Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/770

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n sosiaaliturvan erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n sosiaaliturvan erityisohjelma
 • Vuosi: 1973
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN SOSIAALITURVAN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Mikkelin puoluekokouksessa 5/8 1973

Jokaisella oikeus turvattuun toimeentuloon

Ihmiskunnan nykyisessä kehitysvaiheessa ja myös omassa maassamme vaikuttavat yksilön elämään kolme voimavirtaa, nimittäin rahan mahti, yhteiskunnan mahti ja elävä ihminen. Rahaa pitävät tärkeimpänä ennenkaikkea porvarillisiksi puolueiksi kutsutut puolueet, mutta myös sosialistiset puolueet yhteiskunnan kaikkivallan puoltajina tuntevat yhä suurempaa kiinnostusta suuren rahan etuihin.

Vain SMP edustaa tämän päivän poliittisessa elämässä maailmankatsomusta ja ideologiaa, jossa ihminen on tärkeämpi kuin raha ja yhteiskunta. SMP:n puolueohjelmassa todetaankin, että jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas, mikä samalla myös merkitsee todellista ihmisten inhimillistä keskinäistä tasa-arvoisuutta ihmisen yhteiskunnallisesta asemasta ja koulutuksesta riippumatta.

Kaikki puutteet sosiaaliturvassa johtuvat vallassa olevien puolueiden rahan uskon ja yhteiskunnan uskon kylmistä aatteista ja ideologioista, jotka asettavat ihmisen toiselle jopa kolmannelle tilalle.

Jokainen ymmärtää, että tyhjästä ei voi mitään nyhjästä. Siksi oikeudenmukaisessakin yhteiskunnassa köyhyys poistuu vasta sitten kun kansantulo on riittävän suuri; kun on riittävästi hyödykkeitä jaettavaksi. Näin on asianlaita jo tämän päivän Suomessa.

Vääryydet ja taloudelliset puutteet johtuvat siis valtapuolueiden kylmyydestä tarvitsevaa ihmistä kohtaan vaikka ne sanovatkin olevansa köyhän asialla. Näille puolueille on todellisuudessa suuren rahan etu ja yhteiskunnan rikastuttaminen tärkeämpi kuin tavallisen ihmisen hyvinvointi. Vain SMP ideologiansa mukaisesti katsoo, että kun tavallinen ihminen voi hyvin, niin tällöin voi koko kansakunta hyvin. Tämä näkemyksemme perustuu myös edistykselliseen talousnäkemykseen, että kansan riittävä ostokyky tuo rahan liikettä, kehitystä ja hyvinvointia. SMP ei hyväksy pulapolitiikkaa vallankaan vähäväkisen ihmisen kohdalla.

Maassamme tarvitaan kiireellisesti tekojen tasa-arvoisuutta eikä vain katteettomia vaalilupauksia ja kasvavia tuloeroja.

Lausutulta SMP a ideologian perustalta puolueemme katsoo,

 • että ihmisarvoinen elämä ja todellinen vapaus voivat vallita vain todella kansanvaltaisessa maassa, jossa poliittinen valta ja taloudellinen valta eivät ole kasautuneet muutamien harvojen henkilöiden käsiin niin kuin on asianlaita kapitalistisissa ja sosialistisissa ideologioissa. SMP siis vastustaa puoluediktatuuria sekä suuren rahan sekä yhteiskuntamahdin ja sen virkakoneiston ylivaltaa. Laaja pienomistus ja pienyritteliäisyys on terveen kansanvallan paras turva,
 • että jokaisella kansalaisellamme on oikeus kunnolliseen toimeentuloon, kotiin ja kunnolliseen eläkkeeseen. On kansallinen kunnia-asia pitää huolta vanhuksista ja sairaista sekä rintamaveteraaneista ja muista taloudellisissa vaikeuksissa olevista kansakunnan yhteisellä työllä kerätyn varallisuuden avulla,
 • että kaikille kansalaisillemme on turvattava poikkeuksetta riittävä samansuuruinen eläke, sairauskorvaus ja sairauspäiväraha,
 • että jokaisella tulee olla oikeus omaan kotiin, mistä syystä jatkuva asuntopula on ilmaus yhteiskunnallisesta sairaudesta ja vääryydestä,
 • että ilmainen kunnollinen terveydenhoito on kiireellisesti turvattava jokaiselle kansalaisellemme, jolloin ennaltaehkäisevään avo- ja kotihoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota,
 • että lapset ovat kansakunnan suurinta varallisuutta, mistä syystä perheen hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Äidinpalkka on toteutettava ja lapsilisät kaksinkertaistettava. Kansakunta, jonka väkiluku alenee, kulkee kohti turmiota,
 • että jokaiselle kansalaisellemme on turvattava riittävä vähimmäisansio ja asianmukainen oikeusturva,
 • että invalideista ja rintamaveteraaneista sekä heidän perheistään on pidettävä erityistä huolta ja
 • että koko kansalle on toteutettava oikeudenmukainen työttömyysvakuutus sekä
 • että ihmisarvoinen sosiaaliturva on annettava jokaiselle tarvitsevalle kuitenkin väärinkäytökset ja keinottelu näissä asioissa estäen. Työ on kansakunnan kunnia ja vain tuottavalla työllä luodaan uusia arvoja.

Lisäksi SMP luonnollisesti edellyttää, että veroriisto ei saa muodostua kansalaisille liian raskaaksi eikä työn ja yrittämisen halua ja mahdollisuutta tappavaksi, mistä syystä sosiaaliturvan toteuttamisessa on noudatettava taloudellisuutta ja todellisen tarpeen vaatimuksia. Kansakunnan rikkaus ei ole sen harvoissa huipuissa, vaan kansakunnan laajojen kerrosten hyvinvoinnissa.

Kansantulomme on niin suuri, että jokaiselle maassamme voidaan turvata kunnollinen elintaso. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella on oikeus riittävään ravintoon, vaatetukseen, asuntoon, terveydenhoitoon ja lääkintäpalveluksiin sekä muihin vastaaviin sosiaalisiin oikeuksiin. Sama koskee työttömyyttä, sairautta, tapaturmaa, leskeyttä ja vanhuutta tai muuta toimeentulon menetystä, erityisesti äidit ja lapset mukaanlukien.

Vääryys rehoittaa

Vaikka maamme on kansantuloltaan maailman eturivin maita, niin maassamme on suuri määrä ihmisiä, jotka joutuvat elämään epäinhimillisen heikoissa olosuhteissa kun taas osa väestöstä elää suunnattomassa yltäkylläisyydessä.

Kansamme syvien rivien ansiot ovat liian alhaiset kun taas valtio ja suuri raha rikastuvat jatkuvasti.

Maamme sosiaaliturvassa on suuria aukkoja eikä niitä ole haluttu maamme vallassaolijoiden toimesta poistaa esimerkkinä rintamaveteraaniemme olosuhteet.

SMP:n ehdoton kanta on ollut koko olemassaolon ajan, että sosiaaliturva on saatava aukottomaksi, jotta jokaiselle maassamme voidaan todella turvata kunnollinen toimeentulo. SMP:llä on ollut jatkuvasti eduskunnassa lakialoitteet ja esitykset sosiaaliturvan korjaamisesta olipa kysymys eläkkeistä, lapsilisistä, sairauspäivärahasta ja muista vastaavista sekä kaikkien sosiaaliturvan aukkojen paikkaamisesta kuten äidinpalkan aikaansaamisesta, väliinputoajien eläkkeistä, viljelijöiden ja muiden omaa työtään tekevien loma-asiasta sekä muista vastaavista.

SMP:n korjausesitykset on kuitenkin muiden puolueiden toimesta joko hylätty tai puutteellisesti viivyttelyn jälkeen hyväksytty. Maamme vallassaolijoiden suhtautumisesta oikeudenmukaiseen sosiaaliturvapolitiikkaan oli kuvaava esimerkki eläkepaketin romutus, jolloin maamme kaikki eläkeläiset raskaasti tulivat petetyiksi.

Maassamme sosiaaliturvan kustannukset ovat suuret. Kuitenkin todella tarvitsevat saavat näistä suurista rahoista vain murto-osan. Tämä johtuu siitä, että maamme sosiaaliturvajärjestelmiä on kehitetty nurinpäin. Suurituloiset saavat sosiaaliturvasta suurimman osan. Näin kun sosiaaliturvajärjestelmän tulisi palvella maamme kohtuuttomien tuloerojen tasoittamista, niin sosiaaliturva vahvistaakin olemassaolevia ansioeroja. Tämä koskee niin huippueläkkeitä, kuin sairauspäivärahan epäoikeudenmukaisuuksia kuin myös verotuksen sosiaalisten vähennysten tuloeroja kasvattavaa vaikutusta.

Aukoton ja oikeudenmukainen sosiaaliturva välttämätön

Maassamme kansan syvien rivien köyhdyttämiselle on saatava kiireellisesti sulku. Maassamme ajaudutaan hyvin nopeasti täydelliseen umpikujaan sosiaaliturvan kustannuksissa ellei vääryyksiä ja vinosuuntauksia oikaista. Vaikeuksissa olevat eivät voi odottaa enää kauempaa oikeuden tapahtumista.

Tästä syystä SMP katsoo välttämättömäksi ryhtyä kiireellisesti ainakin seuraaviin korjauksiin sosiaaliturvan aukkojen poistamiseksi, välttämättömien korjausten aikaansaamiseksi puutteisiin sekä vinosuuntausten oikaisemiseksi:

Oikeudenmukaiset eläkkeet

SMP ei kannata kansan ja eläkeläisten varojen rahastoimista valtion ja suurpääoman rikastuttamiseksi. Kerätyt suuret eläkerahastot on käytettävä tarvitsevien hyväksi kunnollisina eläkkeinä. Oikeudenmukaisen eläketurvan toteuttamiseksi katsoo SMP, että

 • vähimmäiseläkkeen on oltava vähimmäispalkkaa vastaavan,
 • eläkkeen tule olla 2/3 tehokkaan työn ansiosta, mutta kuitenkin enintään 2000 markkaa kuukaudessa, joka on eläkekatto nykyisen rahan arvon vallitessa. Eläkkeet on sidottava elinkustannusindeksiin. Kaikki nykyiset suureläkkeet on leikattava tälle tasolle,
 • eläkejärjestelmät on yhdistettävä yhdeksi aukottomaksi eläketurvaksi. Kaikki eläkkeet aina mitättömiä ansioeläkkeitä sekä yrittäjäeläkkeitä ja viljelijäeläkkeitä myöten on korotettava samalle tasolle. Suurituloiset ja virkamiehet eivät saa olla etuoikeutetussa asemassa. Jokaisen vanhuus on yhtä arvokas,
 • rintamaveteraaneille on vihdoin annettava kunnolliset eläkkeet, jolloin veteraanieläke ei ole mikään sosiaalihätäapu. Invalidia ei saa unohtaa,
 • yleinen eläkeikäraja on alennettava 60-vuoteen sekä rintamaveteraaneille ja raskaissa ammateissa 55-vuoteen ynnä naisille ja eräissä erityisammateissa vapaaehtoinen kunnollisen eläkkeen ikäraja 50-vuoteen ja
 • on toteutettava heikentyneen terveyden tai muun vastaavan syyn vaatima kunnollinen osaeläkejärjestelmä sekä
 • eläkkeensaajaa ei saa pienistä ansioista eikä pienestä varallisuudesta rangaista.

Sairauspäiväraha samansuuruinen jokaiselle

Sairausvakuutuksen byrokraattisuus on poistettava, jolloin kustannusten säästön kautta voidaan jokaiselle sairaalle maksaa vähintään 25 markan päiväraha, joka päiväraha on maksettava jokaiselta sairaspäivältä sekä on sidottava elinkustannusindeksiin.

Todellisten sairauksien lääkkeet on oltava jokaiselle kansalaiselle ilmaisia.

SMP ei hyväksy aina vain pahenevia jonoja sairaaloissa ja muissa hoitopaikoissa. Nämä ovat ihmisarvoa alentavia ja ilmauksia asioiden huonosta hoidosta.

Kansan terveydestä huolehdittava

Maassamme on säädetty kansanterveyslaki, joka kuitenkin jäi erittäin puutteelliseksi sekä on käytännön toteutuksessaan epäonnistunut. Jotta kansan terveydestä todella voidaan asianmukaisesti huolehtia, katsoo SMP, että

 • ilmainen terveydenhoito on toteutettava välittömästi,
 • lääkärikoulutus on nopeasti kolminkertaistettava,
 • terveyskeskus on saatava jokaiseen kuntaan ja suurempaan keskukseen,
 • päähuomio on kiinnitettävä ennaltaehkäisevään hoitoon eikä rakennettava sairaalamonumenttejä ja
 • on toteutettava jokaiselle kansalaiselle ilmainen vuosittainen terveystarkastus.

Työtapaturmat estettävä

Ihminen on arvokkaampi kuin tuotanto. Tämä merkitsee, että mitkään uhraukset eivät ole liian suuria terveyden suojelemiseksi ja tapaturmien estämiseksi. Tästä syystä työturvallisuuteen on kiinnitettävä äärimmäisen suurta huomiota.

Liikenneturmille sulku

Valtion rikastuttamiseksi moottoriajoneuvot ovat kohtuuttoman erikoisverotuksen kohteena. Tämä koskee myös ajoneuvojen turvallisuuden kehittämistä. Tästä syystä liikenneturmien estämiseksi kaikilta moottoriajoneuvojen turvallisuusvarusteilta on poistettava verot. Samoin on tehtävä kaikki mahdollinen liikenneturmien välttämiseksi tiestön kehittämisellä sekä kuljettajien koulutuksella.

Rintamaveteraaneille lopulta oikeutta

Rintamaveteraanit ansaitsevat kaiken yhteiskuntamme huolenpidon. Kunnollisten eläkkeiden lisäksi on kiireellisesti järjestettävä rintamaveteraaneille täysin ilmainen terveydenhoito ja kunnolliset asunnot sekä asianmukaiset mahdollisuudet elämänsä ehtoon vapaa-ajan viettämiseen.

Epäoikeudenmukaiset verotusvähennykset uusittava

Nykyisen verojärjestelmän vallitessa sosiaalisista vähennyksistä hyötyvät suurituloiset. Tämä vääryys on korjattava siten, että jokaisella on verotuksessa sosiaalisten vähennysten perusvähennys sekä tämän jälkeen erikoisolosuhteista johtuvat muut vähennykset.

Äidinpalkka toteutettava

SMP katsoo, että on välttämätöntä toteuttaa kiireellisesti kunnollinen äidinpalkka, joka samalla on korvaus kotona lapsiaan hoitavalle äidille yhteiskunnan lasten päivähoitoon käyttämistä varoista. Omaa työtään tekeville perheenäideille on järjestettävä vuosittain virkistysloma tehokkaan kotisisar-, lomaemäntä- ja kotiavustajajärjestelmän avulla. Äidinpalkan tulee osaltaan vastata perheen kunnollisen toimeentulon turvaavasta ansiosta.

Syntyvyyden lisääminen maassamme on välttämätöntä koko valtakuntamme tulevaisuutta ajatellen.

Lapsilisät kaksinkertaistettava

Oikeudenmukaisesti äidinpalkkaan kytketyn lapsilisän tulee taata perheen toimeentulon säilyminen lapsen syntymisestä koulutuksen loppuun saakka.

Nykyisestä tasosta lapsilisät on vähintään kaksinkertaistettava sekä tarpeettomina poistettava suurituloisilta ja rikkailta.

Äitiysrahan tulee olla samansuuruinen jokaiselle äidille ja vähintään 25 markkaa päivältä sidottuna elinkustannusindeksiin. Äitiysrahaa on maksettava kuudelta kuukaudelta.

Riittävä asumistuki

Jokainen tarvitsee kunnollisen asunnon. Tästä syystä on erityisesti pienituloisille ja vähävaraisille maksettava riittävää asumistukea. Asunnon kustannukset eivät saa ylittää 20 prosenttia kuukausiansiosta. Asumistukea on maksettava yhtäläisin perustein myös omassa asunnossaan asuvalle.

Perhe-eläkkeet korjattava

Perhe-eläkelain puutteet on pikaisesti korjattava. Kaikki lesket on saatava lain piiriin, samoin alaikäisiä lapsiaan huoltavat mieslesket on saatava eläkkeen piiriin.

Perhe-eläkelakiin on tehtävä korjaus, jolla ennen 1.1.1970 leskeksi jääneet lapsettomat lesket saatetaan perhe-eläkelain piiriin.

Työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain mukaan saavan puolison vähennysoikeutta työtulosta on oikeudenmukaisesti korotettava huomattavasti ja tulee korotuksen jo heti olla vähintään kaksinkertainen.

Orpojen ja puoliorpojen perhe-eläke on korotettava oikeudenmukaisesti vähintään kaksinkertaiseksi.

Huoltoavun puutteet poistettava

Puutteellinen huoltoapulaki on perusteellisesti uusittava. Avohuoltona annetut avustukset on annettava todellisten tarpeiden mukaisina eivätkä ne saa olla riippuvaisia kunnan heikosta taloudellisesta asemasta tai avustuksia käsittelevien elinten mielivallasta. Avustusten takaisin perimiseen ei saa ryhtyä heti, jolloin avustusten kohteina oleville aiheutetaan kohtuuttomia vaikeuksia. Valtion on korvattava kunnille huoltoapulain toimeenpanosta aiheutuvat, keskimääräistä suuremmat kustannukset. Kunnat on vapautettava kansaneläkkeen maksuosuuksista.

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten elämän turvaamiseksi on au-lapsista annettu laki korjattava nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Elatusavun ennakko on korotettava samansuuruiseksi kuin elatusapu. Ennakot on maksettava valtion varoista ja perittävä jälkikäteen asianomaisilta.

Koko kansaa koskeva työttömyysvakuutus aikaansaatava

On viipymättä säädettävä yksityiskohtaiset lait työnsaannin turvaamisesta ja koko kansaa koskeva työttömyysvakuutuslaki, jossa myös invalidit huomioidaan tasaveroisina muiden kanssa. Ensisijaisesti on työttömyyseläkkeeseen oikeuttava ikäraja alennettava 50 vuoteen ja lapsikorotukset maksettava markkamääräisinä SMP:n esitysten mukaisesti.

Vähimmäistoimeentulo turvattava jokaiselle

Vähimmäispalkkatavoite on ulotettava koskemaan myös pienviljelijöitä ja heidän perheenjäseniään, rintamaveteraaneja, sotavammaisia, siviili-invalideja, perheenäitejä ja kotiapulaisia jne, jotka on jätetty kokonaan vähimmäistoimeentulotavoitteen ulkopuolelle.

Turvattu vanhuus

Vanhusten asuntojen rakentamiseen on ohjattava moninkertaisesti enemmän valtion varoja kuin tähän asti. Vanhusten on saatava asumistukea myös omistusasunnoissa asumiseen eikä vanhuksia saa erottaa yhteiskunnasta.

Vanhusten hoidossa julkisissa vanhain- ja kunnalliskodeissa vallitseva tasoero on poistettava ja taattava näissä vanhuksille kunnollinen ja riittävä elatus ja hoito sekä inhimillinen kohtelu. Vanhusten on saatava vapaasti tehdä heille sopivaa ja heitä kiinnostavaa työtä mielenterveydekseen. Heidän viihtyvyytensä ja harrastustoimintansa hyväksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Eläkkeiden ja erilaisen tuen hakemisessa tarpeellista neuvontaa ja ohjausta on huomattavasti tehostettava.

Vammaisista huolehdittava

Sotavammaisten ja siviili-invalidien asemaa on huomattavasti parannettava. Heidän kuntouttamistaan, ammatti- ja uudelleenkouluttamistaan on ratkaisevasti tehostettava. Sotavammaisten elin-, täydennys- ja lisäkorot on korotettava 30 prosentilla.

Vajaakykyisille nuorille on turvattava yhteiskunnan varoilla viihtyisä asuinympäristö - ei eristettyinä vanhainkoteihin - sekä heidän fyysistä ja henkistä kehitystään vastaava ammattikoulutus, jotta he voisivat sijoittua yhteiskunnassa sekä vapaille työmarkkinoille että suojatyöpaikkoihin.

Kehitysvammaisten lasten hoito ja kouluttaminen on saatettava lakisääteisesti sivistysvaltion arvoa vastaavalle tasolle.

Sokeille ja kuuroille on järjestettävä koulutuksen ja työn puolesta tasavertaiset olosuhteet kaikkien kansalaistemme kanssa.

Invalidirahalakia korjattava

Invalidirahalain mukaisia korvauksia on muutettava niin, että kaikki osatyökykyiset voivat saada niitä sairauden tai vamman laadusta riippumatta. Samalla on korvausten määriä huomattavasti ja oikeudenmukaisesti korotettava.

Vapautus tv- ja radiolupamaksuista

Sotavammaiset, siviili-invalidit, kansan- ja työkyvyttömyyseläkettä saavat ja sosiaalihuollon varassa elävät on vapautettava TV:n ja radion lupamaksuista.

Sairauden ennaltaehkäisyä tehostettava

Mielisairaanhoidon tasoa on huomattavasti parannettava. Hoito on tehtävä inhimilliseksi. Mielenterveyteen kohdistuvien sairauksien ennakko-ehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kuitenkin on estettävä varakkaiden henkilöiden mielenterveyden varjolla viihdytykseen tapahtuvat sairausvakuutuskorvaukset.

Lääkärin-, sairaala- ja kuntouttamishoito on saatava heti erityisesti vähävaraisten, pienituloisten sekä kansan- ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kansalaistemme osalta ilmaiseksi. Samoin on kaikki lääkkeet heille kustannettava valtion varoista. Edellä oleva on ulotettava koskemaan myös pysyvän sairauden tai vamman aiheuttamia lääkekustannuksia.

Kuntien rasituksia sairaalalaitoksesta helpotettava

Sairaalalaitos on saatava lähitulevaisuudessa pois kuntainliittojen hallinnasta. Se tulee nykyisin köyhille kunnille ylivoimaisen vaikeaksi rahoittaa. Sairaalalaitoksen rationalisoiminen on toteutettava maakuntaitsehallinnon puitteissa siten, että päästään huomattaviin vähennyksiin hallinto- ja palkkausmenoissa ja vältetään tyhjäkäynnit.

Asevelvollisten ja heidän läheistensä toimeentulo turvattava

Asevelvollisten kotiuttamisraha on korotettava 150 markasta 500 markkaan ja siihen oikeutetuiksi on saatava kaikki sen tarpeessa olevat varusmiehet. Asevelvollisten päivärahat on korotettava 8 markkaan ja heille on annettava vapaat kyydit lomamatkoillaan niin valtion kuin yksityistenkin liikennöitsijöiden omistamissa kulkuneuvoissa.

Sotilasavustus on korotettava niin, että avun tarpeessa olevat tulevat kohtuullisesti toimeen. Byrokraattisuus ja kitsastelu ei saa näissä asioissa tulla kysymykseen.

Väkivaltayhteiskunta estettävä

Yhteiskunnassamme esiintyy aina vain laajenevasti ruumiillista ja muuta väkivaltaa. Turvattomuus ja pelko leviävät kansalaisten keskuudessa. Lainalaisen yhteiskunnan perusteet ovat murtumassa. SMP ei hyväksy kunnollisten kansalaisten, vanhusten, lasten ja äitien turvattomuutta ja sortoa.

Tehokkaat toimenpiteet ovat näissä asioissa kiireelliset ja välttämättömät.

Sosiaaliturvan rahoitus

Sosiaaliturvakustannukset vievät suuren osan kansantulostamme. Tästä syystä on välttämätöntä, että sosiaaliturvan rahoitus järjestetään oikeudenmukaisesti eri maksajien kesken ja toisaalta, että sosiaaliturvan kustannuksia ei tarpeettomasti ja keinotekoisesti paisuteta sekä että sosiaaliturvasta hyötyvät todella ne, jotka tarvitsevat apua. Sosiaaliturvajärjestelmä ei saa muodostua yhteiskunnan ohjaamaksi tulonsiirroksi suurituloisille, ja hyväpalkkaisten tarpeettomien virkapaikkojen perustamiselle. Sosiaaliturvan kustannukset maksavat työntekijät, työnantajat sekä yhteiskunta. Erityisesti on järjestelmää muutettava niin, että työvaltaiset pienet yritykset eivät joudu kohtuuttoman sosiaaliturvakustannuspaineen alaiseksi, koska tästä kärsivät maamme työntarvitsijat. Työntekijäin sosiaaliturvan kustannuksista on nykyistä suuremmassa määrin vastattava pitkälle automatisoituneen pääomavaltaisen suurteollisuuden. SMP katsoo, että tulevaisuudessa sosiaaliturvan rahoituksessa nykyistä suurempi osuus on tultava yhteiskunnan rahoituksen kautta. Työntekijät ja pienet yritykset eivät enää kestä sosialiturvakustannusten lisäämistä.

Rahoitus ei voi kuitenkaan olla esteenä sosiaaliturvan aukkojen poistamiselle ja tarvitsevien tehokkaammalle auttamiselle, koska varoja on kerätyissä rahastoissa riittävästi, mutta niiden luovuttaminen huomattavalta osalta suurituloisten hyväksi on väärin.

Oikeusturvaa kehitettävä

Jokaisen kansalaisen sosiaalisen turvallisuuteen kuuluu myös se, että jokainen voi saada oikeusapua. Tästä syystä on välttämätöntä kehittää koko maassa kunnallista oikeusaputoimintaa niin, että jokainen pienituloinen ja vähävarainen voi saada joko maksuttomasti tai pientä korvausta vastaan oikeusapua.

Nuorille pareille tulevaisuus

Perhe on yhteiskuntamme ydin. Tästä syystä SMP katsoo, että yhteiskunnan on erityisesti tuettava nuorten parien tulevaisuutta. Jokaisella nuorella parilla tulee olla mahdollisuus saada valtion varoista tai valtion korkotuella kodinperustamislainaa, työtä ja kunnollinen asunto.

Huumeiden turmellus estettävä

Kansamme tulevaisuutta vaarantavat suuresti huumausaineet ja niiden avulla tapahtuva saalistus. SMP katsoo, että on tehtävä kaikki mahdollinen huumeiden käytön rajoittamiseksi sekä huumeiden vakavien seurausten lieventämiseksi.

Puhtaat elintarvikkeet välttämättömiä

Maassamme on turvattava puhtaiden elintarvikkeiden riittävä tuotanto. Koko kansan edun mukainen elintarvikevalvonta on järjestettävä.

Riittävä lepo ja vapaa-aika

Jokaisella on oikeus riittävään lepoon ja virkistävään vapaa-aikaan. Tästä syystä SMP katsoo, että yhteiskunnan on moninkertaistettava varat ja ponnistelut kansan laajojen kerrosten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien luomiseksi.

Luontoa ei saa tuhota

Terveelle ihmisarvoiselle elämälle puhdas saastumaton luonto on perusedellytys. Luonnon saastuttaminen on kertakaikkiaan estettävä.

Sosiaaliturvaa voidaan parantaa

Kaikkien sosiaaliturvassamme ja -huollossamme ilmenevien puutteiden poistamiseen on viipymättä ryhdyttävä. Meillä on varaa kaikinpuoliseen sosiaalihuoltomme tason huomattavaan nostamiseen, kunhan lopetetaan tuhlailut valtion taloudessa, yksinkertaistetaan järkevällä tavalla koko sosiaaliturvajärjestelmämme ja lopetetaan tarpeettomat virat.

SMP ei yhdy, vaikutusvaltaisilta tahoilta esitettyihin käsityksiin, että maamme sosiaaliturva on muka riittävä ja että tarvitsevien tukemisessa on tingittävä parempiosaisten hyväksi.

SMP kutsuu koko kansaamme työhön vaikeuksissa olevien hyväksi.