Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/773

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n ulkopoliittinen erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n ulkopoliittinen erityisohjelma
  • Vuosi: 1973
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN ULKOPOLIITTINEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Mikkelin puoluekokouksessa 5/8 1973

Rehellinen ulkopolitiikka voittaa
rauha ja luottamus päämäärämme

SMP:n Mikkelin puoluekokous 4.-5.8.1973 on kansainvälisistä kysymyksistä hyväksynyt puolueelle seuraavan sisältöisen ulkopoliittisen erityisohjelman:

Rauhanomainen yhteistyö perustana

SMP tukee yli ideologisten ja rodullisten rajojen tapahtuvaa rauhanomaista kansainvälistä yhteistyötä ja sen kehittämistä kaikilla aloilla. Tätä ulkopoliittista perusohjetta SMP on noudattanut johdonmukaisesti koko olemassaolonsa ajan.

SMP ja YK

SMP katsoo, että Suomen on Yhdistyneissä Kansakunnissa harjoitettava aktiivista puolueettomuuspolitiikkaa ja että Suomella YK:ssa on hyvät mahdollisuudet myötävaikuttaa kansojen välisen rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.

SMP katsoo, että YK:n tärkeimpinä työkenttinä lähitulevaisuudessa ovat taistelu sotaa, asevarustelua, nälkää, saastumista ja tietämättömyyttä sekä luku- ja kirjoitustaidottomuutta vastaan.

SMP katsoo, että olisi vakavasti harkittava toimenpiteitä YK:n vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Lisäksi olisi perusteellisesti tutkittava mitä mahdollisuuksia YK:lla olisi vaikuttaa maapallolla vallitsevien hyvinvointierojen tasoittamiseen.

SMP kannattaa kehitysmaiden tukemista ja niissä esiintyvän nälän ja puutteen poistamista, mutta se katsoo, että tämä ei saa tapahtua oman maan hätääkärsivien kustannuksella. SMP:n mielestä kehitysyhteistyössä olisi erittäin tarkkaan tutkittava, mihin kehitysapua suunnataan, missä muodossa sitä annetaan ja miten sen käyttöä pystytään tehokkaasti valvomaan. SMP katsoo, että kehitysmaita autettaessa tärkeä huomio on, kiinnitettävä apua saavien maiden kansantulon oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

SMP kannattaa eurooppalaista taloudellista ja muuta yhteistyötä ja toteaa tyydytyksellä, että kehitystä haittaava jännitys Euroopasta on hyvää vauhtia poistumassa ja Suomen kansainvälinen asema itsenäisenä valtiona on täysin turvattu. Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain johtomiesten äskettäin solmima sopimus poisti Euroopasta väkivaltaisen sodan vaaran ja vähensi ratkaisevasti atomisodan vaaraa koko maapallolta. Euroopan turvakokous sinetöi sen tosiasian, että Euroopassa mikään maa ei tule väkivaltaisesti puuttumaan toisen maan sisäisiin asioihin. Lähinnä Skdl:n ja keskustapuolueen oman valtansa pönkittämiseksi käyttämät ala-arvoiset ulkopoliittiset pelotteluaseet ovat täydellisesti menettäneet merkityksensä.

SMP ja Neuvostoliitto

SMP kannattaa hyvien ja luottamuksellisten suhteiden ylläpitämistä ja kehittämistä kaikkiin maihin ja erityisesti suureen itäiseen naapuriimme. Neuvostoliittoon. Puolueemme haluaa presidentti Paasikiven viitoittaman rauhan ja ystävyyden ulkopolitiikan koko kansaamme yhdistäväksi asiaksi ja vastustaa ulkopolitiikan käyttämistä sisäpoliittisena aseena.

SMP katsoo, että ideologisen kilpailun tulee itsenäisessä ja kansanvaltaisessa maassa olla vapaa. Tämä vastaa myös kansainvälisiä sopimuksiamme ja Neuvostoliiton johtajat ovatkin koko sodanjälkeisen ajan vahvistaneet ideologisen kilpailun vapautemme. Neuvostoliitto ei ole missään vaiheessa rikkonut näitä periaatteita. SMP luottaa näissä asioissa Neuvostoliittoon ja katsoo, että erilaiset yhteiskuntajärjestelmämme ja ideologinen kilpailu eivät ole eivätkä saa olla esteenä hyvien ja luottamuksellisten naapuruussuhteidemme ylläpitämiselle sekä edelleen kehittämiselle ja lujittamiselle.

SMP ja ulkomaankauppa

SMP kannattaa kansamme edun mukaista tehostettua ja tasapainoista ulkomaankauppaa niin idän kuin lännen kanssa. Kansaamme ei kuitenkaan saa alistaa taloudelliseen riippuvaisuussuhteeseen ulkopuolisista voimista, vaan meidän on säilytettävä taloudellinen liikkumavapautemme ja itsenäisyytemme. SMP painottaa erityisesti sitä, että ulkomaankaupan järjestelyjen yhteydessä ei saa tuhota tai saattaa vaikeuksiin keskisuurta ja pientä yrittäjätoimintaa eikä maatalouttamme.

SMP paheksuu sitä, että hallitus ja presidentti ovat huonoksi politikoimansa EEC-vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisen viivyttämisellään vahingoittaneet ulkomaankauppaamme ja kansamme toimeentuloa sekä käyttäneet tätä asiantilaa kiristyskeinona kuri-Suomeen tähtäävien pakkolakien aikaansaamiseksi. SMP ei hyväksy kuri-Suomen rakentamista, vaan vaatii talouspolitiikkamme virheiden korjaamista ja perusteellista suunnanmuutosta.

SMP toteaa tyydytyksellä SEV-sopimuksen aikaansaamisen, joka tärkeältä osalta edistää yleiseurooppalaista yhteistyötä Suomen ja koko maanosamme parhaaksi, mutta pahoittelee sitä, että eduskunta ei ole velvoittanut hallitusta tehokkaasti huolehtimaan, että maamme idänkauppa terveillä kaupallisilla perusteilla kasvaa ja edistyy koko kansamme etujen mukaisesti. SMP toteaa, että SEV-sopimuksen tehtävä ei ole sosialistisen Suomen rakentaminen, vaan Suomen ja Neuvostoliiton kansojen talousetujen edistäminen sekä rauhan vahvistaminen ja yhteistyön parantaminen Euroopassa.

SMP kannattaa kansainvälisen kaupan esteiden poistamista ja vastustaa suljettuja sotilas- ja talousliittoja. SMP katsoo, että tappiollinen kauppamme Länsi-Saksan kanssa on tasapainoitettava ja että Neuvostoliiton kauppamme suhteellinen pienentyminen on korjattava. SMP katsoo, että kauppataseemme vajauksen kiihtyvä kasvu johtuu kansamme edun vastaisesti hoidetusta talous- ja kauppapolitiikasta ja vaatii kauppataseemme tasapainottamista sekä kansan köyhdyttämisen lopettamista.

Ulkopolitiikka ja Suomen kansa

SMP:n käsityksen mukaan hyvän ja onnistuneen ulkopolitiikan tulee perustua koko kansamme vapaaseen tahtoon ja vakaumukseen. Tämä edellyttää ulkopoliittisten asioiden jatkuvaa selostamista eduskunnalle ja Suomen kansalle. Emme hyväksy ulkopoliittista salailua emmekä pelottelua.

Pitämällä kiinni kansanvaltaisesta järjestelmästämme, noudattamalla laillista järjestystä ja korjaamalla yhteiskunnallisia epäkohtiamme sekä ylläpitämällä ja edelleen kehittämällä luottamuksellisia ja hyviä suhteita muiden maiden ja varsinkin Neuvostoliiton ja Ruotsin kanssa, voimme luottavaisin mielin katsoa tulevaisuuteen. Mikään valtio maailmassa ei uhkaa Suomea.