Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/763

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n maatalouden erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n maatalouden erityisohjelma
 • Vuosi: 1981
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n MAATALOUDEN erityisohjelma

Vahvistettu SMP:n Seinäjoen XXIII puoluekokouksessa .8.1981

MAASEUTU UUTEEN NOUSUUN

SMP:n maatalouden erityisohjelma

SISÄLLYSLUETTELO

SMP:n pelastavat perusperiaatteet
Sulku talonpojan tappolinjalle
Maaseutu pelastettava
Pien- ja perheviljelmien tulevaisuus turvattava
Perustilasuunnitelmasta joka suhteessa luovuttava
Syrjintä lopetettava
Lomat ja sijaisapu järjestettävä
Kunnollinen luopumiskorvaus ja asianmukainen sukupolvenvaihdos mahdolliseksi
Maataloustulo
Talonpoikainen omistus
Riittävä maataloustuotanto turvattava
Kehitys- ja sivualueiden maatalous
Tilakoko ja osa-ajan viljelmät
Maatalousverotus
Maataloustuotteiden markkinointi
Perheviljelmien haltijoiden ammatillinen järjestäytyminen
Maatalouden teknillinen kehittäminen
Maatalouden kustannusten nostaminen koko kansan edun vastaista
Hehtaarirajat lainoista pois
Pienviljelijöiden lainat vakautettava
Maitopula estettävä
Voi kunniaan
Muita välttämättömiä korjauksia
Luonnollinen tapa viljellä
Maataloutemme tulevaisuus - usko pien- ja perheviljelmiin palautettava

SMP:n pelastavat perusperiaatteet

Maatalous on ja sen tulee olla kansamme tärkeä peruselinkeino. Maamme elinkeinorakenteen historialliset perinteet sekä maamme ilmastolliset ja maantieteelliset olosuhteet huomioonottaen maataloustuotantomme perusta on ja tulee olla pien- ja perheviljelmien maatilataloudessa, jota kehityksen myötä tuetaan sivuelinkeinojen avulla. Maamme tulee olla elintarviketuotannossaan omavarainen.

Maassamme harjoitettu maatalouspolitiikka on ollut hirvittävää tuhon politiikkaa. Perhe- ja pien-viljelmiä on kaatunut ja autioitunut sankoin joukoin ja perhe- ja pienviljelijältä on viety usko tulevaisuuteen. Maamme valtaapitävien tahdosta on kansaamme kuljetettu jo kauan kohti taantumuksellista uutta kartanoherruutta ja kolhoosi-maataloutta.

Kaiken tämän seurauksena maassamme on todellisuudessa kova elintarvikkeiden pula, jonka seurauksena joudumme laajalti syömään heikkolaatuisia tuontielintarvikkeita. Näin on asianlaita aikana, jolloin koko maailma kulkee kohti nälänhätää ja elintarvikepulaa ja jolloin myös suuressa maailmassa elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat nousseeet voimakkaasti. Elintarvikkeet ovat jonkin ajan kuluttua kovempaa valuuttaa kuin öljy.

Koska laaja pienomistus ja omatoiminen yritteliäisyys - olipa elinkeinon ala mikä tahansa - on kansallemme sopivinta, kansanvaltaisinta ja myöskin tehokkainta, on maataloustuotantomme perusta säilytettävä pien- ja perheviljelmillä. Tälle pien- ja perheviljelmien tulevaisuuden turvaamisen perustalle rakentuu SMP:n maatalouspoliittinen linja. Tämä on niin koko kansan kuin koko maaseudun kannalta ainoa kestävä perusta.

Mainituilla perusteilla SMP katsoo,

 • että kolhoosimaataloutta sekä yksipuolista kartanomaataloutta on maassamme vastustettava kaikin keinoin. Perhe- ja pienviljelmiä on järkkymättömästi puolustettava,
 • että elintarvikepulaan ja korkeisiin elintarvikkeiden kuluttajahintoihin johtanut keskustapuolueen ja muiden suurpuolueiden maatalouspolitiikka on ollut virheellistä ja järjetöntä. Se on myös laajalti tuhonnut kehitysalueiden ja sivu-alueiden maatilatalouden. Täydellinen suunnanmuutos on välttämätön,
 • että Suomen kansa ei taloudellisesti kestä köyhdyttävää elintarvikkeiden ulkomailta tuontia. jotka elintarvikkeet kaiken kukkuraksi ovat lisäksi yleensä myrkyillä käsiteltyjä. Kansanrintamahallitusten maatalouspolitiikka on tullut Suomen kansalle ja kuluttajille ylettömän raskaaksi. Jopa valtiollinen riippumattomuutemme on saatettu vaaranalaiseksi,
 • että osa-ajan maatalouden tulee olla maassamme tulevaisuuden elämisen muoto, joka samalla turvaa perhe- ja pienviljelmien säilymisen, estää laajojen alueiden autioitumisen, sekä antaa perheille viihtyisän ja rauhallisen elämisen ympäristön ja
 • että elintarvikkeilta on poistettava kertautuvat liikevaihtoverot ja muut raskaat valtion verot. On väärin rikastuttaa valtiota välttämättömästä syömisestä. Kun nämä valtion rikastuttamisen verot poistetaan, voidaan elintarvikkeiden tuottajahintaa kuluttajaväestöä rasittamatta nostaa niin, että perhe- ja pienviljelmien tulevaisuus on turvattu. Vain näin voidaan samalla estää elintarvikkeiden kuluttajahintojen raskas nousu ja turvata kansallemme puhtaat kotimaiset elintarvikkeet sekä
 • että maataloutemme sekä perhe- ja pienviljelmiemme arvostus koko kansan keskuudessa on palautettava ja luotava viljelijäväestölle ja nuorisolle uusi usko maatilataloutemme tulevaisuuteen.

SMP tulee tekemään kaikkensa harjoitetun järjettömän maatalouspolitiikan korjaamiseksi. Puolueellamme on eduskunnassa uraauurtavat ja kansaa palvelevat selvät esitykset perhe- ja pien-viljelmien sekä kansamme haluaman pienomistuksen pelastamiseksi, mutta yhteisrintama suurtilalinjalla on meitä vastaan SKDL:stä kokoomukseen saakka.

Sulku talonpojan tappolinjalle

Sotien jälkeen laajalla ja välttämättömällä asutustoiminnalla sekä pien- ja perheviljelmien kehittämisellä saavutettiin maamme elintarvikkeiden omavaraisuus. Maatilataloutemme sai osakseen kansamme laajojen piirien tuen.

K-linjan tultua valtaan maassamme aloitettiin häikäilemätön hyökkäys pien- ja perheviljelmien tuhoamiseksi tarkoituksella suurtilalinjan kautta asteittain siirtyä yhteiskunnallistettuun maataloustuotantoon. Tämä kehitys jatkuu edelleen.

Keskustapuolue pitäessään hallussaan vuosikymmeniä lähes keskeytyksettä maa- ja metsätalousministerin tuolia on vastuussa kaikista maa- ja metsätalouspolitiikkamme raskaista ja kohtalokkaista virheistä. Keskustapuolue on myynyt pien- ja perheviljelmät sekä kehitys- ja sivualueet omista horjuvista ja näivettyvistä valtapaikoistaan. Maatalouspolitiikkamme raskaaseen epäonnistumiseen tulevat lopullisesti murtumaan myös keskustapuolueen valta-asemat.

Tämän keskustapuolueen maatalouspolitiikan näkyvimmät virheet ovat sisältyneet ns. talonpojan tappolinjaan, jolle ovat tyypillisiä sellaiset toimenpiteet kuten peltojen paketoimisen palkkiot ja jopa lehmäntapporahat, maidon maahankaatamispalkkiot sekä halpakorkoisen lainoituksen kieltäminen perhe- ja pienviljelmiltä. Lisäksi keskustapuolueen tahdosta ovat viljelijöiden ansiot jääneet yleisestä ansiokehityksestä pahasti jälkeen.

Maassamme on kuitenkin aina ollut tarjolla järkevät vaihtoehdot maatilataloutemme hoitamiseksi. SMP:n pien- ja perheviljelmien maatalouslinja on selvä vaihtoehto, joka ei myöskään rasita kuluttajaväestöä. Kaikista näistä asioista SMP:llä on koko puolueen olemassaolon ajan ollut eduskunnassa tarvittavat lakialoitteet ja korjausesitykset. Kaikki muut poliittiset voimat ja suuri raha ovat kuitenkin maassamme olleet keskustapuolueen tuholinjan takana. Ne ovat jatkuvasti vastustaneet SMP:n korjausesityksiä ja kaataneet ne eduskunnassa. Maamme järkevän kotimaisen elintarviketuotannon turvaamiseksi sekä viljelijäväestön pelastamiseksi tarvitaan kiireellinen ja lopullinen sulku talonpojan tappolinjalle. Vain SMP:n avulla se voidaan saavuttaa.

Maaseutu pelastettava

Talonpojan tappolinjan vaikutukset koko kansallemme ja maallemme ovat hyvin kohtalokkaat. Maatalouspolitiikan virhelinjan vaikutukset eivät jää vain maatalouselinkeinoon. Ratkaisevana syynä pakkomuuttoliikkeeseen ulkomaille sekä maamme kehitys- ja sivualueiden ja maaseudun laajaan autioitumiseen ovat olleet nimenomaan maatalouspolitiikan raskaat virheet.

Nyt tarvitaan kiireellinen suunnanmuutos jotta voidaan pelastaa mikä pelastettavissa on sekä avata maaseudun uusi nousu.

Tämä tapahtuu siten, että maaseudun autioitumiselle saadaan sulku pien- ja perheviljelmien oikeudenmukaisella kehittämisellä, jolloin pien- ja perheviljelmien rinnalla kehittyy muu maaseudun monipuolinen omatoiminen yritteliäisyys.

Pien- ja perheviljelmien tulevaisuus turvattava

Pien- ja perheviljelmien ja maaseudun koko kansamme edun mukaisen tulevaisuuden turvaamiseksi SMP katsoo seuraavat toimenpiteet ja ratkaisut välttämättömiksi:

Perustilasuunnitelmasta joka suhteessa luovuttava

SMP tuomitsee jyrkästi maatila-komitean sosiaalitila-perussuunnitelman. Suunnitelman toteuttamisesta on ehdottomasti luovuttava, koska se toteutettuna merkitsee talonpoikaisväestön tuhoamista. Tätä tuholinjaa ei saa edes peitetysti ja pimeässä toteuttaa veronmaksajien varoilla, niin kuin tosiasiassa on tapahtunut.

Syrjintä lopetettava

SMP edellyttää, MTK:n harjoittama syrjintä, joka kohdistuu SMP:n ajatuksia tukeviin viljelijöihin aina valintoja myöten osuustoiminnallisten liikelaitosten hallintoelimiin, on välittömästi lopetettava.

Lomat ja sijaisapu järjestettävä

Viljelijäväestön lomakysymys on yhteiskunnan kiireellisesti järjestettävä ja tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että pien- ja perhe-viljelmien emännät saatetaan sosiaalisesti tasa-arvoisiksi toisten väestöpiirien kanssa myös sairauden ja äityiden aikana. Oikeudenmukainen ja kunnollinen loma ja sijaisapu pien- ja perheviljelmien isännille ja emännille voidaan toteuttaa tehokkaalla lomarengasjärjestelmällä, jota yhteiskunta riittävästi tukee. Perheenjäsenen tulee voida toimia lomittajana ja sijaisapuna. Maatalouslomittajien ja sijaisapuhenkilöiden koulutusta on riittävästi laajennettava sekä palkkaus- ja muut olot järjestettävä kunnollisesti.

Kunnollinen luopumiskorvaus ja asianmukainen sukupolvenvaihdos mahdolliseksi

Luopumiskorvausjärjestelmän tulee helpottaa turvallisella tavalla eläkeikään ehtineitten viljelijöiden vapaaehtoista luopumista maatilataloudesta ja samalla tehostaa näin vapautuneitten maiden siirtymistä halpakorkoisen lainoituksen turvin pien- ja perheviljelmille lisäalueiksi. Luopumiskorvausjärjestelmällä ei saa vähentää maassamme käyttökelpoista peltopinta-alaa.

Sukupolvenvaihdos on turvattava oikeudenmukaisesti kaikille osapuolille. Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen on valtion järjestettävä riittävästi halpakorkoisia lainoja. Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen ei tarvita perheenjäsenten välille katkeruutta aiheuttavaa väärämielistä perintökaaren muutosta. Tilan jatkajaa ei saa kukaan ulkopuolinen päättää.

Maataloustulo

Viljelijöitten ansiotason heikkeneminen on estettävä. Maataloustulolaki on saatava sellaiseksi, että se turvaa pien- ja perheviljelmien tulotason aina maamme syrjäisimpiä seutuja myöten suhteessa muihin vastaaviin ammatinharjoittaja-ryhmiin. Perhe- ja pienviljelmiä rasittavat tuotantokatot ja markkinoimismaksut on poistettava.

Talonpoikainen omistus

SMP:n kanta on, että maamme maatalouden tulee olla pääosaltaan viljelijäperheiden omistuksessa. SMP vastustaa valtion, yhtiöiden, säätiöiden ja muiden yhteisöjen pääomavaltaista ja teollista maataloustuotantoa pien- ja perheviljelmien kustannuksella. Samoin SMP ei missään tapauksessa hyväksy maakeinottelua.

Riittävä maataloustuotanto turvattava

Oman maan maataloustuotannolla on turvattava elintarvikkeiden omavaraisuus kaikissa tilanteissa. Lisäksi on tuotettava elintarvikkeita maailman nälänhädän torjumiseksi. Elintarvikkeiden tuonti muista maista on rajoitettava koskemaan vain niitä elintarvikkeita, joita maassamme ei voida tuottaa. Kahvin, sokerin, hedelmien ja muiden ulkomailta tuotavien elintarvikkeiden arvoa vastaavaa kotieläintuotteiden vientiä on ylläpidettävä tulevaisuudessakin. Karjataloutemme on kilpailukykyinen maailman markkinoilla.

Peltojen paketoinnista ja muusta maataloutemme tuhoamisesta on heti luovuttava. Jo nyt tarvittaisiin lisää peltoa ainakin 300 000 hehtaaria, jotta kotimaassa viljeltävien tuotteiden tarpeeton tuonti ulkomailta estyisi. Pakettipellot on saatava kiireellisesti käyttöön. Tämä on välttämätöntä, koska koneiden, polttoaineiden ja lannotteiden hinnat koko ajan nousevat, joka merkitsee sitä, että pinta-alaa on nopeasti saatava lisää käyttöön riittävän kotimaisen elintarvikeomavaraisuutemme turvaamiseksi.

Kehitys- ja sivualueiden maatalous

SMP vastustaa valtiovallan toimenpitein tapahtuvaa tuotannon keskittämistä rintamaille. Kun Pohjois- ja Itä-Suomessa väestön pääasiallinen toimeentulo on suuressa määrin maatilatalouselinkeinon varassa, SMP pitää oikeana nykyistä suuremman aluetuen ja laajemman pinta-alalisän antamista valtion varoista epäedullisempien olosuhteiden tasaamiseksi.

Aluelakeja on kiireellisesti muutettava siten, että maatalous pääsee osalliseksi aluelakien ja kehitysaluerahaston suomista eduista. Tilojen elinkelpoisuuden parantamiseksi on viljelijöille myytävä valtion ja yhteisöjen maista sekä vapaaehtoisella kaupalla hankituista maista lisäalueita ja lisämetsiä. Asutustoimintaa on harjoitettava tehokkaasti sekä erityisesti syrjäseutujen tieasiat, sähköistäminen ja vesihuolto on halpakorkoisen lainoituksen turvin tehokkaasti suoritettava loppuun.

Tilakoko ja osa-ajan viljelmät

SMP:n kanta on, ettei perheviljelmien elinkelpoisuutta voida määritellä yksinomaan tilan pinta-alan perusteella. vaan kaikki seikat huomioonottaen lähtökohtana tulee olla, että viljelmä turvaa viljelijäperheelle maan tulotasoa vastaavan toimeentulon ja että viljelijäperheen työn määrä on kohtuullinen ja antaa mahdollisuudet yleisiin loma- ja vapaapäiväetuihin. Tilan elinkelpoisuutta ei suinkaan määrää vain pinta-ala, vaan monet muut seikat sekä viljelyn tehokkuus. Pienillä tiloilla ovat sadot hehtaaria kohden suuremmat kuin suurilla tiloilla.

SMP vastustaa valtiovallan toimenpitein tapahtuvaa pienten tilojen hävittämistä ja on esittänyt, että sivuansiomahdollisuuksia järjestämällä niiden omistajille annettaisiin mahdollisuus eriasteiseen osa-ajan viljelyyn lainoitus- ja muine etuineen. Lisäksi on otettava huomioon, että tulevaisuudessa omatarveviljely laajenee huomattavasti.

Maatalousverotus

Nykyinen maatalouden tuloverotus työvaltaista tuloa kohtuuttomasti rasittavana ei SMP:n edustaman kannan mukaan ole oikeudenmukainen pienille perheviljelmille. SMP vaatii verovapaan vähimmäistoimeentulon turvaavaa peruspoistojärjestelmää. Harkintaverotuksella ei saa estää maatalouden erikoistumista.

Maataloustuotteiden markkinointi

SMP kannattaa tuotteille kunnollisen hinnan turvaavaa vapaata kilpailua sekä viljelijöiden vapaaehtoiseen kaupalliseen järjestäytymiseen perustuvaa tuotteiden yhteismyyntiä. Sen edellytyksenä SMP pitää sitä, etteivät markkinointijärjestöt muutu itsetarkoituksiksi ja käytä epäterveesti hyväkseen viljelijöiden myyntiuskollisuutta, toimivat julkisuusperiaatetta kunnioittaen, ylläpitävät kaupallista kilpailukykyä, ovat poliittisesti riippumattomia ja jäsenistöön nähden ehdottoman tasapuolisia jäsenen tilakoosta ja hänen yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Viljelijää ei missään tilanteessa saa taloudellisin sitein pakottaa vastoin tahtoaan olemaan minkään yhteisön tai yrityksen jäsen tai asiakas.

Perheviljelmien haltijoiden ammatillinen järjestäytyminen

SMP pitää välttämättömänä, että myös viljelijäväki on ammatillisesti järjestäytynyt voidakseen yhdessä puolustaa ammatillisia oikeuksiaan.

Maataloustuottajain ammattijärjestön (MTK) tehtävänä on SMP:n kannan mukaan jatkuvasti pitää valtiovaltaa ja koko yhteiskuntaa tietoisena viljelijöiden asemasta, tarpeista ja epäkohdista, valmistella omia ehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi maatalouteen liittyvien asioiden osalta sekä hakea uusia markkinoita maataloustuotteille. Maataloustuottajain ammattijärjestöllä tulee olla samat oikeudet kuin muillakin ammattijärjestöillä toimia painostusjärjestönä. Kaupallisen järjestäytymisen kytkemistä nykyisessä muodossaan ammattijärjestön työhön SMP ei pidä oikeana, koska se väistämättömästi johtaa epäterveeseen pakkojärjestelmään, jossa terveen kilpailun kuolettamista ja vaadittua sokeaa jäsenuskollisuutta käytetään viljelijää itseään vastaan. Sitäpaitsi MTK:n metsävaltuuskunta ei voi toimia rehellisesti istuessaan yhtä aikaa kahdella tuolilla niin suur-puunjalostusteollisuuden puolesta kuin myös samalla muka pienmetsänomistajien puolesta.

Maatalouden teknillinen kehittäminen

Perheviljelmä-maataloudessa on pyrittävä käyttämään hyväksi järkevän koneellistumisen ja muun teknillisen kehityksen edut. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että koneiden, polttoaineiden ja lannotteiden hinta koko ajan nousee. Tämän vuoksi tarvitaan tervettä yhteistoimintaa viljelijöiden kesken sekä itsenäisiä viljelijöiden palveluyrityksiä. Sen sijaan elintarvikkeiden hintoja nostavaa yhteisnavettalinjaa ja kunnallisia kone-asemia SMP ei hyväksy.

Viljelysmaiden salaojitus, kunnolliset kulkuyhteydet, sähkö, painevesi ja karjataloudessa tarvittavat koneet ovat vähimmäistavoitteet, joiden aikaansaamista on tarvittavilta osin valtion halpakorkoisten lainojen ja avustusten muodossa tuettava. Maatalousmaan peruskuivatus on SMP:n kannan mukaisesti toteutettava kokonaisuudessaan valtion varoin.

Maatalouden kustannusten nostaminen koko kansan edun vastaista

Kustannusten nousu ilmenee jatkuvasti kohoavissa, rehuseosten, apulantojen ja polttoaineiden hinnoissa sekä valtion perimissä ylimääräisissä veroissa ja maksuissa. SMP katsoo, että maatalouden ansiotason korottamisessa tulisi ryhtyä etenemään entistä selvemmin kustannusten alentamisen tietä. Tällöin on kiireellisesti poistettava kaikki ylimääräiset verot ja maksut kuten lannoiteverot ja vastaavat. Maataloustarvikkeista, koneista ja työvälineistä tulisi poistaa liikevaihtovero ja muut verot. Tämä olisi myöskin kuluttajaväestön kannalta edullista.

Hehtaarirajat lainoista pois

Valtion halpakorkoisia lainoja myönnettäessä on poistettava laeissa sekä maa- ja metsätalousministeriön ja maatilahallituksen päätöksissä mainitut perhe- ja pienviljelmien halpakorkoisen lainoituksen hehtaarirajat. Muutoinkin on perhe- ja pienviljelijöiden syrjintä näissä asioissa lopetettava.

Pienviljelijöiden lainat vakautettava

Asutustilat on vapautettava valtion holhouksesta ja kaikista rajoituksista. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat tilat on vapautettava samalla tavoin asutus- ja muiden luottojen maksuvelvollisuudesta kaikkialla maassa. Maatalouden vakauttamislainalaki on perusteellisesti korjattava, jotta laki todella palvelee vaikeuksissa olevien pien-viljelmien tulevaisuuden turvaamista.

Maitopula estettävä

SMP katsoo, että karjataloutta harjoittavien perhe- ja pienviljelijöiden määrää ei saa supistaa, jotta jo lähitulevaisuudessa maitopulalta voidaan välttyä. SMP vaatii, että maidontuotannon turvaamiseksi tuottajahintaa on korotettava heti huomattavasti kuluttajahintaa nostamatta. Kausihinnoittelu on lopetettava. Tämä on mahdollista poistamalla valtion perimät erilaiset verot. Maidon markkinoimismaksu on poistettava perhe- ja pienviljelmiltä sekä maidon maahankaatamisesta maksettava tukilaki on kumottava. Holhouslinja ja suurkartanot johtavat korkeisiin maidon kuluttajahintoihin ja pysyvään maitopulaan.

Perhe- ja pienviljelmien eduksi on toteutettava riittävä maidon hintaporrastus, jotta voidaan estää suurnavettalinjan perhe- ja pienviljelmiä tuhoava vaikutus.

Maitotaloustuotteita on niin kehitettävä, että niiden laajamittainen vienti ulkomaille on mahdollista.

Voi kunniaan

Voin kotimaanmarkkinoiden edistämiseksi on tarpeen mukaan supistettava ja estettävä ulkolaisten "ravintorasvojen tuonti maahamme. Rypsin tuotantoa ei saa liiaksi laajentaa perhe- ja pienviljelmien toimeentulon kustannuksella. Jos voita vastoin odotuksia on maassamme yli kotimaisen kulutustarpeen, on tällöin ylijäämävoi markkinoitava kotimaan kulutukseen margariinin hintaan. Voin väärämielinen hinnanalennusjärjestelmä on purettava ja markkinointimaksu kumottava, Kouluissa ja oppilaitoksissa sekä yhteiskunnan palvelulaitoksissa voidaan voin kulutusta lisätä myös terveydelliset seikat huomioon ottaen. Vähäosaisille on myytävä ylijäämävoita alennettuun hintaan.

Muita välttämättömiä korjauksia

 • Sianlijan ja kananmunien tuotanto on keskitettävä viljelijäväestön käsiin. On määrättävä riittävä markkinointimaksu kaikille teollisille sikaloille ja kanaloille,
 • Laajamittainen maaomaisuuden siirtyminen yhtiöitten ja suuripalkkaisten virkamiesten sekä keinottelijoiden haltuun on estettävä. Sen sijaan on edistettävä maan saantia omatarveviljelyä, osa-ajan-viljelyä sekä virkistyskäyttöä varten kaikille halukkaille.
 • Viljakaupassa esiintyvät epäkohdat, kohtuuttomat välityspalkkiot, valtion viljavarastojen kustannuksia kohottava sijoittelu ja sakoluvun epäkohdat on korjattava.
 • Kohtuuttoman korkea kiinteistökauppojen leimavero on poistettava maatiloilta ja omakotitaloilta.
 • Luonnonvoimien aiheuttamat katovahingot aikaansaavat usein viljelijöille suuria taloudellisia tappioita. Siksi on luotava tilakohtaisesti lakipohjainen katovahinkojen korvausjärjestelmä SMP:n esityksen mukaisesti.
 • Kohtuuttoman korkeiksi muodostuneiden maankuivatuslainojen maksuperusteiden muuttaminen on saatava kiireellisesti aikaan.
 • Maatalouden ammattikoulutusta ja neuvontaa on tehostettava ja tällöin otettava erikoisesti huomioon perhe- ja pienviljelmien tarpeet. Maatalouskeskusten on kehitettävä tilakohtaista neuvontaa. Maatalouden ja sen sivuhaarojen opetus tulee olla tarpeellisissa tapauksissa tehokasta myöskin peruskoulussa.
 • Turkistarhauksen edistämiseksi on tarhaajille saatava halpakorkoisia lainoja tarhojen perustamiseen ja jäähdyttämöjen rakentamiseen. Kuoritun maidon, kvarkin ja silakan saantia on edistettävä ja niiden kuljetusavustuksia korotettava.
 • Puutarhatalouden laajentamista viljelijäväestön toimeentulon parantamiseksi on kaikin tavoin edistettävä.
 • Marja- ja vihannesviljelyn kehittämiselle on luotava kunnolliset edellytykset. Tällöin on myös Pohjois- ja Itä-Suomen mahdollisuuksia käytettävä tehokkaasti hyväksi.
 • Poronhoidon tulevaisuus on turvattava.
 • Kalastuksen ja kalanviljelyn viljelijöiden sivuansiomahdollisuutta on edistettävä.
 • Työhevosten kasvatusta on huomattavasti laajennettava.
 • Lammastaloutta on kehitettävä sekä lampaan lihan saamiseksi että kotimaisen villaomavaraisuuden nostamiseksi.
 • Vuohenhoitomahdollisuuksia on parannettava ja
 • pien- ja perheviljelmien tulevaisuudesta on myös huolehdittava päätettäessä kaupallisista järjestelyistä.

Luonnollinen tapa viljelllä

Luonnollisen eli biodynaamisen viljelyn suosio kasvaa jatkuvasti. Saasteeton ja puhdas elintarvike on niin kuluttajan kuin viljelijänkin yhteinen etu. Luonnonmukainen viljely perustuu maan omaan kasvuvoimaan: vuoroviljelyyn, kompostointiin ja luonnon dynamiikkaan (aurinko, kuun kierto, vuodenajat jne). Biodynaaminen viljely on elämäntapa, jossa luonnon-, ympäristön- ja ihmisensuojelu sekä pehmeä teknologia ja energian säästäminen ovat päällimmäisinä asioina.

Nykyisestä lannotteiden liikakäytöstä aiheutuu mm. tuholaisten ja tautien lisääntymistä seurauksena myös viljelijän alentuneet sadot. Samalla kuluttajalle tarjotaan vain määrää laadun kustannuksella. Lisääntyneet allergiatapaukset ja syöpäsairaudet ovat jo nyt selvä osoitus teollisen maatalouden tuotteiden ihmisen terveydelle aiheuttamista vakavista vaaroista. Kemiallinen lannoiteviljely köyhdyttää myös ennenpitkää viljelymaan käyttökelvottomaksi samalla, kun kaikkia tuholaisia ei saada pidettyä poissa. Luonnosta löytyvät sen omat lääkkeet rikkaruohoihin ja tuhohyönteisiin.

SMP:n mielestä onkin tulevaisuudessa entistä enemmän paneuduttava myrkyttömiin viljelymenetelmiin. Luonnonmukaisesti viljelty tuote on turvallinen. Siinä ei ole mitään torjunta-aineista tai lannotteista johtuvia kemiallisen teollisuuden myrkkyjä. Tulevaisuuden saasteeton ja luonnonmukainen viljely on tuottajien ja kuluttajien yhteiseen asiantuntemukseen ja etuun perustuva viljelymuoto.

Siksi SMP katsoo, että

 • maatalouden tukimuotoja kehitettäessä on luonnollinen eli biodynaaminen viljely otettava riittävästi huomioon,
 • luonnonmukainen viljely on erittäin sopivaa niin pien- ja perhe-viljelyksille kuin osa-aikaviljelyyn,
 • luonnonmukaisesti viljellyille tuotteille tulisi määritellä laatunormit ja niistä tulee maksaa viljelijälle asianmukainen hinta,
 • vapaaehtoista siirtymistä kemiallisesta viljelyksestä luonnonmukaiseen viljelyyn tulee edistää myös huolehtimalla siitä, että maatalousyrittäjän toimeentulo ei siirtymisen johdosta heikkene,
 • puhtaat ja saasteettomat elintarvikkeet ovat kuluttajan ja tuottajan yhteinen etu.

Maataloutemme tulevaisuus - usko pien- ja perheviljelmiin palautettava

Maataloudellamme ja viljelijäväestöllämme on menestyksellinen tulevaisuus, kun saadaan maatalouspolitiikkamme hoidossa aikaan ratkaiseva suunnanmuutos. Maailman koko väestön elintarvikehuollosta on kaikkien kansojen tunnettava yhteisvastuunsa. Suomessa voidaan kohottaa maataloustuotantoa erittäin huomattavasti, jolloin tällä kasvavalla tuotannolla voidaan auttaa maailman laajenevan nälänhädän torjumista. Maataloutemme tuotteiden ja valmiiden suomalaisten elintarvikkeiden vienti laajassa mitassa on mahdollista järjestää.

Suomessa on mahdollista tuottaa saasteettomia ja puhtaita elintarvikkeita. Tämä avaa uusia näkymiä elintarvikkeidemme viennille. Tämä merkitsee sitä, että meidän on estettävä saasteiden leviäminen viljelyksille, jotta tulevaisuudessa voimme tarjota saastevapaita tuotteita. Lisää tulevaisuuden mahdollisuuksia avaa maamme maataloudelle ns. biodynaaminen eli luonnonmukainen viljely. Tällaisia maataloutemme tuotteita voidaan viedä jopa vanhoihin maatalousmaihin, joissa ei ole omia mahdollisuuksia laajaan biodynaamiseen viljelyyn.

Kotimaisten elintarvikkeiden riittävä varmuusvarastointi on tehokkaasti järjestettävä. Tällöin voidaan käyttää laajasti hyväksi myös maatilavarastointia siitä aiheutuvat kustannukset maatalousyrittäjälle korvaten.

Maatilatalouden siirtymistä käyttämään pääsääntöisesti kotimaisia energiamutoja tulee valtiovallan tehokkain toimenpitein edistää. Kotimaisen energian laajamittainen käyttö avaa runsaasti uusia mahdollisuuksia perhe- ja pienviljelmien sivuansioille.

Peruskysymys on siinä, että pien- ja perheviljelmille myönteinen usko ammattiin voidaan palauttaa ja jotta uusia viljelijäpolvi saadaan maatalousammattiin. Tällöin on erittäin tärkeätä, että syntyvyys viljelijäperheissä saadaan nousemaan, jonka turvaamiseksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä viljelijäperheiden muodostamiseksi. Maatalouden ammatillisen koulutuksen laajamittainen järjestäminen on välttämätöntä, jotta helpotetaan maalletakaisinmuuttoa viljelijäammattiin.

Ellei näin tapahdu maamme elintarvikeomavaraisuus on lopullisesti menetetty ja maamme tulee nopeasti köyhtymään puolikehitysmaan tilaan.