Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/771

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n sosiaaliturvan erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n sosiaaliturvan erityisohjelma
 • Vuosi: 1979
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n SOSIAALITURVAN erityisohjelma

Vahvistettu SMP:n Porin XXI puoluekokouksessa 5.8.1979

JOKAISELLA OIKEUS IHMISARVOON JA TURVATTUUN TOIMEENTULOON

SISÄLLYSLUETTELO

Jokaisella oikeus ihmisarvoon ja turvattuun toimeentuloon
Vääryys on poistettava
Aukoton ja oikeudenmukainen sosiaaliturva välttämätön
Oikeudenmukaiset eläkkeet
Sairauspäiväraha saman suuruiseksi jokaiselle
Kansanterveydestä huolehdittava
Työtapaturmat estettävä ja työsuojelua kehitettävä
Liikenneturmille sulku
Rintamaveteraaneille lopulta oikeutta
Epäoikeudenmukaiset verovähennykset uusittava
Lapsiperheiden tuki järjestettävä
Riittävä asumistuki
Perhe-eläkkeet korjattava
Huoltoavun puutteet poistettava
Koko kansaa koskeva työttömyysvakuutus aikaansaatava
Vähimmäistoimeentulo turvattava jokaiselle
Turvattu vanhuus
Vammaisista huolehdittava
Invalidilainsäädäntö uudistettava
Vapautus tv-lupamaksuista
Sairauden ennaltaehkäisyä tehostettava
Kuntien rasituksia sairaalalaitoksesta on helpotettava
Asevelvollisten ja heidän läheistensä toimeentulo turvattava
Väkivaltayhteiskunta estettävä
Sosiaaliturvan rahoitus
Oikeusturvaa kehitettävä
Nuorille pareille tulevaisuus
Huumeiden turmellus estettävä
Puhtaat elintarvikkeet välttämättömiä
Riittävä lepo ja vapaa-aika
Luontoa ei saa tuhota
Sosiaaliturva voidaan parantaa

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN SOSIAALITURVAN ERITYISOHJELMA

Jokaisella oikeus ihmisarvoon ja turvattuun toimeentuloon

Ihmiskunnan nykyisessä kehitysvaiheessa ja myös omassa maassamme vaikuttavat yksilön elämään kolme voimavirtaa, rahan ja pääoman mahti, yhteiskunnan mahti sekä elävä ihminen ja luonto hänen ympärillään. Rahaa ja pääomaa pitävät tärkeimpänä ennenkaikkea porvarillisiksi oikeistopuolueiksi kutsutut puolueet. Yhteiskunnan mahtia ja ylivaltaa ihmisen ja luonnon ylitse pitävät tärkeimpänä erityisesti sosialistiset vasemmistopuolueet, joiden lisäksi kasvavaa viehtymystä yhteiskunnan vallan ylikorostamiseen on maassamme esiintynyt myös vasemmiston kanssa kiinteään yhteistyöhön sitoutuneissa lähinnä keskustaan lukeutuvissa puolueissa ja voimissa.

Vain SMP edustaa tämän päivän poliittisessa elämässä maailmankatsomusta ja ideologiaa, jossa ihminen ja luonto on tärkeämpi kuin raha ja yhteiskunta. SMP:n puolueohjelmassa todetaankin, että jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas, mikä samalla myös merkitsee todellista ihmisten inhimillistä keskinäistä tasa-arvoisuutta yhteiskunnallisesta asemasta ja koulutuksesta riippumatta.

Kaikki puutteet sosiaaliturvassa johtuvat maassamme siitä, että vallassaolijat ovat asettaneet rahan ja yhteiskunnan vallan kasvattamisen ihmisen inhimillisten tarpeiden edelle. Ihminen on alistettu kylmien ideologioiden palvelijaksi, mikä on johtanut myös luonnon ja ympäristömme tuhoutumiseen. Näin ei voi enää jatkua.

Jokainen ymmärtää, että mitään ei voi jakaa, ellei ole jaettavaa. Siksi oikeudenmukaisessakin yhteiskunnassa köyhyys ja puutteet poistuvat vasta silloin, kun kansantulo on riittävän suuri - kun on riittävästi hyödykkeitä ja palveluksia jaettavaksi. Suomi on kansamme ahkeran työn tuloksena jo tässä asemassa, kansantulomme ei aseta esteitä kunnolliselle toimeentulolle ja ihmisarvoiselle elämälle yhdenkään kansalaisemme kohdalla.

Vääryydet ja taloudelliset puutteet johtuvat siis valtapuolueiden kylmyydestä tarvitsevaa ihmistä kohtaan vaikka ne sanovatkin olevansa köyhän asialla. Näille puolueille on todellisuudessa suuren rahan etu ja yhteiskunnan rikastuttaminen tärkeämpi kuin tavallisen ihmisen hyvinvointi. Vain SMP ideologiansa mukaisesti katsoo, että kun tavallinen ihminen voi hyvin, niin tällöin voi koko kansakunta hyvin. Tämän näkemyksemme perustuu myös edistykselliseen talousnäkemykseen, että kansan riitävä ostokyky tuo rahan liikettä, kehitystä ja hyvinvointia. SMP ei hyväksy pulapolitiikkaa vallankaan vähäväkisen ihmisen kohdalla.

Maassamme tarvitaan kiireellisesti tekojen tasa-arvoisuutta eikä vain katteettomia vaalilupauksia ja kasvavia tuloeroja.

Lausutulta SMP:n ideologian perustalta puolueemme katsoo,

 • että ihmisarvoinen elämä ja todellinen vapaus voivat vallita vain todella kansanvaltaisessa maassa, jossa poliittinen valta ja taloudellinen valta eivät ole kasautuneet muutamien harvojen henkilöiden käsiin niin kuin on asianlaita kapitalistisissa ja sosialistisissa ideologioissa. Smp siis vastustaa puolue-diktatuuria ja suuren rahan sekä yhteiskuntamahdin ja sen virkakoneiston ylivaltaa. Laaja pienomistus ja pienyritteliäisyys on terveen kansanvallan paras turva,
 • että jokaisella kansalaisellamme on oikeus työpaikkaan, koulutukseen, kunnolliseen toimeentuloon, kotiin ja kunnolliseen eläkkeeseen sekä riittävään sosiaaliturvaan. On kansallinen kunnia-asia pitää huolta vanhuksista, vammaisista ja sairaista sekä sotiemme veteraaneista ja muista vaikeuksissa olevista kansakunnan yhteisellä työllä kerätyn varallisuuden avulla,
 • että kaikille kansalaisillemme on turvattava poikkeuksetta riittävä eläke, sairauskorvaus ja sairauspäiväraha,
 • että jokaisella tulee olla oikeus omaan kotiin, mistä syystä jatkuva asuntopula on ilmaus yhteiskunnallisesta sairaudesta ja vääryydestä
 • että ilmainen terveydenhoito on kiireellisesti turvattava jokaiselle kansalaisellemme, jolloin ennaltaehkäisevään avo- ja kotihoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota,
 • että lapset ovat kansakunnan suurinta varallisuutta, mistä syystä perheen hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Äidinpalkka on toteutettava ja lapsilisät kaksinkertaistettava. Kansakunta, jonka väkiluku alenee kulkee kohti turmiota,
 • että jokaiselle kansalaisellemme on turvattava riittävä vähimmäisansio ja asianmukainen oikeusturva
 • että invalideista ja rintamaveteraaneista sekä heidän perheistään on pidettävä erityistä huolta ja
 • että koko kansalle on toteutettava oikeudenmukainen työttömyysvakuutus sekä
 • että ihmisarvoinen sosiaaliturva on annettava jokaiselle tarvitsevalle kuitenkin väärinkäytökset, ylisuuret korvaukset ja eläkkeet sekä keinottelu näissä asioissa estäen. Työ on kansakunnan kunnia ja vain tuottavalla työllä luodaan uusia arvoja.

Lisäksi SMP luonnollisesti edellyttää, että veroriisto ei saa muodostua kansalaisille liian raskaaksi eikä työn ja yrittämisen halua ja mahdollisuutta tappavaksi, mistä syystä sosiaaliturvan toteuttamisessa on noudatettava taloudellisuutta ja todellisen tarpeen vaatimuksia. Kansakunnan rikkaus ei ole sen harvoissa huipuissa, vaan kansakunnan laajojen kerrosten hyvinvoinnissa.

Kansantulomme on niin suuri, että jokaiselle maassamme voidaan turvata kunnollinen elintaso. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella on oikeus riittävään ravintoon, vaatetukseen, asuntoon, terveydenhoitoon ja lääkintäpalveluksiin sekä muihin vastaaviin sosiaalisiin oikeuksiin. Sama koskee työttömyyttä sairautta, tapaturmaa, leskeyttä ja vanhuutta tai muuta toimeentulon menetystä, erityisesti äidit ja lapset mukaanlukien.

Vääryys on poistettava

Vaikka maamme on kansantuloltaan maailman eturivin maita, niin maassamme on suuri määrä ihmisiä jotka joutuvat elämään epäinhimmillisen heikoissa olosuhteissa kun taas osa väestöstä elää yltäkylläisyydessä.

Kansamme syvien rivien ansiot ovat liian alhaiset, kun taas valtio ja suuri raha rikastuvat jatkuvasti.

Maamme sosiaaliturvassa on jatkuvasti suuria aukkoja, eivätkä vallassaolijat ole halunneet niitä poistaa. Tästä eräänä häpeällisimpänä esimerkkinä ovat sotiemme veteraanien olosuhteet.

SMP:n ehdoton kanta on ollut koko puolueemme olemassaolon ajan, että sosiaaliturva on saatava aukottomaksi, jotta jokaiselle maassamme voidaan todella turvata kunnollinen toimeentulo. SMP:llä on ollut jatkuvasti eduskunnassa lakialoitteet ja esitykset sosiaaliturvan korjaamisesta olipa kysymys eläkkeistä, lapsilisistä, sairauspäivärahasta ja muista vastaavista sekä kaikkien sosiaaliturvan aukkojen paikkaamisesta kuten äidinpalkan aikaansaamisesta, väliinputoajien, viljelijöiden ja muiden omaa työtään tekevien loma-asiasta sekä muista vastaavista.

SMP:n korjausesitykset on kuitenkin muiden puolueiden toimesta joko hylätty, jätetty käsittelemättä tai vasta pitkän viivyttelyn jälkeen osittain hyväksytty. Tästä löytyy lukemattomia esimerkkejä eduskunnan pöytäkirjoista kuluneilta vuosilta.

Maassamme sosiaaliturvan kustannukset ovat suuret. Kuitenkin todella tarvitsevat saavat näistä suurista rahoista vain murto-osan. Tämä johtuu siitä, että maamme sosiaaliturvajärjestelmiä on kehitetty nurinpäin. Suurituloiset saavat sosiaaliturvasta suurimman osan. Näin kun sosiaaliturvajärjestelmän tulisi palvella maamme kohtuuttomien tuloerojen tasoittamista, niin sosiaaliturva vahvistaakin olemassa olevia ansioeroja. Tämä koskee niin huippueläkkeitä kuin sairauspäivärahan epäoikeudenmukaisuuksia kuin myös verotuksen sosiaalisten vähennysten tuloeroja kasvattavaa vaikutusta.

Aukoton ja oikeudenmukainen sosiaaliturva välttämätön

Maassamme kansan syvien rivien köyhdyttämiselle on saatava kiireellisesti sulku. Maassamme ajaudutaan hyvin nopeasti täydelliseen umpikujaan sosiaaliturvan kustannuksissa ellei vääryyksiä ja vinosuuntauksia oikaista. Vaikeuksissa olevat eivät voi odottaa enää kauempaa oikeuden tapahtumista.

Tästä syystä SMP katsoo välttämättömäksi ryhtyä kiireellisesti ainakin seuraaviin korjauksiin sosiaaliturvan aukkojen poistamiseksi, välttämättömien korjausten aikaansaamiseksi puutteisiin sekä vinosuuntausten oikaisemiseksi:

Oikeudenmukaiset eläkkeet

SMP ei kannata kansan ja eläkeläisten varojen rahastoimista valtion ja suurpääoman rikastuttamiseksi. Kerätyt suuret eläkerahastot on käytettävä tarvitsevien hyväksi kunnollisina eläkkeinä. Oikeudenmukaisen eläketurvan toteuttamiseksi katsoo SMP, että

 • vähimmäiseläkkeen on oltava vähimmäispalkkaa vastaavan,
 • enimmäiseläkkeen tulee olla enintään kolme kertaa vähimmäispalkan suuruinen. Suureläkkeet on leikattava enimmäiseläkkeen tasolle ja niiden nouseminen sen yli on estettävä,
 • eläkkeen tulee olla vähintään 2/3 tehokkaan työn ansiosta,
 • eläkkeet on sidottava oikeudenmukaisella tavalla elinkustannus- ja palkkaindekseihin,
 • eläkejärjestelmät on yhdistettävä yhdeksi aukottomaksi eläketurvaksi Kaikki eläkkeet ansioeläkkeitä sekä yrittäjäeläkkeitä ja viljelijäeläkkeitä myöten on korotettava samalle tasolle. Suurituloiset ja virkamiehet eivät saa olla etuoikeutetussa asemassa. Jokaisen vanhuus on yhtä, arvokas,
 • rintamaveteraaneille on vihdoin annettava kunnolliset eläkkeet, jolloin veteraanieläke ei ole mikään sosiaalihätäapu. Invalidia ei saa unohtaa,
 • yleinen eläkeikäraja on alennettava 60 vuoteen sekä rintamaveteraaneille ja raskaissa ammateissa 55 vuoteen ynnä naisille ja eräissä erityisammateissa vapaaehtoinen kunnollisen eläkkeen ikäraja 50 vuoteen ja
 • osaeläkejärjestelmää on korjattava ja ulotettava se koskemaan riittävänä kaikkia heikentyneen terveyden tai muun vastaavan syyn vuoksi työkykyään menettäneitä, sekä
 • pienten ansioiden ja vähäisen esimerkiksi asumisen kannalta välttämättömän varallisuuden alentava vaikutus eläkkeisiin on poistettava aina aviopuolison tuloa ja varallisuutta myöten.

Sairauspäiväraha saman suuruiseksi jokaiselle

Sairausvakuutuksen virkavaltaisuus ja kankea byrokratia on poistettava, jolloin kustannusten säästön kautta - kun valtio vastaa sille kuuluvasta osuudesta - voidaan jokaiselle maksaa saman suuruinen vähintään 50 markan suuruinen sairauspäiväraha jokaiselta sairauspäivältä. Tulosidonnaisuus sairauspäivärahasta on poistettava. Päivärahan suuruus on sidottava oikeudenmukaisella tavalla elinkustannus- ja palkkaindekseihin. Lapsiperheiden huoltajille on maksettava lapsiluvun mukaan korotettua sairauspäivärahaa.

Sairauden hoidon kannalta tarpeellisten lääkkeiden tulee olla jokaiselle kansalaiselle ilmaisia.

Terveydenhuoltopalveluja sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa hoitopaikoissa on kehitettävä niin, että jonot hoitoon poistuvat. Jonotus terveydenhoitopalvelujen saamiseksi on ihmisarvoa alentavaa ja vaikeuttaa järkevää hoitoa. Se osoittaa, että asioita on hoidettu huonosti.

Kansanterveydestä huolehdittava

Maassamme on säädetty kansanterveyslaki, joka kuitenkin jäi erittäin puutteelliseksi sekä on käytännön toteutuksessaan epäonnistunut. Jotta kansanterveydestä todella voidaan asianmukaisesti huolehtia, katsoo SMP, että

 • ilmainen terveydenhoito on toteutettava välittömästi,
 • lääkäreitä on koulutettava riittävästi ja lääkäripula erityisesti syrjäseuduilta poistettava, jonka lisäksi lääkärit on vapautettava tarpeettomasta byrokraattisesta paperisodasta hoitotehtäviä suorittamaan,
 • terveyskeskus on saatava jokaiseen kuntaan ja suurempaan keskukseen,
 • päähuomio on kiinnitettävä ennaltaehkäisevään hoitoon sairaala-monumenttien rakentamisen sijasta, ja
 • on toteutettava jokaiselle kansalaiselle ilmainen vuosittainen terveystarkastus.

[KUVA]

[kuvateksti] "Sairaalamaksuja ei saa korottaa, vaan ne on päinvastoin saatava poistetuiksi."

Työtapaturmat estettävä ja työsuojelua kehitettävä

Ihminen on arvokkaampi kuin tuotanto. Tämä merkitsee, että mitkään uhraukset eivät ole liian suuria terveyden suojelemiseksi ja tapaturmien estämiseksi. Tästä syystä työturvallisuuteen on kiinnitettävä äärimmäisen suurta huomiota. Tästä syystä SMP katsoo, että

 • kunnollinen ja tarpeeton byrokratiaa välttävä työsuojelu on ulotettava koskemaan jokaista työntekijää yhteiskunnassamme,
 • työpaikkaterveydenhuoltoa on kehitettävä käyttäen hyväksi myös olemassa olevaa terveydenhuollon palvelua,
 • työsuojelua ei saa käyttää sisä- ja puoluepolitiikan keppihevosena työntekijöiden tarpeet unohtaen,
 • tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty työsuojelu ja työpaikkaterveydenhuolto ovat myös taloudellisesti sekä yhteiskunnalle että yrittäjälle edullisia, sekä
 • maatalousyrittäjien ja omaa työtä tekevien sekä pienyrittäjien itsensä työsuojelu ja terveydenhuolto on järjestettävä mielekkäällä ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Liikenneturmille sulku

Valtion rikastuttamiseksi moottoriajoneuvot ovat kohtuuttoman erikoisverotuksen kohteena. Tämä koskee myös ajoneuvojen turvallisuuden kehittämistä. Tästä syystä liikenneturmien estämiseksi kaikilta moottoriajoneuvojen turvallisuusvarusteilta on poistettava verot. Samoin on tehtävä kaikki mahdollinen liikenneturmien välttämiseksi tiestön kehittämisellä sekä kuljettajien koulutuksella.

Rintamaveteraaneille lopulta oikeutta

Rintamaveteraanit ansaisevat kaiken yhteiskuntamme huolenpidon. Kunnollisten eläkkeiden lisäksi on kiireellisesti järjestettävä rintamaveteraaneille täysin ilmainen terveydenhoito ja kunnolliset asunnot sekä asianmukaiset mahdollisuudet elämänsä ehtoon vapaa-ajan viettämiseen.

Epäoikeudenmukaiset verovähennykset uusittava

Nykyisen verolainsäädännön sisältämistä vaatimattomista sosiaalisista vähennyksistä hyötyvät pääasiassa suurituloiset. Tämän vuoksi verotusjärjestelmäämme on korjattava siten, että jokaiselle turvataan mahdollisuus erityiseen verosta tehtävään sosiaaliseen perusvähennykseen, jonka lisäksi luodaan riittävä sosiaalisten erikoisvähennysten järjestelmä. Kaikki markkamääräiset vähennykset verotuksessa tulee sitoa oikeudenmukaisella tavalla indeksiin. Verotuksen ehdottomana tavoitteena tulee olla, että jokainen maksaa veroa todellisen maksukykynsä mukaan. Tämä on myös kansanvaltaisen yhteiskunnan ehdoton etu.

[KUVA]

[kuvateksti]"Kunta ei saa verottaa tulosta, joka on välttämätön toimeentulon turvaamiseksi."

Lapsiperheiden tuki järjestettävä

SMP katsoo, että yhteiskunnan tulee tarjota mahdollisuus jokaiselle äidille jäädä niin halutessaan hoitamaan lapsiaan kotiin ilman, että siitä aiheutuu perheelle taloudellista umpikujaa. Äitiyspäivärahan, äidinpalkan ja lapsilisien avulla tulee perheen toimeentulon säilymiminen turvata aina lasten koulutuksen päättymiseen saakka. Tämän päämäärän saavuttamiseksi SMP katsoo, että

 • äitiyspäivärahaa tulee maksaa lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden ajan ja sen tulee olla saman suuruinen jokaiselle, vähintään 50 markkaa päivässä. Äitiyspäivärahan tulosidonnaisuus on poistettava ja se on sidottava oikeudenmukaisella tavalla indeksiin,
 • kunnollinen äidinpalkkajärjestelmä on kiireellisesti toteutettava ainakin alle kouluikäisiä lapsiaan kotona hoitavien äitien osalta. Äidinpalkan tulisi olla vähintään 1 000 markkaa kuukaudessa vuoden 1979 kustannustason mukaan. Äidinpalkka olisi samalla korvaus kotona 2-7-vuotiaita lapsiaan hoitavalle äidille yhteiskunnan lasten päivähoitoon käyttämistä varoista,
 • omaa työtään tekeville perheenäideille on järjestettävä vuosittain virkistysloma tehokkaan kotisisar-, lomaemäntä- ja kotiavustajajärjestelmän avulla,
 • kohtuuhintaisia ja kunnollisia lasten päivähoitopaikkoja on järjestettävä riittävästi niiden perheiden lapsille, joiden molemmat vanhemmat käyvät ansiotyössä. Kohtuulliset lastenhoitokustannukset on saatava verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Myös vuorotyössä käyvien lapset on muistettava,
 • lapsilisät on välittömästi kaksinkertaistettava ja niiden tulee vastata perheen toimeentulon säilymisestä erityisesti lasten koulunkäynnin aikana,
 • lapsiperheiden tukimuodoilla tapahtuva keinottelu estetään eikä niitä tarpeettomasti käytetä rikkaiden ja suurituloisten hyväksi, ja
 • nopeasti poistetaan eri tukimuotojen hakemisessa ja maksamisessa esiintyvä tarpeeton byrokratia ja tarpeessa olevien ylenkatseellinen kohtelu.

SMP on sitä mieltä, että äitiyspäivärahan, äidinpalkan ja lapsilisän sopivalla ja järkevällä yhteensovittamisella voidaan lapsiperheiden toimeentulo turvata rasittamatta kansaamme kuitenkaan liiaksi veroilla ja maksuilla. Jo nykyiset tulokertymät riittävät näihin uudistuksiin, kun tarpeetonta tuhlailua vältetään ja varat käytetään tehokkaasti. Tämä on myös ainoa keino vaarallisen alhaiseksi painuneen syntyvyyden nopeasti lisäämiseksi maassamme.

Riittävä asumistuki

Jokainen tarvitsee kunnollisen asunnon. Tästä syystä on erityisesti pienituloisille ja vähävaraisille maksettava riittävää asumistukea. Asunnon kustannukset eivät saa ylittää 20% kuukausiansiosta. Asumistukea on maksettava yhtäläisin perustein myös omassa asunnossaan asuvalle.

Perhe-eläkkeet korjattava

Perhe-eläkelain puutteet on pikaisesti korjattava. Kaikki lesket on saatava eläkkeen piiriin.

Perhe-eläkelakiin on tehtävä korjaus, jolla ennen 1.1.1970 leskeksi jääneet lapsettomat lesket saatetaan perhe-eläkelain piiriin.

Kansaneläkejärjestelmään sisältyviä tulo- ja omaisuussidonnaisuuksia on muutettava niin, että kohtuullinen sivuansio tai esimerkisi asumisen kannalta välttämätön asunto-omaisuus eivät vaikuta eläkkeeseen pienentävästi. Puolison tulon ja omaisuuden vaikutus eläkkeisiin on poistettava. Työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön puolison verovähennysoikeutta on voimakkaasti korotettava.

Orpojen ja puoliorpojen perhe-eläke on korotettava oikeudenmukaisella tavalla vähintään kaksinkertaiseksi.

Huoltoavun puutteet poistettava

Puutteellinen huoltoapulaki on perusteellisesti uusittava. Avohuoltona annetut avustukset on annettava todellisten tarpeiden mukaisina eivätkä ne saa olla riippuvaisia kunnan heikosta taloudellisesta asemasta tai avustuksia käsittelevien elinten mielivallasta. Avustusten takaisinperimiseen ei saa ryhtyä heti, jolloin avustusten kohteina oleville aiheutetaan kohtuuttomia vaikeuksia. Valtion on korvattava kunnille huoltoapulain toimeenpanosta aiheutuvat, keskimääräistä suuremmat kustannukset. Kunnat on vapautettava kansaneläkkeen maksuosuuksista.

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten elämä, asema ja oikeudet on turvattava. Elatusavun ennakko on korotettava saman suuruiseksi kuin elatusapu. Ennakot on maksettava valtion varoista ja perittävä kohtuullisella ja oikeudenmukaisella tavalla jälkikäteen asianomaiselta. Yksikään lapsi ei saa jäädä vaille kunnollista elatusapua tai elatusavun ennakkoa. Kohtuuttomuudet elatusavun määräämisessä ja perimisessä myös toisen osapuolen osalta on poistettava.

Koko kansaa koskeva työttömyysvakuutus aikaansaatava

On viipymättä säädettävä yksityiskohtaiset lait työnsaannin turvaamisesta ja koko kansaa koskeva työttömyysvakuutuslaki, jossa myös invalidit huomioidaan tasaveroisina muiden kanssa. Ensisijaisesti on työttömyyseläkkeeseen oikeuttava ikäraja alennettava 50 vuoteen ja lapsikorotukset maksettava markkamääräisinä SMP:n esitysten mukaisesti.

Vähimmäistoimeentulo turvattava jokaiselle

Vähimmäispalkkatavoite on ulotettava koskemaan myös pienviljelijöitä ja heidän perheenjäseniään, rintamaveteraaneja, sotavammaisia, siviili-invalideja, perheenäitejä ja kotiapulaisia jne, jotka on jätetty kokonaan vähimmäistoimeentulotavoitteen ulkopuolelle.

Turvattu vanhuus

Vanhusten asuntojen rakentamiseen on ohjattava moninkertaisesti enemmän valtion varoja kuin tähän asti. Vanhusten on saatava asumistukea myös omistusasunnoissa asumiseen eikä vanhuksia saa erottaa yhteiskunnasta.

Vanhusten hoidossa julkisissa vanhain- ja kunnalliskodeissa vallitseva tasoero on poistettava ja taattava näissä vanhuksille kunnollinen ja riittävä elatus ja hoito sekä inhimillinen kohtelu. Vanhusten on saatava vapaasti tehdä heille sopivaa ja heitä kiinnostavaa työtä mielenterveydekseen. Heidän viihtyvyytensä ja harrastustoimintansa hyväksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Eläkkeiden ja erilaisen tuen hakemisessa tarpeellista neuvontaa ja ohjausta on huomattavasti tehostettava.

Vammaisista huolehdittava

Sotavammaisten ja siviili-invalidien asemaa on huomattavasti parannettava. Heidän kuntouttamistaan, ammatti- ja uudelleenkouluttamistaan on ratkaisevasti tehostettava. Sotavammaisten elin-, täydennys- ja lisäkorot on korotettava 30 prosentilla.

Vajaakykyisille nuorille on turvattava yhteiskunnan varoilla viihtyisä asuinympäristö - ei eristettyinä vanhainkoteihin - sekä heidän fyysistä ja henkistä kehitystään vastaava ammattikoulutus, jotta he voisivat sijoittua yhteiskunnassa sekä vapaille työmarkkinoille että suojatyöpaikkoihin.

Kehitysvammaisten lasten hoito ja kouluttaminen on saatettava lakisääteisesti sivistysvaltion arvoa vastaavalle tasolle.

Sokeille ja kuuroille on järjestettävä koulutuksen ja työn puolesta tasavertaiset olosuhteet kaikkien kansalaistemme kanssa.

Invalidilainsäädäntö uudistettava

Invalidihuoltolain kokonaisuudistus on kiireellisesti toteutettava ja samalla saatettava muukin invalideja koskeva lainsäädäntö nykyajan tasalle. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että yhteiskunta hoitaa ja kustantaa kaikki invalidien tarvitsemat erityispalvelut ja hoidon sekä apuvälineet.

Invalidirahalain mukaisia korvauksia on muutettava niin, että kaikki osatyökykyiset voivat saada niitä sairauden tai vamman laadusta riippumatta. Samalla on korvausten määriä huomattavasti ja oikeudenmukaisesti korotettava.

Vapautus tv-lupamaksuista

Sotavammaiset, siviili-invalidit, kansan- ja työkyvyttömyyseläkettä saavat ja sosialihuollon varassa elävät on vapautettava tv:n lupamaksuista.

Sairauden ennaltaehkäisyä tehostettava

Lääkärin-, sairaala- ja kuntouttamishoito on saatava heti erityisesti vähävaraisten, pienituloisten sekä kansan- ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kansalaistemme osalta ilmaiseksi. Samoin on kaikki lääkkeet heille kustannettava valtion varoista. Edellä oleva on ulotettava koskemaan myös pysyvän sairauden tai vamman aiheuttamia lääkekustannuksia.

Mielisairaanhoidon tasoa on huomattavasti parannettava. Hoito on tehtävä inhimilliseksi. Mielenterveyteen kohdistuvien sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kuntien rasituksia sairaalalaitoksesta on helpotettava

Erityisesti köyhille kunnille usein lähes ylivoimaiseksi muodostuva velvollisuus sairaalalaitoksen rahoittamiseen on poistettava. Sairaalalaitoksen hallinto on järjestettävä tehokkaalla ja oikeudenmukaisella tavalla.

Sairaalalaitoksen rationalisoiminen on toteutettava maakuntaitsehallinnon puitteissa siten, että päästään huomattaviin vähennyksiin hallinto- ja palkkausmenoissa ja vältetään tyhjäkäynnit.

Asevelvollisten ja heidän läheistensä toimeentulo turvattava

Asevelvollisten kotiuttamisraha on kaksinkertaistettava nykyisestään ja siihen oikeutetuiksi on saatava kaikki varusmiehet. Asevelvollisten päiväraha on myös kaksinkertaistettava ja heille annettava vapaat matkat lomamatkoillaan rajoituksetta kotimaassa niin valtion kuin yksityistenkin liikennöitsijöiden omistamissa julkisissa liikennevälineissä.

Sotilasavustus on korotettava niin, että avun tarpeessa olevat tulevat kohtuullisesti toimeen. Byrokraattisuus ja kitsastelu eivät saa näissä asioissa tulla kysymykseen.

Väkivaltayhteiskunta estettävä

Yhteiskunnassamme esiintyy aina vain laajenevasti ruumiillista ja muuta väkivaltaa. Turvattomuus ja pelko leviävät kansalaisten keskuudessa. Lainalaisen yhteiskunnan perusteet ovat murtumassa. SMP ei hyväksy kunnollisten kansalaisten, vanhusten, lasten ja äitien turvattomuutta ja sortoa.

Tehokkaat toimenpiteet ovat näissä asioissa kiirelliset ja välttämättömät.

Sosiaaliturvan rahoitus

Sosiaaliturvakustannukset vievät suuren osan kansantulostamme. Tästä syystä on välttämätöntä, että sosiaaliturvan rahoitus järjestetään oikeudenmukaisesti eri maksajien kesken ja toisaalta, että sosiaaliturvan kustannuksia ei tarpeettomasti ja keinotekoisesti paisuteta sekä että sosiaaliturvasta hyötyvät todella ne, jotka tarvitsevat apua. Sosiaaliturvajärjestelmä ei saa muodostua yhteiskunnan ohjaamaksi tulonsiirroksi suurituloisille ja hyväpalkkaisten tarpeettomien virkapaikkojen perustamiselle. Sosiaaliturvan kustannukset maksavat työntekijät, työnantajat sekä yhteiskunta. Erityisesti on järjestelmää muutettava niin, että työvaltaiset pienet yritykset eivät joudu kohtuuttoman sosiaaliturvakustannuspaineen alaiseksi, koska tästä kärsivät maamme työntarvitsijat. Työntekijän sosiaaliturvan kustannuksista on nykyistä suuremmassa määrin vastattava pitkälle automatisoituneen pääomavaltaisen suurteollisuuden. SMP katsoo, että tulevaisuudessa sosiaaliturvan rahoituksessa nykyistä suurempi osuus on tultava yhteiskunnan rahoituksen kautta. Työntekijät ja pienet yritykset eivät enää kestä sosiaaliturvakustannusten lisäämistä.

Rahoitus ei voi kuitenkaan olla esteenä sosiaaliturvan aukkojen poistamiselle ja tarvitsevien tehokkaammalle auttamiselle, koska varoja on kerätyissä rahastoissa riittävästi, mutta niiden luovuttamien huomattavalta osalta suurituloisten hyväksi on väärin.

Oikeusturvaa kehitettävä

Jokaisen kansalaisen sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluu myös se, että jokainen voi saada oikeusapua. Tästä syystä on välttämätöntä kehittää koko maassa kunnallista oikeusaputoimintaa niin, että jokainen pienituloinen ja vähävarainen voi saada joko maksuttomasti tai pientä korvausta vastaan oikeusapua.

Nuorille pareille tulevaisuus

Perhe on yhteiskuntamme ydin. Tästä syystä SMP katsoo, että yhteiskunnan on erityisesti tuettava nuorten parien tulevaisuutta. Jokaisella nuorella parilla tulee olla mahdollisuus saada valtion varoista tai valtion korkotuella kodinperustamislainaa, työtä ja kunnollinen asunto.

Huumeiden turmellus estettävä

Kansamme tulevaisuutta vaarantavat suuresti huumausaineet ja niiden avulla tapahtuva saalistus. SMP katsoo, että on tehtävä kaikki mahdollinen huumeiden käytön rajoittamiseksi sekä huumeiden vakavien seurausten lieventämiseksi.

Puhtaat elintarvikkeet välttämättömiä

Maassamme on turvattava puhtaiden elintarvikkeiden riittävä tuotanto. Koko kansan edun mukainen elintarvikevalvonta on järjestettävä.

Riittävä lepo ja vapaa-aika

Jokaisella on oikeus riittävään lepoon ja virkistävään vapaa-aikaan. Tästä syystä SMP katsoo, että yhteiskunnan on moninkertaistettava varat ja ponnistelut kansan laajojen kerrosten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien luomiseksi.

Luontoa ei saa tuhota

Terveelle ihmisarvoiselle elämälle puhdas saastumaton luonto on perusedellytys. Luonnon saastuttaminen on kertakaikkiaan estettävä.

Sosiaaliturva voidaan parantaa

Kaikkien sosiaaliturvassamme ja -huollossamme ilmenevien puutteiden poistamiseen on viipymättä ryhdyttävä. Meillä on varaa kaikinpuoliseen sosiaalihuoltomme tason huomattavaan nostamiseen, kunhan lopetetaan tuhlailut valtion taloudessa, yksinkertaistetaan järkevällä tavalla koko sosiaaliturvajärjestelmämme ja lopetetaan tarpeettomat virat.

SMP ei yhdy vaikutusvaltaisilta tahoilta esitettyihin käsityksiin, että maamme sosiaaliturva on muka riittävä ja että tarvitsevien tukemisessa on tingittävä parempiosaisten hyväksi.

SMP kutsuu koko kansaamme työhön vaikeuksissa olevien hyväksi.

[KUVA]

[kuvateksti] "Jokaisella meistä on oikeus puhtaaseen luontoon sekä kunnolliseen ja rauhalliseen ympäristöön.