoissa saada kuntoon, kohta meillä on suuri osa kansasta työttömyyskorvauksella ja kerjuulla eläviä alkoholisteja. Mm. työssä ylirasittunut viljelijäväestö pystyy työllistämään, jos esim. valtio maksaisi työttömyyskorvauksen verran avustusta ja viljelijä itse lopun palkasta. Näin lisääntyisivät myös verotulotkin.

Kuntalaisten tekemät valitukset on käsiteltävä viipymättä. On luotava puolueeton kuntalaisten oikeuksia valvova ja puolustava kunnallinen oikeusasiamiesjärjestelmä.

Puoluekokous vetoaa jokaisen kansalaisen tukeen, että SMP:n kansanedustajat eduskunnassa ja valtuutetut valtuustoissa voisivat mahdollisimman tehokkaasti toimia edellä mainittujen ja muiden tässä mainitsemattomien korjaustavoitteiden toteuttamiseksi ja Suomen kansan elinehtojen parantamiseksi.