Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/778

Suomen Maaseudun Puolue

Suomen Maaseudun Puolueen Puolueohjelma


  • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
  • Otsikko: Suomen Maaseudun Puolueen Puolueohjelma
  • Vuosi: 1992
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SUOMEN MAASEUTUPUOLUEEN PUOLUEOHJELMA

( Hyväksytty Suomen Maaseudun Puolueen puoluekokouksessa Helsingissä 31.7.-1.8.1992 )

Puolueen luonne ja päämäärät

SMP on suomalaiskansallisista perusarvoista voimansa saava kansanliike. SMP:n tavoitteena on koota yhteen laajat kansalaispiirit ja luoda työhön, yrittämiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja perheeseen perustuva yhteiskunta. SMP poikkeaa ratkaisevasti muista poliittisista puolueista: SMP ei ole sidoksissa ay-liikkeeseen, ei maatalousmonopoleihin, ei byrokratioihin, eikä rahavaltaan. SMP on itsenäinen painostuksesta vapaa puolue, joka kaikessa toiminnassaan lähtee Suomen kansasta, jolle valta tässä maassa kuuluu. SMP kannattaa kansalaisten mahdollisimman suurta ja suoraa vaikutusmahdollisuutta. Tämä merkitsee kansanäänestysten kannattamista ja kansalaisaloitteiden mahdollistamista.

Puolueen tehtävänä on tuoda tavallisen kansalaisen poliittinen tahto saumattomaksi osaksi poliittista päätöksentekojärjestelmäämme. SMP:n tarkoituksena on luoda enemmistö, joka rikkoo jähmeän valtarakenteen ja poliittisen eliittivallan. Päämääränä on antaa yksilölle mahdollisuus vaikuttaa laajasti omaan elämäänsä ja ottaa toiminnastaan enemmän henkilökohtaista vastuuta.

Puolueen toiminnan lähtökohtana ja oikeutuksena on tietoisuus siitä, että valta ja vauraus on yhteiskunnassamme epätasaisesti jakautunut. SMP:n tarkoituksena on toimia yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten todellisen poliittisen tahdon ilmaisijana. Puolue toimii riippumattomalta ja itsenäiseltä pohjalta.

SMP ottaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti osaa sekä kotimaiseen että kansainväliseen toimintaan.

Ideologinen perusta

SMP:n perusnäkemyksenä on jokaisen ihmisen ja jokaisen elämän arvostaminen ja kunnioittaminen. Tämä merkitsee yksilön vapauden ja riippumattomuuden kunnioittamista ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Puolueen toiminta-ajatuksena on koota yhteen rehelliset ja isänmaalliset Suomen kansalaiset, jotka uskovat Suomen perustuslakeihin, yksilönvapauteen ja suomalaiskansallisiin perusarvoihin ja perinteisiin.
SMP vastustaa vääryyttä, epärehellisyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. Puolueen päämääränä on turvata jokaisen kansalaisen poliittiset vaikutusmahdollisuudet. SMP pyrkii Suomen ja suomalaisten mahdollisimman korkeaan henkiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Yhteiskuntanäkemys

SMP on populistinen eli kansantahtoa kuunteleva asialiike, joka ei ole sen enempää oikeistolainen kuin vasemmistolainenkaan. Se on ihmisen arjesta kumpuavaa arkipäivän ajattelua, jonka tavoitteena on yksilön oman vaikutusvallan turvaaminen sekä hänen voimavarojensa saaminen kansakuntamme käyttöön ja hyödyksi. SMP edustaa puhdasta ja aitoa suomalaiskansallista ajattelua ja pohjoismaista demokratiaa. Puolue vastustaa sensuuria, harvainvaltaa ja monopoleja. Puolue kannattaa yksilön ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamista ja asettaa yksilön ja hänen tarpeensa etusijalle poliittisia ratkaisuja tehdessä.

Puolue ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin perusnäkemyksensä pohjalta. SMP muodostaa kantansa kuhunkin poliittiseen kysymykseen terveen järjen, yksilön vapauden ja toisten ihmisten huomioonottamisen sekä kansalaisten kanssa käydyn keskustelun pohjalta.

SMP:n periaatteen mukaisesti uskomme yksityisen ihmisen oikeuteen päättää itse omista asioistaan ilman valtion ja viranomaisten holhousta. Yhteiskunnan tulee perustua perheelle ja yksityiselle omistusoikeudelle. Yhteiskunnan tulee palvella kansalaisia ja heidän perustamiaan yhteisöjä. SMP vastustaa pakkovaltaa ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden vastaisia rajoituksia.

SMP kannattaa sananvapautta, yksilönvapautta, uskonnonvapautta, elinkeino- ja yhdistymisvapautta sekä vapautta olla kuulumatta mihinkään järjestöön. Valtio ei saa ottaa itselleen yksilölle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. SMP torjuu kaikki yritykset kaventaa kansanvaltaa. Vallankäytön tulee perustua Suomen kansan demokraattisesti valitsemalle kansanedustuslaitokselle ja kunnallishallinnolle sekä tehtyihin laillisiin kansallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Kansanvallan turvaaminen

Vallan lähde ja käyttäjä on Suomen kansalainen. Siksi kansan on saatava vapaissa vaaleissa valita määräajaksi eduskunnan, tasavallan presidentin, kunnallisvaltuustojen ja maaherrojen lisäksi kuntien ja kaupunkien ylin johto.

SMP vaatii Suomen epäoikeudenmukaisen vaalilain oikaisemista, koska se asettaa kansalaisten antamat äänet eriarvoiseen asemaan. SMP vaatii kansan tahtoon perustuvaa enemmistöä liiallisen järjestö- ja byrokratiavallan sijaan. Hyvinvointi, valta ja vauraus kuuluvat koko kansalle, eivät vain harvoille etuoikeutetuille tai byrokraateille.

SMP edellyttää, että kansalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavat päätökset tehdään siten, että kansalainen yksilönä voi niihin vaikuttaa. SMP näkee, etteivät holhousyhteiskunta, järjestövalta ja kasvoton byrokratia ole nykyaikaista ihmistä varten.

SMP vaatii, että nimitykset julkisiin virkoihin ja tehtäviin tehdään ainoastaan kyvyn ja pätevyyden perusteella. SMP ei hyväksy poliittisia pakaste- ja palkkiovirkoja.

Ministerit ja kansanedustajat eivät saa kuulua toimikautenaan mihinkään valtion tai muiden merkittävien yritysten, pankkien tai vakuutuslaitosten johto- tai hallintoelimiin. Ministereiden tulee ennen tehtäviensä vastaanottoa selvittää omat taloudelliset riippuvaisuussiteensä tai jääviytensä.

Kansanvalta edellyttää jokaiselle kansalaiselle oikeuden valittaa häntä koskevista päätöksistä. Suomalaista oikeuslaitosta on kehitettävä siten, että laki on jokaiselle kansalaiselle sama ja että kansalainen voi kohtuullisessa ajassa saada omaa asiaansa koskevan perustellun päätöksen kaikissa oikeusasteissa.

Talouspolitiikan peruslinja

Kansakunnan vauraus perustuu ihmisten tietoon ja taitoon sekä luonnonrikkauksiin. SMP kannattaa toimivaa markkinataloutta, jonka perustana on korkea moraali.

Talousjärjestelmässä ei saa olla kilpailulta rajattuja aloja muuta kuin suoraan valtakunnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. SMP kannattaa yritystoiminnassa mahdollisimman laajaa hajauttamista sekä laajaa omistus- ja hallintapohjaa. Puolue ei hyväksy monopoleja, kartelleja tai muita yritystoimintaa rajoittavia rakenteita. Puolue vaatii toimivaa kilpailulainsäädäntöä, ja riittävää valvontaa.

SMP vaatii yritys- ja talouselämältä tiukkaa moraalia ja selkeitä pelisääntöjä, jotta kansanvaltainen yhteiskuntajärjestelmämme pystyy jatkuvasti tuottamaan korkeatasoisia tuotteita ja palveluita. Taloudessa on oltava selkeät ja yksiselitteiset lakiin perustuvat ja helposti noudatettavat säännöt.

Talousrikollisuus on saatava kuriin. Yhteiskunnan yrityksille asettamien velvoitteiden tulee tukea yleistä hyvinvointia. Velvoitteilla ja byrokratialla ei saa rasittaa yrityksiä tarpeettomasti.

Taloudellinen itsenäisyys on myös poliittisen itsenäisyyden perustekijä. Ilman järkevää ja kansakunnan kokonaisetua toteuttavaa talouspolitiikkaa menetämme taloudellisen itsenäisyytemme. Rakenteellisesti terve ja toimiva talous on poliittisen ja itsenäisen toimintamme perusedellytys. Talouspolitiikan tulee perustua tuottavan työn tekemiseen, työntekoon ja yrittämisen kannustamiseen ja palkitsemiseen. Kestävä hyvinvointi luodaan yrittäjän ja työntekijän yhteistyöllä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SMP tukee isänmaan vapauteen perustuvaa ulkopolitiikkaa. Kansainväliset sopimukset eivät saa rajoittaa tai tarpeettomasti vaarantaa kansallisia etujamme. SMP korostaa kansojenvälistä yhteistyötä.

SMP katsoo, että maamme ulkopolitiikan kulloinenkin linja tulee perustua kansalliseen kokonaisetuumme. SMP ei hyväksy minkään toisen valtion puuttumista maamme sisäisiin asioihin.

Ulkopolitiikkamme tulee olla parlamentaarisesti ja demokraattisesti johdettua. SMP:n mielestä maamme kansanedustuslaitoksen asemaa ulkopoliittisessa päätöksenteossa on vahvistettava, jolloin myös tavallisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet paranevat.

Veropolitiikka

Verotuksen tulee rakentua oikeudenmukaisuuden sekä todellisten tulojen pohjalle. Veropolitiikassa on noudatettava oikeutta ja kohtuutta.

Verotuksen tulee kaikissa olosuhteissa olla työn tekemiseen ja teettämiseen kannustavaa. Puolue kannattaa kokonaisveroasteen laskemista. Rankaisutasoinen verotus estää taloudellista toimeliaisuutta ja vähentää yrittämisen motivaatiota.

Kohtuullinen veroaste lisää yksilön henkilökohtaista vapautta ja vähentää hänen riippuvuuttaan valtiovallasta. Yksityisen kansalaisen verotusoikeusturvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli viranomaisten toimenpiteet aiheuttavat kansalaiselle taloudellisia menetyksiä on viranomaisille määrättävä riittävä korvausvelvollisuus.

Vanhusten, eläkeläisten ja muiden pienituloisten verotusta täytyy keventää. Tähän päämäärään tulee pyrkiä mm. välillistä verotusta alentamalla.

Työ ja työllisyys

SMP vaatii työtä kaikille. Perustuslakiin kirjattua työn oikeutta on toteutettava myös käytännössä. Kestävä yhteiskunta voi perustua ainoastaan terveille elämänarvoille ja tulokselliselle työlle. Kansalaisten tulee saada riittävä toimeentulo työnsä tuloksista.

Työolot on tehtävä turvallisiksi. Erityisesti henkiseen työsuojeluun on kiinnitettävä huomiota.

Valtiovallalla on oltava tosiasioihin perustuva pitkän tähtäyksen koulutus- ja työllisyysohjelma, jossa pääpaino pannaan ihmisten pysyville toimeentulomahdollisuuksille. Täystyöllisyyden turvaamiseksi yhteiskunnan ja yritysten on jatkuvasti panostettava koulutukseen, tutkimustoimintaan ja tuotekehittelyyn.

Työehtosopimusten tulee olla joustavia ja molempien osapuolten edut huomioon ottavia.

Ympäristö- ja energiapolitiikka

Puhdas elinympäristö on terveen elämän välttämätön edellytys. Vastuullinen ympäristöpolitiikka lähtee ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista eikä näiden vastakkainasettelusta. Parhaiten ympäristömme saastuminen estetään valistuksella, ympäristönsuojeluinvestointeja suosimalla sekä saastuttajia rankaisemalla.

Laaja jätteiden lajittelu, uudelleenkierrätys ja kompostointi on tehtävä taloudellisesti kannattavaksi ja mielekkääksi. Luontoa ja ympäristöä säästävä toiminta on taloudellisesti palkittava.

SMP ei hyväksy ydinvoiman jatkorakentamista. SMP kannattaa hajautettua ja luonnonmukaista energiantuotantoa. Hajautettu energiantuotanto on myös merkittävä lisäturvallisuustekijä.

SMP vastustaa kerskakulutusta ja tuhlailua. Energiansäästöä on edistettävä erilaisin tukitoimenpitein ja valistuksella. Energian säästäminen ei saa kuitenkaan johtaa energian hinnan nousuun ja tätä kautta säästämisestä rankaisemiseen.

SMP tahtoo turvata joka tasolla riittävän ja riippumattoman ympäristönsuojelututkimuksen, ja tahallisista ympäristörikoksista on rangaistava. Ympäristöpolitiikassa on kansainväliseen yhteistyöhön kiinnitettävä erityistä huomiota. SMP korostaa ympäristöpolitiikassaan ennaltaehkäisyn ja valistuksen merkitystä. Eri hallinnonalojen on toiminnoissaan huomioitava ympäristövaikutukset.

Perhepolitiikka

Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. SMP:n näkemyksen mukaan perhe on yhteiskunnan sydän ja perusyksikkö. Yhteiskunnan tulee omalta osalta tukea ja kannustaa perheiden perustamista.

Vain sisäisesti eheät kodit voivat luoda tasapainoisen, kehittyvän ja voimakkaan kansan. Tämän vuoksi kotien henkistä ja taloudellista hyvinvointia on tuettava. Perhekeskeistä ajattelua on selkeästi suosittava parantamalla lapsiperheiden mahdollisuuksia lasten kotona tapahtuvaan hoitamiseen riittävällä lasten kotihoidontuella ja lapsilisillä. SMP korostaa lasten oikeutta turvalliseen elämään ja hyvinvointiin.

Perheiden on saatava vapaasti valita lastensa hoitomuoto. Lasten laitoksissa tapahtuvaa päivähoitoa on laadullisesti parannettava. Lasten kotona tapahtuva hoitotyö on selkeästi saatettava eläkettä kartuttavaksi työksi. Avioliiton asemaa lainsäädännössä on vahvistettava.

Valtio ja kunnat

Julkinen sektori on kansalaisia varten. SMP vaatii turhan byrokratian purkamista. Turhia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja raportointivelvollisuuksia on kumottava.

SMP katsoo, että ylisuurta ja päällekkäistä byrokratiaa pitää voimakkaasti supistaa. Julkisen sektorin purkutyö vaatii voimakasta kansalaistukea, sillä byrokratia ei halua luopua saavuttamistaan kohtuuttomista eduistaan.

Lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että turhaa valvontaa ja raportointia puretaan. Tavallisen kansalaisen työmotivaation kannalta on oleellista, että valtio, kunnat ja viranomaiset toimivat tehokkaasti.

Terveys- ja sosiaalipolitiikka

Terveydenhuollossa lähtökohtana on oltava jokaisen ihmisen oikeus saada tehokasta ja hyvää hoitoa. Jokaisella suomalaisella täytyy olla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta oikeus hyvään hoitoon. Kaikissa olosuhteissa terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus on turvattava.

Sosiaalipolitiikan tavoitteena on oltava riittävä perusturva jokaiselle kansalaiselle. Mikäli yksilö ei itse terveydellisistä tai muista rehellisistä syistä kykene hankkimaan kohtuullista toimeentuloa tulee yhteiskunnan taata kohtuullinen toimeentulo. SMP korostaa jokaisen ihmisen oikeutta riittävään toimeentuloon

Sosiaalipolitiikassa painopiste on erityisesti kohdennettava nuorten, lapsiperheiden, vanhusten ja veteraanien toimeentulon turvaamiseen.

SMP katsoo, että eläke on ansaittu oikeus. Puolue vaatii, että jokaiselle kansalaiselle turvataan riittävä peruseläke osana perusturvaa. Ylisuurille eläkkeille on asetettava eläkekatto. Kunniavelka veteraaneille on maksettava.

Asuntopolitiikka

Asunto on jokaisen perusoikeus. SMP katsoo, että kansalaisella tulee olla todellinen valinnanvapaus vuokra- ja omistusasumisen välillä.

Kunnan tulee luoda edellytykset asuntopolitiikan toteuttamiselle kaikki asumismuodot huomioon ottaen

Kansalaisille on turvattava riittävän matalakorkoisten ja pitkäaikaisten asuntolainojen saanti.

Maanpuolustus ja kansalaisten turvallisuus

Valtion on huolehdittava yhteiskunnan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Suomella tulee jatkuvasti olla riittävän korkea puolustusvalmius. Tämän vuoksi valtiovallan on huolehdittava siitä, että puolustusvoimillamme on asian- ja ajanmukainen kalusto sekä riittävät henkilöresurssit. Maanpuolustuksellisiin ja kriisiajan valmiuksiin tähtääviin koulutuksiin on taattava myös naisille mahdollisuus osallistua. Puolustuskykymme on pidettävä joka tilanteessa uskottavalla tasolla.

Yhteiskunnan tehtävä on antaa turvaa tavalliselle kansalaiselle. SMP vastustaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja rikollisuutta. Lainsäädäntöä on uudistettava siten, että väkivaltarikokset on tuomittava ankarammin kuin omaisuuteen kohdistuvat rikokset.

Rikosten uhrien oikeudet on lailla turvattava. Rikoksentekijät on asetettava vastaamaan teoistaan myös taloudellisesti. Entisten rikollisten paluuta normaaliin yhteiskuntaan on oikeudenmukaisesti edistettävä.

Poliisin edellytyksiä kansalaisten perusturvallisuuden huolehtimisesta on parannettava.

Maaseutupolitiikka

Maatalous- ja metsäpolitiikka kuuluvat yhteen. Maatalous tukee koko maaseutua ja luo ne välttämättömät perusedellytykset, jotka turvaavat koko maaseudun elinvoimaisuuden ja asuttuna säilymisen.

SMP:n maa- ja metsätalouspolitiikan perustana on perheviljelmäpohjainen ja monimuotoinen maatalous, joka kykenee turvaamaan elintarvikehuollon omavaraisuuden kaikissa tilanteissa. Suomen maataloutta ei voida rakentaa suurtilalinjalle, joka on osaltaan luomassa ja ylläpitämässä kartelleja ja muita epäterveitä rakenteita.

Metsäpolitiikka

Metsätalous näyttelee huomattavaa osaa kansantaloudesta. Merkittävä osa ulkomaanviennistämme on metsätalouden tuotteita. Metsät on uusiutuva luonnonvara, jota tulee hoitaa hyvin ja pitkäjänteisesti. Yhteiskunnan tulee jatkaa entisessä laajuudessaan yksityismetsätalouden tukemista.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä luonnonmukaisen viljelyn kehittämiseen ja puhtaiden elintarvikkeiden tuottamiseen.

Suomeen on luotava kattava maaseutupolitiikka. Tämä rakennustyö vaatii kansalaisilta asennemuutosta ja tahtoa nähdä maaseutu yhteisenä voimavarana.

Suomen puhdas luonto on kansallinen voimavara, jonka merkitys tulee jatkuvasti korostumaan. Toimiva maaseutupolitiikka edellyttää luonnon vaatimusten huomioon ottamista.

Liikennepolitiikka

Toimivat liikenneyhteydet ovat hyvinvoinnin perusedellytys. SMP:n mielestä liikennettä ja liikenneyhteyksiä ei saa kohtuuttomasti verottaa.

Maamme tiestö on pidettävä kunnossa unohtamatta alempiasteista tieverkkoa. Liikenteeltä kerätyt verot on pääsääntöisesti suunnattava tieverkkomme kunnossapitoon ja siirryttävä entistä enemmän käyttöön perustuvaan verotukseen. Liikennepolitiikassa on suosittava vähemmän saastuttavia ajoneuvoja ja joukkoliikennettä. Haja-asutusalueille on taattava myös mahdollisimman monipuoliset liikennepalvelut.

Valtiovallan on toimenpiteillään kannustettava kansalaisia ja yrityksiä panostamaan toimivaan tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen. Yhteiskuntamme on entistä enemmän tietoyhteiskunta, jossa selviytyminen edellyttää tiettyjen perusvalmiuksien omaksumista.

Juna-, vesi- ja lentoliikenteen asemaan ja kilpailukykyyn on kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Koulutuspolitiikka

Turvattu tulevaisuutemme vaatii koulutusta, tietoa, taitoa ja tutkimusta. Meidän on edelleen kehitettävä ja monipuolistettava nykyistä koulutusjärjestelmäämme.

Kansalaisten jatkuvan itseopiskelun ja aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia on parannettava. Jokaiselle koululaiselle on taattava mahdollisuus maksuttomaan peruskoulutukseen.

Nykyaikainen maailma ja ympäristö edellyttää jatkuvaa koulutusta ja oppimista. Ihmiset joutuvat elämänsä aikana opettelemaan jo useampia ammatteja. Tätä ei pidä nähdä uhkana vaan elämää rikastuttavana asiana. Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että kansalaiset eivät joudu syrjäytyneiksi ja uudelleen koulutusjärjestelmien ulkopuolelle. Koulutusohjelmien on vastattava ihmisten ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita.

Koulutuksessa ei saa unohtaa käden taitoja. Teoreettinen koulutus ei saa johtaa vieraantumiseen käytännön työstä. Koulutukseen on sisällyttävä riittävästi käytännön harjoittelua ja työhön perehdyttämistä.

Valtiovallan on tuettava jatko-opiskelua. Opintotukea on kehitettävä siten, ettei kukaan joudu kohtuuttomasti velkaantumaan opiskellessaan itselleen ammatin.

Yhteiskuntamme koulutusjärjestelmän on oltava joustava ja kehityskelpoinen, jotta voimme jatkuvasti pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana. Koulutus, tieto ja ammattitaito ovat terveen tulevaisuuden perusedellytyksiä.

Suomen on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän tutkimukseen. Ainoastaan jatkuva tutkimus ja tuotekehittely turvaa nykyisen elintasomme ja kilpailukykymme sekä mahdollistavat sen nostamisen. Kouluille, oppilaitoksille ja yliopistoille on turvattava riittävät voimavarat ja rahoitus.

Parempi elämä

SMP rp haluaa kansalaisille nykyistä iloisemman, halvemman ja paremman elämän. Me emme tarvitse holhoajia ja peräänkatsojia päättämään puolestamme. Sen sijaan me tarvitsemme toisiamme. Puolueemme korostaa voimakkaasti elämisen tason parantamista. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Meillä kaikilla on oikeus turvattuun ja onnelliseen elämään. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda ihmisten toiminnalle suotuisat puitteet, ei kahlita ja holhota heitä.

Yksinäisyys ja hylätyksi tulemisen pelko ovat suuria yhteiskunnallisia ongelmia. Meidän on ohjattava ja kehitettävä yhteiskuntaa siihen suuntaan, että ihmisten on helpompi tulla ulos kuorestaan ja hankkiutua muiden ihmisten seuraan. Syrjäytyminen on yhä kasvava ongelma. Meidän on huolehdittava siitä, että yksikään ihminen ei tunne itseään tarpeettomaksi. Puolueemme kannattaa kaikenlaista vireää kansalaistoimintaa, jossa jokainen voi kokea myönteisiä tuntemuksia ja hyväksyttynä olemisen iloa.

Puolueemme korostaa lähimmäisenrakkautta ja jokaisen kansalaisen ihmisarvoa. Yhteiskunta on ihmisiä varten ja ihmiset toisiaan varten. Elämä on iloinen asia, josta meidän täytyy saada nauttia toisten ihmisten oikeuksia kuitenkaan loukkaamatta.

SMP rp on kansalaisten vaikutuskanava ja poliittinen kansanliike. Kutsumme mukaan kaikki rehelliset suomalaiset, jotka haluavat kaikille hauskemman, kustannuksiltaan halvemman ja paremman elämän.