Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/774

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n veropoliittinen erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n veropoliittinen erityisohjelma
 • Vuosi: 1973
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN VEROPOLIITTINEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu puolue-edustajiston kokouksessa 15/9 1973

VERORIISTOLLE SULKU

Kun tarkastelee maassamme vallitsevaa uuvuttavaa kansalaisten ryöstöverotuksen sekä valtion ja monopolipääoman kiihtyvän rikastuttamisen umpikujan tilannetta, on tällöin todettava,

 • että kun sotien jälkeen kansalaisilta vaadittiin yhteisiä uhrauksia ja ponnisteluja sotakorvauksista ja jälleenrakennustyöstä selviämiseksi, niin kansalaisille luvattiin myöhemmin helpottaa verotaakkaa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan päinvastoin kansan verokuormaa on jatkuvasti lisätty,
 • että valtion tuloveron tulon mukaan kohoavan verorasituksen taulukon markkamäärät (progressiotaulukot) lyötiin kiinni vuoden 1963 hintatason perusteella ja vielä kiristettiin vuonna 1967. Nämä taulukot ovat pysyneet muuttumattomina vaikka hintataso on noussut kymmenessä vuodessa yli 80 prosenttia. Tämä on merkinnyt sitä, että aina vain laajempien kansalaispiirien jouduttua valtion verotuksen piiriin pienituloisten valtion verot ovat nousseet tänä aikana yli 100 prosentilla kun taas suurituloisilla nousu on ollut alle 40 prosenttia.
 • että suuryhtiöiden verotusta lievennettiin vuonna 1968 huomattavasti laajentamalla niiden verovapaita poisto-oikeuksia sekä poistamalla niiltä kokonaan omaisuusvero. Samoin suuryhtiöillä on ollut muita suuria veroetuisuuksia aina edustus- ja alkoholikulujen vähennysoikeutta myöten,
 • että virheellisesti toteutetulla maatalouden verotuksen uudistuksella kiristettiin pien- ja perheviljelmien verotusta niin, että suuri määrä pien- ja perheviljelmiä on joutunut lopettamaan toimintansa eikä näitä vääryyksiä ole riittävästi myöhemminkään korjattu, sekä että tämän seurauksena maaseutu ja kehitysalueet ovat laajalti autioituneet. Samalla on edistetty konekeinottelua,
 • että mielivaltaista harkintaverotusta on laajasti sovellettu Pienyritteliäisyyden tuhoksi, jolloin erityisesti K-linjan valtakaudella on tapahtunut kymmeniä tuhansia konkursseja ja yrityskuolemia,
 • että liikevaihtoveron prosenttia on korotettu ja arvonlisäveroa suunniteltu sekä pantu elintarvikkeet ja muut välttämättömyystavarat liikevaihtoverolle. Samalla on vähittäiskaupasta tehty valtion verokarhu maksamatta edes asianmukaista korvausta,
 • että kunnallisveroäyrit kaikkialla maassa ovat jatkuvasti nousseet kohtuuttomasti erityisesti kehitys- ja sivualueilla saattaen veronmaksajat entistä tukalampaan asemaan,
 • että moottoriajoneuvojen ja kuljetustoimenalan sekä maansiirtokoneiden ryöstöverotusta on jatkuvasti kiristetty,
 • että kymmenen vuoden kuluessa palkansaajien osuus valtion tulo- ja omaisuusverosta on kasvanut 53 prosentista 86 prosenttiin kun taas suuryhtiöiden osuus on pudonnut 47 prosentista 14 prosenttiin ja
 • että tänä aikana on hintatason nousun ja progressiotaulukkojen muuttumattomana pysymisen takia suuri osa pienituloisista ja koko kansasta joutunut veroryöstön kohteeksi vaikka alunperin verotuksen tarkoitettiin perustuvan todelliseen veronmaksukykyyn. Tällöin pienituloiset olivat valtion verosta vapaat. Kymmenen vuoden aikana valtion tuloveron piiriin on joutunut yli 1 200 000 uutta veronmaksajaa, joista nimenomaan suurin osa on pienituloisia. Tämä merkitsee, että kun 1963 maksoi valtion veroa noin 600 000 kansalaista niin tällä hetkellä maksaa valtion veroa kolminkertainen määrä kansalaisia eli 1 800 000 henkilöä. Kuitenkaan ei kansan reaaliansio ole samana aikana juuri kohonnut.

Kaikki tämä on tapahtunut K-linjan valtion ja suuren rahan rikastuttamisen kaudella. Nykyisellään valtion verotulot kasvavat 30-50 % vuosittain ja valtio rikastuu vähintään 2000 milj. mk vuodessa. Tämä merkitsee sitä, että 20 vuodessa jo pelkästään veroryöstön kautta valtio tulee omistamaan tosiasiallisesti kaiken tässä maassa, jolloin on siirrytty automaattisesti valtio-monopoliin olipa se sitten sosialistinen tai kapitalistinen yhteiskunta.

SMP on koko olemassaolonsa ajan esittänyt eduskunnassa tarvittavia ja välttämättömiä korjauksia verotukseen, mutta aina SMP:n esitykset on muiden puolueiden toimesta pilkaten pantu matalaksi.

Maamme yksityinen omistusoikeus ja yrittämisen mahdollisuus ajautuvat täydelliseen umpikujaan ellei veroriistolle saada nopeasti sulkua. Veroriiston pysäyttämiseksi SMP esittää tässä veropoliittisessa erityisohjelmassa rakentavan linjansa kansan verorasituksen alentamiseksi ja oikeudenmukaiseen verotukseen pääsemiseksi.

VÄÄRYYTTÄ EI OLE KORJATTU

Hallitusten ja kaikkien puolueiden taholta on ennen vaaleja jatkuvasti luvattu korjauksia verotukseen. Lupaukset on kuitenkin aina petetty. Päinvastoin on jopa tilapäisiksi tarkoitetuista uusista veroista tehty pysyviä kansan riiston välikappaleita.

SMP on eduskunnassa jatkuvasti vuosittain verolakien käsittelyn yhteydessä tehnyt esitykset välttämättömistä korjauksista kuten valtion tuloveron taulukkojen verotettavan tulon alarajojen korottamisesta, pienituloisten peruspoistosta ja siitä, että vähimmäistulosta ei saa ottaa mitään veroa samoin kuin liikevaihtoveron poistamisesta välttämättömyystarvikkeilta, ruokakustannusten vähennysoikeudesta verotettavaa tuloa määrättäessä, oman asunnon järjettömän verottamisen lopettamisesta, ja vuokra-asunnon vuokran verotuksessa vähentämisen oikeudesta, todellisten matkakustannusten kokonaan vähennysoikeudesta ja katon säätämisestä kunnallisveroäyrille sekä mielivaltaisen harkintaveron poistamisesta samoin kuin veroporsaanreikien tukkimisesta aina suuryhtiöiden kohtuuttomien edustuskulujen vähennyksiä myöten sekä monista muista verotuksen epäkohdista.

Mitä on tapahtunut. Kaikki muut puolueet SKDL:stä kokoomukseen ovat yhteisenä rintamana olleet eduskunnassa kaatamassa SMP:n oikeudenmukaiset esitykset. Kaikille muille puolueille on ollut valtion ja suuren rahan rikastuttamisen jatkaminen ja kiihdyttäminen tärkeämpää kuin kansan hyvinvoinnin parantaminen veroriiston estämisellä.

Pienet myönnytykset muiden puolueiden taholta kuten oman asunnon verottamisen osittainen lopettaminen sekä hallitusten taholta annetut lupaukset ovat tehdyt vain SMP:n kannatuksen kasvun pelosta. Aina kun vaalit ovat ohi, veroriisto valtion rikastuttamiseksi ja suuren rahan hyväksi on kiihtynyt.

Nyt on kuitenkin tultu äärimmäiselle rajalle kansan veroryöstössä. Maassamme on kokonaisverorasitus veronluontoiset maksut mukaanlukien noin puolet kansantulosta. Tavallinen kansalainen maksaa jo erilaisia veroja vähintään yli puolet tuloistaan. Tämä on koko maailman korkeimpia verorasituksia. Samaan luokkaan yltävät vain eräät harvat sosialidemokraattisten puolueiden hallitsemat himoverotuksen länsimaat. Muualla maailmassa edes puhtaissa diktatuurimaissa ei ole uskallettu viedä kansan riistoa ja valtion rikastuttamista niin pitkälle kuin Suomessa.

SMP:n VOIMAN KASVU TAKAA KORJAUKSET

SMP on vahvistanut verotuspoliittiset tavoitteet ja esitykset kansaa uuvuttavan verokuorman keventämisestä, jotta jokaisella kansalaisella olisi selvä vaihtoehto vaaleissa. Jos SMP saa voimaa ja tuen kansalta, tällöin helpotukset ja korjaukset verotuksessa tapahtuvat. Vääjäämätön totuus ja kokemus on, että muuta vaihtoehtoa Suomen kansalla ei ole saada sulkua veroriistolle.

SMP:n verotuksen peruslinja

a. Yhteiskunta ei ole itsetarkoitus

SMP:n inhimillinen ideologia rakentuu ihmisyksilön ja perheen perustalle. Ihminen on tärkein, ei valta, mahtavuus. Yhteiskunta ei ole itsetarkoitus, joka saa alistaa ihmisen. Valtion ja kuntien sekä muiden yhteiskunnallisten rakennelmien tehtävänä on palvella jäseniään eikä heitä riistää.

Tästä seuraa, että valtion ja kuntien menoja ei saa paisuttaa niin, että niiden maksamisesta tulee kansalaisille kohtuuton rasitus. Myöskään minkäänlainen valtion ja kuntien rikastuttaminen kansalaisten kustannuksella ei ole hyväksyttävää.

b. Todelliset tulot verotuksen perusta

Verotuksen tulee perustua todellisiin tuloihin ja todelliseen veronmaksukykyyn sekä oikeudenmukaisuuteen. Ketään ei saa missään olosuhteissa verottaa olemattomista tai kuvitelluista tuloista. Mielivaltainen harkintaverotus on ehdottomasti kumottava.

c. Jokaisella oikeus ihmisarvoiseen toimeentuloon

Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään veroriiston sitä estämättä. Tästä syystä elämisen perusedellytyksestä kuten myös syömisen ja asumisen turvaavista vähimmäisansioista olivatpa ne työtuloa, eläke- tai muuta tuloa ei saa ottaa mitään veroa. Samalla on pieni- ja keskituloisten ansioita huomattavasti nostettava sekä todella saatava tuloerot pienenemään. K-linjan kaudella tosiasiassa tuloerot ovat suunnattomasti kasvaneet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suurituloisten ansiot ovat nousseet 130 prosentilla kun taas pienituloisten ansiot ovat nousseet vain 70 prosentilla. Tuloerot ovat lisäksi kasvaneet kiihtyvästi. Samalla jatkuva hintavyöry ja inflaatio ovat aiheuttaneet sen, että pieni- ja keskituloisten todelliset ansiot ovat laskeneet. Näin kansan laajojen ryhmien elintaso on alentunut. Kansa on köyhtynyt ja köyhtyy.

d. Yhteiskunnan riisto estettävä

Jokaisella on oltava oikeus päättää omalla työllään ansaitsemastaan tulosta. Yhteiskunnan riiston estämiseksi on perustuslakiin saatava määräys, että työllä ansaitusta tulosta ei missään olosuhteissa saa verottaa yli kolmatta osaa kaikki verot myös liikevaihtoverot ja muut välilliset verot mukaanlukien. Lailla on annettava yksityiskohtaiset määräykset siitä, mikä osuus tuloista saa mennä veroihin. SMP:n kanta on, että lukuunottamatta keinotteluvoittoja sekä todella suuria tuloja verojen osuus ei saa ylittää kolmatta osaa tuloista. Jokamiehen omaisuudesta ei saa ottaa veroa. Omassa käytössä oleva asunto on oltava täysin veroista vapaa ja vuokra-asunnon vuokrasta on saatava asianmukainen verovähennys.

Verovääryydet perusteellisesti korjattava

SMP:n ihmiskeskeisen peruslinjan ja edellä määriteltyjen oikeudenmukaisten verotusperiaatteiden pohjalta SMP esittää seuraavassa laajan ohjelman kansan verorasituksen alentamisesta ja verovääryyksien yksityiskohtaisesta korjaamisesta. Jotta kansan riisto voidaan pysäyttää ja jotta kansan laajojen kerrosten hyvinvoinnin kehitys voidaan taata perusteelliset korjaukset ovat kiireelliset ja välttämättömät.

Valtion tuloverotaulukkojen inflaatioriistolle sulku

Valtion rikastuttamisen ja veronmaksajien riiston tärkeimmäksi aseeksi ovat muodostuneet muuttumattomana pidetyt valtion tuloverotaulukot, jotka inflaatiokierteessä ovat tuoneet suurimman osan veronmaksajista kiristyvän veroriiston kohteeksi.

Näitä verotaulukkoja on heti muutettava niin, että pieni- ja keskituloisen väestön verotusta alennetaan nostamalla verotettavan tulon alaraja 15 000 markkaan nykyisestä 2 500 markasta ja verotuksen progressiota alennetaan aravalainojen saamisen edellyttämiin ylimpiin vuositulorajoihin saakka.

Samalla on säädettävä laki, joka määrää automaattisen hintatason korjauksen verotaulukkoihin vuosittain, jotta inflaatioriisto verotuksessa lopullisesti estyy.

Aviopuolisoiden yhteisverotus kumottava sekä yksinäisten rankaisuverosta luovuttava

Aviopuolisoiden yhteisverotus kiristyvän progression ja palkkojen nimellisen nousun takia on muodostunut raskaaksi rasitukseksi veronmaksajille.

SMP katsoo, että jokaista on verotettava omista tuloistaan. Verotettavasta ansiosta on vähennettävä toisen puolison työn arvo ja verotettava erikseen toisen puolison tulona.

Aviopuolisoiden erillistuloveroista on suoritettava riittävät perhepoliittiset vähennykset.

On luovuttava yksinäisten henkilöiden rankaisemisesta verotuksessa. Tämä toteutuu kun siirrytään yhteen ainoaan varsinaiseen valtion tuloveroasteikkoon veroja korottamatta.

Oikeudenmukaiset vähennykset säilytettävä

SMP ei hyväksy suunnitelmia, että verouudistuksen varjolla poistetaan tarpeelliset sairaus-, vanhuus-, invalidi- ja matkakustannus- sekä muut vastaavat vähennykset. Päinvastoin SMP katsoo, että oikeudenmukaisia sosiaalisia vähennyksiä on tarkistettava ja ne korjattava vastaamaan kulloista hintatasoa. Samalla kuitenkin vähennysjärjestelmä on muutettava markkamääräiseksi veron vähennykseksi, jotta sosiaalivähennykset todella tulevat tarpeessa olevien hyväksi eivätkä ennenkaikkea edesauta suurituloisten verotuksen lieventämistä niin kuin nyt on asianlaita. Erityisesti on korjattava vähennysoikeutta siten, että kaikki työmatkakustannukset ovat vähennyskelpoisia täysimääräisinä.

Asumisen kustannukset olipa kysymyksessä oma asunto tai vuokra-asunto eivät saa kuulua verotettavan tulon piiriin. Tämä on huomioitava valtion verotuksessa verotettavan tulon alarajasta päätettäessä sekä kunnallisverotuksessa riittävällä perusvähennyksellä.

Rintamaveteraaneille on annettava ylimääräinen markkamääräinen verohelpotus niin valtion kuin kunnan verotuksessa.

Pienomistusta vahvistettava

Kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksen yksi kulmakivi on laaja pienomistus. K-linjan kaudella pienomistusta on tuhottu ja lyöty raskaasti.

SMP katsoo, että pienomistuksen vahvistamiseksi maassamme omasta ainoasta asunnosta ei saa ottaa mitään veroa sekä että omaisuusvero on poistettava alle 100 000 markan verotettavalta omaisuudelta ja tämä raja sidottava elinkustannusindeksiin.

Perhettä tuettava

Kansakunta, jonka syntyvyys alenee ja jolla ei ole lapsia, tuhoutuu. Verotuksen perhepoliittiset toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä. K-linjan valtakaudella kuitenkin nämäkin on täydellisesti laiminlyöty, jonka osaltaan seurauksena maamme väkiluku on eräinä vuosina jopa alentunut.

Näistä syistä SMP katsoo kiireellisiksi verotuksen perhepoliittisiksi toimenpiteiksi,

 • että verovapaa äitiysraha maksetaan puolelta vuodelta ja korotetaan 25 markkaan päivältä elinkustannusindeksiin sidottuna,
 • että valtio maksaa 2000 markan synnytyspalkkion jokaisesta lapsesta verovapaana,
 • että nykyinen lapsivähennys valtion ja kunnan verotuksessa kolminkertaistetaan, sekä ikäraja nostetaan 19 vuoteen,
 • että koulutusvähennykseen oikeuttava ikäraja nostetaan 24 vuoteen sekä koulutusvähennyksenä hyväksytään kaikki vanhemmille lasten koulutuksesta aiheutuneet varsinaiset koulutuskustannukset aina lasten opintovelkojen korkoja myöten opintojen aikana ja
 • että päivä- ja niihin verrattavat hoitomaksut hyväksytään vähennyskelpoisiksi menoiksi verotuksessa sekä samalla toteutetaan omia lapsiaan kotona hoitaville äideille kunnollinen äidinpalkka.

Nuoria autettava

Nuoriso ja nuoret perheet ovat elämänsä alussa. Siksi useimmilta heistä puuttuu kunnollinen koti, riittävän ansion antava pysyvä työpaikka ja jopa asianmukainen koulutus.

Kun muutoinkin kansamme verorasitus on muodostunut kohtuuttoman raskaaksi, on erittäin tärkeätä, että nuorille perheille ja nuorisolle annetaan riittävät veroalennukset elämänsä alkutaipaleella.

Tältä pohjalta SMP katsoo,

 • että nuorille perheille ja nuorisolle on annettava verotuksessa 2500 markan vuotuinen erityinen perusvähennys, jonka markka-arvo on sidottava indeksiin,
 • että jokaisen opiskelevan on saatava vähentää tuloistaan välttämättömät opiskelukustannukset ja
 • että loma-ajan ansioista on myönnettävä riittävä verovähennys.

Yrittävää ihmistä ei saa verolla rangaista

Maassamme yliraskas verotus ja raskas progressio jopa pienituloisiin kohdistuvana on laajasti kuolettanut yrittämisen halua. Tästä syystä on välttämätöntä, että veroprogressiota määrättäessä otetaan huomioon ansion hankkimiseen käytetty työaika, jolloin pitempi työaika erillisellä vähennyksellä hyvitetään.

Lisäksi on säädettävä laki, että jos työvoimasta on pulaa, hallituksella on oikeus kokonaan tai osittain vapauttaa ylityöt veroista.

Pien- ja perheviljelmien ryöstöverotukselle sulku

Maassamme toteutettiin maatalouden verouudistus epäoikeudenmukaisella tavalla. Tämä liittyi keskustapuolueen suunnitelmiin perhe- ja pienviljelmien tuhoamisesta ja talonpojan tappolinjasta. Lukuisat pien- ja perheviljelmät ovat joutuneet lopettamaan toimintansa varsinkin kehitys- ja sivualueilla perheelle liian raskaaksi muodostuneen verotuksen takia.

Pien- ja perheviljelmien tulevaisuuden pelastamiseksi katsoo SMP välttämättömäksi,

 • että oikeudenmukaisen verotuksen toteuttamiseksi pien- ja perheviljelmille myönnetään riittävän suuri viljelijän peruspoisto. Tällöin peruspoisto on kytkettävä pientiloille oikeutta tekevällä tavalla kone- ja laitepoistoihin,
 • että sivuansioiden rankaisuverotus poistetaan toteuttamalla erillinen sivuansion perusvähennys,
 • että poistetaan liikevaihtovero ja muut välilliset verot maatalouden työkoneilta ja laitteilta sekä väkilannoitteilta, ruokinta-aineilta ja vastaavilta. Tämä on kuluttajien edun mukaista,
 • että toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla tilalla työskentelevien perheenjäsenten erillisverotus, jotta veroprogressio ei muodostu kohtuuttomaksi,
 • että pien- ja perheviljelmiä verotetaan vain todellisista tuloista eikä kuvitelluista ansiomahdollisuuksista ja
 • että myönnetään riittävät verohelpotukset katovahingoista ja luonnonvoimien aiheuttamista vahingoista sekä samalla toteutetaan asianmukainen valtion kustantama katokorvausjärjestelmä

Metsäasioiden erikoisolosuhteet huomioitava

SMP katsoo, että metsäverotus on pysytettävä sellaisena pinta-alaverotuksena, joka kannustaa metsänomistajia metsiensä hoitoon. SMP vastustaa verokeinotteluihin johtavaa puutavaran myyntiveroa.

Verotuksessa on metsätyömiehille myönnettävä erikoisetuja työskentelyolosuhteista ja työn kausiluonteisuudesta johtuen sosiaali- ja eläketurvaa kuitenkaan heikentämättä.

Metsätyölaitteilta kuten moottorisahoilta on poistettava liikevaihtovero sekä metsureille on palautettava moottorisahojen poltto- ja voiteluaineiden polttoaineverot.

Pienyrittäjien tappoverotus estettävä

Maassamme yritystoiminnan verotuksesta on muodostunut erittäin epäoikeudenmukainen. Pienet yritykset ja työvaltainen yritystoiminta ovat joutuneet raskaan verotuksen kohteeksi aina mielivaltaista harkintaverotusta myöten kun samanaikaisesti suuryhtiöt ovat maksaneet entistä vähemmän veroja laajojen vähennysoikeuksien hyväksikäytön avulla.

Pienyrittäjien aseman parantamiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi maassamme katsoo SMP, että tämä epäoikeudenmukaisuus on kiireellisesti korjattava, jolloin tarvitaan ainakin seuraavia toimenpiteitä:

 • että yhtiövero porrastetaan työntekijöiden lukumäärän ja yritysten suuruuden perusteella, jolloin pienempien yritysten veroprosentti on pienempi,
 • että tarkistetaan suuryhtiöiden kohtuuttomia poisto-oikeuksia ja muita veroetuuksia,
 • että veronluontoisissa maksuissa kuten sosiaaliturvamaksuissa toteutetaan vastaava porrastus sekä että pitkälle automatisoidun suurteollisuuden on myös oikeudenmukaisella tavalla osallistuttava sosiaaliturvamaksujen maksamiseen,
 • että poistetaan mielivaltainen harkintaverotus, ja
 • että liikevaihtoveron periminen siirretään vähittäisportaasta kokonaan tukkuportaaseen. Samalla vapautetaan porrastaen liikevaihtoverosta kaikki ne pienyritykset, joiden palveluksessa on enintään kymmenen täysi-ikäistä työntekijää.

Kunnallisen verotuksen vääryydet korjattava

SMP järkkymättä pitää kiinni kunnallisesta itsehallinnostamme. SMP ei hyväksy korkealta taholta esitettyjä suunnitelmia kuntien itseverotusoikeuden poistamisesta. Jotta jatkuvasti nouseva raskas kuntalaisten kunnallisveron rasitus, joka kohdistuu myös jo asutuskeskuksiin voidaan pysäyttää ja jotta kunnat voivat palvella asianmukaisesti kuntalaisiaan katsoo SMP ainakin seuraavat toimenpiteet ja korjaukset kunnallisveron puolella välttämättömiksi:

 • että kunnallinen verorasitus ei saa muodostua kenellekään kuntalaiselle ylivoimaiseksi. Siksi on kuntien veroäyrille säädettävä lakiperäinen 16 pennin katto ja toteutettava oikeudenmukainen tasausjärjestelmä. Verorasitus ei saa olla riippuvainen siitä, missä kunnassa asianomainen asuu,
 • että kuntien itseverotusoikeus on säilytettävä. Kunta ei saa verottaa sellaista tuloa, joka on välttämätön vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi. Kunnallisverotuksessa on annettava alenevalla veroprogressiolla verohelpotuksia vähävaraisille ja pienituloisille,
 • että kunnallinen harkintaverotus on poistettava kuitenkin niin, että verokeinottelua ei saa sallia,
 • että valtio ei saa siirtää kuntien kustannettavaksi yleisiä valtakunnallisia tehtäviä. Tässä suhteessa kunnille tehdyt taloudelliset vääryydet on kiireellisesti korjattava. Vain tällä tavalla voidaan pelastaa kehitysalueiden kunnat ja pienet kunnat taloudellisesta umpikujasta,
 • että jos kunnan veron perintä johtaa ilman verovelvollisen omaa syytä pakkomyyntiin, on kunnan toimielinten kokonaan tai osittain poistettava vero,
 • että on noudatettava tarkkaa säästäväisyyttä kunnan taloudessa. Sellaisissa menoissa ei kuitenkaan saa tinkiä, jotka ovat kuntalaisille välttämättömiä,
 • että kaikki kunnan alueelta saadut tulot on voitava verottaa kunnan hyväksi kuitenkin siten, että henkilökohtaisista tuloista aiheutuvat verot maksetaan sille kunnalle, jonka tarjoamia palveluksia verovelvollinen pääasiassa käyttää. SMP ei hyväksy ns. pääkonttoriverotusta,
 • että riittävillä lapsi- ja perusvähennyksillä on tehtävä oikeutta vähävaraisille ja suuriperheisille. SMP vaatii, että vähimmäistulon on oltava verovapaa. Muut välttämättömät sosiaaliset vähennykset on hyväksyttävä kunnallisverotuksessa samojen perusteiden mukaan kuin valtion verotuksessa. Oman kohtuullisen asunnon velkojen korot on saatava täysimääräisenä vähentää kunnallisverotuksessa,
 • että palkansaajan on saatava tehdä kunnallisverotuksessa ansion hankkimiseksi tarpeelliset vähennykset. Matkakustannukset asunnolta työpaikalle on saatava vähentää kokonaisuudessaan,
 • että kohtuuttomalla verotuksella ei saa vaikeuttaa yritteliäisyyden lisääntymistä ja voimistumista. Mielivaltainen harkintaverotus on poistettava. SMP vastustaa kunnallista omaisuusveroa suuryhtiöitä ja suuromistajia lukuunottamatta,
 • että suuryhtiöiden ylettömistä veroeduista on luovuttava,
 • että veropalautuksille on maksettava käypä korko,
 • että kunnille on annettava osuus moottoriajoneuvoliikenteen maksamista veroista,
 • että on luotava kuntien kesken tasapuolinen verotasausjärjestelmä, jolla erityisesti autetaan kehitysalueiden ja sivualueiden vaikeuksissa olevia kuntia,
 • että valtion ja säätiöiden on maksettava kunnille kunnan alueella olevasta omaisuudestaan veroa samojen perusteiden mukaan kuin yksityisetkin maksavat, sekä
 • että on estettävä verolautakuntien mielivalta ja epäoikeudenmukaisuudet.

Lisäksi SMP toteaa, että veronmaksajien varoja ei saa käyttää poliittisen rappion edistämiseen kuntatasolla, josta syystä SMP vastustaa jyrkästi suunnitelmia kunnallisen puoluetuen toteuttamisesta.

Välillisten verojen kohtuuton rasitus estettävä

Välilliset verot muodostavat kansalle erittäin suuren rasituksen valtion tuloveron ja kunnallisveron lisäksi. Tärkein ja raskain välillinen vero on liikevaihtovero. SMP ei pidä hyväksyttävänä sitä, että välillisiä veroja käytetään kansan riistämiseen ja valtion rikastuttamiseen kansan kustannuksella.

Välillisten verojen rasituksen kohtuulliseksi saattamiseksi sekä lisärasituksen estämiseksi SMP katsoo,

 • että maassamme ei saa siirtyä arvonlisäverotukseen, joka nostaisi huomattavasti hintoja ja elämisen kustannuksia,
 • että liikevaihtovero on poistettava kokonaan välttämättömyystarvikkeilta kuten lääkkeiltä, elintarvikkeilta ja työvaatteilta. Samoin välttämättömyystarvikkeilta on poistettava muut välilliset verot valmisteveroa myöten,
 • että tuonnintasausvero on poistettava niiltä maassamme tarvittavilta tuotteilta, joita ei tuoteta kotimaassa ja,
 • että kaikki valmisteverot on jäädytettävä enintään nykyiselle tasolle vähintään kahdeksi vuodeksi jona aikana niiden tarpeellisuus on selvitettävä sekä
 • että on luovuttava ainakin toistaiseksi kaikista suunnitelmista välillisten verojen korottamiseksi.

Tarpeeton tuonti ulkomailta voidaan estää

Maamme ulkomaankauppa on vuosikausia ollut suuresti vajauksellista. Tästä on aiheutunut suuria vaikeuksia koko kansalle, kun vallassaolijat ovat kansaa kurittamalla yrittäneet paikata vajausta. SMP katsoo, että veropoliittisin toimenpitein voidaan estää, jos halutaan, tarpeeton tuonti. Lisäksi tarpeettomien elintarvikkeiden tuonnin lopettaminen poistaisi ulkomaankaupan vajauksesta pääosan.

Kuljetustoimen ja moottoriajoneuvojen riistoverotus aisoihin

Maassamme ovat kuljetustoimen yrittäjät ja moottoriajoneuvojen omistajat olleet jatkuvasti valtion lypsylehmiä. Autoveroa on toistuvasti muka tilapäisesti korotettu ulkomaankaupan vajauksen takia. Korotukset ovat aina jääneet pysyviksi. Jotta asioihin saataisiin edes jonkinlainen korjaus katsoo SMP,

 • että autovero on kokonaan poistettava ammattikäyttöön tulevista moottoriajoneuvoista ja autokoulu-autoista sekä on palautettava kokonaisuudessaan invalideille ja myyntimiehille, jotka tarvitsevat ammatissaan autoa,
 • että autoveroa on heti alennettava 25 prosentilla kohtuuttomien matka- ja kuljetuskustannusten alentamiseksi,
 • että polttoainevero on palautettava oikeudenmukaisesti ammattimaiselle kuorma- ja henkilöautoliikenteelle sekä työssään moottorikelkkaa tarvitseville, jolloin varat otetaan Neste Oy:n kohtuuttomista voitoista sekä korjataan kuljetustukijärjestelmää niin, että sillä on todellista merkitystä kuorma-autoilijoille ja,
 • että erillinen dieselvero poistetaan.

Leimaverokiskonta poistettava

Valtion tehtävänä on palvella kansalaisia. Tarvittavat asiakirjat on oltava kansalaisten asianmukaisesti saatavissa. SMP ei voi hyväksyä leimaverokiskontaa missään suhteessa. Erityisesti on kiireellisesti poistettava tilojen ja omakotitaloujen myynninleimavero.

Myöskään asiattoman korkeita nuorison harrastustoimintaa tyrehdyttäviä huviveroja ei saa periä.

Maakuntaitsehallinto ei saa nostaa verorasitusta

SMP kannattaa maakuntaitsehallinnon toteuttamista. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä kansalaisten verorasituksen kasvamista, koska maakuntaitsehallinnon menot voidaan täysin peittää valtion ja kuntien kustannussäästöinä.

Kirkollisverolle katto

Kirkollisveroa ei saa periä kirkon omaisuuden lisäämiseksi vaan ainoastaan seurakuntalaisten palvelemiseksi. SMP katsoo, että kirkollisveroäyrin tulee olla todellisen tarpeen vaatima. Seurakuntien kesken on toteutettava oikeudenmukainen tasausjärjestelmä.

Alueelliset verohelpotukset

Kun maassamme kehitys- ja sivualueet ja niiden väestö on ajettu suuriin vaikeuksiin ja kun näiden alueiden väestön ansiotaso on keskimäärin alle puolet rintamaiden väestön ansiotasosta, SMP katsoo, että oikeudenmukaisen aluepolitiikan toteuttamiseksi tarvitaan alueellisia ja määräaikaisia verohelpotuksia sekä yksityisten ihmisten kohdalla että yritystoiminnan osalta. SMP onkin esittänyt, että Lapin väestölle annettaisiin kymmeneksi vuodeksi verovapaus kaikista veroista sekä muiden kehitys- ja sivualueiden väestölle enintään kymmeneksi vuodeksi verohelpotuksia erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Vain tällä tavoin näiden alueiden toimeentuloedellytykset saadaan kuntoon.

SMP ei hyväksy kuri-Suomen rakentamista

SMP ei tule missään olosuhteissa eikä minkään syyn varjolla tukemaan kansanvastaisen kuri-Suomen rakentamista. SMP ei tule hyväksymään niitä lakeja, joilla kuri-Suomeen pyritään. Sen sijaan kaikki asialliset kaupankäynnin edistämistä sekä kaupallisten järjestelyjen maan sisäiset korjauslait SMP linjansa mukaisesti hyväksyy. Mitään pientä- ja keskisuurta yritteliäisyyttä tukahduttavia sekä kansalaisille lisärasituksia tuovia investointi-, suhdanne- ja vientiveroja sekä vastaavia SMP ei hyväksy. SMP vastusti myös loppuun saakka vuodeksi 1973 säädettyä raskasta 40 prosentin rakentamisen erikoisveroa, joka tulee olemaan erittäin haitallinen maamme työllisyydelle.

Veronkierto ja kohtuuttomat veroetuoikeudet estettävä

SMP ei hyväksy keinottelua kuten näennäisten velkojen korkojen käyttöä verotuksen pienentämiseksi eikä veron kiertoa. Etenkin suurituloisilla on ollut mahdollisuus käyttää hyväkseen verojärjestelmän aukkoja. Tästä on ollut osaltaan seurauksena, että tavallisen kansalaisen verotaakka on muodostunut entistäkin raskaammaksi yhteiskunnan alati kasvavien menojen kattamiseksi.

Pientalletukset on oltava verovapaita, mutta sensijaan suurtalletukset on saatettava verollisiksi. Valtion obligaatioiden korot on katsottava veronalaiseksi tuloksi valtion tarpeettoman pääoman kokoamisen ja keinottelun estämiseksi.

Yhtiöiden kohtuuttomiin veroetuoikeuksiin kuten laajoihin poisto-, varaston aliarvostus- sekä edustusmenovähennysoikeuksiin on tehtävä tarvittavat korjaukset, jolloin oikeudenmukaisesti otetaan huomioon pienyrittäjien ja työvaltaisten yritysten vaikea asema, suuret kustannukset ja taloudelliset vaikeudet. Lisäksi säätiöiden kohtuuttomat verovapaudet kiinteistötulojen verovapautta myöten on poistettava.

SMP vaatii, että verojen kavaltamisesta on rangaistuksia huomattavasti kovennettava ja voitava määrätä kavalletulle verolle moninkertainen lisävero.

Veronmaksajalle oikeusturva - verotusmenettelyä yksinkertaistettava

Maassamme veronmaksajan oikeusturva verottajan mielivaltaa vastaan on erittäin puutteellinen. Tästä syystä on maassamme toteutettu lukuisia sekä yksityisten ihmisten että pienyrittäjien omaisuuden pakkohuutokauppoja, joilla on viety asianomaiselta koko elämisen ja toimeentulomahdollisuudet.

Veronmaksajan oikeusturvan parantamiseksi sekä verotusmenettelyn yksinkertaistamiseksi katsoo SMP,

 • että verovalitusten käsittelyä on niin nopeutettava, että lopullinen päätös valitukseen voidaan saada viimeistään puolen vuoden ku luessa valituksesta,
 • että valtio korvaa valittajalle valituskulut ja liikaa maksetusta verosta lainakoron mukaisen koron, jos valittaja voittaa verovalituksen,
 • että maksamattomien verojen vuoksi ei saa pakkomyydä kenenkään elinkeinonharjoittamisessa välttämätöntä omaisuutta eikä asuntoa ja asumisirtaimistoa. Verottajan on myönnettävä vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville tarpeellista maksuaikaa verorästin maksuun,
 • että on perustettava puolueeton veronmaksajan oikeusturvalautakunta, johon veronmaksaja voi maksutta vedota jouduttuaan verottajan mielivallan kohteeksi ja
 • että yksinkertaistetaan mahdollisimman pitkälle verotusmenettelyä kaikkien kansalaisten tasavertaiseen asemaan saattamiseksi veroja määrättäessä sekä että tavallinen palkanansaitsija voi luopua varsinaisen erillisen veroilmoituksen jättämisestä kuitenkin niin, että asianmukaiset vähennykset on myös jälkikäteen otettava huomioon ennen lopullisen veron määräämistä.

Yhteiskunnan tuhlailumenot karsittava

Kun luovutaan jyrkästi tuomittavasta valtion ja kuntien rikastuttamisesta kansalaisten kustannuksella, tarvittavien verojen määrä riippuu yhteiskunnan menojen määrästä. Maassamme on tarpeettomasti paisutettu valtion ja kuntien virkakoneistoja, joiden kustannukset ovat muodostuneet kansalaisille suureksi rasitukseksi, vaikka tästä paisuvasta virkakoneistosta ei ole ollut kansalaisille todellista hyötyä. Luotettavien arvioiden mukaan byrokratian kustannuksista voidaan tinkiä puolet eivätkä yhteiskunnan toiminnat siitä kärsi.

Riistoverotuksen lopettamiseksi ja kansamme laajojen kerrosten toimeentulon parantamiseksi verotusta alentamalla SMP katsoo, että kiireellisesti on luovuttava kaikista valtion ja kuntien tarpeettomista menoista ja varsinkin tuhlailumenoista aina halpoja ministeriviinoja ja tarpeettomia ulkomaanmatkoja sekä liiallisia ulkomaan edustustojen kuluja myöten.

SMP katsoo, että on kiireellisesti asetettava eri väestöryhmiä edustava laaja toimikunta suunnittelemaan mistä menoista valtion ja kuntien osalta voidaan luopua kansalaisten hyväksi. Pienellä maalla ei ole varaa pitää suurta ja kallista yläpäätä eikä byrokraattista virkakoneistoa.

Erityisesti SMP pitää välttämättömänä, että rappion rahoiksi muodostuneet suuret puoluetukiaiset lieveilmiöineen on heti lakkautettava.

SEIS VERORYÖSTÖLLE

Kansan veroryöstön pysäyttämiseksi SMP pitää välttämättömänä,

 • että alennetaan pieni- ja keskituloisten sekä kaikkien pienomistajien ja pienyrittäjien verorasitusta 30 prosentilla jo vuodelta 1973 sekä vuoden 1974 alusta toteutetaan kokonaisverouudistus, joka lopulta pysäyttää veroriiston ja valtion rikastuttamisen kansan kustannuksella sekä
 • että samalla kaikkien pieni- ja keskituloisten ansioita korotetaan 1.10.1973 lukien 20 prosentilla ja sitten vuosittain niin, että pieni- ja keskituloisten todellinen ansio joka vuosi nousee vähintään 10 prosentilla sekä samalla jäädytetään suurituloisten ansiot ja edut. Kohtuuttomien tuloerojen pienentäminen on todellista kansanvaltaa.