Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/762

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n uusittu kunnallispoliittinen erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n uusittu kunnallispoliittinen erityisohjelma
  • Vuosi: 1988
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP

UUSITTU KUNNALLISPOLIITTINEN erityisohjelma v. 1988

Vahvistettu SMP:n Lahden XXX puoluekokouksessa 7. 8. 1988

KUNTIEN JA KUNTALAISTEN ITSENÄISYYTTÄ LISÄTTÄVÄ

Tämä SMP:n kunnallispoliittinen erityisohjelma on SMP:n ja kaikkien SMP:n valtuustoryhmien valtakunnallinen ohjelma todellisen muutoksen toteuttamiseksi vuonna 1989 alkavalla valtuustokaudella niin kaupungeissa kuin kunnissa. Tähän valtakunnalliseen ohjelmaan ei ole otettu paikallisia kysymyksiä. Tämän uudistetun poliittisen erityisohjelman pohjalta tapahtuu SMP:n työskentely valtuustoissa ja lautakunnissa.

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN UUDISTETTU KUNNALLISPOLIITTINEN ERITYISOHJELMA

SMP:n kunnallispolitiikan lähiajan tavoitteet

Kuntien on palveltava kaikkia kuntalaisia sekä toimittava taloudellisesti ja oikeudenmukaisesti. Tämän saavuttamiseksi kunnallishallintoa on jatkuvasti kehitettävä itsenäisten kansanvaltaisten kuntien säilyttämisen perustalta pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmämme osana.

Kunnallishallinnon kehittämiseksi SMP katsoo:

Kunnalliset kansanäänestykset

- Kasvava kunnallinen byrokratia sekä kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten vallankäyttö on saatettava kuntalaisten jatkuvan valvonnan alaiseksi. Tämä vaatii kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä.

- Kunnallinen kansanäänestys on toteutettava aina päätettäessä kunnan liittämisestä toiseen kuntaan, kunnan lakkauttamisesta tai kunnan alueen olennaisesta supistamisesta. Kunnallinen kansanäänestys on toimitettava aina myös silloin, kun vähintään 5 prosenttia kunnan jäsenistä sitä allekirjoittamallaan kirjelmällä määrätyssä asiassa vaatii.

Pienkuntia puolustettava

- Oikein hoidettuna pienkunta on kuntalaisia kaikkein lähimpänä ja kansanvaltaisin. Siksi pienkuntia on puolustettava sekä kehitettävä kunnallista yhteistoimintaa. Kunnallisen yhteistoiminnan vaatima asianmukainen lainsäädäntö on kiireellisesti aikaansaatava sekä kuntainliittojen kansanvaltaisuus taattava.

Kunnanosavaltuustot

- Suurissa kaupungeissa ja kunnissa on toteutettava todellista päätösvaltaa omaava kunnanosavaltuustojärjestelmä. Kunnanosavaltuustot on valittava kyseisellä alueella salaisin vaalein, jonka lisäksi jokaisella kunnanvaltuustossa edustettuna olevalla ryhmällä tulee olla oikeus nimetä yksi jäsen kuhunkin osavaltuustoon. Tämä luo pohjan lähidemokratian toteuttamiselle.

Paikallisalueet

- Alueellisesti laajat tai hajanaiset kunnat on jaettava paikallisalueisiin. Kuntalaiset on saatava lähemmäksi suurkuntien päättäviä toimielimiä.

Laaja osallistuminen vaaleihin

Kuntalaisten osallistumista vaaleihin ei saa rajoittaa. Vaaliliitot niin puolueiden, valitsijayhdistysten kuin yhteislistojenkin kesken tulee sallia rajoituksetta. Vaaliliittokumppaneiden paikat on jaettava kunkin osapuolen saaman kokonaisäänimäärän perusteella. SMP ei missään tapauksessa hyväksy sitä, että vain rekisteröidyt puolueet tai niihin verrattavat saisivat asettaa ehdokkaita kunnallisvaaleissa.

Ei pakkoliitoksia

Kuntien pakkoliitoksia ei voida hyväksyä. Myöskään valtiontaloudellisilla päätöksillä ei saa ohjailla pakkoliitosten suuntaan. Kuntain-liitos voidaan toteuttaa vain, jos kuntalaisten enemmistö sen salaisessa kunnallisessa kansanäänestyksessä asianomaisissa kunnissa hyväksyy. Sama koskee kunnan lakkauttamista tai sen alueen olennaista pienentämistä. Vähäisiä aluesiirtoja voidaan suorittaa muutoinkin, mutta tällöin päätöksen perustana tulee olla todella painavat tosiasiat.

Veroäyrille katto

Kunnallinen verorasitus ei saa muodostua kenellekään kuntalaiselle ylivoimaiseksi. Kunnallisvero jakoverona kohdistuu suhteellisesti ankarammin pienituloisiin kuin korkeampituloisiin. Siksi on kuntien veroäyrille säädettävä lakisääteinen 17 pennin katto ja toteutettava oikeudenmukainen tasausjärjestelmä. Verorasitus ei saa olla riippuvainen siitä, missä kunnassa asianomainen asuu, eikä myöskään palveluiden saatavuus saa olla riippuvainen kunnan varallisuudesta.

Verotus ja kustannukset

- Kuntien itseverotusoikeus on säilytettävä. Kunta ei saa verottaa sellaista tuloa, joka on välttämätön vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi. Kunnallisverotuksessa on annettava alenevalla veroprogressiolla verohelpotuksia vähävaraisille.

- Kunnallinen harkintaverotus on poistettava kuitenkin niin, että verokeinottelua ei saa sallia.

- Valtio ei saa siirtää kuntien kustannettavaksi yleisiä valtakunnallisia tehtäviä, ellei vähintään 3/4 kaikista kunnista sitä hyväksy. Tässä suhteessa kunnille tehdyt taloudelliset vääryydet on kiireellisesti korjattava. Vain tällä tavalla voidaan pelastaa kehitysalueiden kunnat ja pienet kunnat taloudellisesta umpikujasta.

- Kunnat on kautta maan saatettava tasavertaiseen asemaan niin, että jokainen kuntalainen voi kaikkialla maassa saada samanlaiset palvelukset.

Tasapuolista tiedotustoimintaa

- Kunnallista tiedotustoimintaa on tehostettava. Kunnallisessa tiedotustoiminnassa on kaikkia valtuustoryhmiä kohdeltava tasapuolisesti, kaikilla valtuustoryhmillä tulee olla yhtäläiset oikeudet esitellä tavoitteitaan ja toimiaan kuntalaisille. Tämä tasapuolisuus on toteutettava myös kunnan omassa julkaisu- ja tiedotustoiminnassa. SMP katsoo, että jos kunta päättää julkaista kunnallisia ilmoituksia yhdessäkin puoluelehdessä, jolla on valtuustossa edustajia, on ilmoitukset julkaistava kaikkien valtuustoryhmien lehdissä. Tällöin kullakin valtuustoryhmällä tulee olla itsenäinen oikeus päättää laajimmin sen kannattajakunnan joukkoon leviävästä ilmoituslehdestä.

Luottamusmiesten päätösvaltaa vahvistettava

- Kuntalaisten itsehallintoa ja luottamusmiesten päätösvaltaa kunnan asioissa on edelleen vahvistettava. Kunnanhallitukseen tulee nimetä vähintään yksi edustaja kustakin valtuustossa edustettuna olevasta ryhmästä. Valtuutetuille tulee antaa riittävät ja monipuoliset tiedot käsiteltävistä asioista hyvissä ajoin ennen asioiden päättämistä. Erityisesti kaava-asioissa on kuntalaisten kuulemismenettelyä huomattavasti laajennettava.

Johtavat virkamiehet määräajaksi

- Johtavat kunnalliset virkamiehet on valittava määräajaksi ja yleisillä vaaleilla. Pienipalkkaisten kunnallisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden ansiotason tulee olla kunnollinen.

Kyselytunnit

- Jokaisen kunnanvaltuuston kokouksen alussa tulee järjestää valtuutetuille kyselytunti, joka on julkinen. Vastaukset tulee antaa kysymyksiin heti. Vähintään neljästi vuodessa tulee järjestää kuntalaisten kyselytunti, jossa vastaajina toimivat kunnan korkeimmat virkamiehet sekä kunnanhallituksen ja kaikkien valtuustoryhmien edustajat.

Välikysymys

- Kunnanvaltuutetuilla täytyy olla oikeus esittää kunnanhallitukselle välikysymys tai epäluottamuslause-ehdotus, jotka hyväksyttyinä johtavat kunnanhallituksen uudistumiseen.

Määrävähemmistösuoja

- Asianmukainen määrävähemmistön suoja on säilytettävä kunnallisen talousvallan väärinkäytön estämiseksi ja jotta kunta ei vaikeuta kuntalaisten omatoimisuutta ja rasita kuntalaisia kohtuuttoman raskailla veroilla ja maksuilla. Kunnanvaltuuston tulee päättää kaikista veroista ja maksuista eikä se saa siirtää tätä päätäntävaltaansa muille elimille. Sama koskee mahdollisesti muodostettavia kunnallisia yhtiöitä ja rahastoja ja niiden varojen käyttöä.

Rötökset

Väärinkäytökset kunnalliselämässä sekä yhteiskuntamme ja talouselämämme huipulla ovat vakavia ongelmia kansanvaltaisen yhteiskuntamme juuristossa. Siksi kaikenlainen korruptio on kitkettävä irti suomalaisesta yhteiskunnasta. Rötösherrat on saatava kuriin. Vastuuntuntoinen ja uuras kansa tarvitsee kaltaisensa johtajat myös kuntatasolla.

Muita keskeisiä SMP:n näkemyksiä

- SMP vastustaa valtaa keskittävää kunnallista piilopuoluetukea kaikissa muodoissaan.

- Kuntien kantokykyluokitus on uudistettava oikeudenmukaiseksi, joustavaksi ja muuttuvat olosuhteet nopeasti huomioivaksi.

- SMP kannattaa kunnallista pitkän tähtäyksen suunnitelmallisuutta, jossa myös yksityisillä kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Suunnitelmallisuuden tulee rakentua kuntalaisten etujen ja tarpeiden kestävälle perustalle.

- Kaikessa rakentamisessa on luovuttava tarpeettoman suurista yksiköistä ja keskityttävä luomaan toimivia työn, asumisen ja vapaa-ajan pienyhteisöjä. Julkisessa rakentamisessa ei saa unohtaa myöskään taidehankintoja kansalaisten kauneudentajun mukaisesti.

- Kuntien luonnon saastuttamiselle on saatava sulku. Kuntien on näytettävä hyvää esimerkkiä näissä asioissa ja estettävä alueellaan saastuminen kunnollisin jätevesi-puhdistamoin ja kaatopaikoin.

- Kunnan eri alueiden väestöä on kohdeltava tasa-arvoisesti. Tontin omistajien tie-, katu- ja niihin verrattavat rasitukset on poistettava.

- Naisten ja nuorten osallistumista kunnalliseen toimintaan on huomattavasti lisättävä.

- Kunnan osallistuminen liiketoimintaan on oltava toissijainen. Kuitenkin kunnan on hoidettava sen perustehtävät.

- SMP ei hyväksy epäkansanvaltaisuutta. Siksi kunnallisissa lautakunnissa tulee olla edustettuina kaikki valtuustossa olevat ryhmittymät.

- Kunnan taloutta on hoidettava vastuullisesti ja säästäväisesti.

- SMP kannattaa maakuntaitsehallintoa, mutta se ei saa johtaa kunnallisen itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen eikä verorasituksen kasvuun.

- Jos salaisissa vaaleissa valittu kunnanvaltuutettu siirtyy pois tehtyjen päätösten ja säännösten mukaisesti toimineesta omasta ryhmästään, on hänen luovuttava valtuutetun paikastaan, jolloin varamies kutsutaan tilalle.

Kuntalaisten perustarpeista huolehdittava

Kunta on kuntalaisia varten. Kunta on palvelulaitos. Hyvin hoidettu kunta pyrkii turvaamaan jokaiselle kuntalaiselle

- Kunnollisen asunnon.

- Kunnollisen toimeentulon ja asianomaiselle sopivaa työtä uuden työllisyyslain säädösten mukaisesti

- Viihtyisyyden ja sosiaaliset perustarpeet.

- Puhtaan luonnon ja kunnollisen vesijohtoveden saannin

- Riitävät kaikkien kuntalaisten käytettävissä olevat palvelut, sekä

- Asianmukaiset tie-, katu- ja muut liikennejärjestelyt.

SMP katsoo, että jokaisen kunnan velvollisuus on hoitaa nämä ja muut kuntalaisten perustarpeet. Puoluepolitiikka ei saa olla esteenä asioiden hoitamisessa. Asioita on edistettävä ja toimeenpantava, tulivatpa esitykset miltä taholta tahansa.

Kunnallishallintoa kuntalaisten ehdoilla

Kunnallisen toiminnan on perustuttava kansalaisten itsehallintoon sekä kuntalaisten toiveisiin ja vaatimuksiin. Vaikka kunnat ovat sijaintinsa ja kokonsa puolesta erilaisia, on tätä perustuslakiin liittyvää historiallista käsitettä aina kunnioitettava kunnallisessa päätöksenteossa. SMP pitää tärkeänä sitä, että kunnallishallinnossa kansanvaltaisuutta korostetaan ottamalla kaikessa päätöksenteossa kuntalaisten mielipiteet huomioon. Näistä syistä:

- Oman edun asettaminen kuntalaisten edun edelle ja kunnan varojen tuhlailu sekä kaikkinainen välinpitämättömyys on estettävä ja tuomittavaa. Suoranaiset rötökset ja väärinkäytökset on aina saatettava laillisen käsittelyn alaisiksi ja korjattaviksi.

- Kunnan virkakoneistoa ei saa paisuttaa tarpeettomasti. Erityisesti on huolehdittava, että kunnan johtavien toimihenkilöiden palkat eivät nuose kohtuuttomiksi. Samalla on turvattava pienipalkkaisimmille riittävä toimeentulo. Virka- ja työehtosopimuksista neuvotteleva ja sopiva kunnallinen sopimusvaltuuskunta on perusteellisesti uudistettava ja sen kansanvaltaisuutta on voimakkaasti lisättävä. Kuntien tulee huolehtia myös siitä, että kunnalliset keskusjärjestöt toimivat näissä asioissa kuntien toivomusten mukaisesti.

- Kunnan on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä kaikkien kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksien paranemista ja kehitettävä koko kunnan aluetta tasapuolisesti. Tällöin on erityisesti huomioitava kehityksestä jälkeen jääneet laita- ja syrjäosat.

- Jos kuntalainen katsoo kunnassa tehdyn päätöksen vääräksi ja haluaa siitä valittaa, on tämä oikeus hänelle aina turvattava. SMP pitää tärkeänä sitä, etteivät asiat jakaannu muutoksenhakutilanteessa monille viranomaisille. Tämän on oltava peruslähtökohta myös oikeuskäytännön kannalta tarkasteltuna. Valituksista ei saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia valittajalle. Kuntalaisen kannalta katsottuna on muutoksenhakutien oltava mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen.

Kunnallista itsehallintoa kehitettävä

Koska paikallinen kunnallinen itsehallinto on kansanvallan yksi tärkeimmistä kulmakivistä, SMP katsoo, että

- Kunnallista kansanvaltaa on puolustettava. Valtiovalta ei saa tarpeettomasti rajoittaa kunnan harkinta- ja päätösvaltaa, vaan kunnille on annettava mahdollisuus harjoittaa itsenäistä kunnallispolitiikkaa esim. valtionapu-säännöksiä yksinkertaistamalla ja käynnistämällä vapaakuntakokeilu.

- Kunnanhallituksen jäsenten toimikausi tulee lyhentää yhteen vuoteen.

- Kunnanvaltuutettujen, kunnanhallituksen jäsenten, lautakuntien jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja muut korvaukset tulee pitää kohtuullisina.

- Kuntalaisten osallistumismahdollisuutta päätöksentekoon on voimakkaasti lisättävä. Valtuutetut eivät saa jakaa keskenään lautakuntapaikkoja. Lautakuntien jäsenistä 2/3 tulee olla muita kuin kunnanvaltuutettuja.

- Kunnan hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittuihin tilintarkastajiin on valittava vähintään yksi edustaja kustakin valtuustossa edustettuna olevasta ryhmästä.

- Kuntalaisten ja yksittäisten valtuutettujen mahdollisuuksia saada tietoja kunnallisasioiden hoidosta kunnassaan on lisättävä. Tiedotustoimintaa on kaikilla kunnan sektoreilla kehitettävä.

- On tehostettava kunnallisten luottamusmiesten koulutusta kuntalaisten ja kunnan asioiden hoidon parantamiseksi.

SMP vastustaa kunnallisia puoluetukiaisia

Puolueiden valtaa keskittävä kunnallinen piilopuoluetuki on kaikissa muodoissaan ehdottomasti kiellettävä. Poliittisille puoluejärjestöille ei saa kunnan varoista maksaa minkäänlaista tukea tai avustusta niiden poliittiseen toimintaan. Tämä koskee myös puolueiden peitejärjestöjä ja vastaavia. Myös määrärahojen jakaminen valtuustoryhmille niiden käytettäväksi tulee ehdottomasti kieltää.

Kuntauudistus hyödyttämään kuntalaisia

Kun kuntauudistusta toteutetaan, tulee ratkaisevana tekijänä olla kuntalaisten etujen parantaminen ja kuntalaisten oma tahto.

Tällä perusteella SMP katsoo, että

- SMP ei voi hyväksyä kuntien pakkoliitoksia.

- Kuntien yhteistoimintaa on tehokkaasti kehitettävä eri aloilla.

- Kuntauudistus ei saa olla esteenä eikä jarruttaa pienkuntien kehittämistä.

- SMP esittää, että kunnallislakiin tehtäisiin muutos siten, että kaupunkien ja kuntien johtajat valittaisiin määräajaksi kuntalaisten suoralla kansanvaalilla.

- Onneton kehitys on maassamme johtanut siihen, että maa- ja metsätaloudesta vapautuvaa työvoimaa ja maaseudun väestöä on tulvinut asutuskeskuksiin ja suurin osa maatamme on autioitumassa. Seurauksena on ollut asuntopula, maanhintojen kohtuuton nousu, liikenneongelmat, vaikeudet juomaveden hankinnassa, vesien ja ilman saastuminen sekä muut niihin verrattavat ongelmat. Näin tapahtuu maassamme edelleenkin, vaikka muualla maailmassa ollaan jo siirtymässä umpikujaan ajautuvista suurkeskuksista takaisin keskisuuriin ja pieniin keskuksiin sekä hajasijoitukseen.

Jotta korvaamattomista virheistä ja vahingoista vältytään, pitää SMP eräänä tavoitteenaan 10 000-40 000 asukkaan keskuksia, joissa kunnallistekniset työt ovat suoritettavissa helpoimmin ja halvemmalla kuin suurkeskuksissa. Keskikokoiset ja pienet keskukset voivat tarjota asukkailleen asianmukaiset ja ihmisläheiset palvelukset. Väestömme edun vastaisen muuttoliikkeen estämiseksi on elvytettävä ja tuettava yritystoimintaa kaikkialla maassa.

Maakuntaitsehallinto

Kuntien vaikutusmahdollisuudet paranisivat ratkaisevasti, jos SMP:n vaatimus maakuntaitsehallinnosta toteutettaisiin. Tällä toimenpiteellä luovuttaisiin päällekkäisistä ja byrokraattisista seutukaava-, maakunta- ja kuntainliitoista ja samalla lisättäisiin kuntien tasapuolista suunnittelua ja osallistumista maakuntatasolla. Samalla turvattaisiin tavallisen kuntalaisen tarpeiden ja toiveiden huomioon ottaminen maakuntatasollakin, sillä kunnissa koottu tieto edustaa parasta maakunnallista tietolähdettä. Maakuntaitsehallinnon toteuttaminen olisi nyt tärkeä lähiajan toimenpide.

SMP:n mielestä:

* Maakuntaitsehallinto ei saa olla itsetarkoitus. Maakuntatasolla on hoidettava kaikki ne sille kuuluvat tehtävät, joita tällä hetkellä hoidetaan lähinnä valtion epädemokraattisten virastojen ja laitosten toimesta.

* Lääninhallitus edustaa valtiovaltaa. Siksi tehtävät maakuntaitsehallinnon ja lääninhallituksen välillä on jaettava niin, että kaikki kunnalliselle itsehallinnolle kuuluvat asiat ovat lääninhallituksen ulkopuolella ja lääninhallitus jää vain suorittamaan välttämättömiä, ennen kaikkea järjestyksen valvontaan ja oikeuden hoitoon kuuluvia tehtäviä. Maaherra on valittava yleisillä vaaleilla ja lääninhallinto on muutenkin demokratisoitava.

* Maakuntaitsehallinnon kustannukset on pääosin peitettävä valtion virastojen ja laitosten sekä lääninhallinnon byrokratian supistumisesta syntyvistä säästöistä. Lukuisia valtion keskusvirastoja voidaan lakkauttaa siirtäen niiden tehtäviä lääni- ja kuntatasolle sekä tarpeellisilta osin ministeriöihin. Mahdolliset kuntien maksuosuudet maakuntaitsehallinnolle on määrättävä uuden ja oikeudenmukaisen kantokykyluokituksen perusteella. Vastustamme erillistä maakuntaveroa.

* Maakuntaitsehallinnon luottamushenkilöt ja johtavat toimihenkilöt on valittava määräajaksi yleisillä vaaleilla.

Verotusta korjattava

Verorasitus ei saa muodostua liian raskaaksi. Kunta ei saa verottaa tuloa, joka on välttämätön toimeentulon turvaamiseksi. Korkeat veroäyrit ovat johtaneet kasvaviin verorästeihin ja verojen pakkoperintään. Kaikissa näissä ja monissa muissa veroasioissa on saatava tarpeelliset korjaukset aikaan. SMP katsoo, että ainakin seuraavat korjaukset ovat välttämättömiä:

- Jos kunnan veron perintä johtaa ilmeisen kohtuuttomaan pakkomyyntiin, on kunnan toimielinten kokonaan tai osittain poistettava vero.

- On noudatettava tarkkaa säästäväisyyttä kunnan taloudessa. Sellaisissa menoissa ei kuitenkaan saa tinkiä, jotka ovat kuntalaisille välttämättömiä.

- Kaikki kunnan alueelta saadut tulot, kuten esim. vesivoimatulot, on voitava verottaa kunnan hyväksi, lukuunottamatta muualla pysyvästi asuvan henkilön henkilökohtaisia tuloja. Sellaisilla alueilla, joilla naapurikunnista käydään paljon toisen kunnan alueella työssä, on voitava verotuloja oikeudenmukaisella tavalla tasoittaa äyrin hinnan erojen tasoittamiseksi.

- Riittävillä lapsi-, perus-, invalidi- ja muilla sosiaalisilla vähennyksillä on tehtävä oikeutta vähävaraisille, vammaisille ja lapsiperheisille. Perusvähennystä on korotettava ja se sidottava indeksiin niin, että vähimmäistulo on verovapaa.

- Oman asunnon verottamisesta on luovuttava ja vuokralaisille on annettava vastaava vähennys.

- Palkansaajan on saatava tehdä kunnallisverotuksessa ansion hankkimiseksi tarpeelliset vähennykset. Matkakustannukset asunnolta työpaikalle on saatava vähentää kokonaisuudessaan.

- Kohtuuttomalla verotuksella ei saa vaikeuttaa yritteliäisyyden lisääntymistä ja voimistumista. Mielivaltainen harkintaverotus on poistettava. SMP vastustaa kunnallista omaisuusveroa.

- Suuryhtiöiden ja suuromistajien ylettömistä veroeduista on luovuttava.

- Veronpalautuksille on maksettava käypä korko.

- Kunnille on annettava osuus moottoriajoneuvoliikenteen maksamista veroista.

- Raskaan kunnallisverotuksen umpikuja on kiireellisesti laukaistava. On saatava aikaan laki, jolla estetään äyrin hinnan nouseminen kohtuuttomaksi. SMP pitää kunnan veroäyrin hintaa, joka ylittää 17 penniä, ehdottomasti liian korkeana.

- On luotava kuntien kesken tasapuolinen verotasausjärjestelmä.

- Kunnat on vapautettava valtion niille siirtämien tehtävien taloudellisista lisärasituksista. Kun valtio antaa kunnille tehtäviä, on kunnan saatava niistä korvaus.

Valtionapujärjestelmä uudistettava

Vaikka kunnallinen itsehallinto on perustuslaissa turvattu, holhoaa valtio kuntia monin eri tavoin. Tärkein holhous- ja valvontakeino on valtionapujärjestelmä. Se muodostaa erilaisten normien ja määräysten sekä ennakkolupien ja -anomusten viidakon, jonka läpi jokaisen kunnan on kuljettava.

Ihanteellinen tilanne kuntien itsenäisyyden kannalta olisi se, että jokainen kunta saisi vuosittain olosuhteisiinsa ja tarpeisiinsa nähden riittävän kokonaissumman valtiolta valtionapuna, jonka kunta sitten oman harkintansa mukaan viisaasti käyttäisi palvelujen tuottamiseen ja niiden tason parantamiseen.

Valtio ainoastaan valvoisi, että kunta tarjoaa asukkailleen lakisääteiset peruspalvelut, mutta ei enää puuttuisi siihen, millä tavalla ja minkälaisin kustannuksin kunta ne tuottaa.

Uusi järjestelmä toisi kunnallismiehille lisää valtaa ja sen myötä lisää vastuuta. Epätaloudellisesti hoidettuja palveluja ei voisi enää maksattaa valtionapujen kautta koko maan veronmaksajilla. Toisaalta taloudellisesti ja järkevästi hoidetuista palveluista koituva hyöty kertyisi oman kunnan hyväksi. Säästäväisyyttä ei rangaistaisi valtionapujen alenemisella, niinkuin nyt tapahtuu.

SMP kannattaa ns. vapaakuntajärjestelmän toteuttamista kuntien itsemääräämisoikeutta lisäävänä ja byrokratiaa vähentävänä uudistuksena.

Sivualueiden kunnat pelastettava

Kehitysalueiden ja sivualueiden kunnat ovat ajautuneet suuriin vaikeuksiin. Parhaassa iässä olevat kuntalaiset ja veronmaksajat ovat jo laajalti muuttaneet pois. Veroäyrin hinta on jatkuvassa nousussa ja kunnat velkaantuvat yhä pahemmin. Kuntalaiset köyhtyvät ja kunnan sosiaalikustannukset nousevat. Koulut tyhjenevät ja palvelukset katoavat. Jotta kehitys- ja sivualueiden asukkaille ja kunnille tehtäisiin oikeutta ja umpikuja saadaan estetyksi, on valtiovallan turvattava näiden alueiden väestön toimeentulon perusedellytykset. Tämän lisäksi SMP katsoo välttämättömäksi, että

- Kehitys- ja sivualueiden kuntien kantokykyluokitus heti korjataan. Valtion näiden kuntien rasitukseksi siirtämät sairaala-, terveydenhoito-, sosiaalihuolto-, koulu- ja muut vastaavat kustannukset on valtion otettava kannettavakseen.

- On perustettava valtakunnallinen verontasausrahasto, jonka varoja käytetään kehitys- ja sivualueiden kuntien veroäyrin pitämiseksi kohtuullisena.

- Valtiovallan toimesta yhteistyössä kuntien kanssa on kiireellisesti laadittava kunkin kehitysalueen maakunnan oma pitkän tähtäyksen taloussuunnitelma, jossa on otettu huomioon kaikki alueen elinkeinot ja niiden edistäminen.

Kehitys- ja sivualueiden elinkeinotoimintaa on muutoinkin tehokkaasti edistettävä ja monipuolistettava kaikin tavoin. Valtion varoilla on palkattava kehitys- ja sivualueiden kuntiin elinkeinoasiamiehet.

Kunnan osallistuminen liiketoimintaan

Kunnan on edistettävä ja tuettava kuntalaisten taloudellista omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä.

Liiketoimintaa kunnan tulee harjoittaa tai osallistua liiketoimintaan, jos yritteliäisyyden avulla ei voida taata riittäviä palveluksia kuntalaisille. Kunnan on hoidettava liiketoimintaan liittyvät yleishyödylliset tehtävät, sähkön- ja vedenjakelu, kaukolämpöverkosto, kunnallistekniset työt ja muut vastaavat tehtävät.

Kunnan sähkömaksut eivät saa olla kohtuuttoman raskaita eivätkä yritystoimintaa estäviä. Pienet yritykset on saatettava sähkö-, vesi-, lämpö- ja vastaavissa maksuissa suurten yritysten kanssa samaan asemaan. Kunnan on edistettävä tehokkaasti matkailu- ja muiden palveluelinkeinojen lisäämistä.

Suuronnettomuuksien kustannukset

SMP katsoo, että yksityisille ihmisille ja heidän verrattavassa asemassa oleville sekä kunnalle on valtion korvattava suuronnettomuuksien, kuten tulvien, myrskytuhojen, hallan, metsäpalojen, öljyvahinkojen ja vastaavien aiheuttamat menetykset. Kuntien on huolehdittava, että palo ja pelastustoimen henkilökunta on asianmukaissti koulutettu ja että tarvittava kalusto ja varusteet ovat riittävät.

Perusoikeus työhön turvattava

SMP on aina korostanut sitä, että jokaiselle olisi turvattava työpaikka ensisijaisesti omalta kotipaikkakunnaltaan. Tämä inhimillinen vaatimus on toteutettavissa, mikäli uusi SMP:n voimakkaasti ajama ja eduskunnan yksimielisesti hyväksymä työllisyyslaki toteutuu tehokkaasti.

Uusi laki ja kuntien työllistämisvelvoite ei lisää kunnille tulevaa rasitusta, vaan lisääntyvien vero- ja muiden tulojen muodossa se päinvastoin tuo kuntiin hyvinvointia.

Kuntien lakisääteinen osallistuminen työttömyyden poistamiseen on kaikkien edun mukaista tänä aikana, jolloin suuret yritykset ja teollisuuslaitokset yrityskauppojen ja fuusioiden yhteydessä vastuuttomasti tekevät lisää työttömiä.

- Valtiovallan ja kunnan järjestämissä töissä tulee kuntalaisilla olla etusija työn saantiin ennen vieraskuntalaisia.

- Yritteliäisyyden edistämiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi tulee kunnan osallistua pienteollisuustalojen ja -hallien rakentamiseen.

- Työttömyys on hoidettava pääosin valtion varoin. Kunnille tulee valtion antaa taloudelliset mahdollisuudet erityisesti nuorten työttömien työllistämiseen ilman byrokraattisia rajoituksia. Kuntia ei saa jättää työllisyysasioiden hoidossa sivuun. Kuntalaisten tarpeiden on kuljettava byrokratian edellä.

- Työttömyys on hoidettava niin, että jokaisella työhön kykenevällä on hänelle sopivan työnsaannin oikeus ja mahdollisuus. Mikäli työtä ei ole tarjolla, on maksettava sellainen korvaus, jolla työntekijä ja hänen perheensä tulee toimeen.

Sosiaaliturva taattava

Valtiovallalla on velvollisuus luoda edellytykset, että jokainen kansalainen voi elää ihmisarvoista elämää.

Kunta on vastuussa, että kuntalaisten keskuudessa ei vallitse sosiaalista hätää. Vaikka sosiaalisen turvallisuuden takaaminen on ensisijaisesti valtiovallan tehtävä, on tämän tehtävän käytännöllisessä toteuttamisessa kunnalla suuria velvollisuuksia. Tästä syystä SMP katsoo, että

- Sosiaalisia etuja ei saa ohjata vääriin kohteisiin. Todellisessa tarpeessa olevien auttamisesta on ehdottomasti huolehdittava. Sosiaalista tukea ei saa myöntää poliittisilla perusteilla.

- Sosiaaliviranomaisten on tarkasti tutkittava, ettei kukaan todellisessa tarpeessa oleva jää ilman apua. Avun anojan yksityiselämää ei saa tarpeettomasti loukata. Sosiaaliviranomaisten ja huollettavien välisten suhteiden tulee olla asiallisia ja luottamuksellisia.

- Kaikki sosiaalisen toiminnan alalla esiintyvät puutteet ja aukot on kiireellisesti korjattava. Avohuoltoa myönnettäessä on avustukset annettava riittävinä.

- Kunnan on tehostettava vanhusten, vammaisten ja lasten huoltoa. Kotihoito on asetettava laitoshoidon edelle. Kunnan on helpotettava naisten työtaakkaa äitien lomasijaisten järjestämisellä ja kodinhoitajatoiminnan tehostamisella sekä kehittämälllä äitien lomanvietto-toimintaa. Tähän on kuntien saatava riittävää valtionapua.

- Julkisen vallan on maksettava kaikkien lasten elatusapu. Äitiä ei saa jättää taistelemaan yksin. Julkisen vallan on huolehdittava elatusavun perinnästä asianomaiselta.

- Mielisairaanhoidon tasoa on kohennettava ja se on saatava inhimillisemmäksi. Ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

- Kehitysvammaisten lasten hoitoa ja koulutusmahdollisuuksia on ratkaisevasti parannettava. Sokeiden ja kuurojen toimeentulo, työnsaanti ja koulutus on turvattava sekä edistettävä suojatyöpaikkojen luomista.

- On parannettava unohdettujen invalidien ja sotien veteraanien työnsaantia, sairaanhoitoa ja uudelleen koulutusta.

- Kunnallista vähävaraisille välttämätöntä oikeusaputoimintaa on laajennettava. Kuntalaisten oikeusturvaa on lisättävä kunnallista mielivaltaa vastaan.

- Poikkeavien henkilöiden erityisongelmiin on annettava tarvittavaa apua.

- Kunnat on vapautettava osittaisesta kansaneläkkeiden maksamisesta. Kansaneläkkeet on maksettava kansaneläkelaitoksen ja valtion varoista rasittamatta kuntia.

- Vaikeuksissa oleville kunnille on valtion korvattava keskitasoa suuremmat sosiaalilainsäädännön aiheuttamat kustannukset. Sosiaalitarkkailija on saatava kunnissa pakolliseksi.

- Sosiaalilautakunnan kokoonpanon tulee vastata valtuuston voimasuhteita ja olla joka suhteessa tasapuolinen. Asiat on hoidettava viivyttelemättä. Valta-uudistus ei saa heikentää kuntien toimintamahdollisuuksia.

Terveydenhuolto kuntoon

Ihmisarvoinen elämä edellyttää kunnollisen sosiaaliturvan lisäksi myös tervettä ja puhdasta elinympäristöä sekä yhteiskunnan järjestämää terveyden- ja sairaanhoitoa, johon kaikilla kansalaisilla tulee olla mahdollisuudet varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Vaikka kansanterveyden turvaaminen on ensisijaisesti valtiovallan tehtävä, pitää SMP välttämättömänä, että kunnat tekevät tässä asiassa kaikkensa. Tästä syystä SMP katsoo, että

- Ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota saattamalla kaikki kansalaiset määräaikaisiin ilmaisiin terveystarkastuksiin ja lisäämällä terveyden vaalimiseksi tarpeellista neuvontaa ja valistusta.

- Sairaudesta aiheutuneet kulut hoitoa ja lääkkeitä myöten on suoritettava yhteiskunnan varoista. Myönnettäessä sairauspäivärahaa on kaikki kansalaiset saatettava tasavertaiseen asemaan.

- Terveyden- ja sairaanhoitopalvelukset on ulotettava kaikkia koskeviksi syrjäseutuja ja vähävaraisia kuntia myöten. Terveyskeskuslääkäreiden ja muun tarvittavan hoitohenkilökunnan määrää on lisättävä.

- Sairaalalaitosta ja avoterveydenhuoltoa on kehitettävä niin, että jonotus sairaaloihin ja vastaanotoille saadaan loppumaan. Koti-hoitomahdollisuuksia on parannettava.

- Sairaala- ja terveyskeskusmaksuja ei saa ottaa uudelleen käyttöön.

- Niin kauan kuin meillä ei ole kokonaan maksutonta terveyden- ja sairaanhoitoa, yhteiskunnan maksamat korvaukset on saatava alentuneen hinnan muodossa. Näin siitä syystä, että sairausvakuutustoimistot ovat maaseudulla monasti harvassa ja pitkien matkojen takana.

- Työpaikoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijöiden turvallisuuteen sekä työympäristön ja työn terveellisyyteen.

- SMP kannattaa raittiutta ja terveitä elämäntapoja. Kunnan on ohjattava raittiustyötä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Nuorten huumausaineiden käytön ehkäisemiseksi kunnan on annettava riittävästi eri muodoissa tukea. Alkon voittovaroista on korvattava kaikki kuntien päihdehuollon menot.

- Myös tarpeettomien epäluulojen välttämiseksi ja puhtaiden elintarvikkeiden saannin turvaamiseksi on kehitettävä elintarvikevalvontaamme ja perusteellisesti tutkittava ravintoaineittemme vaikutukset ihmisten terveyteen. Tehokkaan kuluttajavalistuksen avulla on saatettava tulokset kaiken kansan tietoon.

- Jokaisen täytyy saada syödä kunnolla ja terveellisesti. Kaikissa kouluissa ja kuntien laitoksissa ruoan on oltava ilmaista ja kunnollista. Voita ja maitoa on oltava aina saatavissa.

- Eläinlääkärin palvelukset on oltava kaikkien niitä tarvitsevien vaivatta saatavissa. Eläinlääkintäpalvelut eivät saa olla liian kalliita.

- Paikallisten sairaaloiden kehittämistyöt ovat laajalti pysähdyksissä. Lainsäädännön uudistamiseksi on kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin valtionapujen järjestämiseksi riittävän suurina niin rakennus- kuin käyttökustannuksiin. Paikallissairaala- ja terveyskeskusverkosto on kehitettävä tarkoituksenmukaisen aluejaon perusteella. Pitkiä matkoja ei voida hyväksyä. Terveyskeskusten rakentamista on kiirehdittävä.

- Kuntainliittojen keskussairaaloiden menot ovat muodostuneet jäsenkunnille kohtuuttomiksi. Valtion on maksettava keskussairaaloiden kustannukset.

Vanhukset ja kunta

Jokaisella ihmisellä on oikeus turvattuun vanhuuteen. Tämän takaamiseksi kunnalla on suuri vastuu. SMP katsoo, että

- Vanhuksille on järjestettävä asuntoja ja heidän kunnollinen asumisensa on turvattava.

- On järjestettävä riittävästi kotiapua.

- Vanhusten sairauden- ja terveydenhoidon on oltava asianmukaista. Kotisairaanhoitoa on tehostettava. Kuntoutushoitoa on lisättävä.

- Vanhusten kotien tulee olla viihtyisiä ja ajanmukaisia.

- Vanhusten ajanvietto- ja harrastetoimintaan on kuntien annettava riittävää tukea.

- Työtä haluaville vanhuksille on järjestettävä osa-aikatyötä, erityisesti huomioiden sopiva ja mielenkiintoinen työ, josta on maksettava asianmukainen palkka.

Tasa-arvoista koulupolitiikkaa

Jokaisella kuntalaisella on oltava riittävät mahdollisuudet koulutukseen. SMP ei hyväksy massakouluja, jotka kuolettavat oppilaiden oma-aloitteisuutta ja yksilöllisyyttä. SMP katsoo, että koulu ja koulutus on yhteiskunnan kustannettava. Jotta jokainen kuntalainen saisi edellytyksiään vastaavan koulutuksen, on kunnan tehokkaasti edistettävä, että

- Peruskoulun avulla voidaan jokaiselle lapselle tarjota kunnollinen hänen kykyjään ja taipumuksiaan vastaava peruskoulutus. Peruskoulu on pidettävä puoluepoliittisista vaikutteista vapaana. Opettajat on valittava pätevyyden perusteella ja jäsenkirjavalinnat estettävä. Myös korvaaville ja vastaaville kouluille on turvattava toimintamahdollisuudet.

- Huolehdittava, että jokaisella alueella syrjäkyliä myöten on tarvittava koulu. Pienten lasten koulumatkat eivät saa olla liian rasittavia ja niiden tulee olla turvallisia. Kodin läheisyyden tarpeellisuus on otettava huomioon pienten lasten kohdalla.

- On käytettävä hyväksi kuntien yhteistoimintamahdollisuuksia, jolloin kuitenkin koululaisten tarpeet on asetettava etusijalle.

Lisäksi kouluasioissa SMP katsoo, että

- On lisättävä ammattikoulutusta. Kaikille ammattikouluun hakeutuville on varattava koulunkäyntimahdollisuus. Ammattikoulujen kustannukset kuuluvat valtion vastattaviksi. Ammattikurssi-toimintaa on laajennettava ja monipuolistettava. Ammattikurssin käyneiden jatko-opinnoista on huolehdittava.

- Myös muista peruskoulun jälkeisistä jatko-opinnoista ja iltaopiskelusta tulee kunnan kantaa vastuuta.

- Kunnan on huolehdittava opettajien asunto- ja työoloista asianmukaisesti. Kunta ei saa kohdella opettajia mielivaltaisesti.

- Koulurakennuksia on käytettävä tehokkaasti vapaan kansalaistoiminnan, sivistyksellisten rientojen ja yritteliäisyyden hyväksi.

Byrokratia pois

Kaikkia voimavaroja on käytettävä hyväksi suunnitelmallisesti. Kaiken suunnittelun pohjana on oltava ihminen. Jotta suunnittelu täyttäisi siihen kohdistetut odotukset, SMP katsoo, että

- Suunnittelu ei saa olla byrokraattista. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon jokaisen kunnan taloudellisen kehittymisen edellytykset.

- Kuntasuunnitelmaa laadittaessa on kiinnitettävä asuntotuotantoon ja sen tehokkaaseen edistämiseen riittävää huomiota. Elleivät asuntotuotanto ja suunnittelu kulje kehityksen kärjessä, vie se pohjan pois elinkeinotoiminnan kehittämiseltä. Työpaikkojen lisäämisen esteenä on useimmiten asuntojen puute.

- Byrokraattinen aluesuunnittelu, jossa ei oteta huomioon yksityisen ihmisen tarpeita on estettävä. Aluesuunnittelun on otettava huomioon jokaisen kunnan ja asukkaan perustarpeet ja jo suunnitteluvaiheessa on asukkaita kuunneltava.

- Kunnassa suunnitelusta vastaavassa elimessä tulee olla jokaisen valtuustoryhmän edustus kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

- Jokaisessa kunnassa tulee olla maankäyttösuunnitelma. Tämä vaatii monessa suurkunnassa maareformia.

Maapolitiikka

Myönteinen suhtautuminen kaikkeen kuntalaisten elinkeinotoimintaan, myös maa- ja metsätalouteen, on kuntalaisten toimeentulon perusedellytys. Jokaisessa kunnassa on harjoitettava tehokasta asutustoimintaa sekä edistettävä asuntoalueiden saantia ja tilakohtaisia perusparannustöitä. Näistä syistä SMP katsoo, että

- Maatalouslautakunnat on saatava tehokkaiksi ja oikeudenmukaisesti toimiviksi. Kuntalaisten tarvitsemaa tontti- ja maatilaneuvontaa on tehostettava.

- Kunnan on tehokkaasti huolehdittava siitä, että halpakorkoisia lainoja saadaan kuntalaisten käytettäviksi asuntojen rakentamiseen, korjaamiseen ja perusparannustöihin. Kunnallisessa asutustoiminnassa on otettava huomioon myös maakunnalliset tarpeet.

- Kunnan on tuettava alueelta yrittäjälainoja hakevia. Tarpeen vaatiessa on kunnan annettava korkotukea ja takausta terveelle yritystoiminnalle.

- Koko kunnan alueelle on saatava riittävä ja asianmukainen tieverkosto. Tiet on rakennettava ja ylläpidettävä yhteiskunnan varoilla. Siellä missä kuivatuksia tarvitaan, on niitä edistettävä tehokkaasti.

Kuntien on harjoitettava tehokasta maanostopolitiikkaa ja kunnalla tulee olla tätä varten maankäyttösuunnitelma. Asemakaavoitusta ja katujen rakentamista on hoidettava tehokkaasti. Asunto- ja teollisuustontteja on oltava aina riittävästi saatavissa. Vain tällä tavalla voidaan pitää maan hinta kohtuullisena. Tällöin SMP katsoo erityisesti, että

- Kuntien on myytävä maata sopivilta paikoilta omistusoikeudella asunto- ja yritystoiminnan tarkoituksiin. Kunta ei saa käyttää maata ansaitsemistarkoitukseen.

- Kuntien vuokraamien tonttien vuokranmaksujen tulee olla kohtuullisia. SMP ei hyväksy vuokran sitomista indeksiin. Jos kuitenkin näin on tapahtunut, niin indeksiin sitominen ei saa johtaa kohtuuttomiin vuokriin. Pitkäaikaisella tontin vuokraajalla on oltava oikeus lunastaa tontti omakseen kohtuullisella hinnalla.

- Kunnallistekniset työt on tehtävä taloudellisesti.

- Kunnallinen katumaksu on kumottava.

- Kunnallinen jätevesimaksu on pidettävä kohtuullisena eikä sitä saa periä muusta kuin todellisuudessa viemäriverkkoon lasketusta vedestä.

- Kunta on velvollinen palvelemaan kuntalaisia hankkimalla yleiseen ulkoilu- ja retkeilykäyttöön soveltuvia alueita ja kunnostamaan ne tarkoituksenmukaisiksi. Tällaisia kuntalaisille varattuja alueita ei saa käyttää kerrostaloalueiksi eikä muihin tarkoituksiin kunnan taloudellista etua silmällä pitäen. Kuntalaisten tarpeiden on aina oltava ensisijaisia.

Kaavoitus- ja yhdyskuntasuunnittelu

Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun perustana on oltava ihminen. Kaavoitusta on tehostettava ja toteutettava niin, että kaavoitus ei ole esteenä rakentamiselle eikä nosta maan hintaa. Jotta yksityisen ihmisen tarpeet voidaan tyydyttää, SMP katsoo, että näissä asioissa on otettava välttämättä huomioon seuraavat ohjeet:

- Kaikessa rakentamisessa, kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa on otettava huomioon puhtaan luonnon säilyttäminen ja saasteeton asuinympäristö. Luonnollisten ja käyttökelpoisten viheralueiden tuhoaminen on estettävä luonnonmukaisen asuinympäristön säilyttämiseksi.

- Asemakaavoja laadittaessa on kunnioitettava omakotitalojen oikeuksia. Pien- ja suurkiinteistöjen tulee olla tasavertaisia asemakaava-asioissa.

- Seutukaavasuunnitelun ja uuden asemakaavoituksen vuoksi ei alueita saa pitää vuosikausia rakennuskiellossa.

- Kaavoitusalueella tulee määrätä alueittainen hinta, jolloin vältetään epäoikeudenmukaisuudet, keinottelu ja maan kohtuuton arvon nousu. Tällä tavoin jokaisen maanomistajan oikeudet tulevat turvatuiksi siitä riippumatta, mihinkä tarkoitukseen hänen maansa asemakaavoituksessa käytetään.

- Asemakaavoitus on monissa kunnissa tehty lapset, nuoriso ja vanhukset unohtaen. Lasten leikki- ja oleskelutilat ovat monasti jääneet vähäisiksi, jolloin lapset joutuvat oleskelemaan yleisillä liikenneväylillä liikenteen jaloissa.

- Asemakaavaa laadittaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa ja väheksyä omistussuhteita. Lainsäädäntö on niin uudistettava, että estetään kunnallinen mielivalta.

- Asuntojen hintoja alentavaa rakentamista on kuntalaisten eduksi edistettävä myös kevyen kunnallistekniikan mahdollisuudet huomioon ottaen.

- Kunnallisessa rakentamisessa on noudatettava pitkän tähtäyksen suunnittelua, jolloin vältetään erityisesti sekavuus, ahtaus sekä liikenne- ja saasteongelmat. Asuntojen ja työpaikkojen sijoittelu on suoritettava niin, että työmatkat tulevat lyhyiksi. Nukkumalähiöiden rakentaminen ei ole suositeltavaa koska ne eivät tarjoa riittäviä palveluksia ja työpaikkoja sekä aiheuttavat kuntalaisille ja kunnalle rasittavia ja kalliita liikenneongelmia.

- Kuntalaisille on varattava riittävästi ranta-alueita. Vielä puhtaina olevat uimarannat tulee suojella saastumiselta. Saastuneet ranta-alueet on puhdistettava.

- Liikennesuunnittelussa on lähtökohdaksi otettava kuntalaisten etu.

- Kunta ei saa käyttää liikennevälineitään ansaitsemistarkoituksessa. Julkisen liikenteen kehittämistä on erityisesti tuettava. Suurten kaupunkien ruuhkautuvissa keskustoissa on suosittava joukkokuljetusvälineitä. Jalankulkijan edut on suojeltava. Erityisesti on myös muistettava polkupyöräilijät, liikuntavammaiset, lastenvaunut ja niihin verrattavat tarpeet.

- Kaikki tiet ja kadut kuuluvat yhteiskunnan kustannettaviksi.

Kunnallinen rakentaminen

Kunnallisessa rakentamisessa on tarkoituksenmukaisuus asetettava etusijalle. Ylellisyyttä ja kalliiksi tulevaa suunnittelemattomuutta ei voida sallia. Valvonnan on oltava tehokasta, jotta vältytään turhilta kustannuksilta. Erityisesti SMP katsoo, että

- Kun toteutetaan yleishyödyllisiä kunnallisia rakennuksia, se ei saa johtaa siihen, että asuntopula pahenee ja varoja ei riitä asuntojen rakentamisen edistämiseen.

- Kunnallisen rakentamisen kustannuksia nostavat byrokraattiset määräykset on poistettava.

- Kun väestösuojien rakentaminen on muodostunut aina vain kalliimmaksi, on ne suunniteltava siten, että niitä voidaan tehokkaasti käyttää myös rauhanaikaiseen hyödylliseen käyttöön.

Riittävästi asuntoja

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu mm. asunto. Vaikka elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, niin paljon elää keskuudessamme ihmisiä, joilla ei ole omaa asuntoa tai joiden asunto on puutteellinen ja epätarkoituksenmukainen. Tällaisissa olosuhteissa asuu mm. sotiemme veteraaneja, lapsiperheitä, vanhuksia ja vammaisia. Heidän asunto-olosuhteittensa parantaminen on mahdollista, jos nämä tarpeet halutaan tiedostaa. Kunnissa tapahtuva rakentaminen ja asunto-olosuhteiden parantaminen on paljolti riippuvaisia valtion asuntopolitiikasta.

Tämän vuoksi SMP vaatii, että kunnat on asetettava asuntotuotanto- ja peruskorjausmäärärahojen jaossa tasapuoliseen asemaan.

Lähiajan toimenpiteinä tilanteen parantamiseksi ja korjaamiseksi SMP vaatii,

- että vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä yhteiskunnan toimesta ja että vuokralaiselle turvataan mahdollisuus - niin halutessaan - asumansa asunnon lunastamiseen pitkäaikaisen ja halpakorkoisen valtion lainan turvin.

- että yhteiskunta on velvollinen lunastamaan käypää hintaa vastaan sellaiset asunnot, jotka jäävät käyttämättömiksi yhteiskunnassa tapahtuvan rakennemuutoksen vuoksi, ja

- että näitä asuntoja tarjotaan peruskorjattaviksi ja asuttaviksi joko vuokra- tai omistusasuntoina halpakorkoisten ja pitkäaikaisten valtion lainojen turvin.

- että olemassa oleviin vanhoihin asuntoihin taataan riittävästi halpakorkoisten peruskojauksiin käytettävien lainojen saantimahdollisuuksia ja ettei heikompiosaisten etuja heikennettäisi, vaan niitä pyrittäisiin lisäämään,

- että kireän asuntolainatilanteen jatkuessa on asuntotuotantoon tarkoitettuja määrärahoja nykyisestään lisättävä myös välttämällä tarpeetonta ja ylellistä kunnallista rakentamista. Näin voidaan asuntopula poistaa ja asumiskustannuksia alentaa. SMP vastustaaa asumiskustannuksia nostavaa kohtuutonta lainakorkoa.

Kunta ja energia

- Energiapula ja energian korkeat hinnat ovat pysyvä tosiasia maailmassa. Tämän vuoksi tulee kuntien omalta osaltaan edesauttaa kaikkia energian käytön vähentämiseen ja mielekkäiden energialähteiden käyttöön tähtääviä toimenpiteitä. Kunnat ja kuntalaiset ovat yhtenä keskeisimmistä energiankuluttajista maassamme tässä suhteessa keskeisessä asemassa. Tämän vuoksi SMP katsoo, että ainakin seuraavat toimenpiteet on nopeasti suoritettava:

- Energiankulutus on voimakkaasti ohjattava erityisesti kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin kuten puuhun, turpeeseen, jätteiden polttamiseen, teollisuuden hukkalämpöön sekä tulossa oleviin aurinkoenergiaan, tuuleen, veden liikkeeseen ja maankamaran lämpöön. Vain energiaomavaraisuuttamme voimakkaasti lisäämällä voimme turvata taloudellisen kehityksemme. Energian tuhlaus on lopetettava.

- Kuntien tulee valtiovallan kanssa yhdessä tukea sellaista rakentamista, jossa käytetään hyväksi kehitettyjä tietoja energian säästämiseksi.

- Kuntien tulee tukea sellaisia lämmityslaitemuutoksia, joiden tarkoituksena on siirtyä käyttämään kotimaista polttoainetta omakotitaloissa ja asuinkiinteistöissä.

- Kaukolämmön rakentamista taajamissa tulee tehostaa, vaikka muutoin suurvoimaloista tuleekin luopua, koska niitä ei voi säädellä tuottamaan energiaa vuodenaikojen ja kulutuksen määräämässä suhteessa. Tilalle tulisi kehittää monimuotoisia, hajasijoitettuja laitoksia hyödyntämään kotimaisia energiamuotoja, kuten energiapuu, turve, hake, maalämpö, alkuperäistä ympäristöä säilyttävä, pienimuotoinen vesivoima, aurinkolämpö, tuulivoima ym. ehtymättömiä luonnonvaroja. Paikallisesti ja laadullisesti keskitetty energiatalous on ekologisesti haitallinen ja varsinkin kriisitilanteissa herkästi haavoittuva.

- Myös verotuksellisin ja muin keinoin tulee suosia energiaa ja lämpöä säästäviä sekä kotimaisia uusiutuvia polttoaineita käyttäviä ratkaisuja.

Irti ydinvoimasta

Ydinvoiman ongelmat ovat ratkaisemattomat. Ydinvoiman käytöstä on maassamme päästävä nopeasti irti. Tätä edellyttävät niin taloudelliset, ympäristölliset kuin turvallisuustekijätkin. Maastamme ei saa tulla ydinvoimajätteiden ja säteilevien reaktorirakennusten yhteiskunta.

Kuntien tulee itse saada ratkaista kaikki sellaiset kysymykset, jotka liittyvät ydinvoimajätteiden varastointiin tai lopulliseen sijoittamiseen.

Kuntien tulee panna tehokas sulku ydinvoimalaitosten rakentamiselle ja käytölle. Ydinvoima ei ole suomalaisia varten.

Ympäristön tuhoaminen on estettävä. Kunnan on valvottava, että ympäristörikoksia ei kunnassa tapahdu. Suurin ympäristörikos - ydinvoima - on kaikkialla maassa torjuttava.

Luonto ja ympäristö puhtaaksi

Luonnon, ilman ja ympäristön saastuminen on edelleen lisääntynyt. Jokaisella meistä on kuitenkin oikeus puhtaaseen luontoon sekä kunnolliseen ja rauhalliseen ympäristöön.

Jotta luonnon ryöstäminen ja saastuminen, jotka voivat vaarantaa kunnan tulevaisuuden, voidaan estää, on kunnan alueella tehokkaasti huolehdittava näistä asioista. Torjuntatyön tehostamiseksi SMP katsoo, että

- Saasteongelma on vakava asia. Siksi sen hoitamiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampaa kuntien vaikutusta sekä voimassa olevien lakien valvontaa ja noudattamista.

- Jätteiden uudelleen hyödyntämistä tulee tehostaa ja täten säästää raaka-aineita, energiaa ja ehkäistä yhteiskunnan kasvavaa jäteongelmaa. Jäte on arvokasta tulevaisuuden raaka-ainetta. Jäteongelmaa onkin lähdettävä tarkastelemaan uudesta lajittelun ja jälleenkäytön sekä kompostoinnin näkökulmasta.

- SMP katsoo, että luonnon saastuttaja on ensisijaisesti taloudellisesti vastuussa vahingoista. Valtiovallan ensisijainen velvollisuus on estää luonnon saastuminen. Vesien ja ilman saastuminen on joka tapauksessa kokonaan estettävä. Välttämättömissä tapauksissa on kunnan osallistuttava verovaroilla luonnon saastumisen estämisen kustannuksiin.

- Jokaiseen kuntaan on saatava lakisääteinen ympäristölautakunta. Tämä voidaan toteuttaa ilman byrokratian lisäämistä siirtämällä mm. vesilautakunnan ja terveyslautakunnan valvontajaoston tehtävät ympäristölautakunnalle.

- Lisääntyvän melun ja turvattomuuden vaarat on ajoissa torjuttava.

- Kuntien on nykyistä enemmän teetettävä ja tuettava sellaisia tutkimuksia ja suunnitelmia, joilla luonnon, veden, ilman ja ympäristön pilaantuminen sekä melun haitat voidaan estää.

Naiset ja kunta

Naisten panos kunnallisissa tehtävissä on osoittautunut yhä tärkeämmäksi. On paljon kunnallisia tehtäviä, joissa nainen on korvaamaton. Tästä syystä SMP katsoo, että

- Naiset on saatava todella mukaan tasavertaisina kunnallisiin lautakuntiin ja muihin kunnallisiin tehtäviin.

- Kunnan on tuettava naisten harraste- ja vapaa-ajan toimintaa. Äideille on kunnan järjestettävä lomapaikkoja, lomasijaisia ja äitileirejä.

- Kunnan on tuettava naisten kaikinpuolista itsensä kehittämistä ja mahdollisuuksia kodin ja perheen hoitamiseen.

Äidinpalkka eli kotihoidontuki

Päivähoidon kehittämisessä on tavoitteeksi asetettava se, että alle kolmivuotiaiden hoidon järjestämisessä päiväkotihoitoon joudutaan turvautumaan niin harvoissa tapauksissa kuin mahdollista.

Lasten kotihoidon tukijärjestelmää on viipymättä kehitettävä jo ennen valtion toimenpiteiden aloittamista niin, että kaikkien alle kolmivuotiaiden lasten kotona tapahtuvasta hoidosta voidaan maksaa kotihoidon tukea eli äidinpalkkaa, jonka suuruus sidotaan vastaamaan vähintään työttömyyskorvausta.

Vähintään kahden lapsen perheissä äidinpalkka tulee maksaa vähintään yhden alle kolmivuotiaan lapsen lisäksi myös alle kouluikäisistä lapsista. Äidinpalkkajärjestelmää on asteittain kehitettävä niin, että se ulotetaan koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Perheillä on oltava taloudellinen mahdollisuus valita lasten kotihoidon ja päivähoidon välillä.

Päivähoitopaikkoja on lisättävä siellä, missä siihen on todella tarvetta. Tässä suhteessa maan eri alueilla tilanne on hyvin erilainen eikä pidä tyytyä asiaa tarkastelemaan vain keskivertolukujen pohjalta. Erityinen huomio tulee kiinnittää päivähoidon laadulliseen kehittämiseen. On päästävä irti mammuttimaisista sadan lapsen päiväkodeista kohti pieniä korttelipäiväkoteja.

Päivähoito ja lasten kotona tapahtuva hoito on saatettava taloudellisesti keskenään samanarvoiseen asemaan. Tämä on myös kuntien etu, sillä tällöin tarve kalliiden laitosten rakentamiseen vähenee.

Nuorisoa ei saa unohtaa

Nuorison asemaan on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnan on vastattava nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan järjestämisestä sekä tarvittavista tiloista ja välineistä. Nuorisotyön on lähdettävä nuorten omista tarpeista käsin. Nuorisotoiminnassa on päällekkäisyyden estämiseksi kunnan oltava yhteistyössä seurakunnan ja muiden näitä asioita hoitavien yhteisöjen kanssa. Kuntien on annettava riittävää apua ja tukea nuorisojärjestöille todellista nuorisotoimintaa varten.

Kunnalliseen päätöksentekoon tulisi saada nykyistä runsaasti enemmän nuoria mukaan.

Kunnan on osaltaan otettava vastuu lisääntyvän vapaa-ajan synnyttämistä tarpeista. Kuntien on luotava riittävät liikunta-, urheilu- ja virkistysmahdollisuudet kuntalaisille unohtamatta myöskään henkisen hyvinvoinnin turvaamista. Vapaata opintokurssi- ja kulttuuri-harrastetoimintaa on kehitettävä, samoin kirjastopalvelua. Tällöin on kunnan eri osien asukkaille luotava tasavertaiset mahdollisuudet käyttää näitä kunnan palveluksia. Kunnan vapaa-ajan toiminnan on oltava kaikkien kuntalaisten omaa ja kuntalaisille ilmaista. Kunnan on huolehdittava, että kuntalaisille on tarjolla elokuvien katselumahdollisuus omassa kunnassa. Kunnan on annettava arvo eri väestöryhmien aatteelliselle ja muulle vapaalle järjestötoiminnalle. Kunnan on edistettävä vapaiden kansalaisjärjestöjen toimintaa ja tuettava niiden työtä.

SMP kutsuu yhteistyöhön

SMP:n kansaa puolustava peruslinja on muuttumaton. SMP kutsuu kaikkia kunnan asukkaita yhteistyöhön maamme kunnallisen elämän tervehdyttämiseksi ja saattamiseksi kansanvaltaiseksi. Kunta on kuntalaisia varten eikä päinvastoin. Kunnallinen harvainvalta on murrettava. Terve kunnallinen elämä on välttämätön kansanvaltaisen järjestelmämme säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Puoluepoliittinen peli ja yksityinen etuilu kuntalaisten vahingoksi on estettävä. Yksityisen kuntalaisen etu on koko kunnan etu.

SMP:n kunnalliset luottamushenkilöt haluavat auttaa, palvella ja vaikuttaa kuntalaisten haluamalla tavalla ja ehdoilla. Vain näin toteutuu todellinen kunnallinen kansanvalta.