Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/777

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n viestintäpoliittinen erityisohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: SMP:n viestintäpoliittinen erityisohjelma
  • Vuosi: 1984
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SMP:n VIESTINTÄPOLIITTINEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu SMP:n Turun XXVI puoluekokouksessa 4.8.1984

VAPAA TIEDONVÄLITYS TURVATTAVA

Ilman vapaata ja monipuolista tiedonvälitystä ei voi olla vapaata yhteiskuntaa. Siksi tiedonvälityksen tulee maassamme olla riippumatonta kulloinkin valtaapitävistä voimista. Ilman hallituksesta, poliittisista puolueista ja suuresta rahasta riippumatonta sähköistä tiedonvälitystä, joista Yleisradio on keskeisin, ei voi olla puolueetonta ja totuudellista radiota, televisiota, kaapelitelevisiota ja paikallisradiota.

SMP ei hyväksy minkään tiedotusalan monopolia, koska perustuslain turvaaman sananvapauden lähtökohtana on vapaan yhteiskunnan kannalta korvaamattomaksi koettu eri aatesuuntien ja erilaisten mielipiteiden esittämisen ja julkitulon turvaaminen.

SMP ei hyväksy julkisten tiedotusvälineiden harjoittamaa sensuuria eikä asioitten tarkoituksellista pimentämistä jonkin poliittisen puolueen tai kansanvaltaisen mielipidesuunnan kohdalla.

SMP pitää tiukasti kiinni siitä, että kaikki tiedotusvälineet - myös radio ja televisio - ovat velvolliset jo lain mukaan oikaisemaan esittämänsä virheelliset tiedot.

Maamme ruotsinkielisen ja saamenkielisen väestön informaatio- ja kulttuuritarpeet omalla äidinkielellään on järkevällä tavalla turvattava.

Lehdistö

Lehdistö on vapaan tiedonvälityksen kulmakivi.

SMP:n mielestä on välttämätöntä, että maassamme ilmestyy riittävästi omistuksellisesti toisistaan riippumattomia valtakunnallisia, maakunnallisia ja paikallisia sanomalehtiä samoin kuin aikakauslehtiä sekä eri alojen ammatti- ja järjestölehtiä. Keskittyminen murentaa sananvapautta.

Myös eri yhteiskunnallisia näkemyksiä edustaville kulttuuri- ja mielipidelehdille on taattava toimintaedellytykset.

SMP:n mielestä kuluttajiin ja ostajiin sanomansa kohdistavat ilmaisjakelulehdet ovat myös tärkeitä informaatiovälineitä.

Lehdistön on perinteisen neljännen valtiomahtinsa tehtävien mukaan valvottava monipuolisesti, kriittisesti ja totuudellisesti kaikkea vallankäyttöä maassamme. Vain täten kansalaiset voivat saada oikeaa ja luotettavaa tietoa omien mielipiteittensä muodostamiseksi.

SMP on aina suhtautunut erittäin kielteisesti veronmaksajain varoista yksistään puolueille maksettavaan suoraan lehdistötukeen, koska tällaisen tuen ulkopuolelle jäävät kaikki sitoutumattomat lehdet.

Sitä vastoin SMP kannattaa monipuolisen tiedonvälityksen turvaamiseksi lehdille tasapuolisesti annettavaa yhteiskunnan tukea mm. kuljetuskustannusten ym. jakelu-rasitteiden helpottamiseksi. Näin varmistetaan vapaa ja riittävän nopea tiedonkulku myös haja-asutusalueilla sekä helpotetaan pienten lehtiyhtiöiden taloutta.

Koska perustuslain takaaman tiedonvälityksen on oltava rajoittamaton, sen on myös koskettava posti- ja telelaitosta. Siksi postimaksujen on oltava kaikille lehdille oikeudenmukaiset ja tasapuoliset.

Sähköinen viestinta

1) Yleisradio ja Mainos-Televisio

SMP korostaa, että Yleisradion ja Mainos-Television toiminnan ja ohjelmapolitiikan tulee olla sopusoinnussa lakien, yhtiöiden lupaehtojen ja ohjelmapoliittisten säännösten sekä hyvien tapojen ja moraalikäsitysten kanssa.

Monopoliasemassa olevien Yleisradion ja MTV:n tulee uutis- ja ohjelmatoiminnassaan noudattaa toimilupiensa ehtoja ja suhtautua tasapuolisesti kaikkiin poliittisiin puolueisiin mitään puoluetta tai kansanvaltaista aatesuuntaa syrjimättä ja niille tulee vahvistaa Yhdistyneiden Kansakuntien ylevien periaatteiden mukaiset toimintaohjeet.

SMP kannattaa edistyksellistä ja vastuullista ohjelmapolitiikkaa sekä vastustaa väkivaltaviihteen korostamista ohjelmissa, koska ihminen ei ole syntyessään väkivaltainen, vaan hän oppii väkivaltaisen käyttäytymisen mallit ympäristöstään. SMP antaa tukensa yhtiöiden oman toimituksellisen ohjelma-aineiston lisäämiselle.

SMP katsoo, että eduskunnan istuntojen suorat radio- ja televisiolähetykset on aloitettava eduskunnan tammikuussa 1984 tekemän budjettipäätöksen mukaisesti.

2) Kaapelitelevisio- ja paikallisradiotoiminta

Tiedonvälityksen kehittymisen ja monipuolistamisen vuoksi SMP suhtautuu myönteisesti kaapelitelevisiotoimintaan samoin kuin paikallisradioihin.

katsoo, että mainonnan sallimisella myös paikallisradiotoiminnassa turvataan yhtiöiden itsenäinen taloudellinen asema. Sananvapauden turvaamiseksi paikallisradiotoiminnan lupia tulee myöntää monipuolisesti ilman syrjintää yhteiskunnan eri alojen edustajille.

Itsenäinen paikallisradiotoiminta, jonka ohjelmapolitiikka on informatiivista ja monipuolista, vahvistaa samalla myös kunnallista demokratiaa.

Koska vapaa kansainvälinen tiedonvälitys ei voi olla demokratian uhka, SMP katsoo, että Suomen on oltava mukana sähköisen tiedonvälityksen kehityksessä käyttämällä tarpeellisessa laajuudessa hyväksi mm. kansainvälisiä television satelliittilähetyksiä. SMP kannattaa erityisesti pohjoismaista yhteistyötä satelliittiviestinnän alalla.

Tietotoimistot

SMP kannattaa riippumatonta ja ehdottoman tasapuolista Suomen Tietotoimiston tapaan järjestettyä uutisvälitystä niin kotimaan kuin ulkomaan asioissa.

STT:n uutislähetykset ovat yksi tärkeä kanava, jotta uutisvälityksen puolueettomuus ja monipuolisuus voidaan turvata maassamme.

Koska SMP ei hyväksy tiedonvälityksen monopolia myöskään tietotoimistojen kohdalla, puolue suhtautuu myönteisesti myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten tietoja kuvatoimistojen työskentelyyn maassamme.

Muu tietoliikenne

SMP kannattaa ihmisiä palvelevan informaatioyhteiskunnan kansanvaltaista kehittämistä ja suhtautuu myönteisesti yksittäisten tietoliikennejärjestelmien uusimman tekniikan käyttöönottoon tietokone-, tele-, puhelin- ja dataliikenteen ym. aloilla.

Kunnallinen tiedotustoiminta

Kunnallisen itsehallinnon asioissa sananvapaus toteutuu parhaiten, kun kuntalaiset saavat riittävästi tietoa kuntansa asioista. Siksi kunnallista tiedotustoimintaa on tehostettava samalla kun myös kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevissa asioissa on lisättävä. SMP katsoo, että kunnan kirjastoissa tulee olla kuntalaisten saatavilla kaikkien kunnassa edustettuina olevien valtuustoryhmien äänenkannattajat.

Kunnallisessa tiedotustoiminnassa on kaikkia valtuustoryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Kaikilla valtuustoryhmillä tulee olla yhtäläiset oikeudet esitellä tavoitteitaan ja toimiaan kuntalaisille. Tämä tasapuolisuus on toteutettava myös kunnan omassa julkaisu- ja tiedotustoiminnassa.

SMP katsoo, että jos kunta päättää julkaista kunnallisia ilmoituksia yhdessäkin valtuutettuja edustavassa puoluelehdessä, on ilmoitukset julkaistava jokaisen valtuustoryhmän määräämässä lehdessä. Tällöin kullakin valtuustoryhmällä tulee olla itsenäinen oikeus päättää sen kannattajakunnan joukkoon laajimmin leviävästä ilmoituslehdestä.