Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SMP/779

Suomen Maaseudun Puolue

SMP:n yrittämisen erityisohjelma


 • Puolue: Suomen Maaseudun Puolue
 • Otsikko: SMP:n yrittämisen erityisohjelma
 • Vuosi: 1974
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN PUOLUEOHJELMAN YRITTÄMISEN ERITYISOHJELMA

Vahvistettu Turun puoluekokouksessa 3/8 1974

OIKEUS YRITTÄMISEEN

Kansan omatoimisuus ja sitkeä yrittäminen ovat yhteiskuntamme tähänastisen sekä tulevan kehityksen tärkeä perusta. Kaikilla kansalaisilla on oltava siksi yrittämisen oikeudet ja mahdollisuudet.

Vapaa yrittäminen edellyttää taloudellista kilpailua. Tämä on myös kuluttajien ja koko kansan edun mukaista.

Siksi SMP

 • ei hyväksy monopolipääoman ylivaltaa eikä minkäänlaista taloudellista rengastumista. Terve kilpailu on sekä yrittäjän että kuluttajan etu.

SMP ei myöskään hyväksy toisen riistoa. Mutta riisto ei poistu sillä, että sosialistisen ideologian mukaan ylivalta ja riiston oikeus keskitetään yhteiskunnalle.

Yrittäminen ei ole riistoa. Yrittäminen on toisten palvelemista. Samalla palvelu tuo myös yrittäjälle etua. Kun kilpaillen yritetään palvella niin tuotteita tuottamalla ja niitä välittämällä kuin tekemällä työsuorituksia kasvaa koko kansan kansantulo ja tätä tietä paranee jokaisen kansalaisen elintaso. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että kasvanut kansantulo jaetaan oikeudenmukaisesti ja että yrittäminen tapahtuu kansan todellisen palvelemisen puitteissa. SMP ei siis hyväksy keinottelua.

Vapaa kilpailu ja terve yrittäminen ovat parhaita aseita monopolipääomaa ja yhteiskunnan riistoa vastaan. Vapaa yrittäminen elää ja menestyy vain kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. Kun kansanvalta heikkenee, niin heikkenee ja lopulta tuhoutuu myös kansan laajojen kerrosten omatoimisuus ja yritteliäisyys. Kun tällainen yritteliäisyys näivettyy, tuhoutuvat aste asteelta myös kansanvalta ja vapaus.

YRITTÄMINEN VAARASSA

SMP katsoo, että harjoitettu monopolien ja kollektivismin talouspolitiikka on viemässä kansamme yrittämisen mahdollisuudet äärimmäiselle rajalle. Pelastusta tähän umpikujaan ei tule suuren rahan eikä yhteiskunnan mahdin avulla, koska ne molemmat edustavat keskitettyä valtaa ja kansan riistoa sekä laajojen kerrosten yrittämisen oikeuden ja mahdollisuuksien tuhoamista.

SMP kutsuu kaikkia yrittäjiä ja kaikkia kansalaisia taisteluun todellisen yrittämisen vapauden puolesta monopolisoituvaa pääomaa ja kansanvallan tuhoavaa pakkososialismia vastaan.

YRITTÄMISEN PERUSTA

Yrittäminen edellyttää talouspääomien lisäksi idearikasta yrittäjää ja kunnollista työvoimaa. Kunnollinen ja rakentava työvoima syntyy vain rehellisestä työstä maksettavan kunnollisen ansion kautta sekä jokaisen yrittäjän ja työntekijän arvostuksen kautta, SMP puolueohjelman "jokainen ihminen, jokainen elämä on arvokas" perustalta.

Jotta yrittäjä voisi maksaa kunnollisen ansion on hänen saatava vakautettua pääomaa sekä helpotusta byrokratiasta ja muista yhteiskunnan rasituksista. Yleisiä kustannuksia alentamalla edistetään siis maassamme yrittämistä ja kunnollista ansiota. Sorretun työvoiman ja pankkiriiston aika on ohi. Valittavana on joko työvoiman, yrittämisen perusedellytyksen, valuminen ulkomaille tai yrittämisen edistäminen niin, että kannattaa yrittää ja kannattaa maksaa työntekijöille kunnollinen ansio.

SUUNTAA MUUTETTAVA

Maamme terve, pieni- ja keskisuuri yritteliäisyys on ajettu kiristetyllä ja väärinsuunnatulla raha- ja korkopolitiikalla sekä verorasitusta jatkuvasti lisäämällä kasvaviin vaikeuksiin. Tämä yritteliäisyyden tuhoaminen ja vaikeuttaminen on aiheuttanut ja aiheuttaa laajasti alue- ja rakennetyöttömyyttä, kansantaloudellisesti suunnattoman vahingollista maan sisäistä ja maasta pois muuttoliikettä, maaseudun ja kehitysalueiden autioitumista sekä toimeentulovaikeuksia kansan keskuuteen.

Jotta kansantuloamme parantava yrittäminen maassamme vahvistuisi ja kansan alistaminen monopolipääoman ja yhteiskunnan orjuuteen estyisi, tarvitaan nykyisen virhesuuntauksen korjaamiseksi ennen kaikkea seuraavia toimenpiteitä:

TUOTANTOTOIMINTA

Yksityiseen yritteliäisyyteen perustuva tavaroiden tuotanto muodostaa maamme elinkeinoelämän rungon. Muu elinkeinotoiminta ja täten koko maamme hyvinvointi on ratkaisevasti riippuvainen tuotannosta. Siksi tuotannon kehittämiseksi on harjoitettava pitkäjännitteistä ja tavoitteellista suunnittelua ja pyrittävä tasapainoiseen tuottavuuden nousuun ja kansainväliseen kilpailukykyyn. Tuotantopolitiikan on kuitenkin oltava inhimillistä ja ihmisläheistä. Muita elinkeinoja ei sen varjolla saa syrjiä.

Teollisuuden työvoiman käytössä ovat avainasemassa pien- ja keskisuuri teollisuus sekä käsityöteollisuus, joiden työllistävä merkitys on erityisen tärkeä. Valtion harjoittamaa teollisuustuotantoa voidaan perustella määrätyillä aloilla.

SMP hyväksyy siis maassamme vallitsevan sekatalousjärjestelmän. Sitä vastoin SMP ei hyväksy nykyistä suuntausta, joka suunnitelmallisesti haluaa vähentää ja lopettaa yksityiseen yritteliäisyyteen perustuvaa tavaran tuotantoa ja muuta yrittämistä. Siksi SMP myös haluaa kaikelle yrittämiselle samanlaisen perustuslaillisen turvan.

Lähtökohtana tuotannossa on oltava se, että maamme työvoimaa, raaka-ainevaroja ja pääomaa käytetään pitkällä tähtäyksellä oikeudenmukaisen tulonjaon kannalta sekä kansantaloudellisesti ja ulkomaankauppapoliittisesti järkevimmällä tavalla hyväksi niin, että luodaan perusta maamme kasvavalle hyvinvoinnille luonnonsuojelua unohtamatta sekä huolehtien raaka-ainevarojemme riittävyydestä.

TAVAROIDEN VÄLITYS

Niin tuottajan kuin kuluttajan etu on, että tavaroiden välitys tapahtuu joustavasti ja pienin kustannuksin. Tällöin korostuu tavaroiden välityksestä huolehtivan organisaation kunkin henkilön omakohtainen vastuu. Tästä syystä tavaroiden välitys kuljetus mukaanlukien soveltuu erityisen hyvin pienyritysten hoidettavaksi. Näin vältetään turhaa byrokratiaa ja paperisotaa.

SMP erityisesti katsoo, että valtiovallan taholta tapahtunut tavaroiden välityksen kustannusten nostaminen alan yrittäjien riistoverotuksella, korkeilla kuljetus- ja muilla tariffeilla sekä ylikorkeilla polttoaine- ja autoveroilla ei ole hyväksyttävää.

PALVELUSELINKEINOT

Palveluselinkeinojen piirissä maassamme työvoimasta on kasvavasti jo noin 00 prosenttia. Palvelusten tehokas ja kustannuksiltaan edullinen hoitaminen edellyttää yleensä pienyritteliäisyyttä, jossa yrittäjän omakohtainen panos on tärkeä.

Nykyisen poliittisen suuntauksen aikana maassamme palveluselinkeinojen pienyrittäjät on saatettu kasvaviin vaikeuksiin, josta on ollut seurauksena kehitys- ja sivualueilla voimakas palvelusten heikkeneminen sekä kasvavissa asutuskeskuksissa palveluelinkeinojen palvelusten hintoja nostava monopolisoituminen.

Näistä syistä SMP vaatii, että on ryhdyttävä kiireellisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta palveluelinkeinojen pienyrittäjien mahdollisuudet harjoittaa elinkeinoaan voidaan turvata. Näiden alojen yrittäjät tarvitsevat apua niin kohtuulliseen hintaan saatavan pääoman sekä osaavan henkilökunnan koulutuksen järjestämiseksi kuin myös veroriiston estämiseksi sekä valtiovallan yksipuolisen monopolilinjan suosimisen pysäyttämiseksi aina vuokrariiston estämistä myöten.

Harvaanasutuilla ja sivualueilla välttämättömien palvelusten säilyttämiseksi valtiovallan on annettava pienyrittäjille taloudellista tukea.

KONEYRITTÄJÄT

Oikein käytettynä kone helpottaa ihmisen työtä. Suurteollisuudessa konetta on myös väärinkäytetty ihmisen orjuuttamiseksi. Pienyrittäjälle kone on välttämätön ihmiskäden jatke.

Nykysuuntauksen aikana konepienyrittäjät ovat joutuneet yhteiskuntamahdin puristuksen alle. SMP vaatii erityisiä toimenpiteitä konepienyrittäjiemme aseman helpottamiseksi ja turvaamiseksi puoluekokousten päätösten ja eduskunnassa tehtyjen esitysten mukaisesti.

YRITYSTOIMINNAN SUUNTA

Maahamme on luotava, kehitettävä ja sijoitettava teollisuutta ja muuta yritystoimintaa niin, että kaikilla kansalaisilla on työtä tarjolla omalla kotiseudullaan. Tähän tarjoaa mahdollisuudet työvaltainen pieni ja keskisuuri yritteliäisyys. On huomioitava, että uuden työpaikan investointikustannus ei ole pienteollisuudessa edes 1/10 suurteollisuuden vastaavista kustannuksista. Siksi täystyöllisyyden turvaamiseksi on maassamme voimakkaasti ja jatkuvasti edistettävä pientä ja keskisuurta yritteliäisyyttä. Tästä syystä työllisyyspolitiikassa on vihdoin siirryttävä epätaloudellisuudesta pysyvien työpaikkojen luomiseen pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden piirissä SMP:n tekemien esitysten mukaisesti.

ULKOMAANKAUPPAPOLITIIKKA EI SAA SORTAA KOTIMAISTA YRITTELIÄISYYTTÄ

Maassamme on jatkuvasti hoidettu ulkomaankauppapolitiikkaa siten, että Suomen kansa ja maamme yritteliäisyys ovat joutuneet syyttömästi maksamaan ulkomaankaupan vajauksesta johtuvia laskuja. Tasapainoisen ulkomaankaupan käymiseksi SMP pitää välttämättömänä,

 • että ulkomaankauppajärjestelyt on hoidettava niin, että maamme yritteliäisyydelle tärkeän viennin jatkuminen ja kehittyminen turvataan kaikkiin ilmansuuntiin. Pieni ja keskisuuri yritystoiminta on huomioitava näissä järjestelyissä erityisesti ja sillä tavalla, ettei näiden toiminta vaikeudu kovan kansainvälisen kilpailun takia,
 • että on hoidettava niin, että EEC- ja SEV-järjestelyt ja muut sopimukset eivät aiheuta kehitystä kohti suuria teollisuuskonserneja eikä yritteliäisyyden tukahtumista missään maamme osassa,
 • että yritystoiminnan kilpailukyvyn parantumista kansainvälisillä markkinoilla on edistettävä ja hallituksen tiedotettava aina uusista ulkomaankauppajärjestelyistä yrittäjille riittävän ajoissa,
 • että ulkomaisen tavaran dumping-myynti maahamme kotimaisten tavaroiden vahingoksi on estettävä ja kotimaisia markkinoita suojattava muiltakin markkinahäiriöiltä,
 • että koti- ja ulkomaankaupassa tulee suosia kotimaisen yritteliäisyyden etua. Ulkomaisen roskatavaran ja tarpeettoman tavaran tuontia tulee rajoittaa sekä
 • että tehtäessä kauppasopimuksia itään ja sinne tehtävien suurien teollisuusprojektien yhteydessä on huolehdittava uusien vienti- ja urakointimahdollisuuksien järjestymisestä myös maamme pienelle ja keskisuurelle yritteliäisyydelle.

RAAKA-AINEET JALOSTETTAVA KOTIMAASSA

Maallamme on laajat raaka-ainevarat erityisesti metsiemme, monien malmien ja kivien sekä turpeen muodossa. Raaka-aineita on pyrittävä kotimaassa jalostamaan mahdollisimman pitkälle ja sen jälkeen markkinoitava ne kansantaloudellisesti ja ulkomaankauppapoliittisesti järkevimmällä tavalla.

Raaka-ainevarojen järjettömästä tuhlauksesta ja epätaloudellisesta hyväksikäytöstä on päästävä eroon.

PÄÄOMAA SAATAVA YRITTÄMISEEN

Riittävä määrä pääomaa on yritystoiminnassa välttämätöntä. Yhteiskunnan tulee huolehtia pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden pääoman tarpeen järjestämisestä niin, että menestymisen mahdollisuudet omaavat yrittäjät voivat perustaa yrityksen vähäisinkin omin pääomin.

KIREÄN RAHAN JA KORKEAN KORON POLITIIKKA TUOMITTAVAA

Työvaltaiselle yritteliäisyydelle on hyvin tärkeää rahoituksen järjestyminen. Rahoituksen järjestymistä yritteliäisyyden syntyyn ja kasvuun tulee edistää kohtuullisen ja halvan koron ja riittävän luotonsaannin avulla. Tästä syystä SMP erityisesti katsoo,

 • että luottopolitiikassa on päästävä pitkäaikaisiin vakautettuihin luottoihin,
 • että vakuustarve on tyydytettävä tarpeen mukaan erityisillä vakuusjärjestelyillä ja myös irtaimiston kiinnityskäyttö on mahdollistettava saattamalla irtaimisto vakuuskelpoiseksi,
 • että harjoitettu ylikireä rahapolitiikka on yritteliäisyyden kannalta tuhoisa ja siksi sitä on helpotettava ja kohtuuttoman korkeata lainakorkoa alennettava,
 • että rahoitusten riittävyydestä on huolehdittava kaikille elinkelpoisille ja hyväksyttäville yrityksille elinkeinoalasta riippumatta sekä pienteollisuuslainat on pysyvästi palautettava riittävinä budjettiin,
 • että yrittäjän käyttöpääoman saantia on tehokkaasti helpotettava,
 • että yritteliäisyyden lainat on saatava määräaikaisiksi sopimuksen mukaan eikä niitä saa irtisanoa pelkästään luotonantajan yksipuolisella ilmoituksella,
 • että yritystoimintaa varten on varattava riittävästi 10 vuoden maksuajalla olevia kolmelta ensimmäiseltä vuodelta lyhentämisvapaita määräaikaislainoja,
 • että lainanottajan poliittisella vakaumuksella ei saa olla riippuvuutta lainapäätöksiin ja
 • että yritystoiminnassa tarvitaan entistä enemmän monenlaisia takauksia ja vakuuksia, joista on yleensä kova puute. Miltei kaikkien lainojen kustannuksia nostaa valtion niistä perimä leimavero ja lisäksi erilaisia liiketoimia varten yrittäjät joutuvat hankkimaan pankkitakauksia, joiden saamiseksi on hankittava riittävät vastavakuudet. Näiden hankaluuksien lisäksi pankkitakauksista peritään yleensä kallis provisio. Suuret valtion ja valtioenemmistöiset yhtiöt sen sijaan saavat erittäin suuria lainoja valtion takauksella ilman vastavakuutta ja ilman leimaveroa. Nämä ilmaiset takaukset merkitsevät niille 1/2 - 2 1/2 %:n säästöä yksityisiin yrityksiin verrattuna. Pienyritysten takausjärjestelyjä - erityisesti Valtion takauslaitoksen välityksellä - on kehitettävä niin, että niillä on laajaa ja todellista merkitystä ja että päästään irti lainoja normaalien pääomakustannusten lisäksi rasittavista leimavero- ja provisiokustannuksista.

SULKU VERORIISTOLLE

Maassamme on liian raskaalla ja mielivaltaisella verottamisella tuhottu yritteliäisyyttä. Tällainen toiminta on ollut kaikin puolin väärää. Verotus on kokonaisuudessaan ja viipymättä korjattava pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden syntyä, toimintaa ja kasvua suosivaksi.

Erityisesti SMP katsoo,

 • että mielivaltainen harkintaverotus on heti saatava poistetuksi,
 • että liikevaihtovero on poistettava kokonaan pieniltä yrityksiltä ja vähittäiskaupalta sekä siirrettävä tukkuportaaseen,
 • että liikevaihtovero on poistettava pienyritysten tuotantokoneista ja laitteista,
 • että kotimaisen tuotannon kilpailukykyä haittaava muu kohtuuton verotus on lopetettava,
 • että omaisuusvero on poistettava pieniltä ja keskisuurilta yrittäjiltä ja pienyrittäjien työvälineiltä,
 • että kun suuret yritykset voivat käyttää laajalti hyväkseen perusteltuja poisto-oikeuksia verotuksessa, niin pienten ja keskisuurten yritysten saattamiseksi verotuksessa samaan asemaan, niille myönnetään verotuksessa riittävä peruspoisto-oikeus.
 • että pienelle pakettiautolle lisätty autovero on niin ikään poistettava,
 • että pienyrittäjiä ei saa rangaista työtilaisuuksien järjestämisestä sosiaaliturvamaksujen perintäperusteilla. Työvaltaiset pienyritykset maksavat liikevaihdostaan paljon suuremman sosiaaliturvamaksun kuin suuret automatisoidut teollisuuskonsernit ja yhtiöt, minkä takia näiden maksujen perintäperusteita on muutettava niin, että suuryhtiöt maksavat niistä kohtuullisen osuutensa ja että pientyönantajat vapautetaan kokonaan mainituista työllisyyttä ja kehitystä jarruttavista maksuista ja
 • että yrittäjän omaisuusturvassa on vakavia puutteita. Maassamme tapahtuu jatkuvasti lukematon määrä yliraskaita verotuksia, jotka pannaan täytäntöön yrittäjän valituksista välittämättä. Selvästi epävarmojen verojen täytäntöönpanosta ennen lain voiman voittanutta päätöstä on luovuttava. Veroviranomaiset eivät saa mielivaltaisesti tukahduttaa yritystoimintaa. Verovalitusten käsittelyä on nopeutettava ja niiden ratkaisuja siirrettävä enemmän paikallistasolle sekä
 • että takaisin suoritettaville veroille on maksettava samansuuruinen korko minkä verovelvollinen on joutunut myöhästyneistä veroista maksamaan.

YHTEISKUNNAN PERUSTEHTÄVÄT - YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET TURVATTAVA

Valtion ja kuntien tehtävänä on luoda yrittämiselle hyvät perus- ja toimintaedellytykset. Valtion on huolehdittava pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden rahoituksen järjestymisestä ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä. Valtion talouspolitiikan päämääränä on oltava yritteliäisyyden edistäminen kansan toimeentulon turvaamiseksi. Kun yksityinen yritteliäisyys pystyy hoitamaan useimmat yritteliäisyyden alat, ovat valtion yhtiöt perusteltavissa vain määrätyillä aloilla ja alueilla.

Tästä syystä SMP katsoo,

 • että yritystoimintaan vaikuttavia lakeja, asetuksia ja määräyksiä säädettäessä on erityisen tarkkaan huolehdittava, että niillä ei tarpeettomasti vaikeuteta yrittäjien toimintaa. Valtio ja kunnat sekä niiden virastot ja laitokset eivät saa olla byrokraattisesti jarruttamassa yrittämistä,
 • että ennenkaikkea pienyrittäjille on taattava saatavaoikeus ennen veroja. Saatavien perimistä on muutoinkin helpotettava ja yksinkertaistettava,
 • että kaikissa yhteiskunnan hankinnoissa on asetettava kotimainen yritystoiminta etusijalle,
 • että automaattisen tietoliikenteen kaukoyhteyksien olemassaolo on avainkysymys uuden yrittäjätoiminnan aikaansaamiseksi ja vanhan kehittämiseksi. On tärkeää, että kaikki yrittäjät saatetaan automaattisten tietoliikenneyhteyksien ulottuville kohtuullisin ja samoin kustannuksin,
 • että tyhjiä kansakouluja ja ammattikouluissa olevia kalliita koneita ja tuotantotiloja olisi käytettävä yritteliäisyyden hyväksi,
 • että nykysuuntaus on sallinut räjähdysmäisen kustannusinflaation, josta on ollut seurauksena pienyritystoiminnan kasvavat vaikeudet. SMP vaatii valtiovallalta erityisiä toimenpiteitä pienyrittämisen inflaatiovahinkojen korvaamiseksi,
 • että pienurakoitsijoiden ja urakointiliikkeiden toimintavaikeuksiin kovan kustannuspaineen alla on valtiovallan kiinnitettävä erityistä huomiota,
 • että osa-ajan viljely maassamme on kaikissa olosuhteissa turvattava eräänä pienyritystoiminnan perusmuotona,
 • että on edistettävä tulevaisuudessa yhä laajempaa merkitystä saavien ns. saastevapaiden elintarvikkeiden tuotantoa ja myös vientiä,
 • että kalastajayrittäjien vaikeaan asemaan on saatava korjauksia,
 • että kaavoituksessa on huomioitava pienyrittäjien ja pienkauppiaiden olemassaolo ja tulevaisuus eikä suosia yksinomaan suurteollisuutta ja supermarketteja. Rakentamisen aika ei saa muodostua puristukseksi,
 • että ottaen huomioon pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden työllistävä vaikutus, on yhteiskunnan maksettava näille yrityksille jokaista pysyvää työpaikkaa kohti työvoimatukea, jonka suuruus on riippuvainen työllisyystilanteesta,
 • että suhdannepolitiikan varjolla ei saa antaa suurteollisuudelle kohtuuttomia etuisuuksia, vaan erilaisia suhdannerahastoja on käytettävä myös pienen ja keskisuuren yritteliäisyyden edistämiseen,
 • että maassamme on monesta syystä niukat raaka- ja tarveainevarastot, mikä häiritsee yrittäjien toimintaa. Raaka- ja tarveaineiden saannin turvaamiseksi asianmukaista varastointia tulee kehittää verotuspoliittisin keinoin sekä estää suurten yritysten tavarakeinottelu,
 • että varsinkin maaseudun asukkaille ansiomahdollisuuksia tarjoavaa kotiteollisuutta on suosittava ja huolehdittava erityisesti myös sokeain ja invalidien kotiteollisuustuotteiden valmistuksen kehityksestä ja markkinoinnista. Sama koskee lomamahdollisuutta maaseudun kodeissa ja
 • että on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota puutarhaviljelyn kehittämiseen maassamme tukemalla koulutus- ja koetoimintaa sekä rinnastamalla kasvinviljelijät muihin yrittäjiin lainansaannin suhteen. Ulkolaisten puutarhatuotteiden järjetön tuonti on lopetettava, sekä
 • että kuntien tulee tehokkaasti edistää pienteollisuustalojen ja -hallien rakentamista yritystoiminnan käyttöön. Etusija tulee asettaa kotimaisen yritystoiminnan tarpeille. Kolhoosiin johtavia valtion ja kuntien koneasemia SMP ei hyväksy,
 • että yhteiskunnan varoilla palkataan kuntiin yritystoiminnan tueksi elinkeinoasiamiehet ja
 • että yhteiskunta huolehtii siitä, että asuntotuotantoa - erityisesti oman asunnon hankkimista - edistetään niin, että yrityksillä on mahdollisuus sijoittua tasapuolisesti maan eri osiin asuntopulan tai heikkojen asuntojen sitä estämättä.

Erityisesti SMP katsoo, että valtiovallan on huolehdittava, että kaikki yritystoiminnan perusmuodot niin yksityinen yritteliäisyys, osuustoiminta kuin valtion yhtiöt ovat samassa asemassa niin, että valtion yhtiöille ja osuustoiminnalle ei anneta erityisetuja, jolloin nämä edullisemmassa asemassa kilpaillen tukahduttavat yksityistä yritteliäisyyttä. Tähän saakka myönnetyt erityisedut kuten osuustoiminnan halvan pääoman lähteenä oleva talletusten vastaanottotoiminta tulee tallettajille vahinkoa tuottamatta lopettaa.

POIS POLITIIKKA TYÖSOPIMUSNEUVOTTELUISTA

SMP ei hyväksy sitä, että poliittinen kaupankäynti ja peli sotketaan työsopimusneuvotteluihin. Tästä kärsii niin yrittäjä, työntekijä kuin koko kansa.

Työsopimusneuvottelut on hoidettava asianmukaisesti työn molempien osapuolien kesken. Työsopimusneuvotteluihin ei pidä sotkea myöskään työmarkkinaelämään kuulumattomia paketteja.

Sitävastoin kansanvaltaisesti tehtyjä sopimuksia Suomen kansa kunnioittaa ja haluaa niitä noudatettaviksi.

ENERGIALLA KEINOTTELU LOPETETTAVA

Yrittämiselle on turvattava kunnollinen sähkö- ym. energian saanti. Energiapolitiikassa on lähdettävä siitä, että pienyritteliäisyydelle on energia vähintään yhtä edullisesti saatavissa kuin suurteollisuudellekin ja myös syrjäseutujen tulee olla kunnollisen energiahuollon piirissä. Valtiovallan ja Neste Oy:n keinottelu öljyn hinnoilla on lopetettava.

Maassamme on ehdottomasti ryhdyttävä tehokkaisiin käytännön toimenpiteisiin käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi ja uusiutuvien turvesuovarantojemme hyväksikäyttämiseksi ulkomaisen kalliin ja kriisialttiin energian sijasta.

KOULUTUKSEN PUUTTEET POISTETTAVA

Yritystoiminnan tarpeet on huomioitava asianmukaisilla koulutuksella ammattikoulutuksesta korkeakoulutukseen asti ja järjestettävä tarpeellinen yritysjohdollinen koulutus sekä jatkokoulutus käytännön elämän yrittäjille.

Tämän vuoksi SMP pitää tärkeänä,

 • että koulutuksessa huomioidaan riittävästi asianomaisen taipumukset, kyvyt ja viihtyvyys ja että koulutusmahdollisuus on jatkuva aina korkeimpiin suorituksiin saakka,
 • että huomioidaan myös tuotantoelämän tarpeet sekä valtakunnallisesti että alueellisesti,
 • että kaikkiin tehtäviin aina yritysjohtoa myöten on järjestettävä erikoiskoulutusta,
 • että jatko- ja täydennyskoulutuksesta on pidettävä erityistä huolta,
 • että on myös välttämätöntä, että ryhdytään toimiin luovaan työhön pystyvien erikoislahjakkuuksien löytämiseksi ja heidän kouluttamiseksi sopiviin tehtäviin ja
 • että käytännön harjoittelu on monissa oppilaitoksissa pakollista. Sen tähden yrittäjien mahdollisuuksia järjestää asianmukaisia harjoittelupaikkoja ei tule tyrehdyttää liiallisella säännösintoilulla.

TUTKIMUSTOIMINTAAN RIITTÄVÄSTI VAROJA

Tehtyjen selvitysten mukaan yritysten tutkimustoiminta on maassamme aivan liian vähäistä. Ruotsissa yritysten tutkimustoimintaan käytetään kaksinkertainen määrä Suomeen verrattuna ja USA:ssa peräti viisinkertainen. Teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi on myös Suomessa voimakkaasti kehitettävä teollista tutkimustoimintaa. Erityisesti tulee huomio kiinnittää pienteollisuuden piirissä tapahtuvaan tuoteideointiin. Maahamme on perustettava erityinen laitos, joka antaa teknillistä apua tuotekehittelyssä pien- ja keskisuurelle yritteliäisyydelle. Erikoista huomiota on kiinnitettävä luovan markkinointikelpoisen tuotesuunnittelun kehittämiseen.

Kotimaista keksijätoimintaa on tuettava taloudellisesti. Pienyritteliäisyyden piirissä tapahtuvaa tuotekehittelyä ja tutkimustoimintaa on tehokkaasti edistettävä ja maahamme perustettava erityinen käsi- ja pienteollisuuden kehitysrahasto.

ALUEPOLIITTISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ YRITYSTOIMINNAN AVUKSI

Yleensä tulee yritystoimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä kehittää ja suunnata siten, että eri alojen yritystoiminnan perusedellytyksiä parannetaan myös kehitys- ja sivualueilla niin, että näiden alueiden yrittäjille turvataan yhtäläiset toimintamahdollisuudet kuin teollisuus-Suomen yrittäjillä on. Näiden toimintaedellytysten parantamiseen vaikuttavia toimenpiteitä ovat riittävän käyttöpääoman saannin turvaaminen kohtuullisin kustannuksin ja tietoliikenteen kehittäminen sekä kuljetuskustannusten rasitusten alentaminen ja kuljetustariffien vääristymien poistaminen.

Kehitysaluelainsäädännössä ja sen toimeenpanossa on vakavia välttämättä kiireellisesti korjattavia virheitä, koska edelleen työvoima ja muukin väestö jatkuvasti muuttaa pois kehitys- ja sivualueilta.

Kehitysaluerahaston toimintaa on kehitettävä ja määrärahoja lisättävä niin, että kaikki yrittäjät elinkeinoalasta riippumatta tulevat rahaston toiminnan piiriin. Kehitysaluerahasto ei saa jatkaa menestyvien suuryhtiöiden tukemista, vaan sen toiminnan tulee tähdätä ensi sijaisesti pienemmän yritystoiminnan tukemiseen. Kehitysalue-edut on ulotettava yritysten ulottuville kaikilla kehitysalueisiin rinnastettavilla alueilla maassamme. Kehitysaluerahaston yritystutkimusten kustannuksista on valtion pääasiassa vastattava ja maksun yrittäjille on oltava kohtuullinen.

Myös veropoliittisin toimenpitein on edistettävä yritystoiminnan sijoittumista niin, ettei kohtuuton verotus ehkäise yritysten perustamista kehitys- ja sivualueille. Kehitysalueelta saatavien raaka-aineiden jalostus on pääasiassa suoritettava raaka-ainelähteiden läheisyydessä. Tämä voidaan järjestää korjaamalla valmiin tavaran ja raaka-aineen kuljetusmaksujen nykyistä vääristynyttä suhdetta.

MYÖS YRITTÄJÄ TARVITSEE ELÄKKEEN JA LOMAN

Yrittäjille on taattava kunnollinen eläke ja eläkeikä alennettava 60 vuoteen. Yrittäjän eläkemaksut on saatettava kohtuulliseksi ja samaan asemaan kuin muidenkin kansalaisten eläkemaksut, että valtio osallistuu eläkekustannuksiin.

Myös yrittäjillä on oltava mahdollisuus lomaan ja virkistykseen. Sen tähden on jo korkea aika ryhtyä käytännön toimiin lomamahdollisuuden järjestämiseksi kaikille yrittäjille. Jokaiselle oikeudenmukainen lomakorvaus on annettava rahana, jonka käytöstä yrittäjä itse saa vapaasti päättää.

TELEVISIOON JA RADIOON ASIALLISUUTTA

Yleisradiotoiminnan tulee oikealla suhtautumisella edistää kansalaisille ja kansantaloudelle tarpeellisen yritteliäisyyden toimintaa. Sen on suhtauduttava kokonaisuuteen ja yksityiskohtiin oikein ja asiallisesti.

Tästä syystä julkisissa tiedotusvälineissä harjoitettu yritteliäisyyden vääristely ja väärän kuvan antaminen yritystoiminnasta on heti lopetettava. Radion ja TV:n tehtävänä on antaa asiallista ja oikeaa tietoa yritystoiminnasta ja käsitellä erityisesti pienyrittäjien ongelmia. Yrittäjäkoulutuksen aloittamiseen radiossa ja TV:ssä tulee viipymättä ryhtyä. Pois yleisradion politiikka yritystoiminnasta.