Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/769

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n perustuslakiemme erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n perustuslakiemme erityisohjelma
  • Vuosi: 1974
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN PERUSTUSLAKIEMME ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Turun puoluekokouksessa 3/8 1974

SMP:n Turun puoluekokous 3.-4.8.1974 on valtiosääntökomitean välimietinnön vuoksi päättänyt hyväksyä seuraavan perustuslakiemme kehittämistä koskevan erityisohjelman:

On selvää, että kun maamme hallitusmuoto ja muut perustuslait säädettiin jo yli viisikymmentä vuotta sitten, niin ne näin pitkän ajan jälkeen kaipaavat yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena täydentämistä ja korjaamista erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen perustalta. Tällöin tulee kuitenkin nimenomaisena päämääränä olla todellisen kansanvallan vahvistaminen ja yksilön perusoikeuksien turvaaminen sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

SMP:n Turun puoluekokous toteaa valtiosääntökomitean epäonnistuneen täydellisesti työssään, koska se ei ole suinkaan pyrkinyt kansanvallan vahvistamiseen, vaan yksityisen omistusoikeuden ja pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksemme romuttamiseen ja siirtymiseen keskitetyn vallan sosialistiseen yhteiskuntajärjestykseen sekä yksilön alistamiseen sosialistisen ideologian mukaisesti enemmistöterrorin alaiseksi. Koska SMP ei hyväksy pakkososialistista yhteiskuntaa, joka merkitsee vielä suurempaa vallan keskitystä ja kuria Suomen kansalle kuin monopolipääoman rahan diktatuuri sekä koska sosialistiset perustuslait ovat sovittamattomassa ristiriidassa todellisen kansanvallan ja vapauden kanssa, niin SMP:n Turun puoluekokous ei voi keskeisiltä osin hyväksyä valtiosääntökomitean enemmistön kannanottoja.

Puoluekokous antaa täyden tunnustuksen komitean jäsen Veikko Vennamolle siitä, että hän ainoana on uskaltanut liittää komitean mietintöön oman eriävän mielipiteensä. Puoluekokous ilmoittaa olevansa Veikko Vennamon eriävässä mielipiteessään esiin tuomien ajatusten takana.

Puoluekokous toteaa valtiosääntökomitean välimietinnön paljastavan maassamme vaikuttavien epäkansanvaltaisten voimien yhteenliittoutumisen. Sosiaalidemokraatit ja kommunistit ovat olleet yksimielisesti kuin veriveljekset Otto Ville Kuusisen vuoden 1917 esitysten kannalla ja heitä on tärkeissä ratkaisuissa avoimesti tukenut keskustapuolue. Pakkososialistisen kuri-Suomen päämäärä on ollut heille yhteinen.

Kokoomuskaan ei ole välittänyt kansalaisten luovuttamattomien perusoikeuksien puolustamisesta, vaan sille ovat olleet rakkaita vain suuren rahan edut. Jopa kokoomus on sosiaalisen omistusoikeuden kyltin alla myynyt kristillisen liiton kanssa yksityisen omistusoikeuden ja yritysten omistusoikeuden puolustamisen. Lisäksi kokoomus on vaatinut pieniä puolueita hävitettäviksi ja riittävän korkeata äänikynnystä eli siis perustuslakien turvaaman yhtäläisen äänioikeuden mitätöimistä.

Keskustapuolue taas on K-linjan sateenvarjon alla ollut kuri-Suomen yhdysmiehenä. Toisella jalalla keskustapuolue on kokoomuksen suurpääoman linjoilla ja toisella taas kommunistisen kuri-Suomen rakentamisen linjoilla.

YKSITYINEN OMISTUSOIKEUS TURVATTAVA

SMP:n Turun puoluekokous katsoo, että pienomistukseen perustuva yksityinen omistusoikeus ja kansan omatoiminen yrittäminen byrokratiaa, riistoa ja mielivaltaa vastaan on ehdottomasti turvattava samoin kuin työn oikeuskin Tästä syystä on kaikki omistamisen muodot omistusturvassa asetettava samaan asemaan. Tällöin voivat yksityinen omistusoikeus ja yhteiskunnallinen omistusoikeus kansanvaltaisesti vapaasti kilpailla keskenään, jolloin yhteiskunnallinen kehitys kulkee kansan etujen mukaisesti siihen suuntaan, mikä on kansan enemmistön tahto. Nythän sosialistinen omistus haluaa vastoin kansan valtaenemmistön tahtoa tuhota yksityisen omistusoikeuden ja samoin monopolipääoma hyökkää pienomistusta vastaan. Nämä kummatkaan mahtavat voimat eivät välitä kansan tahdosta, vaan vain kylmistä menneisyyden aatteista ja omista eduistaan.

SMP ei hyväksy sitä, että vain henkilökohtaiset käyttöesineet olisivat todellisen omistussuojan alaisia perustuslaissa, jolle kannalle asettuivat sosialististen puolueiden lisäksi keskustapuolue, kristilliset ja liberaalit. Tämä johtaa puoluekokouksen käsityksen mukaan yhteiskunnallistettuun omistusoikeuteen ja kollektivismiin sekä pienomistuksen tuhoutumiseen.

SMP on sitä mieltä, että uudessa perustuslaissa on kiellettävä pakko-kansallistaminen ja pakkososialisoiminen sekä että yrityksille on turvattava myös omistusturva. Valtiosääntökomiteassa SMP jäi yksin tällä kannallaan.

YHTÄLÄINEN ÄÄNIOIKEUS KAIKILLE

SMP:n Turun puoluekokous katsoo, että kansalaisten yleinen, yhtäläinen ja välitön äänioikeus on salaisissa vaaleissa turvattava. Puoluekokous ei näin ollen voi hyväksyä kokoomuksen, keskustapuolueen ja sosiaalidemokraattien muodostaman komiteaenemmistön kantaa, että kansalaisten yhtäläinen äänioikeus on tuhottava ja pienet puolueet tapettava erityisen äänikynnyksen avulla.

Puoluekokous katsoo, ettei suhteellisuutta missään tapauksessa saa vähentää äänikynnyksen avulla, vaan että suhteellisuuden toteutumista on lisättävä niin, että jokainen annettu ääni on yhtä arvokas riippumatta siitä mille puolueelle tai kenelle ehdokkaalle se on annettu.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi puoluekokous kannattaa eduskunnan vaalikauden lyhentämistä nykyisestä neljästä vuodesta kolmeen.

Puoluekokous tuomitsee jyrkästi viime vuonna eduskunnassa tapahtuneen kansan äänioikeuden riistämisen sekä esittää, että kansan on saatava valita presidenttinsä välittömällä kansanvaalilla. Jos kukaan ehdokas ei saa välittömässä kansanvaalissa ehdotonta enemmistöä, on suoritettava uusintavaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Puoluekokous katsoo, että presidentti olisi voitava valita enintään kahdeksi nelivuotiskaudeksi peräkkäin.

PUOLUEIDEN HARVAINVALTA MURRETTAVA

SMP:n Turun puoluekokous vaatii, että kansan vaikutusmahdollisuuksia rajoittavat ja valtaapitäviä rappeuttavat puoluetukirahat on kaikissa muodoissaan kumottava.

SMP katsoo, että vallan on kuuluttava kansan valitsemalle eduskunnalle sekä kansan valitsemalle presidentille ja eduskunnan valitseman pääministerin kokoamalle hallitukselle kansanvaltaisten vallanjaon periaatteiden mukaisesti. Puolueiden suppeiden sisärenkaiden monopolivalta ei ole kansanvaltaa. Presidentin tsaristiset valtaoikeudet on kuitenkin kansanvallan vastaisina poistettava.

TYNKÄEDUSKUNTA ESTETTÄVÄ

Puoluekokous katsoo, että eduskunnan rajaton valta ilman vastuuta ei ole kansanvaltaa, sillä kaksisataa kansanedustajaa ei ole sama kuin Suomen kansa. Heillä ei saa olla oikeutta kaapata itselleen kansan luovuttamattomia perusoikeuksia.

Eduskuntamielivalta ja eduskunnallinen vallankaappaus eivät ole kansanvaltaa, vaan johtavat fasismiin ja oikeusturvattomuuteen. Tästä ovat varoittavina esimerkkeinä eduskunnan vallankaappaus presidentin valinnassa sekä kansaa puolustavien kansanedustajien poissulkeminen eduskuntatyöstä ja eduskunnan muuttaminen tynkäeduskunnaksi. Uuteen perustuslakiin tarvitaan siis välttämättä selvät säännökset valtiosääntötuomioistuimesta sekä yksityisen kansanedustajan oikeusturvasta eduskunnan enemmistön mielivaltaa vastaan.

Puoluekokous ei hyväksy sitä, että kansanedustajista tulee hyppy-heikkejä, joita rahalla ostellaan puolueesta toiseen. Puoluekokous katsoo, että jos kansanedustaja kesken vaalikauden haluaa vaihtaa puoluetta, on varamies kutsuttava hänen tilalleen eduskuntaan. SMP ei hyväksy äänestäjiensä ja puolueensa pettämistä. Samoin ministerien tilalle on eduskuntaan tultava heidän varamiehensä.

Puoluekokous katsoo, että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi on otettava käyttöön kansanaloite sekä että tärkeissä kysymyksissä on voitava suorittaa ratkaiseva kansanäänestys.

TUOMIOISTUINTEN RIIPPUMATTOMUUS SÄILYTETTÄVÄ

SMP:n Turun puoluekokous katsoo, että vain turvaamalla maassamme perustuslailla riippumattomat tuomioistuimet sekä antamalla näille tuomioistuimille valvontaoikeuden perustuslakien rikkomista vastaan, voidaan maassamme todella turvata kansanvalta ja taata yksityiselle kansalaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien julistuksen edellyttämät luovuttamattomat oikeudet, aina työmaaterrorin ja mielipideterrorin estämistä myöten. Jokaisella on oikeus kotiin, leipään sekä ihmisarvoon ja vapauteen.

TYÖMAA TERRORI JA MIELIPIDETERRORI ESTETTÄVÄ

SMP:n Turun puoluekokous vaatii, että perustuslakeihin on otettava selvä kielto, joka estää työmaaterrorin ja mielipideterrorin. Samoin on perustuslakiin otettava määräys, joka turvaa kansanvaltaisen menon ammattijärjestöissä, puolueissa ja muussa yhdistystoiminnassa.

KANSALAISTEN TOIMEENTULO JA MUUT PERUSOIKEUDET TURVATTAVA

SMP:n Turun puoluekokous kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että voimassaolevista perustuslaeistamme puuttuvat lähes kokonaan säännökset jokaisen ihmisen luovuttamattomista perusoikeuksista. Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksymässä Ihmisoikeuksien julistuksessa turvataan jokaiselle työn oikeus, oikeus kunnolliseen ansioon, oikeus omistettuun kotiin, oikeus koulutukseen ja oikeus terveydenhoitoon sekä ihmisarvoon vain nämä eräät tärkeimmät mainitaksemme.

Kun siis nämä luovuttamattomat perusoikeudet puuttuvat Suomen perustuslaeista, vaatii SMP:n Turun puoluekokous niiden ottamista valtiosääntöön velvoittavina ja jokaista yksityistä kansalaista turvaavina säännöksinä. Näiden jokaisen kansalaisen luovuttamattomien perusoikeuksien ottaminen maamme perustuslakeihin ei kuitenkaan missään tapauksessa oikeuta pohjoismaisen kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksemme perusteiden murtamiseen niinkuin vanhat puolueet ovat suunnitelleet ja sopineet.

SMP:n Turun puoluekokous katsoo, että demokratian ja kansanvallan varjolla ei saa romuttaa eikä heikentää pohjoismaista kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystämme ja pienomistusta eikä edistää eduskuntaa kylttinä käyttäen vallan keskitystä ja poliittisen siviilijuntan kaappauspäämääriä.