Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/768

Suomen Maaseudun Puolue

Suomen Maaseudun Puolueen Puolueohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: Suomen Maaseudun Puolueen Puolueohjelma
 • Vuosi: 1967
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Maaseudun Puolue - Finlands Landsbygds Parti r.p.

Puolueohjelma hyväksytty Helsingin puoluekokouksessa 6.8.1967

Suomen Maaseudun puolueen puoluekokous on

 • kootakseen talonpoikien, itsenäisten työmiesten ja yrittäjien hajallaan olleen maan suurimman kansanvaltaisen voiman,
 • estääkseen ideologisilla perusteilla, propagandalla ja rahalla vanhojen puolueitten toimesta maan suurimman väestöryhmän keskuudessa harjoitetun tuhoisan hajoitustyön ja kiihoituksen taisteluun toinen toisiansa vastaan sekä
 • saadakseen maan suurimmalle väestöryhmälle sille perustuslakiemme mukaan kuuluvan vaikutusvallan maamme asioitten hoidossa
 • päättänyt hyväksyä seuraavan Suomen Maaseudun puolueen puolueohjelman.

Valtakuntamme itsenäisyys ja todellinen kansanvalta

Puolueemme haluaa turvata valtakuntamme itsenäisyyden ja vapauden terveenä kansanvaltaisena maana. Tätä varten haluamme kehittää ja vahvistaa kansalaisten henkistä, uskonnollista ja taloudellista vapautta. Vaikka perustuslakimme turvaa juuri mainitut kansalaistemme perusoikeudet niin näemme

 • että henkinen vapaus on maassamme käytännössä edelleen kahlehdittu rahan ja sanan mahdilla
 • että epäterveellä poliittisella ja uskonnollisella suvaitsemattomuudella on edelleen mahtikeinoja ja
 • että perustuslakiemme turvaama tasa-arvoisuus lain edessä on käytännössä varsin puutteellinen.

Suomen pitäisi olla lainalainen maa, mutta kuitenkin maassamme rehottaa erilainen mielivalta ja vääryys.

Tämän estämiseksi haluamme

 • toteuttaa rehellisyyteen perustuvan uuden rakentavan hengen ja voimaansaattaa terveen moraalin ja kristillis-siveellisen perustan sekä poistaa oman edun tavoittelun kansan kustannuksella ja holtittomuuden ja tuhlailevaisuuden sekä huolehtia, että kansamme poliittinen johto täyttää nämä vaatimukset,
 • vaatia, että ketään ei saa tuomita ilman päätöksessä esiintuotuja selviä perusteita sillä onhan maamme ainoa kansanvaltainen maa maailmassa, jossa näin Korkeinta Oikeutta myöten tapahtuu ja
 • taistella sen puolesta, että jokaisen kansalaisen oikeuksien puolustus on todella käytännössä turvattu hänen varallisuudestaan riippumatta.

Kansanvallan turvaaminen

Kaiken vallan maassamme tulee lähteä Suomen kansasta. Siksi on kansan saatava vapaissa vaaleissa valita eduskunta, tasavallan presidentti ja kunnanvaltuustot. Eduskunnan ja kunnanvaltuustojen toimikauden tulee olla kolme vuotta nykyisen neljän vuoden asemasta. Tasavallan presidentti on valittava välittömillä kansanvaaleilla eikä valitsijamiesten välityksellä. Jos kukaan ehdokas ei presidentinvaaleissa saa yli 50 prosenttia annetuista äänistä on kuukauden kuluttua suoritettava uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Sama henkilö saa olla tasavallan presidenttinä enintään kaksi vaalikautta, jolloin pisin aika on kaksitoista vuotta. Presidentillä tulee olla itsenäinen ja puolueista riippumaton asema, mutta hänen on terveen vallankäytön turvaamiseksi kerran vuodessa annettava toiminnastaan selostus eduskunnalle.

Puolueemme vastustaa jyrkästi puolueiden johtoportaiden valtaa lisäävää ja kansanvaltaa rappeuttavaa puoluetukirahaa. Samoin vastustamme erityistä puoluelakia, joka estää kansalaisia vapaasti asettamasta kunnanvaltuusto- ja kansanedustajaehdokkaita sekä monopolisoi valtaa vanhoille puolueille samalla ohjaten kehitystä kohti yhden puolueen diktatuuria.

Radion ja television piirissä tapahtunut omavaltainen syrjintä on estettävä, koska ne ovat koko kansan tiedotusvälineitä. Tiedotustoiminnan keskittäminen valtiovallan käsiin on torjuttava sekä suojeltava julkisen sanan vapautta. Kansanedustajien puhevapaus eduskunnassa on turvattava. Samoin on estettävä pienkuntien ja pohjoismaisiin kansanvaltaisiin periaatteisiin perustuva kunnallisten luottamusmiesten syrjiminen, ihannoitaessa suurkuntia ja niiden virkakoneistoja.

On tehokkaasti estettävä väärinkäytökset nimityspolitiikassa. Missään tapauksessa vaikutusvaltaisille paikoille julkisiin tehtäviin ei saa nimittää henkilöitä, jotka eivät täytä siveellisen kunnon vaatimuksia.

Kansanvallan puolustaminen vaatii myös, että vuodot ja tuhlailu yhteisten varojen käytössä tehokkaasti lopetetaan sekä estetään kaikkinainen muukin taloudellinen saalistus.

Puolueemme perusta

Puolueemme järkkymätön laki on, että puolueen kaikissa elimissä puolue-edustajistosta alkaen on poikkeuksetta oltava varma enemmistö siihen väestöryhmään itseensä kuuluvia ja sen keskuudessa työskenteleviä, joita puolue edustaa. Näin estetään ne ikävät ilmiöt ja unohdukset, mitkä muissa puolueissa ovat havaittavissa.

Omissa taloudellisissa asioissaan puolueen on tarkoin varjeltava taloudellista riippumattomuuttaan ja itsenäisyyttään sekä, käytännöllisessä työssä toteutettava taloudellisuutta, että puolue muiden puolueiden tavoin ei rahantarpeessaan joudu tinkimään kansan edun valvomisessa.

Puolueemme on tinkimättä kansanvaltaisen järjestökoneiston kannalla ja määrätietoisesti pyrkii poistamaan puolueiden johdon harvainvaltaa, joka on ollut omiaan tekemään vanhoista puolueista voimattomia toteuttamaan sitä kansanvaltaisuutta, jota ne ovat ohjelmissaan luvanneet.

Puolue kannattaa kaikkea laillista ja kansanvaltaista järjestäytymistä .

Suhteet muihin puolueisiin

Suomen Maaseudun puolue on pysyvä ja täysin itsenäinen puolue. Se ei ole eikä siitä saa tulla minkään puolueen hansikas. Valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin puolue osallistuu itsenäiseltä pohjalta.

Väärinkäytökset ja eduskunta

Väärinkäytökset valtion ja muiden julkisten varojen käytössä huolestuttavat koko kansaa. Siksi puolueemme vaatii, että kaikki väärinkäytökset ja niiden tutkimuksien tulokset on mitään salaamatta aina saatettava koko kansan tietoisuuteen. Korkeissa asemissa olevien väärinkäytökset - myös poliittisten henkilöiden -on ehdottomasti saatettava oikeuskäsittelyyn. Rangaistuksia ja korvausvelvollisuutta on näissä rikoksissa ehdottomasti lisättävä.

Rahan ja valtion uhka

Puolueemme näkee, että talonpoikia, itsenäisiä työmiehiä ja yrittäjiä painaa ja uhkaa rahan ja valtion kasvava mahti. Aikaisemmin kansaa orjuutti kartanoherruus ja suurmaanomistus sekä vieraskielinen yläluokka. Vaihdantatalouden kehittyessä ovat näiden lisäksi astuneen esiin raharikkaiden mahtikeinot.

Yhteiskunnallinen kehitys on luonut valtion, kuntien sekä erilaisten järjestöjen ja yritysten mahtavat koneistot, jotka ovat jatkuvasti vieraantuneet kansasta. Raharikkaiden rinnalla ovat kansaa sortamaan ja monasti asemaansa väärinkäyttämään astuneet julkisen ja järjestöjen vallan väärinkäyttäjät.

Puolueemme ei voi pitää tällaista kehitystä oikeana eikä kansan edun mukaisena. Puolueemme näkee, että kaiken perustana on ihminen ja perhe. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Tästä syystä puolueemme katsoo

 • että jokaisella on oikeus ihmisarvoon ja siunaukselliseen äidinrakkauteen,
 • että jokaisella on oikeus kotiin ja turvattuun toimeentuloon,
 • että raha ja valtio ovat vain välikappaleita, mutta eivät itsetarkoitus eivätkä kansan sortamista varten,
 • että lähimmäisen rakkaus on voimakkaampi kuin viha, mistä syystä puolueemme vastustaa väkivaltaa ja sotia,
 • että rahan ja valtion ylivalta sekä monopolit ja trustit johtavat kansan vapauden menetykseen ja välinpitämättömyyteen kansan todellisista eduista ja
 • että todellinen henkinen ja taloudellinen vapaus voidaan saavuttaa ja säilyttää vain kaikkien elinkeinojen aloilla vallitsevan voimakkaan pienyritteliäisyyden avulla, mistä syystä puolue kannattaa ja tukee pien- ja perheviljelmien tarpeiden mukaista asutus- sekä maa- ja metsätalouspolitiikka ja omakotitaloasutusta sekä kaikkea muuta pienyritteliäisyyttä, esiintyipä se minkä elinkeinon alalla tahansa aina pienteollisuutta myöten.

Puolueemme vastustaa suurten asutuskeskusten ja pääkaupungin ylivaltaa sekä katsoo, että terve hajasijoitus on toteutettava myös valtion laitoksiin nähden

Suhteet muihin maihin

Puolueemme tukee rauhanomaista kansainvälistä yhteistyötä ja sen kehittämistä niin henkisellä kuin taloudellisella alalla.

Erityisesti on maamme ylläpidettävä ja kehitettävä hyviä suhteita sekä tervettä taloudellista kanssakäymistä naapurimaiden ja varsinkin suuren itäisen naapurin Neuvostoliiton kanssa Paasikiven linjan mukaisesti. Puolueemme haluaa Paasikiven rakentavan ulkopolitiikan koko kansaamme yhdistäväksi asiaksi ja vastustaa kaikkinaisten epärehellisten ja epäterveiden keinojen käyttämistä kansamme hajoittamiseksi ja sen aseman vaikeuttamiseksi ulkopoliittisissa asioissa.

Talouspolitiikan peruslinja

Kansakunnan varallisuus perustuu sen ihmisiin ja luonnonrikkauksiin. Kaikkia taloudellisia voimavaroja on käytettävä hyväksi suunnitelmallisesti sekä estäen yhteisen edun vastainen oman edun tavoittelu. On huolehdittava, että ulkomaankauppaa käydään oman maan etua valvoen, eikä tappiollisesti poliittisia päämääriä silmälläpitäen. Jokainen työkykyinen kansalainen ja kasvava nuoriso on kansallista varallisuuttamme. Näistä syistä puolueemme katsoo

 • että kaikki uhraukset nuorisomme ja äitien hyväksi terveydenhoidosta ammattikoulutukseen saakka on parhainta taloudellisuutta ja kansallista itsepuolustusta
 • että on suoranainen rikos pitää kansalaisia työttöminä ja tuottavaa työtä vailla, kun maamme on täynnä tekemätöntä työtä.
 • että on edesvastuutonta pitää viljelyskelpoista- ja metsämaata tuottamattomassa tilassa sekä olla hyväksikäyttämättä maan uumenissa olevia rikkauksia,
 • että väärä rahapolitiikka ja liiallinen rahankireys ei saa estää yksityisten kansalaisten yritteliäisyyttä ja kansamme elintason nousua ja
 • että raha ja maaomaisuus on saatettava suuromistuksen ja valtion harvainvallasta kansan karttuisiin ja hyödyllisiin käsiin yksityisen omistusoikeuden pohjalle.

Talonpoikaista vapautta ja yrittämisen oikeutta on maassamme erityisesti puolustettava. Metsänomistus on vapautettava liiallisista rajoituksista sekä poistettava mielivallan vaara. Työajan lyhentämisestä osattomaksi jäävän maatalouden ja muun yksityisen yrittäjätoiminnan on saatava tästä asianmukainen korvaus.

Suomen markka on pidettävä oikeassa arvossaan ulkomailla niin, että kotimaista työtä ja kotimaisia tuotteita kansaa köyhdyttäen ei jouduta myymään alihintaan vieraille kansoille. Markan oikeata ulkomaista arvoa vaatii myös kotimaisen tuotannon ja yrittäjätoiminnan etu.

Verotuspolitiikka

Puolueemme pitää kansaan ja yritteliäisyyteen kohdistuvien kaikenlaisten verojen alentamista kiireellisenä ja välttämättömänä tehtävänä. Näiden verojen alentaminen on saatava aikaan poistamalla valtion, kuntien ja muiden julkisten varojen käytössä esiintyvä tuhlailevaisuus ja epätaloudellisuus puhumattakaan väärinkäytöksistä.

Jos verot asioiden huonon hoidon vuoksi on pakko toistaiseksi pitää korkeina, on nämä raskaat verot otettava suurituloisilta ja rikkailta, mutta kansan verokuorma on alennettava.

Säätiöiden, asunto-osakkeiden, valtion obligaatioiden ja suurten rahatalletusten sekä muiden vastaavanlaisten kohteiden kohtuuttomat verovapaudet on poistettava, koska niistä aiheutuvat verotulojen menetykset tulevat toisten maksettaviksi.

Verotuksen tulee rakentua rehellisyyden sekä todellisten tulojen ja tuoton verotuksen pohjalle, jotenka kaikki verovääryydet on viivyttelemättä poistettava. Kunnallisverotuksen umpikuja on laukaistava kansan edun mukaisesti.

Työllisyyspolitiikka

Tuottava ja tehokas työ nostaa yksilön ja kansakunnan vaurauteen. Verotus ja kaikki muut yhteiskunnan toimenpiteet on ohjattava kannustamaan työnhalua ja työn iloa.

Valtiovallan on toteutettava pitkän tähtäimen tuotannollinen työllisyysohjelma, jossa pääpaino pannaan kunkin kunnan oman väestön pysyville toimeentulomahdollisuuksille, tilakohtaisille ja muille perusparannustöille, paikallisille ja syrjäseutujen teille, uusille tiloille ja lisämaille sekä uudelle yritteliäisyydelle ja uudelle teollisuudelle.

Valtion osuutta on lisättävä kuntien työllisyysmenoissa ja muihin tarkoituksiin kuin välittömästi työn tarpeessa olevien hyväksi menevien varojen osuutta on supistettava.

Naisen asema yhteiskunnassa

Puolueemme katsoo, että naisen koossapitävä asema perheen sydämenä on yhteiskunnassa tunnustettava. Vaikeuksiensa keskellä lapsistaan ja omaisistaan huolehtivaa naista ei saa jättää yksin kamppailemaan. Äidinpalkka ja kaikkia koteja palveleva kodinhoitaja-järjestelmä on toteutettava. Lapsistaan huolehtivalle äidille on turvattava mahdollisuus osa-ajan työhön.

Vain sisäisesti eheät kodit voivat luoda kehittyvän ja voimakkaan kansan, jonka tähden yksilön ja kotien henkisten ja hengellisten tarpeiden tyydyttämisestä on pidettävä hyvää huolta. Syrjäseutujen ja pienten koulujen tarpeeton lopettaminen on estettävä. Lasten terve kehitys vaatii, että opettajat tuodaan heidän luokseen lasten omiin kouluihin, eikä lapsia viedä kauas suuriin keskuskouluihin.

Pakottavista syistä ulkopuolella kodin työtä suorittava nainen on saatettava tasa-arvoiseen asemaan miesten kanssa.

Nuoriso

Nuorisossa on kansamme tulevaisuus. Nuorisoa ei saa väheksyä. Nuorisolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja puolueemme asioihin. Siksi puolueemme katsoo,

 • että nuorison äänioikeusikäraja on alennettava 18 vuoteen,
 • että jokaiselle nuorelle on varallisuudesta riippumatta turvattava hänen kykyjään vastaava koulutus. Paikkapula ammatti- ym. kouluissa on poistettava.
 • että jokaisella nuorella on oikeus työhön ja turvattuun toimeentuloon. Nuorisolle on annettava mahdollisuus myös osa-ajan työhön,
 • että nuorten kotien perustamista on tuettava. Jokaisella nuorella perheellä tulee olla oikeus omaan omistettuun kotiin. Nuorten asuntopula ja kohtuuttomat asuntovuokrat on poistettava
 • että nuorille on taattava mahdollisuus henkisiin harrastuksiin ja urheiluun sekä turvattava tällaisen toiminnan taloudellinen tuki opintoavustusten, matka-avustusten ym. muodossa ja
 • että lasten päiväkoteja on perustettava tarpeen mukaan.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalisissa eduissa on kaikki kansalaiset perustuslakiemme mukaan saatettava lopulta yhdenvertaiseen asemaan. Olemme yhtenäisen koko kansan kunnollisen työkyvyttömyys-, vanhuus- ja työeläkkeen kannalla. Kansaneläkkeitä on korotettava. Valtavat eläkerahastot on käytettävä ajoissa tarvitseville ja lopetettava niiden tarpeeton kerääminen. Kansallinen kunnia-asiamme on, että invalideille ja rintamaveteraaneille sekä heidän perheilleen turvataan nopeasti kunnolliset eläkkeet. Rintamaveteraaneille on maksettava riittävää eläkettä hänen täytettyään 50 vuotta. Sairausvakuutuskorvaus on saatettava kaikille oikeudenmukaiseksi ja poistettava kohtuuttomat luokkaerot. Kehitysvammaisten asia on hoidettava.

Kaikki perusteettomat etuoikeudet, joita ei voida kansalle turvata rikkovat yhdenvertaisuutta. Erityisesti on huolehdittava, että kansanedustajat eivät kansansa edustajina saa pitää erikoisoikeuksia ja ylimääräisiä etuja.

Jo lähimmäisenrakkaus vaatii, että vanhusten ja hädänalaisten ja vajaakykyisten asema ja hoito turvataan. Tämä koskee myös sairaita. Vanhusten toivomukset elämän ehtoonsa järjestämisestä on huomioitava.

Samalla kun tämä puolueemme ihmisarvoinen ja oikeudenmukainen sosiaalipoliittinen linja toteutetaan, on ehdottomasti huolehdittava, että kaikkinainen edesvastuuttomuus ja tuhlailevaisuus heti lopetetaan.

Maa- ja asutuspolitiikka

Puolueemme varman vakaumuksen mukaan voidaan maassamme turvata jokaiselle koti. Samoin voidaan maassamme turvata jokaiselle sitä todella haluavalle elinkelpoinen ja kunnollinen tila perusparannustöillä, tehokkaalla asutustoiminnalla ja pätevällä ammattikoulutuksella, koska maassamme on asutukseen ja perusparannuksiin käytettäväksi sopivaa maata riittävästi.

Ns. vanhojen pientilojen parantaminen asutustoimenpiteillä on lupausten mukaisesti todella saatava kiireellisesti käyntiin sekä terveesti huolehdittava tilattoman ja kodittoman väestön asuttamisesta. Maankäyttölakia on käytettävä tehokkaasti valtion maiden sekä tukkiyhtiöiden kuntien, seurakuntien, keinottelijoiden, rappioalueiden ja suurten tilojen maiden käyttämiseksi myös pakkolunastustietä lisämaiksi ja muuhun asutukseen. Maan hinnan tulee olla kohtuullisen. Rahalaitosten kautta tapahtuvassa asutuslainoituksessa ei vähäväkisempää väestöä saa jättää sorrettuun asemaan eikä heitä syrjiä heikkojen vakuuksien vuoksi. Sodanjälkeisen asutustoiminnan keskeneräiset työt on kiireellisesti toteutettava ja puutteellisuudet korjattava.

Maatalous ja metsäpolitiikka

Kansamme edun nimessä ja työllisyyden turvaamiseksi on maassamme - mikä kuitenkin on törkeästi ja harkitusti laiminlyöty - harjoitettava maatalousväestön valtaenemmistön edun mukaista ja sen toimeentulon turvaavaa perheviljelmä- ja talonpoikais-metsätalousvaltaista maa- ja metsätalouspolitiikka. Näissä asioissa vuosikymmeniä jatkunut epärehellisyys on armotta paljastettava.

Niinpä maa- ja metsätalouspolitiikkamme on erityisesti hoidettu perheviljelmä- ja talonpoikais-metsätalouden sekä syrjäisten (Itä + Pohjoinen) seutujen viljelijöiden ja väestön etujen vastaisesti. Näin on saatettu tilanne maan suurimman väestöryhmän keskuudessa vaikeaksi ja jopa kestämättömäksi Ellei suuntausta muuteta karjataloudelle ja muille edellä tarkoitettujen tilojen erikoistuotteille sekä talonpoikaismetsätaloudelle suotuisammaksi saa valtiovalta varautua jatkuvaan työttömyyteen.

Erityisesti puolueemme vaatii, että riittävästi on toteutettava tarvittavat alueelliset sekä tilan suuruuden ja tuoton mukaiset porrastukset.

Teollisuuspolitiikka ja muut elinkeinot

Puolueemme kannattaa maamme ja erityisesti maaseudun teollistamista ja elinkeinoelämän monipuolistamista turvatakseen kodin ja toimeentulon kasvavalle kansallemme. Erityisesti puolueemme ajaa jälkeenjääneiden ja syrjäseutujen elinkeinoelämän kehittämistä.

Palkkapolitiikka

Puolueemme on sitä mieltä, että kunnollisesta työstä on aina saatava kunnollinen palkka ja ansio. Huonoa työtä ja liian pientä ansiota puolueemme ei hyväksy. Vastustamme jatkuvaa palkkojen prosenttikorotuslinjaa sen aikaansaaman yhteiskunnallisen vääryyden ja kohtuuttomien taloudellisten rasitusten vuoksi.

Julkista tehtävää suorittavien pienipalkkaisten asia on puolueen oma. Kohtuuttomat erot ruumiillisen ja henkisen työn ansioiden välillä on poistettava.

Ohjelmamme yksityiskohtaisesta sovellutuksesta

Edellä selostettujen päämäärien pohjalta ja lähimpinä tavoitteinaan puolueemme tarkoituksena on

 • koota kaikki vastuuntuntoiset, isänmaan ja koko kansan parasta ajattelevat ja tarkoittavat ihmiset yhdeksi, yhtenäiseksi ja voimakkaaksi uudeksi maaseudun puolueeksi, joka ajaa tehokkaasti kansalaisten valtiollisia ja yhteiskunnallisia etuja heidän todellisten pyrkimystensä mukaisesti ja edistää yleistä hyvinvointia
 • ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita naapurimaiden, erikoisesti suuren itäisen naapurin, Neuvostoliiton sekä eri kansojen kanssa Paasikiven linjan mukaisesti,
 • pitää keskeisenä ohjeenaan niitä päämääriä, joiden avulla yhteiskunta luodaan kestäväksi ja lujaksi
 • tähdentää arvokkaita suomalaiskansallisia perinteitä ja luoda niiden jatkumiselle polvesta polveen suotuisat mahdollisuudet,
 • kehittää koko väestön taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja
 • tukea ensisijaisesti oman maamme kehitysalueita, vaikka suuren maailman alikehittyneiden alueiden edistäminen on myös tärkeä asia,
 • toimia terveen kansanvaltaisen kehityksen edistämiseksi ja vakaannuttamiseksi sekä sen hyväksi, että jokainen puolue saa kannatuksensa mukaisesti oikeudenmukaisen edustuksen eduskuntaan
 • tehdä mahdolliseksi suorittaa tärkeimmissä asioissa kansanäänestys,
 • ylläpitää tervettä maanpuolustustahtoa ja maanpuolustusta sekä kunnollista järjestysvaltaa,
 • estää kansalaisia vahingoittava ulkomaan kansalaisten maanosto ja maanvuokraus. Maa on turvattava omille kansalaisillemme,
 • tehdä oikeutta viljelijöiden enemmistölle saattamalla maatalous- ja metsäpolitiikka talonpoikaisen maatalouden ja metsätalouden vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi on saatettava voimaan takuuhinta ennen kaikkea karjataloustuotteille, kananmunille ja lihalle,
 • lisätä työllisyyttä parantavien ja ulkomaisia valuuttoja säästävien kotimaisten polttoaineiden ja kotimaisen sähkön käyttöä ja vähentää tarpeettoman ulkomaisen polttoaineen tuontia,
 • maatalouden tuotantokustannusten ja väkilantojen hintojen jatkuvasta korottamisesta on ehdottomasti luovuttava ja päinvastoin näitä kustannuksia on asteittain alennettava koko kansan edun mukaisesti. Väkilannoitteiden eri vuodenaikoihin nojautuva hintaporrastus on poistettava,
 • antaa oikea ja myös ihmisarvo työmiehelle ja turvata hänen toimeentulonsa edistämällä ruumiillisen työn palkkauksen saattamista tasavertaiseen asemaan henkisen työn kanssa,
 • turvata terve täystyöllisyys ja kohtuullinen työaika kaikilla aloilla kunkin kotiseudulla,
 • varmistaa asutus-poliittisin keinoin oman kodin ja tilan saaminen jokaiselle sitä haluavalle ja tarvitsevalle niin maaseudulla kuin kaupungeissa,
 • toteuttaa tilakohtaiset perusparannukset tie- ja kuivaustöitä ja lisämaita sekä kivenraivausta ja sähköistystä myöten ja terve asutustoiminta saattamalla maankäyttölain täytäntöönpano tehokkaaksi sekä tuottamaton maa ja suot tuottaviksi samalla sanottua lakia parantaen. Pieneläjien laidunvaikeuksien poistamista ei saa millään tekosyyllä enää viivyttää,
 • saattaa kyläteiden osalta uusi tielaki heti voimaan ja tehokkaaksi, jotta ne rakennetaan ja kunnossa pidetään valtion ja kuntien varoilla eikä enää ollenkaan tieyksikkömaksuilla,
 • estää ja poistaa jo tapahtunut asutus- ja aravaluottojen koron korottaminen,
 • vastustaa tarpeetonta ja joustamatonta asutus- ja niihin verrattavien tilojen valtion holhousta,
 • luopua yksipuolisesta runkoteiden rakentamisesta ja pääteiden tienmutkien oikaisemisesta ja ohjata osa näistä varoista paikallista tarvetta palvelevien sekä syrjäseutujen teiden liikenneyhteyksien rakentamiseen ja parantamiseen
 • saada valtion puhelin ja postinkuljetus yhteiskunnan varoilla jokaiselle asutulle alueelle,
 • turvata sähkövoiman saanti kaikille kansalaisille oikeudenmukaisin perustein sekä alentaa sähkömaksuja ja poistaa tariffiyksiköiden vääryydet,
 • erityisesti puolustaa metsä- ja sekatyömiehen sekä hevostyömiehen ansioita ja korjata tapahtuneiden palkkojen jälkeenjääneisyyden aikaansaamat vääryydet sekä taistella heidän asuntopuutteittensa poistamiseksi,
 • on saatava aikaan kaikkia palkansaajia koskeva minimipalkkalaki sekä saatettava metsätyöpalkat ja hankintalisät - kohtuullisen työansion turvaamiseksi - säännöstelyn ja riittävän palkkatarkkailun alaisiksi
 • poistaa maaseudun ja syrjäseutujen palkkausoloissa asutuskeskuksiin verrattuna esiintyvät vääryydet
 • todella teoissa vaalia unohdettuja syrjäseutuja ja niiden tarpeita,
 • saattaa kalastus- ja kalan kasvatus, metsästyslainsäädäntö sekä poronhoitoa koskevat säännökset oikeudenmukaisiksi,
 • työskennellä omakotitonttien oikeuksien ja itsenäistämisen puolesta olivatpa ne kaupungeissa, kauppaloissa tai maaseudulla samalla tavoin kuin pientalonpoikien oikeuksien puolesta,
 • edistää monipuolistamalla ja tehostamalla maaseudun ja kaupunkien pienelinkeinoelämää suomalla sille koko yhteiskunnan terve tuki sekä vastustamalla monopoleja ja trusteja,
 • huolehtia erikoisesti kaupunkien asumalähiöiden ihmisten oikeuksista ja eduista,
 • huolehtia, että asuntojen vuokrat nimenomaan asutuskeskuksissa saadaan kohtuullisiksi. Kaikille on tällöin annettava mahdollisuus oman kodin rakentamiseen, jolloin tonttien kohtuuttomat hinnat on estettävä
 • tukea maamme teollistamista ja erityisesti vajaatyöllisyys- ja raaka-ainelähdealueiden elinkeinoelämää,
 • huomattavasti alentaa kuljetuksiin käytettävien nestemäisten polttoaineiden kohtuuttomia erikoisveroja nimenomaan maaseutua ja pienyrittäjiä rasittavina sekä muutoinkin suojella kuljetusalan yrittäjien ansioita ja estää heidän liian raskas verotuksensa,
 • alentaa kaukaisia alueita ja syrjäseutuja rasittavia ja niiden teollistamista ehkäiseviä rautatierahteja ja saattaa ne oikeudenmukaisiksi,
 • tukea vakautetun lainapääoman saantia kohtuullisella korolla sekä ilman indeksiehtoa ja jatkuvaa irtisanomisen ja uloshaun uhkaa jokaiselle yrittävälle kansalaiselle ja oman kodin rakentajalle,
 • vastustaa erilaisiin indekseihin perustuvaa kansan pettämistä ja harhaanjohtamista,
 • alentaa valtion liian korkeiksi vahvistamia vakuutusmaksuja sekä estää saalistus ja poistaa epäkohdat vakuutusasioissa,
 • toimia ja vaikuttaa siten, että kaikki kansalaispiirit varallisuudesta riippumatta tuntevat itsensä tasavertaisiksi ja arvostetuiksi yhteiskunnan jäseniksi, - -- rajoittaa virkavaltaisuutta ja tehotonta virkakoneistoa sekä tehostaa syytetoimenpiteitä ja koventaa rangaistuksia väärinkäytöksistä julkisissa tehtävissä niihin luettuna myös työttömyysvarojen käyttö. Korkeassa asemassa olevien erioikeudet tuomioistuinten suhteen on poistettava,
 • poistaa kansanedustajien erikoiseläke ja alentaa heidän palkkansa kohtuulliseksi. Kansanedustajat eivät saa kuulua valtiojohtoisten yhtiöiden johtoelimiin, joiden toimintaa heidän päinvastoin tulisi valvoa, kieltää virkamiehiä pitämästä heidän virkatehtäviään haittaavia sivutoimia ja tehtäviä
 • suorittaa mitään salailematta kiireellisesti tutkimus siitä, missä määrin suomalaista pääomaa lakeja kiertäen siirtyy ulkomaille, jotka pääomat tällöin lakkaavat hyödyttämästä maamme taloutta ja sen kehitystä,
 • tehostaa niitä toimenpiteitä, jotka luovat edellytykset riittävälle toimeentulolle ruumiillisen ja henkisen työn tekijöille sekä poistaa keinotekoisesti tehty nykyinen pulakausi ja estää uuden lamakauden syntyminen,
 • luoda kaikilla elinkeinoelämän aloilla menestymisen mahdollisuus
 • vähentää tarpeettomia ja kohtuuttomia välityspalkkioita ja -kustannuksia,
 • pyrkiä tervein talouspoliittisin toimenpitein tehokkaasti pienentämään kansalaisten verotaakkaa lähinnä seuraavin toimenpitein
 1. vapauttamalla oma asunto veroista ja suomalla vastaava helpotus vuokralaisille,
 2. poistamalla epäoikeudenmukainen isännänpalkan ja perheenjäsenen vero sekä saattamalla voimaan oikeudenmukainen todellisiin tuloihin perustuva maatalouden verotus, jonka perustana on pinta-alavero,
 3. antamalla alenevalla veroprogressiolla verohelpotuksia vähävaraisille kunnallisverotuksessa,
 4. suomalla täydelliset vähennykset ansioiden hankkimisesta aiheutuneille kustannuksille niihin luettuina syrjäinen seutu ja vaikeatuottoinen pelto ja metsä. Veroluokitusten virheet on korjattava ja veroluokituksia lisättävä,
 5. pyrkimällä todellisten tulojen verotusmenettelyyn, jotta heikompivarainen ei joutuisi maksamaan veroa olemattomista tuloista
 6. suomalla pienyrittäjälle tarpeen mukaan verohelpotuksia
 7. myöntämällä luonnononnettomuuksien ja kadon sekä muiden onnettomuuksien vuoksi riittäviä verohelpotuksia niitä tarvitseville,
 8. alentamalla liikevaihtoveron rasitusta ja poistamalla liikevaihtoverolaissa olevat pienyrittäjiin kohdistuvat vääryydet,
 9. välttämättömyystarvikkeet kuten elintarvikkeet ja lääkkeet on vapautettava kokonaan liikevaihtoverosta. Liikevaihtovero on siirrettävä vähittäisportaasta tukkuportaaseen ja
 10. poistamalla verorästien kohtuuttomat sakkokorot ja muut kustannukset,
 • poistaa pakollinen metsänhoitomaksu ja pakollinen manttaalivero samoinkuin kaikki muutkin pakolliset erikoisverot, jotka tulevat vain rajoitettujen piirien hyväksi,
 • uudistaa puutavaran mittauslaki ja saattaa se oikeudenmukaiseksi,
 • turvata pienkunnat ja kuntien itsehallinto ja terve talous vähentämällä valtion kunnille asettamia lakisääteisiä velvoitteita, vahvistamalla kunnallista itsehallintoa ja muutoinkin luomalla edellytykset kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnille,
 • kiinnittää erityistä huomiota yhteiskunnan vähäosaisten ja varsinaisen kansan elinehtojen parantamiseen saattamalla kansalaiset sosiaali- ja eläketurvassa yhdenmukaiseen asemaan,
 • voimaansaattaa oikeudenmukainen ja terve työttömyysvakuutus,
 • tehostaa vanhusten ja lasten huoltoa ja pyrkiä erikoisesti riittävän suuriin vanhuus- ja sairauseläkkeisiin niitä tarvitseville,
 • vähentää maaseudun naisten työtaakkaa ja parantaa heidän olosuhteitaan
 • maaseudun äitien lomien kaikille järjestämisessä on siirryttävä sanoista tekoihin
 • puolustaa ja korottaa heikomman kansanosan lapsilisiä ja niiden oikeudenmukaista saantia. Puolue vastustaa lapsilisien maksamista rikkaille ja suurituloisille
 • suoda kaikille tehokas sairashoito sekä korjata sairausvakuutuslain epäkohdat mm. saattamalla päiväraha tuloista riippumatta kaikille samansuuruiseksi,
 • lääkkeiden ja sairaanhoitotarpeiden hintojen tulee olla mahdollisimman alhaiset, eikä niiden myyntiä saa käyttää kohtuuttoman edun saavuttamiseen,
 • parantaa yhä enemmän unohtuvien invalidien työnsaantia, eläketurvaa sairashoitoineen ja ammattikoulutusta,
 • pyrkiä siihen, ettei varattomuus ole esteenä lapsien ja nuorison kouluttamisessa ammattiin tai opintielle,
 • toteuttaa tarkoituksenmukainen yhtenäiskoulu, jossa syrjäisempien seutujen tarpeita ei unohdeta. Vapaita kansakouluja on käytettävä nuorison, ammattikurssien ja yritteliäisyyden tarpeisiin,
 • pitää kasvavaa nuorisoa erityisessä suojeluksessa ja suoda heille kehittymisen ja vapaan järjestäytymisen mahdollisuudet,
 • luoda onnellisia koteja ja raittiita kansalaisia ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka tähtäävät näihin päämääriin,
 • hoitaa alkoholipolitiikkaa niin, että laittomat välityspalkkiot ja trokareiden saalistus estetään,
 • tukea uskontoa ja korostaa uskonnollisten ja siveellisten arvojen suurta merkitystä niin yksityisten ihmisten kuin koko kansakunnan elämässä ja vaiheissa. Puolueemme ei hyväksy Jumalan pilkkaa,
 • kirkko on saatettava kansaa lähemmäksi ja sen syvien rivien omaksi. Valtiovallan on otettava taloudelliseen suojelukseensa hajalle lyöty Suomen Ortodoksinen kirkkokunta ja turvattava sille olemassaolon mahdollisuudet,
 • kehittää yhteiskunnan jäsenten isänmaanrakkautta, rehellisyyttä ja kaikkia hyviä kansalaisominaisuuksia,
 • tehdä työtä vilpittömästi ilman oman voiton pyyntiä rikkonaisen ja erimielisen Suomen kansan eheyttämiseksi sekä
 • luoda yhteistoiminnassa muiden puolueiden kanssa koko Suomen kansalle onnellinen ja valoisa tulevaisuus.

Vetoamme jokaiseen teistä, viljelijä, oman kodin omistaja, itsenäinen työmies, yrittäjä, kansaa lähellä oleva sivistyneistö. Puolueemme riveissä on jo kymmeniätuhansia kansalaisia. Harkitkaa tekin kaikki asiaamme perusteellisesti, niinkuin mekin olemme tehneet. Toimikaa sitten rohkeasti vakaumuksenne mukaan. On yhdestoista hetki luoda todella suureksi Suomen maanviljelijöiden, itsenäisten työmiesten ja yrittäjien puolue maan suurimman ja terveimmän väestöryhmän hyväksi ja koko kansan menestykseksi.