Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/776

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n sotiemme veteraanien ja invalidien erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n sotiemme veteraanien ja invalidien erityisohjelma
  • Vuosi: 1982
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:N SOTIEMME VETERAANIEN JA INVALIDIEN erityisohjelma

Vahvistettu SMP:n Lappeenrannan XXIV puoluekokouksessa 7.8.1982

SMP:N PUOLUEOHJELMAN SOTIEMME VETERAANIEN JA INVALIDIEN ERITYISOHJELMA

Sotiemme veteraanit ovat tehneet mittaamattomat uhrauksensa isänmaamme itsenäisyyden ja riippumattomuuden turvaamiseksi. Emme voisi tänä päivänä elää itsenäisessä ja vapaassa isänmaassamme ilman niiden miesten ja naisten työtä ja ponnistuksia, jotka rintamalla taistellen ja muutoin henkensä ja terveytensä alttiiksi pannen luotsasivat maamme läpi toisen maailmansodan karikkoisten vesien. Suomen kansa tuntee mittaamatonta kunnioitusta ja kiitollisuutta heitä kohtaan.

Kunniavelka maksettava

Maamme ja kansamme on kunniavelassa sotiemme veteraaneille ja invalideille. Tämä kunniavelka on edelleen valtaosaltaan maksamatta. Tässä suhteessa maamme muodostaa häpeällisen poikkeuksen muiden Euroopan kansakuntien joukossa. SMP vaatii, että tämä kunniavelka on täysimääräisenä viivyttelemättä maksettava. Sitä vaatii myös koko Suomen kansa.

Aikaa ei ole enää hukattavissa

SMP tukee varauksitta veteraanien sekä heidän järjestöjensä vaatimuksia veteraanien ja invalidien asioiden korjaamiseksi. Asiassa on jo viivytelty niin paljon, että päivääkään ei ole enää hukattavissa. Eduskunnan on välittömästi ryhdyttävä todellisiin lainsäädäntötoimiin kaikkien veteraaneja koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Tähän puolueita velvoittavat myös niiden veteraaneille antamat lupaukset.

Puoluepoliittinen taktikointi lopetettava

Veteraanien asia ei ole puoluepoliittinen taktikointikysymys. Yhteisen isänmaamme tulevaisuuden turvanneiden veteraanien asia on koko kansamme kysymys, ilman heitä emme voisi elää tänä päivänä vapaassa ja itsenäisessä Suomessa.

On valitettavaa, että veteraanien asia on jäänyt eduskunnassa paljolti vain SMP:n asiaksi muiden puolueiden suhtautuessa kielteisesti veteraanien oikeutettuihin vaatimuksiin. Tämä on johtanut siihen, että veteraanien asioihin on saatu korjausta vain silloin, kun SMP on voimistunut eduskunnassa. Tämän aiheuttanut puoluepoliittinen mustasukkaisuus ja poliittisten pisteiden keruupyrkimykset on tehokkaasti kitkettävä pois maastamme. SMP on aina ollut ja on edelleenkin valmis tukemaan veteraanien asioiden korjaamista siitä riippumatta, miltä taholta ehdotukset asiassa tulevat.

Kunnollinen veteraanieläke jokaiselle

Jokaiselle sotiemme veteraanille on maksettava kunnollinen erillinen veteraanieläke, jonka suuruuden tulee olla 1 200 markkaa kuukaudessa indeksiin sidottuna. Tämän eläkkeen, joka korvaa nykyisin maksettavan rintamalisän tulee olla vapaa kaikista veroista eikä se saa vaikuttaa alentavasti veteraanien saamiin muihin eläkkeisiin tai avustuksiin eikä myöskään hänen puolisonsa tai omaisensa eläkkeisiin tai avustuksiin.

Sotiemme veteraanien erillinen veteraanieläke tulee maksaa ikä- ja rintamallaolovuosien rajoituksista vapaana jokaiselle henkilölle, joka on osallistunut vuoden 1918 taisteluihin tai joka on ollut mukana vuosien 1939 -1945 sodissa tai näiden sotien aikana puolustuslaitoksen työssä työvelvollisena tahi naistyövoimana tulen alla rintama-alueella. Samoin eläke tulee maksaa sotavankina tai internoituna olleelle henkilölle sekä sotaleskelle, joka ei ole avioliitossa.

Sotiemme veteraanien erillinen eläke tulee lisäksi maksaa jokaiselle naiselle, joka on vuosien 1939 -1945 sotien aikana palvellut Suomen kansalaisena rintamapalvelukseen rinnastettavassa tehtävässä rintamavastuussa olleen sotatoimiryhmän alueella tai ilmatorjunta-, rannikkopuolustus-, merivoimien- tai ilmavoimayksiköissä.

Veteraanieläkettä on maksettava jokaiselle siihen oikeutetulle siitä riippumatta, onko asianomainen edelleen ansiotyössä tai onko hän siirtynyt kansaneläkkeelle tai ansio- tai yrittäjäeläkkeelle.

Siirtoväen ja rintamasotilaiden asutus- ja jälleenrakennustyössä mukana olleille on myös maksettava veteraanieläkettä vastaavaa ylimääräistä eläkettä.

Varhaiseläkeoikeuden rajoitukset poistettava

Jokaiselle erilliseen veteraanieläkkeeseen oikeutetulle on turvattava mahdollisuus vapaaehtoiseen ennenaikaiseen kansan-, ansio-, yrittäjä- tai muuhun vastaavaan eläkkeeseen ikärajoista ja rintamallaolovuosien lukumäärästä riippumatta. Varhaiseläke on maksettava sille siirtyvälle sen suuruisena, mihin hän olisi oikeutettu 65 vuotta täytettyään ja siihen saakka työskenneltyään. Varhaiseläkettä, jota maksetaan erillisen veteraanieläkkeen lisäksi, ei saa pienentää veteraani-eläkkeen vuoksi.

Varhaiseläkettä ja normaalia eläkettä veteraanille määrättäessä on kaikkien eläkkeiden kohdalla otettava rintamallaolovuodet kaksinkertaisina huomioon.

Maksuton kuntoutus lakisääteiseksi

On säädettävä laki sotiemme veteraanien ja invalidien kuntoutuksesta, jolla turvataan jokaiselle sotiemme veteraanille, invalidille sekä vaikeavammaisen invalidin puolisolle maksuton vähintään viikon mittainen kuntoutus kerran vuodessa. Tältä kuntoutusajalta on asianomaiselle maksettava myös asianmukainen päiväraha ja matkakorvaukset.

Niin kauan, kun valtiovalta ei ole täyttänyt velvollisuuttaan veteraanien kuntoutuksessa, tulee maamme jokaisen kunnan varata tähän tarkoitukseen talousarviossaan ainakin 2 markkaa asukasta kohden vuodessa.

Sotainvalidien toimeentuloturva korjattava

Sotainvalidien toimeentuloturvaa on voimakkaasti parannettava. Sotainvalidin elinkorot ja erityiskorvaukset on kaksinkertaistettava ja sidottava ne aukottomasti indeksiin. Sotainvalidien elinkorko ja muut korjaukset eivät saa millään tavalla alentaa hänelle muutoin koituvia eläkkeitä ja etuuksia.

Sotainvalidien invaliditeettiprosentti on korotettava myös hänen täytettyään 65 vuotta, mikäli hänen kuntonsa heikkeneminen sitä edellyttää. Invaliditeettiprosentit on määrättävä hoitavan lääkärin luotettavan todistuksen mukaisena, eikä niitä saa vain papereiden pohjalta byrokraattisten säännösten avulla alentaa.

Sotainvalidit on saatettava täysimääräisestä invalidin autoveron palautuksesta osallisiksi 40 %: n invaliditeettiasteesta lähtien.

Kunnollinen asunto jokaiselle veteraanille

Jokaiselle sotiemme veteraanille ja invalidille sekä veteraanieläkkeeseen oikeutetulle on tarjottava mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asuntoon. Veteraanien omistusasuntoihin on tarjottava riittävän pitkää halpakorkoista lainaa sekä veteraanien vuokra-asunnoissa on vuokrataso pidettävä alhaisena.

Riittävät palvelut ja hoitomahdollisuudet veteraaneille ja invalideille tarjoavia palvelutaloja ja hoitokoteja on rakennettava eri puolille maata.

Asumistuen rajoitukset veteraanien ja invalidien kohdalla on poistettava ja maksettava siitä niin omistus- kuin vuokra-asuntojen asumiskustannuksiin.

Omaisten ja leskien asema turvattava

Sotiemme veteraanien ja invalidien avun tarpeessa olevien lähiomaisten ja heidän leskiensä asema on turvattava. Veteraanien hautaus on suoritettava valtion varoin. Omaisia ja leskiä ei saa jättää veteraanin kuoltua asunnon tai toimeentulon suhteen turvattomaan asemaan.

Ilmaispalveluja veteraaneille

Veteraanien ja invalidien kuntonsa ylläpitämisen kannalta tarpeelliset palvelut, kuten uimahallit ja kuntopalvelut on saatettava heille maksuttomiksi kaikissa maamme kunnissa.

Veteraanien tarvitsemien oikeuspalvelujen on oltava maksuttomia.

Veteraaneille on annettava maksutta oikeus käyttää yhteiskunnan tai valtionyhtiöiden ylläpitämiä rautatie- tai maantieliikennepalveluksia omaan matkustustarpeeseensa.

Rahoitus valtion varoin

Veteraanien eläkkeet, muu toimeentuloturva sekä maksuttomat palvelukset on kustannettava valtion varoin. Tällöin on erityisesti käytettävä tähän tarkoitukseen valtavat puoluetukivarat sekä veteraanien toimeentulon järjestämisen ja sitä kautta vapautuvien työpaikkojen johdosta säästyvät työllisyysvarat. Veteraanien asioiden hoitamisesta ei aiheudu tarvetta verorasituksen lisäämiseen, kun valtio luopuu tarpeettomista byrokratia- ja tuhlailumenoistaan.

Veteraaniasia yhteinen asiamme

Veteraanien ja invalidien asian hoitaminen on koko Suomen kansan yhteinen asia. Myös sotien jälkeen syntyneet nuoremmat ikäluokat kantavat vastuunsa niiden ikäluokkien elämän turvaamisesta, jotka ovat mahdollistaneet elämämme tämän päivän vapaassa Suomessa. Myös työmarkkinajärjestöjen sekä muiden vastaavien järjestöjen on kannettava vastuunsa veteraanien asioiden hoitamisessa ja suhtauduttava kaikessa toiminnassaan veteraaneihin ja invalideihin myönteisellä tavalla. Veteraanien kunniavelka on yhteisin toimenpitein vihdoinkin maksettava samanlaisella yhteishengellä, jolla sotiemme veteraanit pelastivat yhteiskuntamme sotien kurimuksesta. Tähän työhön SMP kutsuu jokaista rehellistä suomalaista yli puoluerajojen.