Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/764

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n maatilatalouden erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n maatilatalouden erityisohjelma
 • Vuosi: 1973
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN MAATILATALOUDEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Mikkelin puoluekokouksessa 5/8 1973

SMP:n pelastavat perusperiaatteet

Jo toistakymmentä vuotta keskustapuolueen johdolla harjoitettu maatalouspolitiikka on ollut maassamme hirvittävää tuhon politiikkaa. Perhe- ja pienviljelmiä on kaatunut ja autioitunut sankoin joukoin eikä näillä maatilataloutemme valtaenemmistön tiloilla ole enää todellisuudessa minkäänlaista tulevaisuutta. Maamme valtaapitävien tahdosta on kansaamme kuljetettu jo kauan kohti taantumuksellista uutta kartanoherruutta ja kolhoosimaataloutta.

Kaiken tämän seurauksena maassamme on todellisuudessa kova elintarvikkeiden pula, joka kostautuu koko kansalle korkeina elintarvikkeiden kuluttajahintoina. Näin on asianlaita juuri, kun koko maailma kulkee kohti nälänhätää ja elintarvikepulaa, jolloin myös suuressa maailmassa elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Kuitenkin maatalous on ja sen tulee olla kansamme tärkeä peruselinkeino. Maamme elinkeinorakenteen historialliset perinteet sekä maamme ilmastolliset ja maantieteelliset olosuhteet huomioonottaen maataloustuotantomme perusta on ja tulee olla pien- ja perheviljelmien maatilataloudessa, jota kehityksen myötä tuetaan sivuelinkeinojen avulla.

Koska laaja pienomistus ja omatoiminen yritteliäisyys olipa elinkeinon ala mikä tahansa on kansallemme sopivinta, kansanvaltaisinta ja myöskin tehokkainta, on maataloustuotantomme perusta säilytettävä pien- ja perheviljelminä. Tälle pien- ja perheviljelmien tulevaisuuden turvaamisen perustalle rakentuu SMP:n maatalouspoliittinen linja. Tämä on niin koko kansan kuin koko maaseudun kannalta ainoa kestävä perusta.

Mainituilla perusteilla SMP katsoo,

 • että kolhoosimaataloutta sekä yksipuolista kartanomaataloutta on maassamme vastustettava kaikella teholla. Sitä vastoin perhe- ja pien-viljelmiä on järkkymättömästi puolustettava,
 • että elintarvikepulaan ja korkeisiin elintarvikkeiden kuluttajahintoihin johtanut keskustapuolueen ja muiden vanhojen puolueiden maatalouspolitiikka on ollut suunnattoman virheellinen ja järjetön. Se on myös kohta tuhonnut kehitysalueiden ja sivualueiden maatilatalouden. Täydellinen suunnanmuutos on välttämätön,
 • että Suomen kansa ei taloudellisesti kestä köyhdyttävää elintarvikkeiden ulkomailta tuontia, jotka elintarvikkeet kaiken kukkuraksi ovat lisäksi laajalti myrkyillä käsiteltyjä. Niinpä jo vuonna 1972 tuotiin ulkomailta elintarvikkeita yli 1.000 milj. markalla, joka suunnilleen vastaa ulkomaankauppamme vajausta ja tämä tuonti vain kasvaa. Kansanrintamahallitusten maatalouspolitiikka on tullut Suomen kansalle ja kuluttajille ylettömän raskaaksi. Jopa valtiollinen riippumattomuutemme on saatettu vaaranalaiseksi.
 • että osa-ajan maatalouden tulee olla maassamme tulevaisuuden elämisen muoto, joka samalla turvaa perhe- ja pienviljelmien säilymisen, estää laajojen alueiden autioitumisen, sekä antaa perheille viihtyisän ja rauhallisen elämisen ympäristön ja
 • että elintarvikkeilta on poistettava kertautuvat liikevaihtoverot ja muut raskaat valtion verot. On väärin rikastuttaa valtiota välttämättömästä syömisestä. Kun nämä valtion rikastuttamisen verot poistetaan, niin voidaan elintarvikkeiden tuottajahintaa kuluttajaväestöä rasittamatta nostaa niin, että perhe- ja pienviljelmien tulevaisuus on turvattu. Vain näin voidaan samalla estää elintarvikkeiden kuluttajahintojen raskas nousu ja turvata kansallemme puhtaat kotimaiset elintarvikkeet sekä
 • että maataloutemme sekä perhe- ja pienviljelmiemme arvostus koko kansan keskuudessa on palautettava ja luotava viljelijäväestölle ja nuorisolle uusi usko maatilataloutemme tulevaisuuteen. SMP tulee tekemään kaikkensa harjoitetun järjettömän maatalouspolitiikan korjaamiseksi. Puolueellamme on eduskunnassa uraauurtavat ja kansaa palvelevat selvät esitykset perhe- ja pienviljelmien sekä kansamme haluaman pienomistuksen pelastamiseksi, mutta yhteisrintama suurtilalinjalla on meitä vastaan SKDL:stä kokoomukseen saakka.

Sulku talonpojan tappolinjalle

Sotien jälkeen laajalla ja välttämättömällä asutustoiminnalla sekä pien- ja perheviljelmien kehittämisellä saavutettiin maamme elintarvikkeiden omavaraisuus. Maatilataloutemme sai osakseen kansamme laajojen piirien tuen.

K-linjan tultua valtaan maassamme aloitettiin häikäilemätön hyökkäys pien- ja perheviljelmien tuhoamiseksi tarkoituksella suurtilalinjan kautta asteittain siirtyä yhteiskunnallistettuun maataloustuotantoon. Tämä kehitys kiihtyvästi jatkuu parhaillaan. Vain SMP:n historiallinen vaalivoitto vuoden 1970 vaaleissa joksikin aikaa pysäytti nämä perustila-sosiaalitila-nimikkeellä kulkevat pien- ja perheviljelmien tuhoamisen suunnitelmat.

Keskustapuolue pitäessään hallussaan vuosikymmeniä lähes keskeytyksettä maa- ja metsätalousministerin tuolia on vastuussa kaikista maa- ja metsätalouspolitiikkamme raskaista ja kohtalokkaista virheistä. Keskustapuolue on myynyt pien- ja perheviljelmät sekä kehitysalueet omista horjuvista ja näivettyvistä valtapaikoistaan. Maatalouspolitiikkamme raskaaseen epäonnistumiseen tulevat lopullisesti murtumaan myös keskustapuolueen valta-asemat.

Tämän keskustapuolueen maatalouspolitiikan näkyvimmät virheet ovat sisältyneet ns. talonpojan tappolinjaan, jolle ovat tyypillisiä sellaiset toimenpiteet kuten peltojen paketoimisen palkkiot ja jopa lehmäntapporahat, sekä halpakorkoisen lainoituksen kieltäminen perhe- ja pienviljelmiltä. Lisäksi keskustapuolueen tahdosta ovat viljelijöiden ansiot jääneet ansioiden kehityksessä pahasti jälkeen.

Maassamme on kuitenkin aina ollut tarjolla järkevät vaihtoehdot maatilataloutemme hoitamiseksi. SMP:n pien- ja perheviljelmien maatalous-linja on ollut selvä vaihtoehto, joka ei myöskään olisi rasittanut kuluttajaväestöä. Kaikista näistä asioista SMP:llä on koko puolueen olemassaolon ajan ollut eduskunnassa tarvittavat lakialoitteet ja korjausesitykset. Kaikki muut poliittiset voimat ja suuri raha ovat kuitenkin maassamme olleet keskustapuolueen tuholinjan takana. Ne ovat jatkuvasti vastustaneet SMP:n korjausesityksiä ja kaataneet ne eduskunnassa. Maamme järkevän kotimaisen elintarviketuotannon turvaamiseksi sekä viljelijäväestön pelastamiseksi tarvitaan kiireellinen ja lopullinen sulku talonpojan tappolinjalle. Vain SMP:n avulla voidaan saada välttämätön sulku talonpojan tappolinjalle.

Maaseutu pelastettava

Talonpojan tappolinjan vaikutukset koko kansallemme ja maallemme ovat hyvin kohtalokkaat. Maatalouspolitiikan virhelinjan vaikutukset eivät jää vain maatalouselinkeinoon. Ratkaiseva perusta pakkomuuttoliikkeelle ulkomaille sekä maamme kehitys- ja sivualueiden ja maaseudun laajalle autioitumiselle ovat olleet nimenomaan maatalouspolitiikan raskaat virheet.

Nyt tarvitaan kiireellinen suunnanmuutos, jotta voidaan pelastaa mikä pelastettavissa on. Tämä tapahtuu siten, että maaseudun autioitumiselle saadaan sulku pien- ja perheviljelmien oikeudenmukaisella kehittämisellä, jolloin pien- ja perheviljelmien rinnalla kehittyy muu maaseudun monipuolinen omatoiminen yritteliäisyys.

Pien- ja perheviljelmien tulevaisuus turvattava

Pien- ja perheviljelmien ja maaseudun koko kansamme edun mukaisen tulevaisuuden turvaamiseksi SMP katsoo seuraavat toimenpiteet ja ratkaisut välttämättömiksi:

Perustilasuunnitelmasta luovuttava

SMP tuomitsee jyrkästi maatilakomitean sosiaalitila - perustilasuunnitelman. Suunnitelman toteuttamisesta on ehdottomasti luovuttava, koska se toteutettuna merkitsee talonpoikaisväestön tuhoamista. Tätä tuholinjaa ei saa edes peitetysti ja pimeässä toteuttaa veronmaksajien varoilla, niin kuin parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön käskystä maatalouskeskusten toimesta tapahtuu.

Syrjintä lopetettava

SMP edellyttää, että MTK:n harjoittama syrjintä, joka kohdistuu SMP:n ajatuksia tukeviin viljelijöihin aina valintoja myöten osuustoiminnallisten liikelaitosten hallintoelimiin, on välittömästi lopetettava.

Lomakysymys järjestettävä

Viljelijäväestön lomakysymys on yhteiskunnan kiireellisesti järjestettävä ja tällöin on erikoisesti huolehdittava siitä, että pien- ja perheviljelmien emännät saatetaan sosiaalisesti tasa-arvoisiksi toisten väestöpiirien kanssa.

Kunnollinen luopumiskorvaus

Luopumiskorvausjärjestelmän tulee helpottaa turvallisella tavalla eläkeikään ehtineitten viljelijöitten vapaaehtoista luopumista maatilataloudesta, ja samalla tehostaa näin vapautuneiden maitten siirtymistä halpakorkoisen lainoituksen turvin pien- ja perheviljelmille lisäalueiksi.

Maataloustulo

Viljelijöitten jatkuva ansiotason todellinen aleneminen on estettävä. Maataloustulolaki on saatava sellaiseksi, että se turvaa pien- ja perheviljelmien tulotason aina maamme syrjäisempiä seutuja myöten suhteessa muihin vastaaviin ammatinharjoittajaryhmiin.

Talonpoikainen omistus

SMP:n kanta on, että maamme maatalous tulee olla pääosaltaan viljelijäperheiden omistuksessa. SMP vastustaa valtion, yhtiöiden, säätiöiden ja muiden yhteisöjen pääomavaltaista ja teollista maataloustuotantoa. Samoin SMP ei missään tapauksessa hyväksy maakeinottelua.

Riittävä maataloustuotanto turvattava

Oman maan maataloustuotannolla on turvattava elintarvikkeiden omavaraisuus kaikissa tilanteissa. Lisäksi on tuotettava elintarvikkeita maailman nälänhädän torjumiseksi. Elintarvikkeiden tuonti muista maista on rajoitettava koskemaan vain niitä elintarvikkeita, joita maassamme ei voida tuottaa. Kahvin, sokerin, hedelmien ja muiden ulkomailta tuotavien elintarvikkeiden arvoa vastaava kotieläintuotteiden vienti on ylläpidettävä tulevaisuudessakin. Karjataloutemme on kilpailukykyinen maailman markkinoilla.

Peltojen paketoinnista ja muusta maataloutemme tuhoamisesta on heti luovuttava. Jo nyt tarvittaisiin lisää peltoa 300 000 hehtaaria, jotta kotimaassa viljeltävien tuotteiden tarpeeton tuonti ulkomailta estyisi.

Kehitys- ja sivualueiden maatalous

SMP vastustaa valtiovallan toimenpitein tapahtuvaa tuotannon keskittämistä rintamaille. Kun pohjois- ja itä-Suomessa väestön pääasiallinen toimeentulo on maatilatalouselinkeinon varassa, SMP pitää oikeana nykyistä suuremman aluetuen ja laajemman pinta-alalisän antamista valtion varoista epäedullisempien olosuhteiden tasaamiseksi.

Kehitysaluelakeja on kiireellisesti muutettava siten, että maatalous pääsee osalliseksi kehitysaluerahaston suomista eduista. Tilojen elinkelpoisuuden parantamiseksi on viljelijöille myytävä valtion ja yhteisöjen maista sekä vapaaehtoisella kaupalla hankituista maista lisäalueita ja lisämetsiä. Asutustoimintaa on harjoitettava tehokkaasti sekä erityisesti syrjäseutujen tieasiat, sähköistäminen ja vesihuolto on halpakorkoisen lainoituksen turvin tehokkaasti suoritettava loppuun.

Tilakoko ja osa-ajan viljelmät

SMP:n kanta on, ettei perheviljelmien elinkelpoisuutta voida määritellä yksinomaan tilan pinta-alan perusteella, vaan kaikki seikat huomioonottaen lähtökohtana tulee olla, että viljelmä turvaa viljelijäperheelle maan tulotasoa vastaavan toimeentulon ja että viljelijäperheen työn määrä on kohtuullinen ja antaa mahdollisuudet yleisiin loma- ja vapaapäiväetuihin. Tilan elinkelpoisuutta ei suinkaan määrää vain pinta-ala, vaan monet muut seikat sekä viljelyn tehokkuus. Pienillä tiloilla ovat sadot hehtaaria kohden suuremmat kuin suurilla tiloilla.

SMP vastustaa valtiovallan toimenpitein tapahtuvaa pienten tilojen hävittämistä ja on esittänyt, että sivuansiomahdollisuuksia järjestämällä niiden omistajille annettaisiin mahdollisuus eriasteiseen osa-ajan viljelyyn lainoitus- ja muine etuineen.

Maatalousverotus

Nykyinen maatalouden tuloverotus työvaltaista tuloa kohtuuttomasti rasittavana ei SMP:n edustaman kannan mukaan ole oikeudenmukainen pienille perheviljelmille. SMP vaatii verovapaan vähimmäistoimeentulon turvaavaa peruspoistojärjestelmää. Harkintaverotuksella ei saa estää maatalouden erikoistumista.

Maataloustuotteiden markkinointi

SMP kannattaa tuotteille kunnollisen hinnan turvaavaa vapaata kilpailua sekä viljelijöiden vapaaehtoiseen kaupalliseen järjestäytymiseen perustuvaa tuotteiden yhteismyyntiä. Sen edellytyksenä SMP pitää sitä, etteivät markkinointijärjestöt muutu itsetarkoituksiksi ja käytä epäterveesti hyväkseen viljelijöiden myyntiuskollisuutta, toimivat julkisuusperiaatetta kunnioittaen, ylläpitävät kaupallista kilpailukykyä, ovat poliittisesti riippumattomia ja jäsenistöön nähden ehdottoman tasapuolisia jäsenen tilakoosta ja hänen yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Viljelijää ei missään tilanteessa saa taloudellisin sitein pakottaa vastoin tahtoaan olemaan jäsen tai asiakas.

Perheviljelmien haltijoiden ammatillinen järjestäytyminen

SMP pitää välttämättömänä, että myös viljelijäväki on ammatillisesti järjestäytynyt voidakseen yhdessä puolustaa ammatillisia oikeuksiaan.

Maataloustuottajain ammattijärjestön (MTK) tehtävänä on SMP:n kannan mukaan jatkuvasti ylläpitää valtiovaltaa ja koko yhteiskuntaa tietoisena viljelijöiden asemasta, tarpeista ja epäkohdista, valmistella omia ehdotuksia lainsäädännön uudistamiseksi maatalouteen liittyvien asioiden osalta sekä hakea uusia markkinoita maataloustuotteille. Maataloustuottajain ammattijärjestöllä tulee olla samat oikeudet kuin muillakin ammattijärjestöillä toimia painostusjärjestönä. Kaupallisen järjestäytymisen kytkemistä nykyisessä muodossaan ammattijärjestön työhön SMP ei pidä oikeana, koska se väistämättömästi johtaa epäterveeseen pakkojärjestelmään, jossa terveen kilpailun kuolettamista ja vaadittua sokeaa jäsen-uskollisuutta käytetään viljelijää itseään vastaan. Sitäpaitsi MTK:n metsävaltuuskunta ei voi toimia rehellisesti istuessaan yhtä aikaa kahdella tuolilla niin suurpuunjalostusteollisuuden puolesta kuin myös samalla muka pienmetsänomistajien puolesta.

Maatalouden tekninen kehittäminen

Perheviljelmämaataloudessa on pyrittävä käyttämään hyväksi koneellistumisen ja muun teknisen kehityksen edut. Viljelysmaiden salaojitus, kunnolliset kulkuyhteydet, sähkö, painevesi ja lypsykone ovat vähimmäistavoitteet, joiden aikaansaamista on tarvittavilta osin valtion halpakorkoisten lainojen ja avustusten muodossa tuettava. Maatalousmaan peruskuivatus on SMP:n kannan mukaisesti toteutettava kokonaisuudessaan valtion varoin. Elintarvikkeiden hintoja nostavaa yhteisnavettalinjaa SMP ei hyväksy.

Maatalouden kustannusten nostaminen koko kansan edun vastaista

Kustannusten nousu ilmenee jatkuvasti kohoavissa koneitten, rehuseosten, apulantojen ja polttoaineitten hinnoissa. SMP katsoo, että maatalouden ansiotason korottamisessa tulisi ryhtyä etenemään entistä selvemmin kustannusten alentamisen tietä. Maataloustarvikkeista tulisi poistaa liikevaihtovero ja muut verot. Tämä olisi myöskin kuluttajaväestön kannalta edullista.

Hehtaarirajat lainoista pois

Valtion halpakorkoisia lainoja myönnettäessä on poistettava maatalousministeriön ja maatilahallituksen kiertokirjeissä mainittu perhe- ja pienviljelmien halpakorkoisen lainoituksen hehtaariraja. Muutoinkin on perhe- ja pienviljelijöiden syrjintä näissä asioissa lopetettava.

Pienviljelijöiden lainat vakautettava

Asutustilat on vapautettava valtion holhouksesta ja kaikista rajoituksista. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat tilat on vapautettava samalla tavoin asutus- ja muiden luottojen maksuvelvollisuudesta kaikkialla maassa. Maatilatalouden vakauttamislainalaki on vihdoinkin saatava aikaan.

Maitopula estettävä

SMP vaatii, että maidon tuotannon turvaamiseksi tuottajahintaa on korotettava heti huomattavasti kuluttajahintaa nostamatta. Tämä on mahdollista poistamalla valtion syöntiveroja. Kolhoosilinja ja suurkartanot johtavat korkeisiin maidon kuluttajahintoihin ja pysyvään maitopulaan.

Voi kunniaan

Voin kotimaan markkinoinnin edistämiseksi on tarpeen mukaan supistettava ja estettävä ulkolaisten ravintorasvojen tuonti maahamme. Jos voita vastoin odotuksia on maassamme yli kotimaisen kulutustarpeen, on tällöin ylijäämävoi markkinoitava kotimaan kulutukseen margariinin hintaan. Voin väärämielinen hinnanalennusjärjestelmä on purettava ja markkinointimaksu kumottava. Vähäosaisille on myytävä ylijäämävoita alennettuun hintaan.

Muita välttämättömiä korjauksia

 • Sianlihan ja kananmunien tuotanto on keskitettävä viljelijäväestön käsiin. On määrättävä markkinointimaksu kaikille teollisille sikaloille ja kanaloille,
 • maidon ja vehnän markkinoimismaksuista on luovuttava,
 • laajamittainen maaomaisuuden siirtyminen yhtiöitten ja suuripalkkaisten virkamiesten, sekä keinottelijoiden haltuun on estettävä,
 • viljakaupassa esiintyvät epäkohdat, kohtuuttomat välityspalkkiot, valtion viljavarastojen kustannuksia kohottava sijoittelu ja sakoluvun puutteellisuudet rukiin hinnoitteluperusteissa on korjattava,
 • kohtuuttoman korkea kiinteistökauppojen leimavero on poistettava maatiloilta ja omakotitaloilta,
 • luonnonvoimien aiheuttamat katovahingot aikaansaavat usein viljelijöille suuria taloudellisia tappioita. Siksi on luotava tilakohtaisesti lakipohjainen katovahinkojen korvausjärjestelmä SMP:n esityksen mukaisesti,
 • kohtuuttoman korkeiksi muodostuneitten maankuivatuslainojen maksuperusteitten muuttaminen on kiireellisesti saatava aikaan,
 • maatalouden ammattikoulutusta ja neuvontaa on tehostettava ja tällöin otettava erikoisesti huomioon perhe- ja pienviljelmien tarpeet. Maatalouskeskusten on kehitettävä tilakohtaista neuvontaa. Maatalouden ja sen sivuhaarojen opetus tulee olla tarpeellisissa tapauksissa tehokasta myöskin peruskoulussa, koska tämä saattaa jäädä usealle viljelijälle ainoaksi ammattiopetukseksi,
 • turkistarhauksen edistämiseksi on tarhaajille saatava halpakorkoisia lainoja tarhojen perustamiseen ja jäähdyttämöjen rakentamiseen. Kuoritun maidon, kvarkin ja silakan saantia on edistettävä ja niitten kuljetusavustuksia korotettava,
 • puutarhatalouden laajentamista viljelijäväestön toimeentulon parantamiseksi on kaikin tavoin edistettävä,
 • marja- ja vihannesviljelyn kehittämiselle on luotava kunnolliset edellytykset. Tällöin on myös Pohjois-Suomen mahdollisuuksia käytettävä tehokkaasti hyväksi,
 • poronhoidon tulevaisuus on turvattava ja
 • kalastuksen ja kalanviljelyn viljelijöiden sivuansiomahdollisuutta on edistettävä.

Pien- ja perheviljelmien tulevaisuudesta on myös huolehdittava päätettäessä kaupallisista järjestelyistä.

Maataloutemme tulevaisuus - Usko maatalouteemme palautettava

Maataloudellamme ja viljelijäväestöllämme on menestyksellinen tulevaisuus, kun saadaan maatalouspolitiikkamme hoidossa aikaan ratkaiseva suunnanmuutos. Maailman koko väestön elintarvikehuollosta on kaikkien kansojen tunnettava yhteisvastuunsa. Suomessa voidaan kohottaa maataloustuotantoa erittäin huomattavasti, jolloin tällä kasvavalla tuotannolla voidaan auttaa maailman laajenevan nälänhädän torjumista. Maataloutemme tuotteiden ja valmiiden suomalaisten elintarvikkeiden vienti laajassa mitassa on mahdollista järjestää.

Suomessa on mahdollista tuottaa saasteettomia ja puhtaita elinatarvikkeita. Tämä avaa uusia näkymiä elintarvikkeittemme viennille. Tämä merkitsee sitä, että meidän on estettävä saasteiden leviäminen viljelyksille, jotta tulevaisuudessa voimme tarjota saastevapaita tuotteita. Lisää tulevaisuuden mahdollisuuksia avaa maamme maataloudelle ns. biodynaaminen eli luonnonmukainen viljely. Tällaisia maataloutemme tuotteita voidaan viedä jopa vanhoihin maatalousmaihin, joissa ei ole omia mahdollisuuksia laajaan bionydaamiseen viljelyyn.

Peruskysymys on siinä, että pien- ja perheviljelmille myönteinen kehitys saadaan kiireellisesti aikaan, jotta viljelijäväen usko ammattiin voidaan palauttaa ja jotta uusi viljelijäpolvi saadaan maatalousammattiin. Ellei näin tapahdu, maamme elintarvikeomavaraisuus on lopullisesti menetetty ja maamme tulee nopeasti köyhtymään puolikehitysmaan tilaan.