Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/767

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n naisten erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n naisten erityisohjelma
  • Vuosi: 1980
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n Naisten erityisohjelma

Vahvistettu Lahden puoluekokouksessa 3/8 1980

SMP:n Nainen - Sinun on tulevaisuus

SMP:n Naisten erityisohjelma

Toimittanut: Eini Auvinen
Avustajina: Eklund Vieno
Nenonen Senja
Riihijärvi Elvi

SISÄLLYSLUETTELO

Nainen ja yhteiskunta
Naisten ja miesten tasa-arvo
Avioliitto ja perhe
Kokonaisvaltainen perhepolitiikka
Kodin- ja lastenhoito on arvokasta ammattityötä
Nainen yksinhuoltajana
Nainen ja sosiaalinen turvallisuus
Sosiaali- ja terveyspalvelut inhimillisiksi
Nainen työelämässä
Nainen ja verotus
Nainen ja asunto sekä ympäristöpoliitiikka
Nainen ja vapaa-aika
Nainen ja kristilliset arvot
Naisten yhteiskunnallinen osallistuminen
Nainen ja kansainvälisyys
Nainen ja ulkopolitiikka

KEHITTYVÄN SUOMEN NAISET RY:N TOIMINTATAVOITTEET

Nainen ja yhteiskunta

Nainen on tärkeä tekijä poliittisessa kentässä. Naisten osallistuminen yhteiskunnan asioiden hoitoon on välttämätöntä. Naisten itsensä on pidettävä kiinni ihmisen perusoikeuksista, ihmisyksilön arvosta sekä naisten ja miesten yhtäläisistä oikeuksista. Periaatteena tulee olla, että jokaiselle ihmiselle kuuluvat samat oikeudet ja vapaudet, ilman minkäänlaista sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää. Sosiaali- ja eläketurvassa, työpaikoilla ja palkkauksessa naisiin kohdistuva syrjintä on ristiriidassa ihmisarvon sekä perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kanssa. Naisten on vaadittava itselleen oikeudet vaikuttaa miesten kanssa tasavertaisina valtiolliseen, yhteiskunnalliseen, talous-, kulttuuri- ja sivistyselämään. SMP tulee aina muistamaan naisten arvokkaan panoksen sekä sen tehtävän merkityksen, mikä naisella on perheessä ja erityisesti lasten kasvatuksessa. Maailman hyvinvointi ja rauhan edistäminen vaativat niin naisten kuin miestenkin työtä ja toimintaa kaikilla elämän aloilla.

Kehittyvän Suomen Naiset r.y. katsoo, että ihmisten perusarvoja sekä moraalista oikeudentuntoa on kunnioitettava ja tehokkuutta tärkeämpi on onnellinen ja henkisesti tasapainoinen ihminen. Nainen, jokavuorotyöläinen, Sinun kädessäsi on kotomaamme tulevaisuus. Yhteiskuntamme suunnittelussa naisten panos on välttämätön, naisilla ovat tulevaisuuden avaimet hallussaan.

Naisten ja miesten tasa-arvo

Todellinen naisten ja miesten tasa-arvo perustuu omaehtoisuuteen. On väärin kuvitella, että naiselliset taipumukset ovat vähemmän arvokkaita kuin miesten ominaisuudet. Ne ovat vain erilaisia, mutta samanarvoisia. Tasa-arvoa ei ole se, jos nainen ponnistelee matkiakseen miehiä ja toimii kaikissa asioissa miesten ehdoilla. Valitettavasti nykyinen yhteiskunta on rakennettu miesten luonnon mukaisesti, jossa naiset ovat alipalkattuja ja tekevät ns. kivijalkatöitä, johtavilla paikoilla naisia on vielä liian vähän.

Ihmiskunnan poliittisesta elämästä puuttuu nyt suvaitsevaisuus, lämpö ja moraali - juuri ne ominaisuudet, jotka naisilla on tärkeämpiä ja voimakkaampia kuin miehillä. Mies ei voi korvata naista eikä nainen miestä, vaan he täydentävät toinen toisiaan. On välttämätöntä, että yhteiskunnan päätöksenteko tapahtuu naisten ja miesten yhteistyöllä, molempien ryhmien omilla ehdoilla. Sisulla ja sydämellä yhdessä työtä tehden tasa-arvo saavutetaan.

Avioliitto ja perhe

Avioliitton säilyttäminen yhteiskunnan perusyksikkönä on ihmisarvon suojaamista. Koti on yhteiskunnan sydän. Onnellinen perhe on sen kulmakivi. Puolisoiden vastuuta toinen toisistaan yhdenvertaisina ihmisinä ja ainutkertaisina yksilöinä on korostettava uudistuksen aikaansaamiseksi. Lasta perheen jäsenenä on arvostettava, hoidettava ja kasvatettava vastuuseen hänen henkistä kehitystään vaalien loukkaamatta hänen yksilöllisyyttään. Vastuullisen perhepolitiikan turvaamiseksi SMP katsoo, että seuraavat asiat on toteutettava.

- Elatusvelvollisuus on säilytettävä perheen perustajajäsenillä. Yhteiskunnalla on jo liiaksi maksettavaa. Elatusvelvollinen voi olla sekä mies että nainen. Jos elatusvelvollinen laiminlyö vastuunsa ja velvollisuutensa tai ei kykene sitä ottamaan esim. työttömyyden, sairauden tai kuoleman takia, elatus-velvollisuus siirtyy valtiolle tilapäisesti tai lopullisesti.

- Valinnanvapaus säilytettäköön vihkimistavassa.

- Kouluihin on saatava oppiaineeksi perhekasvatus, jossa ihmisen kokonaiskehityksen ja vastuun puitteissa voidaan antaa sukupuolikasvatusta, joka ei ole vain tietojen antamista sukupuoliasioissa vaan tähtää kykyyn luoda inhimillisiä, lämpimiä ja kehittyviä ihmissuhteita.

- Avioliitto- ja perhe-elämän ongelmiin tulee saada apua, erityisesti ongelmia ennalta ehkäisevää tietoutta on jaettava tehokkaasti neuvolaverkoston kautta samoin kuin koulussa perhekasvatusoppiaineen avulla.

- Avioliittolain naisille epäedulliset kohdat on korjattava, sillä esim. naisen oikeudellinen asema yhdessä hankitun omaisuuden suhteen on eron tapahtuessa heikko.

- Tarvitsemme uutta ajattelutapaa, jossa lasten merkitys ja arvo realistisesti nähdään ja heidän elinehtonsa turvataan sen sijaan, että uskotellaan sikiöiden uhkaavan elinmahdollisuuksiamme, jos ne saavat kehittyä ja syntyä. Jos lasten oikeutta elämään ei tunnusteta ja turvata, on varmaa, ettei nykyinen aikuisväestö saa parempaa kohtelua tultuaan vanhuuttaan avuttomaksi.

- Ihmistä ei saa kasvattaa ja totuttaa kevytmieliseen elämän tuhoamiseen, vaan on muistettava, että jokaisella ihmisellä on omatunto ja mielenrauha on tärkeintä terveyttä.

- Asunto- ja työllisyyspolitiikka on uudistettava, että nuoret voivat solmia avioliiton ja ottaa lapset vastaan turvallisesti. Nykyisin vallitseva suuntaus on ihmisen halveksimisesta eikä palvele todellista edistystä ja hyvinvointia, ei yksilön, perheen eikä koko yhteiskuntamme kannalta.

- Nykyinen aborttilakimme on monin tavoin osoittautunut virheelliseksi. Se on uudistettava. Aviopuolisoiden oikeutta itse suunnitella perheensä koko on kunnioitettava. Monilapsinen perhe ei ole häpeä.

- Avioeron perusteiden on oltava kummallekin aviopuolisolle oikeudenmukaiset.

Kokonaisvaltainen perhepolitiikka

Todellisten tarpeiden pohjalle rakentuva oikeudenmukaisempi perhekustannusten tasausjärjestelmä on kiireesti luotava. Nuorten ja lapsiperheiden on saatava tarpeitaan vastaavaa tukea yhteiskunnalta. Onnelliselle ja tasapainoiselle perhe-elämälle on luotava aineelliset ja henkiset edellytykset. Maaseudun autioitumista vastaan on keksittävä keinoja - työ tuotava ihmisten luo - eikä ihmisiä pidä houkutella ruuhkautuviin asutuskeskuksiin. Asenteet maaseutua ja sen ihmisiä kohtaan on tehtävä ystävällisemmiksi ja inhimillisemmiksi. Perheen kriisi, joka ilmenee syntyvyyden alenemisena, avioerojen ja avoliittojen lisääntymisenä, mielenterveyden järkkymisenä, nuorten rikollisuuden lisääntymisenä ja monin muin eri tavoin, on seurausta väärin ja asian tärkeyttä ymmärtämättä toteutetusta hajanaisesta perhepolitiikastamme. Naisten ja lasten sosiaalista turvaa ei saa alentaa avoliitolla. Perheen arvo ja ensisijaisuus yhteiskunnan elinvoiman perusyksikkönä on tajuttava, lyhytnäköistä aineellista etua tavoiteltaessa ei saa laiminlyödä perheiden edun valvonta. Kun perheen asiat ovat kunnossa, silloin ovat naisten ja koko kansan asiat kunnossa. Kehittyvän Suomen Naiset r.y. esittää tämän vuoksi seuraavat vaatimukset kokonaisvaltaisen perhepolitiikan puolesta:

Perhe- ja väestöongelmat on välttämättä otettava huomioon kaikissa perhettä merkitsevästi koskevissa julkisten yhteisöjen toimenpiteissä, mm. asunto-, työllisyys- ja koulutuspolitiikassa, verotuksessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Vastuu perhe- ja väestöpolitiikasta olisi osoitettava sopivalle ministeriölle.

Maan hallitus tulee velvoittaa antamaan säännöllisesti eduskunnalle perhepoliittinen kertomus perhettä koskevasta lainsäädännöstä ja perheiden asemaan välillisestikin vaikuttavista toimenpiteistä.

Lapsiperheiden erityistarpeet huomioon ottavaa asunto- ja yhdyskuntasuunnittelua on kehitettävä, ottaen huomioon tieteellisten tutkimusten toteaman toiveen luonnonläheiseen pientaloasumiseen. Katumaksut, siihen verrattavat muut maksut ja asuintontteja rasittava verotus on poistettava.

Vastustamme nykyistä uskonnon syrjintää perhepolitiikassa. Lastentarhoissa on myös vaalittava lasten uskonnollista kasvatusta.

Lainojen takaisin maksussa on joustavasti otettava huomioon perheen maksukyvyn muutokset, kuten jo esim. Ruotsissa tehdään. Me pidämme korkoprosenttia liian korkeana, sitä on alennettava.

Viihtyisän ja virikerikkaan perhe-elämän mahdollisuuksia on parannettava kaikin keinoin mm. valistuksen ja perheneuvonnan avulla. Perheet on aktivoitava itsenäisesti kehittelemään keinoja ennalta ehkäistä ja ratkaista perheongelmia.

Suunnitelmallinen ja vastuullinen perhekasvatustyö on liitettävä koulujen ja järjestöjen ohjelmaan. Kouluihin on saatava perhekasvatus omaksi oppiaineekseen ja opettajat on koulutettava nykyistä paremmin antamaan perhettä koskevaa opetusta. Suvun yhteyttä on vaalittava ja sitä on opetettava ymmärtämään.

Terveyskeskusten ja lastenneuvolain valmiutta vastata perheen ihmissuhde- ja kasvatuskysymyksiin on tehostettava.

Yhteiskunnan on tuettava kunnollisen lasten päivähoidon ulottamista tasapuolisesti koko maahan myös maaseudun lapsia unohtamatta. Vanhemmille on annettava mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista ja myös mahdollisuus hoitaa itse lapsensa. Tämä on järjestettävä äidinpalkan tai vastaavan hoitotuen muodossa ja niiden on oltava riittävän suuret ja tarpeen mukaan mitoitettavissa niin, että äiti voi hoitaa ainakin 4-vuotiaaksi lasta kotona.

Pienkoulut on uudelleen otettava toimintaan ja luokkakokoja tulee pienentää. Samoin lastentarhojen ryhmäkokoja on pienennettävä lasten tasapainoisen kehityksen takaamiseksi.

Olemme syvästi huolestuneita erilaisten myrkkyjen käytöstä luonnossa. Vastustamme atomivoimaloita.

Kehittyvän Suomen Naiset r.y. painottaa ja vaatii lainmukaisuutta, kansanvallan ja demokratian toteutumista sekä kaikkien kansalaisten tasa-arvoa.

Kodin- ja lastenhoito on arvokasta ammattityötä

Naisen työ kodin ja perheen hyväksi on katsottava samanarvoiseksi työksi kuin kodin ulkopuolella suoritettava työ. Kotitaloustyön aliarvostaminen on lopetettava. Kodeissa naiset luovat pohjan toisen ihmisen arvostamiselle ja vaalivat hyviä ihmissuhteita sekä tekevät töistä arvokkainta - kasvattavat henkisesti terveitä ja tasapainoisia kansalaisia tälle maalle.

Äidinpalkan on oltava riittävän suuri, että yksin perheensä huoltavalla äidillä olisi mahdollisuus työskennellä kotona, lapsilisää tulee maksaa 18 ikävuoteen saakka.

Aborttia haluavan kanssa on keskusteltava ja esitettävä, että hän synnyttäisi lapsensa ja yhteiskunta osallistuisi lapsen kasvattamiseen, mutta äidin kriisiajan mentyä hänellä olisi mahdollisuus saada lapsensa itselleen. Tätä varten perustettakoon eri puolille maata yhteiskunnan valvomia koteja, joissa äiti ja isä huolehtivat sellaisista lapsista, joita lapsen oma äiti ei voi kasvattaa. Lapsen todellinen arvo on jo yhteiskunnan ymmärrettävä.

Kesälasten hoidosta on suoritettava kunnon korvaus maalaisemännille. Kesälasten oleskelua rauhallisessa maalaisympäristössä on pyrittävä yhteiskunnan tehokkaasti lisäämään.

Perheviljelmillä ja kotitalouksissa työtä tekevälle äidille ja naiselle on säädettävä samat palkka-, loma- ja eläke-edut kuin muillakin työaloilla.

Järjestettäköön enemmän yleisiä juhlia ja tilaisuuksia, joihin lapset ja nuoret yhdessä aikuisten kanssa osallistuvat. Silloin he oppivat arvostamaan muita ja tuntevat itsensä tasavertaisiksi yksilöiksi.

Nainen yksinhuoltajana

SMP katsoo, että yksinhuoltajaäitien asemaa on nykyisestään huomattavasti parannettava. Lesket, eronneet ja yksinäiset äidit ovat yhä suureneva osa kansaamme, heidän asemansa on monesti epätyydyttävä.

- Yksinäisten äitien ja yksinhuoltajanaisten toimeentuloa on tuettava ja annettava heille asunto- ja koulutustukea samoin lapsille hoitopaikkoja. Valtion halpakorkoisia asuntolainoja oman kodin hankkimista varten on annettava myös yksinhuoltajanaisille iästä riippumatta.

- Nainen yksinhuoltajana saakoon helpotusta palkalliseen opiskelulomaan jatko-opintojen vuoksi.

- Ensi-Kotien määrää on lisättävä, että jokainen apua tarvitseva voi halutessaan asua siellä siihen saakka kunnes lapsi on 3-vuotias.

- Lapsen elatusmaksu on saatava nykyistä huomattavasti korkeammaksi ja maksun tulee alkaa heti lapsen syntymän jälkeen.

- On huolehdittava siitä, että niissä tapauksissa, joissa lapsen isä ei voi tai ei suorita hänelle määrättyä elatusvelvollisuutta, tulee valtion suorittaa elatusapua samansuuruisena kuin se on isän velvollisuudeksi vahvistettu.

- Jos äiti solmii avioliiton muun kuin lapsensa isän kanssa, elatusapua on jatkettava lapsen aseman turvaamiseksi.

- Myös avioliitossa nainen voi tosiasiallisesti olla yksinhuoltajana, esim. puolison mielisairauden, alkoholismin tai muun sairauden tai vamman vuoksi. Tällaisessa tapauksessa naisen asema on rinnastettavissa yksinhuoltajien asemaan ja häntä tulee yhteiskunnan kaikin tavoin tukea.

Nainen ja sosiaalinen turvallisuus

Naisten sosiaalinen turvattomuus on lisääntynyt vanhojen puolueiden taantumuksellisen politiikan myötä yhteiskunnassamme, eriarvoisuus on kasvanut. SMP katsoo, että naistemme liiallisen rasittamisen ehkäisemiseksi ja mielenterveyden edistämiseksi on pikaisesti ryhdyttävä uudistuksiin.

- Sosiaalista lainsäädäntöämme on uudistettava niin, että se on eri asemassa olevien naisten välillä tasapuolinen. Nykyisen äitiyspäivärahan maksamisperuste on väärä. Äitiyspäiväraha on tasattava niin, että se tulee samansuuruiseksi kaikille äideille tuloista riippumatta. Sama koskee sairaspäivärahaa. Emme ole eriarvoisia sairaina tai äiteinä!

- Äitiysloma on saatava yhtä pitkäksi kaikille naisille. Nyt karjataloudessa työskentelevät äidit lähtevät navetasta synnyttämään ja palaavat synnyttämästä navettaan. Tämä on häpeällistä, koska Suomea pidetään sivistysvaltiona. Tämä epäkohta on kiireellisesti korjattava.

Karjataloudessa työskenteleville on maksettava sairauspäiväraha joka päivältä, sillä hän on pyhättömän viikon työläinen. Päivärahan on oltava riittävän suuri, että voidaan palkata työntekijä sairauspäiviksi - nyt ihmiset joutuvat olemaan sairaina navetassa, koska eläimet on hoidettava. Tämä ei ole inhimillistä.

- Valtiovallan tulee harkita myös lapsilisien yhteydessä erityisen koulutuslisän suorittamista niissä tapauksissa, joissa koulutus muuten tuottaa taloudellisia vaikeuksia. Koulutuslisä takaisi mm. kehitysalueiden lapsille koulunkäyntimahdollisuuden.

- Lapsilisiä ja erityislapsilisiä tulee korottaa tuntuvasti.

- Aistiviallisten ja kehitysvammaisten lasten kotien mahdollisuutta vastata heidän kehityksestään on tuettava tehostamalla erityisopetusta ja vanhempien henkilökohtaista ohjausta.

- Perheenpään vapausrangaistuksen aikana äiti ja lapset eivät saa joutua turvattomaan asemaan.

- Asetettakoon toimikunta tutkimaan tarkoin nykyisen aborttilain aikaansaamia vaikutuksia naisen psyykkeen ja fysiikkaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut inhimillisiksi

Nainen on mieleltään terve, kun hänen lähimmäistensä asiat on hyvin hoidettu . Kylmäkiskoinen, ihmisen hädästä piittaamaton byrokraattisuus on erinäisistä syistä alkanut vaivata terveys- ja sosiaalipolitiikan toteutusta maassamme. Kangistuneet järjestelmät auttavat liian hitaasti sairasta tai puutteessa olevaa ihmistä. Kansanterveyslain toteutuksessa ei ole päästy ihmiskeskeisyyteen, mikä hoidon onnistumisen ja potilaan tervehtymisen kannalta on mitä tärkeintä. Nyt potilas on muodostunut byrokratiassa pelkäksi numeroksi, jonka kiireellinen avunsaanti sairauteensa on murskautunut byrokratian rattaissa. Niin lääkäri kuin potilaskin ovat tässä tilanteessa voimattomia. Hyviä lääkäri-potilassuhteita on enää harvoin, tämä on valitettavaa. Hyvä ja luotettava lääkäri-potilassuhde on tuloksellisen sairaanhoidon kannalta välttämätön, korjaus tässä asiassa tarvitaan pikaisesti. SMP:n naiset esittävät seuraavia rakentavia, inhimillisiä tavoitteita:

- Ratkaisevan tärkeätä on, että ihminen saa avun ja hoidon sekä turhat ennenaikaiset hengenmenetykset vältetään. Nykyiset jonot terveyskeskuksiin vain kasvavat. Todelliset hätätilanteetkaan eivät maaseudulla saa pikaista apua.

- Sairaalapaikkoja on lisättävä sekä riittävästi hoitohenkilökuntaa on koulutettava ja palkattava yksilöllisen hoidon turvaamiseksi.

- Monen ihmisen henki on pelastunut ja sairauden koettelemukset lyhentyneet sen ansiosta, että on voitu turvautua yksityispotilaspaikkoihin ja välttää vuosien odotus. Kustannukset eivät terveyden ja elämän rinnalla ole toisiinsa verrattavia. Yhteiskunnan tulee kuitenkin tarjota yhtä nopea ja hyvä hoito kaikille samoin kustannuksin. Päämääränä on kokonaan ilmainen, yhteiskunnan varoista kustannettu terveyden- ja sairaanhoito, joka on ihmiskeskeistä.

- On valitettavaa että hammassäryn tähden ihmiset joutuvat syömään paljon särkylääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa muita terveydellisiä haittoja. Rikkinäisiä hampaita ei poisteta, kun kalliita tekohampaita ei pystytä hankkimaan tilalle. SMP:n naiset esittävät, että ensimmäiset tekohampaat annettaisiin ilmaiseksi.

- Avohoitoa on lisättävä ja kehitettävä, sillä se on potilaalle miellyttävämpää ja yhteiskunnalle halvempaa kuin laitoshoito.

- Sosiaaliviranomaisten on huollettavien asiat hoidettava ehdottoman luottamuksellisesti. Autettavan yksityiselämää ei saa loukata. Kunnissa tulee olla riittävän koulutuksen saaneita ja tehtäväänsä sopivia sosiaalityöntekijöitä.

- On estettävä sosiaalisten palveluiden ohjautuminen väärin kohteisiin tai jako poliittisin perustein.

- Terveydenhoito- ja sosiaalilautakuntien yhteistoimintaa on lisättävä ja niiden yhdistäminen kuntatasolla otettava harkittavaksi. Tavoitteena on nopeuttaa asioiden käsittelyä.

- Vanhusten huollon alalla on lähdettävä siitä, että koti- ja avohoito on laitoshoitoa toivotumpi vanhusten keskuudessa, palvelutalojen ja vastaavien asuntojen rakentamiseen tulisi enemmän ohjata varoja. Vanhainkotien laitosmaisuutta tulee pyrkiä vähentämään työvoiman lisäyksellä ja tekemällä ne kotoisiksi ja viihtyisiksi sekä huolehtimalla vanhusten yhteyksistä ulkomaailmaan, harrastusmahdollisuuksista ja virkistystilaisuuksista.

- 70-vuotiaita vanhuksia kotona hoitaville perheille maksettakoon koti-hoitolisä, korvauksena heidän yhteiskunnalle tekemästään työstä. Silloin ei tarvita laitoshoitopaikkaa, kotihoito on vanhukselle tutussa ympäristössä miellyttävä ja yhteiskunnalle halvempaa.

- Lastenkotisijoituksia tulisi vähentää ja suunnitella toimenpiteitä, joilla taattaisiin kotihoito orvoille ja hyljätyille lapsille. Kasvatti- ja ottolasten vanhempia on henkisesti ja aineellisesti tukien autettava rakentavassa työssään.

Nuoria huumeiden väärinkäyttäjiä ei tule kohdella rikollisina vaan lähimmäisinä, joiden ahdistusta ja sairautta tulee hoitaa. Sitä vastoin huumeita taloudellisen saalituksen tarkoituksessa levittäviä henkilöitä on ankarasti rangaistava.

- Huume- ja päihdeasioihin on suhtauduttava vastuuta tuntien. Ennaltaehkäisevään toimintaan ja nuoria kiinnostavaan valistustyöhön on paneuduttava erikoisesti. Turvattomuutta aiheuttavat tekijät nuorisomme elämässä on nähtävä ja tajuttava, että tätä turvattomuutta tuottavat ja käyttävät hyväkseen erilaiset liikemiehet ja ideologit.

- Huumeiden myyjien ja välittäjien toiminta on kaikin keinoin estettävä.

Nainen työelämässä

Elintasomme nousu on naisten voimin aikaansaatu, koska naiset on pantu jokavuorotyöläisinä tekemään puoli-ilmaiseksi työtä yhteiskuntamme hyväksi ja täten takaamaan eriarvoisuuden jatkuminen työelämässä. Naiset halpana työvoimana on pidetty myös vailla heille kuuluvia oikeuksia. SMP katsoo, että naisten aseman parantaminen alkaa perusajattelutavan uudistamisesta. Naisten tulee olla kaikilla elämän aloilla tasa-arvoisina ihmisinä miesten kanssa. Tämän edistyksellisen periaatteensa takia SMP esittää seuraavia korjauksia tosiuudistuksen aikaansaamiseksi.

- Samapalkkaisuuteen päästäksemme naisten ja miesten kesken on naisten palkat korotettava samalle tasolle vastaavien miesten palkkojen kanssa. Keinottelu saman työn eri nimikkeillä on lopetettava.

- Saman koulutuksen saaneet nainen ja mies olkoot samanarvoiset virkanimityksissä. Naisia on myös valittava johtotehtäviin.

- Naisille tulee järjestää osapäivätyötä, sillä tällöin kotiapupulma vähenee, koska äiti jaksaa työnsä ohessa hoitaa myös kodin eivätkä lapset joudu kärsimään äidin pitkistä poissaoloista.

- Jos nainen ilman omaa pyyntöään joutuu osapäivätyöhön, hänelle on taattava vähintään työttömyyskorvauksen suuruinen palkka puhtaana käteen. Jos palkka on pienempi, korvattakoon valtion toimesta erotus palkanmaksun yhteydessä.

- Hyvä olisi, jos miehille olisi myös osapäivätyötä tarjolla. Joissain tapauksissa vaimon ja miehen työvuorojen lomittaisuus auttaisi lasten päivähoidon pulmia. Lomittain olevat kokovuoro työvuorot eivät perheen kokonaisuuden kannalta ole hyväksi. Työelämässä olisi otettava huomioon työntekijäin perheasiat.

- On luotava olot, joissa äidillä on vapaus valita kotityön ja kodin ulkopuolisen työn välillä.

- Mikäli nainen joutuu keskeyttämään työsuhteensa lastenhoidon vuoksi, turvattakoon hänelle oikeus palata samaan työhön samoin palkkaeduin kuin hänellä olisi jos hän olisi ollut työssä jatkuvasti.

- Keski-ikäisten naisten työnsaantia on parannettava mm. järjestämällä uudelleen- ja jatkokoulutusta sekä ammattikurssikoulutusta ja myös tätä kautta luotava heille mahdollisuus päästä työelämän piiriin.

- Kaikille virka- ja työsuhteen ulkopuolelle jääville naisille on valtion turvattava vuosiloma markkamääräisesti samansuuruisena ja se on suoritettava rahana vapaasti käytettäväksi.

- Virheellisesti suunniteltu karjatalous on yleisesti emännän ja isännän työpanoksen varassa. Yksi sukupolvi on jo terveydellisesti menetetty, he ovat käytännöllisesti katsoen työkyvyttömiä 40-vuotiaina. Pikainen korjaus tarvitaan. Yhteiskunnan hallussa oleva lomitusjärjestelmä ei byrokratioineen ole voinut tuoda apua, se on jo kokeiltu.

- Jotta vapaapäivät, sairaustapaukset, äitiys- ja vuosilomat pystytään inhimillisesti järjestämään, tulee karjatalouksissa olla 3-4 henkeä. On kansallinen häpeä, että karjatalousihmisistä on tehty pyhättömän viikon jokavuorotyöläisiä silloin, kun kaikilla muilla on 5-päiväinen työviikko 8 tunnin työpäivin ja kun samaan aikaan on maassa työttömyys. Korjaus voidaan saada verohelpotuksin tai ohjattakoon työllistämistoimia karjatalouksiin niin kuin muihinkin yrityksiin valtiovallan toimenpitein.

- Työaikalain soveltaminen on toistaiseksi maataloudessa työskentelevien naisten osalta järjestettävä vapaapäivin ammattiin koulutettujen henkilöiden avulla siten, että talouksien turva ja niiden itsenäisyys itsenäisinä perheviljelminä taataan ja säilytetään.

- Vapaaehtoinen eläkeikäraja on naisten kohdalla pudotettava 50 ikävuoteen.

- Saavutettua etua ei saa riistää naiselta pois eli sama työnantaja ei saa siirtää naista heikompipalkkaiseen ja turvattomampaan asemaan.

Nainen ja verotus

SMP katsoo, että naista riistävä taantumuksellinen verotus on uudistettava.

- Elatusapu on tehtävä verotuksessa vähennyskelpoiseksi, mikäli on solmittu uusi avioliitto.

- Pienistä eläkkeistä ja tuloista on poistettava kirkollisvero.

- Pienet tulot ja eläkkeet tulee tehdä verovapaiksi, esim. työttömyyskorvaus voi olla kattona.

- Kotiapulaisen palkan vähentäminen verotuksessa on järjestettävä.

- Eläkeläisille on sallittava ansiot eläkettä pienentämättä myös alimpien eläkkeiden kohdalla, koska se ylimpien eläkkeiden kohdalla on sallittu.

- Karjataloutta harjoittaville pienviljelystiloille, jos tilalla työllistetään useampi kuin yksi henkilö, on annettava erityispoisto-oikeus. Arvioverotus on poistettava.

- Pienyritysten, kuten kampaamojen, ompelimojen ym. verotaakkaa on helpotettava erityispoisto-oikeudella. Harkintaverotus on poistettava.

- Leskiäitien asemaa tulee helpottaa säätämällä pienomistajien perintövero suhteellisesti pienemmäksi kuin suurista ominaisuuksista on säädetty.

- Jos leskiäidille jää huollettavaksi lapsia, on jokaisesta lapsesta annettava määrätty summa helpotuksena perintöverotuksessa.

Nainen ja asunto sekä ympäristöpolitiikka

SMP katsoo, että asuntojen suunnittelussa tulisi ottaa naisten mielipiteet enemmän huomioon.

- Jokaiselle nuorelle parille on turvattava mahdollisuus oman kodin perustamiseen. Asuntojen saannin helpottamiseksi on alkupääoman osuutta alennettava omistusasuntoa hankittaessa. Rahoitusjärjestelmä on tehtävä sellaiseksi, että se vastaa nuorten parien mahdollisuuksia.

- Naiset asettavat etusijalle omistusasunnon, jossa on riittävästi tilaa lasten leikkipaikoille, viihtyisä puutarha ym.

- Koulujen tulisi sijaita lähellä kotia ja vaarattomissa, saasteettomissa ja meluttomissa paikoissa. Koulujen tulee olla tarpeeksi pieniä, lasten kehityksen ja turvallisuuden takaamiseksi.

- Lasten kouluteiden sekä kaikkien yleisten jalankulkuteiden tulee sijaita tarpeeksi etäällä ajoteistä, jotta vältyttäisiin liikenneonnettomuuksilta sekä terveydellisiltä haitoilta.

- Asutuskeskusten halki moottoriteiden ja vilkasliikenteisten yleisten teiden vetäminen on ehdottomasti kiellettävä.

- Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi puistot, uimarannat sekä virkistysalueet on valaistava riittävästi sekä valvontaa tehostettava.

- SMP:n naiset tuntevat vakavaa vastuuta lapsilleen ja tuleville sukupolville puhtaan luonnon ja ympäristön suojelemisesta. On todella yhdestoista hetki laatia monipuolinen ympäristön suojelulaki, jonka noudattamista myöskin tehokkaasti valvotaan. On myös edistettävä biologisesti viljeltyjen, myrkyttömien elintarvikkeiden tuottamista. Myös kotieläimet on hoidettava mahdollisimman luonnonmukaisesti niiden liikkumisvapautta riistämättä.

- Eläimet ovat myös älyllisiä olentoja, jotka kärsivät henkistä ja ruumiillista tuskaa, esim. kuoleman hätää ja pelkoa. SMP:n naiset esittävät, että olisi luovuttava suurteurastamoista, joissa eläimet rasittuvat pitkistä kuljetusmatkoista ja vaistotessaan kohtalonsa kärsivät henkisiä tuskia. Me kauhistelemme keskitysleirejä, mutta kuljetamme eläimet suurteurastamoihin. Valtion on ryhdyttävä toimenpiteisiin tiheän pienteurastamoverkoston luomiseksi kautta maan, jotta eläinten inhimillisiä kärsimyksiä voidaan vähentää. Eläinten kuljetusten valvontaa on kehitettävä.

Nainen ja vapaa-aika

Naiset jokavuorotyöläisinä ovat jääneet suurimmaksi osaksi vaille vapaa-aikaa yhteiskunnassamme. Vapaa-ajan viettoa rajoittavat monet tekijät, erityisesti naisten sidonnaisuus kotiin ja kodin töihin, mm. karjataloudessa. SMP katsoo, että lomaan, virkistykseen, kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja omien etujen ajamiseen perheen äideillä samoin kuin virkanaisilla on erittäin rajoitetut mahdollisuudet johtuen mm. siitä, että perheenäitien lomakysymystä ei ole lakisääteisesti hoidettu. Myöskään kodin ja omaisuuden, kuten karjan vakuuttamista ei ole suoritettu yhteiskunnan taholta lomittajan ajaksi mahdollisten onnettomuuksien varalta.

- SMP katsoo myös, ettei työ- tai virkasuhteessa olevilla naisilla ole itseasiassa myöskään lomaa, koska kodin työt rasittavat lomalla työstään olevaa naista.

- Äitien lomanviettotoimintaa, kuten ilmaisia kuntoutuslomia ja äitileirejä, on järjestettävä ja valtion taholta tuettava enemmän.

- Äitien lomasijaisia on järjestettävä kaikkiin kuntiin ja heidät on sijoitettava työhön tasapuolisesti, ei-poliittisin perustein.

- Naisten henkistä valveuttamista on edistettävä ja tuettava. Aikuiskasvatukseen sekä uudelleen- ja jatkokoulutukseen on luotava mahdollisuudet vapaa-aikana.

Nainen ja kristilliset arvot

SMP katsoo, että naistemme siveellinen selkäranka pitää yllä kansamme moraalista kuntoa. Kansamme voimana on sen moraalinen ryhti. Kristillisen elämän tulisi olla velvoittavana ohjeena jokaiselle yksityiselle ihmiselle. Tämä takaa onnellisen kotielämän ja terveen yhteiskunnan, jossa ihminen voi olla onnellinen.

- Tunnustuksellisen kristinuskon opetus on säilytettävä kouluissamme. Ihminen tarvitsee arvoja elämänsä ohjenuoraksi ja perustaksi. Siksi uskonnon opetusta on kehitettävä ja sen supistamiseen ja hengettömäksi tekemiseen tähtäävät toimenpiteet on torjuttava. Oman uskonnon ja tunnustuksellisen opetuksen häpeäminen on väärin. On tunnettava omat ja toisten uskonnolliset vakaumukset ja arvorakenteet ja kasvatuksen on tähdättävä näiden arvostamiseen. Koulun tehtävänä olkoon auttaa lasta muodostamaan henkilökohtainen uskonnollinen vakaumuksensa.

- Kirkon on tultava kansaa ja nimenomaan naista lähelle. Kirkon työntekijöiden on asennoiduttava tehtäväänsä nöyrästi, kaikkia ihmisiä kunnioittavalla tavalla.

- Uskonnossa on kansamme turva niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Uskonnon käyttäminen poliittiseen syrjintään on lopetettava. Jokaisen uskonnollista ja poliittista vakaumusta on kunnioitettava. Vain diktatuureissa vaiennetaan toisinajattelevat ja estetään vähemmistön mielipiteiden ja asioiden esilletulo.

- Oikea usko ilmenee lähimmäisenrakkautena. Me haluamme kaikkeen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, toimintaan ja politiikkaan oikean rakkauden hengen elävöittämään ja vaikuttamaan kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

Naisten yhteiskunnallinen osallistuminen

Nainen on yhteiskunnassamme unohdettu liian kauan. Nainen on osaltaan myös itse syypää tähän, mitä tulee nimenomaan naisvaltaisiin ammatteihin ja naisten järjestäytymättömyyteen. Naisten on yhteiskunnallisesti valveuduttava ja erityisesti naisvaltaisissa ammateissa järjestäydyttävä siten, että he voivat ammattiyhdistysliikkeen kautta neuvotteluteitse ja työtaistelumenetelmin vaatia etujaan. Asemansa parantamiseksi on naisten entistä aktiivisemmin otettava osaa yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon erityisesti heitä itseään läheisesti koskevissa kysymyksissä.

- Puolueissa naisten edun mukaista on järjestäytyä rekisteröidyiksi yhdistyksiksi, koska nämä voivat tehokkaammin ajaa naisten asioita.

- Puolueiden naisjärjestöille kuuluu täysin samanarvoisesti puoluetuki kuin puolueille ja niiden nuorisojärjestöille, jos sellainen myönnetään. Sinänsä rappeuttavat puoluetuet eivät ole hyväksyttäviä.

- Naisten tulee osallistua kunnallispolitiikkaan asettamalla naisia ehdokkaiksi ja äänestämällä naisia.

- Naisia tulee nimittää puoluevaltuustoihin ja puolueittemme toimihenkilöiksi ja ehdokkaiksi yhtäläisessä määrin kuin miehiä.

- Valtakunnallisesti naisten tulee tajuta ratkaiseva asemansa nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Valtakuntamme kaikkiin hallinnollisiin elimiin, eduskuntaa ja hallitusta myöten, on saatava riittävästi naisia.

- Radioon ja televisioon on saatava kerran kahdessa viikossa ns. naisen foorumi, johon kuka tahansa suomalainen nainen yksityishenkilönä voi mennä esittämään mielipiteensä ja ehdotuksensa.

- Valtiomme päämiestä ja hallituksemme jäseniä tulee naisten saada haastatella määräajoin suorassa televisiolähetyksessä.

- Naisten tulee antaa panoksensa kaikilla niillä alueilla, jotka miesten hallitseman politiikan aikaansaama vinosuuntaus on jättänyt hoitamatta tai ohjannut vikaan vain taloudellista hyötyä tavoiteltaessa, esimerkkeinä kehitysaluepolitiikka ja pien- ja perheviljelmät.

- Naisten kotitaloudessa hankkima taloustuntemus ja järkevä taloudenpito on saatava hyödyntämään yleistä talouselämäämme.

Nainen ja kansainvälisyys

Ilman itseään arvostavaa kansallisuutta ei kansakunta voi kasvaa toisia arvostamaan kansainvälisyyteen. SMP:n naiset vastustavat sotaa ja pyrkivät kaikin tavoin tukemaan rauhanpolitiikkaa pysyvän rauhan saavuttamiseksi maailmassa sekä tuhoavien aseiden kokeilujen estämiseksi että yleiseksi aseistariisumiseksi.

- Aseistariisunnasta on puhuttu yhä enemmän vuodesta toiseen. Käytännössä ei ole kuitenkaan tehty paljoakaan - päinvastoin - asevarustelukilpa jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Hallitusten puheet, päätökset ja tehdyt sopimukset ovat pahassa ristiriidassa keskenään. Sotilaallinen maailma on miesten hallitsemaa maailmaa. Maailmassa miehet suunnittelevat asevarustelutekniikan ja ovat aina vastanneet myös aseiden käytöstä, ei siinä ole naisten mielipiteistä välitetty. Kuitenkin tässä samassa maailmassa elää myös naisia ja lapsia. Kukaan nainen ei synnytä lapsia sotaa varten. Naisilta ei ole tähän mennessä kysytty, haluavatko he aseita maailmaan. Nyt on kuitenkin tullut aika ottaa kantaa, sillä naiset ovat myös veronmaksajia ja äänestäjänä naisella on aina mahdollisuus vaikuttaa päätöksien tekoon.

- Me SMP:n naiset emme koskaan halua sotaa ja asevarusteluja, me sanomme ydinvoimallekin jyrkästi ei, sillä me toivomme elämän jatkuvan. Jokaisen naisen velvollisuus on olla vaatimassa rauhaa ja suvaitsevaisuutta ihmisten ja kansojen kesken.

- Maamme tulee lisätä kansainvälisen kehitysavun hyväksi elintarvikkeiden tuotantoa yli oman maan tarpeen. Nykyinen maatalouspolitiikkamme on ollut typerää. Kansainvälistä yhteisvastuuta koko maailman tilanteesta on kehitettävä. Esim. YK:n kehitysapupankkia käyttäen toimitettakoon oman maan tarpeen ylittävä osa elintarvikkeita, liha, maitojauhe ja viljatuotteet, maailman nälkää näkeville.

- Naisten matkailua ja ystävyysvierailuja eri maihin on kehitettävä. Hyvät kansainväliset suhteet eivät ainoastaan ole henkistä maanpuolustusta, vaan luovat jokaisen maan, niin suuren kuin pienen, itsenäisyyden ja itsemäärämisoikeuden tunnustamista ja arvostamista.

Nainen ja ulkopolitiikka

SMP:n naiset kannattavat maamme virallista rauhan ja ystävyyden ulkopolitiikkaa. Paheksumme syvästi ja pidämme maamme edun vastaisena sitä, että puolueet käyttävät ulkopolitiikkaa puoluepoliittisena aseenaan. SMP:n naiset tahtovat lujittaa Suomen hyviä suhteita kaikkiin valtioihin.