Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SNKY/356

Suomi nousee - Kansa yhdistyy

Uudistettu valtio- ja talousohjelma


  • Puolue: Suomi nousee - Kansa yhdistyy
  • Otsikko: Uudistettu valtio- ja talousohjelma
  • Vuosi: 2002
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SUOMI NOUSEE - KANSA YHDISTYY R.P:N UUDISTETTU VALTIO- JA TALOUSOHJELMA

Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy ry:n ydinpäämäärä on: Suomen uudelleen rakentaminen suomalaisessa hengessä todella vapaaksi ja moderniksi kansanvaltioksi. Tämän päämäärän saavuttamiseksi SNKY r.y. toteuttaa seuraavan ohjelman:

I VALTIOPOLIITTINEN PERUSAJATUS

Koska Suomi on suomalaisten kotimaa, on välttämätöntä:

1. Riippumattoman ja terveen suomalaisen kansallisvaltion rakentaminen.

Tarkoittaa: On selvää, että nykyisen jälkiteollisen informaatioyhteiskunnan myötävaikutuksella alkoi 1980 -luvun lopulla rationalisointikierre, joka on johtanut ns. liukuhihnatyön häviämiseen ja automatisaation rähjähdysmäiseen kasvuun. Sähköisten tiedonsiirräntävälineiden yleistyminen ja informaation salamannopea eteneminen on hyödyttänyt tähän mennessä etupäässä suurkeinottelijoita, suurosakesijoittajia ja kansainvälisiä pörssiyhtiöitä sekä -sijoitusrahastoja. Kaikki nämä em. instanssit toimivat juuri nimenomaan "kyberavaruudesta" käsin ja perustuvat vain ja ainoastaan muutamien ökyrikkaitten casinopelureitten yksityisiin intresseihin.

Me emme tarkoita riippumattomuudella eristäytymistä emmekä "lappujen vetämistä silmille" vaan ennen kaikkea yksityisen Suomen kansalaisen vapautta ajatella ja suhtautua tarvittaessa kriittisesti niihin tekijöihin, jotka aiheuttavat yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Pääomien kasautuminen kansainvälisten keinottelijoiden yksityisille tileille on juuri se tekijä, joka tätä yhteiskunnallista eriarvoisuutta aiheuttaa ja toimii samalla yhteisöllisyyttä kaventavana tekijänä. Edellämainitut tekijät ovat konkreettisimpia syitä esimerkiksi maailmanlaajuiselle USA:n vastaisuudelle, koska erilaiset kansalaisjärjestöt näkevät, että juuri nimenomaan että USA:n keskuspankki (Fed) Alan Greenspanin johdolla on se "sylttytehdas", josta annetaan lähetyskäskyt maailman sijoitusrahastojen ja pörssiyhtiöiden rahanhimoisille ja materialistisille pörssimeklareille.

Sellaiset instituutiot, kuten IMF(kansainvälinen valuuttarahasto), wto(maailman kauppajärjestö), OECD(maailman teollisuusmaitten yhteistyöjärjestö) EU ja maailmanpankki ovat kaikki USA:n keskuspankin orjamaisia käskyläisiä ja käytännössä toteuttavat ja rahoittavat materialismiin ja henkiseen arvotyhjiöön johtavaa angloamerikkalaista massakulttuuria. Angloamerikkalaisen massakulttuurin perusfilosofia on posmodernismi ja -fordismi, jonka idealismin tarkoituksena on käytännöllisesti katsoen romuttaa kansallisvaltio -käsite ja siihen olennaisesti liittyvät "suuret kertomukset". SNKY katsoo, että ihmisen onnellisuuden ja perusturvallisuuden tae on yhteisöllisyys, jonka orgaanina toimii parhaiten kansallisuushenki ja isänmaallisuus.

Yhteisöllisyys voi mielestämme toimia parhaiten vain ja ainoastaan kansalaisyhteiskunnassa, jota nivoo yhteen "kansakunta ja kansallisvaltio" -käsitteet. Meidän ei ole syytä lähteä musertamaan näitä isänmaallisia perusarvoja ainoastaan joittenkin kansainvälisten talouspiirien intressien mukaisesti. Talouselämän tulee palvella kansaa eikä päinvastoin. Näissä puitteissa katsomme, että jokaisen isänmaanystävän velvollisuus on ryhtyä kansalaisaktivistiksi ja yhtyä kansainväliseen protestointiin esimerkiski USA:n liekanuorassa kulkevia kansainvälisiä rahoitusinstansseja vastaan. Näin rakennetaan todella vapaa ja riippumaton kansallinen valtio!

2. Suhtautuminen kriittisesti USA:n johtamiin ja angloamerikkalaista massakulttuuria levittäviin monikansallisiin yhteenliittymiin.

Tarkoittaa: Historia on meille näyttänyt, ettei keskusjohtoinen monikansallinen yhteenliittymä voi koskaan toimia, vaan johtaa vallan keskittymiseen yhä har-vempien kansainvälisten keinottelijain käsiin joka johtaa yhä lisääntyneeseen korruptioon ja kähmintään tavallisten kansojen kustannuksella. SUOMI NOUSEE - KANSA YHDISTYY ry haluaa, että Suomi harjoittaa itsenäistä ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, jota luonnehtii puolueettomuus, pysyttäytyminen suurvaltaristiriitojen ulkopuolella. SNKY ry ei hyväksy Suomen EU-jäsenyyttä eikä maamme liittämistä USA:n käsikassarana toimivan NATOn jäseneksi eikä kriisinhallintajoukkojen perustamista.

3. Suomalaisten etujen voimaperäinen valvonta ulkomailla.

Tarkoittaa: On olemassa yleismaailmallinen nationalistinen suuntaus, joka tulee syrjäyttämään ylikansalliset hallitukset varsinkin Euroopassa. Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy r.y. on täysipainoisesti tässä kehityksessä mukana. Kun kansalliset hallitukset ottavat Euroopassa vallan, niin vain silloin todellinen kansainvälinen yhteistyö voi toteutua vahvojen kansallisvaltioiden kesken.

4. Työpaikkojen pitäminen suomalaisten käsissä erityisesti vastuunalaisissa viroissa julkisen elämän alalla.

Tarkoittaa: Edellämainittu informaatioteknologian ja automatisaation kehittyminen on johtanut perinteisen liukuhihna- ja teollisuutyön radikaaliin vähenemiseen. Tämä kehitys alkoi voimakkaasti 1980- luvun lopulla ns. oikeistolaisen casinotalous-innostuksen myötävaikutuksella. Tämä on johtanut nykypäivänä paljon puhuttuun syrjäytymisongelmaan, jossa eliitti kapinoi kerskakulutuksensa puolesta kansan kustannuksella. Suurtyöttömyyteen ja sen systemaattiseen poistamiseen ei ole jaksettu paneutua eikä keskittyä riittävästi, vaan aina vaalien alla ns. kokoomus-demari -klikki herää antamaan onttoja työllisyyslupauksiaan pitääkseen tyhjäntoimittaja-parlamenttilude-virkansa eduskunnassa, hallituksessa tai muissa "rappiodemokraattisissa" elimissä. Tämä on johtanut yleisen perusturvattomuuden lisääntymiseen ja kansalaisten turhautumiseen.

Asiaa pahentaa vielä se että sen sijaan, jos olisi paneuduttu esim. perhepoliittisiin yms. kysymyksiin suomalaisten syntyvyyden nousuun saattamiseksi ja tulevaisuuden BKT:n kohottamiseksi, väitetäänkin että suomalaisten syntyyvyys lähtee kohta laskuun ja asia pitäisi muka korvata yhä myöntyväisemmällä pakolaispolitiikalla. Se juuri, että pakolaisongelmaan ei ole aikanaan paneuduttu asian vaatimalla päättäväisyydellä, on johtanut epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen, jossa ulkomaalaisille annetaan suomalaisia helpommin mahdollisuus saada erilaisia sosiaalitukia, työllistyä ja ryhtyä yrittäjiksi kansalaisten veromarkoilla. Moni onkin täysin oikeutetusti kysynyt että voiko tämä olla oikein, kun maassamme on oman väen keskuudessa työttömyyttä, asunnottomuutta ja epätoivoa. SNKY pitää tässä asiassa tiukasti suomalaisten puolta ja sanoo: OMA KANSA ENSIN, eli ensin oman maan kansalaisten asiat kuntoon ja työllisyys nousuun. Sen jälkeen voimme katsoa, jos on olemassa humanitaarisia syitä pakolaisten VÄLIAIKAISEEN sijoittamiseen maahamme. Väliaikaisena sijoituspaikkana voisi toimia Ahvenanmaa.

II TALOUSPOLIITTINEN PERUSAJATUS

KANSANTALOUDEN TEHTÄVÄNÄ ON KANSAN TARPEITTEN TYYDYTTÄMINEN EIKÄ PÄÄOMAN MAHDOLLISIMMAN SUURI KANNATTAVAISUUS.

5. Kaikki suomalaiset muodostavat työyhteisön yleisen hyvinvoinnin ja si-vistyksen edistämiseksi.

Tarkoittaa: Vanhakantaisen ajattelun mukaan talouspolitiikkaa johtavat itseoikeutetusti ns uusliberalistiset lait. Yhteiskuntafilsofi Thomas Hobbes puhui kaikkien taistelusta kaikkia vastaan (bellum omnium contra omnes), johon hallitsematon materialistinen kilpailu lopulta johtaa. Rikollisuus, prostituutio, korruptio, nuorison kunnottomuus ja - rappio, oveluuden ja kierouden ihannointi, rehellisyyden ja moraalin pilkkaaminen ovat ominaisia ilmiöitä yhteiskunnalle, jossa vallitsevat ainoastaan "markkinatalouden pelisäännöt". Nykyinen demari-kokoomusmafia ei tässäkään asiassa ole jaksanut vaivata älynnystyröitään vaan huolimatta hallitusohjelman 34§:stä, joka "tähtää työttömyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen", on valittu USA:n ja kansainvälisten keinottelijoiden ja pörssimeklareitten tie, joka -kuten aikaisemmin mainittiin- palvelee yksinomaa muutamien uusrikkaitten ja rahakapitalistien henkilökohtaisia etuja. Mikä sitten olisi ulospääsy tästä "kaikkien taistelusta kaikkia vastaan", jossa eliitti on noussut kapinaan omien voittojensa maksimoimiseksi?

Tarkastellaampa ensiksi talouselämässä vallitsevia pääoma -käsitteitä, niitä ovat a)fyysinen pääoma eli tuotantovälineet ja infrastruktuuri b)luontopääoma eli raaka-aineet, luonnonvarat, ympäristö. c) inhimillinen pääoma eli työvoima, ihmisten tieto, taito, osaaminen. Vanhakantaisen, eliitin etuja yksinomaan ajavan klassisen liberalismin pelisääntöjen mukaan näistä muodostetaan ns. "lisäarvo", jolla fundamentaalikapitalisti sitten ostaa lisää osakenippuja, maksimoi voittojaan ja siirtää tuotantoa OECD -maista halpatuotantomaihin saadakseen yhä enemmän lisäarvoa. Tätä fundamentaalikapitalistista ideologiaa kutsutaan monetarismiksi.

SNKY:n vallankumouksellinen talouspoliittinen perusajatus perustuu sosiaalisen pääoman ensiarvoisuuteen. Perusajatuksemme on siis että ensin on keskityttävä sosiaalisen pääoman luomiseen ja tähän perustuvat sitten kaikki muut pääoman lajit. Emme voi luoda ja muodostaa toimivaa sekä dynaamista suomalaista työyhteisöä, parantaa työllisyyttä, piristää elinkeinoelämää ja lisätä kansalaisten omanarvontuntoa muutoin, kuin lisäämällä kulloisenkin talousalueen sosiaalista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta...siis poistaa eriarvoisuutta kansalaisten kesken. Meidän perusfilosofiamme on ottaa yhteenkuuluvaisuuden tunne kansallisuustunteesta. Ideana on perustaa järjestö- ja puolueosastoja ympäri Suomen, jotka ottavat periaatteekseen ns. "suomalaiskansallisen kumppanuustoiminnan".

Esimerkiksi Lahden talousalueelle(tarkemmin sanottuna kaupungin keskustassa toimettomille ja turhautuneille aikaansa kuluttavaville työväenluokka-perustaisille nuorille tarkoitettu) on tarkoitus perustaa projekti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille teemalla "nuoret pois kadulta". Kansalaisjärjestönä tässä yhteydessä toimii nuorisolle tarkoitettu liikunta- ja eräjärjestö KALEVAN LEIJONAT ry.
Kaiken toiminnan tarkoitus on projektityöskentely. Kansalaisjärjestön on valittava itselleen läheinen hanke ja asian tiimoille on kutsuttava koolle ns. kansalaisfoorumi. Foorumiin on lähetettävä kutsut työvoimahallinnon, koulujen, yliopiston, erilaisten kansalaisjärjestöjen, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä puolustusvoimain edustajille. Foorumin on sitten sovittava kokoontumisista säännöllisin väliajoin, projektin vetäjät on määriteltävä tarkasti, laadittava toimintasuunnitelma yhdessä kumppanuusprojektiin osallistuvien kanssa ja haettava rahoitusta esimerkiksi RAY:ltä tai EU:lta.

Jos tahtoa, energisiä puuhamiehiä löytyy ja toimintafilosofia on kaikkia kansalaisryhmiä yhdistävä, esimerkiksi VOIMAA KALEVALASTA sekä "talouselämä palvelkoon ihmistä eikä päinvastoin", niin SNKY katsoo että seurauksena on ns lumipalloefekti jossa yhteisöllinen kumppanuus A) lisää sosiaalista pääomaa... B)...joka luo edellytyksiä alueen taloudelliselle menestymiselle... C)...mikä puolestaan lisää työllisyyttä. Tämä on uutta modernia kansallishenkisyyttä, jonka SNKY ry on ottanut ojenuorakseen. Rehellinen avoimuus ja kumppanuuden sekä uuden kehitysmahdollisuuden tarjoaminen kankeille ja byrokraattisille julkishallinnon ja yksityisenkin sektorin taloudellisille toimijoille. Suomi on tällä hetkellä täynnä alueita, joissa henkinen infrasruktuuri ei ole kunnossa ja niitä leimaa epäterve kilpailu sekä kyräilyn ja kateuden ilmapiiri. Kateuden ja kaunaisuuden ilmapiirisssä talous ei kehity, eikä uudistuksia saada eteenpäin. Energiaa sitoutuu toisten kampittamiseen. Toisten pyrkimyksiä ei olla valmiita tukemaan. Tällaisesta vanhasta Weberiläisestä lokero-idiotismista SNKY haluaa päästä eroon ja antaa terveen mallin "yhteisöllisestä avoimuudesta" suomalaiskansallisen työyhteisön luomisessa.

6. Jokainen suomalainen ihminen ja jokaisen suomalaisen elämä on arvokas.

EU-liittovaltion kehitys on luomassa Suomesta osavaltiota, jossa kuntien sekä erilaisten järjestöjen ja ylikansallisten suuryritysten mahtavat koneistot ovat vieraantuneet yhä loitommaksi kansasta. Raharikkaiden rinnalla ovat kansaa sortamaan ja monesti asemaansa väärin käyttämään astuneet julkisen järjestöjen vallan väärinkäyttäjät. Puolueemme ei pidä tällaista kehitystä oikeana eikä kansan edun mukaisena. Yhteiskuntaa on SNKY:n ideologian mukaan kehitettävä niin, että taloudellinen riippumattomuus lisääntyy jokaisen yksilön kohdalla jatkuvasti. Tämä tietää myös henkistä vapautta. Kansan omatoimisuutta on tuettava kaikin tavoin ja yrittämisen mahdollisuus on taattava kaikille sitä haluaville. Kaiken perustana tulee olla edellämainittu kumppanuusprojekteihin perustuva energinen kansalaisjärjestötoiminta suomalaiskansallisessa hengessä.

III KULTTUURIPOLIITTISET PERUSAJATUKSET

Koska kaikkien tietteitten ja taiteitten kukoistus, perustanaan vapaa (po-liittisesti) ja taloudellisesti terve valtio, on sivistyksen korkein päämäärä. Tähän nojaten on Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy r.y:llä seuraavat vaatimukset:

7. Nuorison kasvattaminen ruumiillisesti terveeksi ja henkisesti vapaaksi suomalaisen ajatusmaailman suurten perintätapojen mukaisesti.

8. Täydellinen uskonnon ja omantunnon vapaus.

9. Kalevalan palauttaminen korkeimpaan sille kuuluvaan arvoonsa ja sen merkityksen voimaperäisen opettamisen aloittaminen Suomen kouluissa ja yliopistoissa ja erilaisten kansalaisjärjestöjen perustaminen, joiden toiminta saa voimansa kalevalan hengestä.

10. Sellaisten propagandististen oppien tukahduttaminen ja loitolla pitäminen, jotka ovat suomalaisen siveyskäsitteen vastaisia ja joiden sisällöllä on valtiota ja kansaa hävittävä luonne.

IV KOULUTUSPOLIITTINEN PERUSAJATUS

Tavoitteena suomalaiskansallinen reformi- ja sosiaalipedagogiikka

Tarkoittaa: Tämän päivän koululaitoksessa opettajat ja oppilaat ovat suoraan sanoen tuuliajaolla. Kouluväkivalta ja -kiusaaminen ovat myös lehtien otsikoissa näkyviä jokapäiväisiä ilmiöitä. Oppilaat toistavat Hollywoodin roska-viihdeteollisuuden välittämiä asiattomuuksia opettajille. Oppilaat kokevat, ettei kukaan välitä ja opettajat inttävät, että heiltä on viety mahdollisuus käyttää pakkokeinoja häiriöoppilaitten taltuttamiseksi. SNKY:n koulutuspoliittisena ideana kouluviihtyvyyden parantamiseksi on auktoriteetti- ja kuuliaisuuspedagogogiikka.

Kasvatusfilosofinen perusajatuksemme lähtee siitä, että lasta ja nuorta pitää ja täytyy tietoisesti kasvattaa, jotta hänestä tulisi hyveellinen ja hengellinen kokonaisuus. Kasvatustyön onnistumiseksi on kasvatettavan oma tahto alistettava kuuliaisuuden alaisuuteen. Kasvatustyön onnistumiseksi koulun täytyy aina olla aito YHTEISÖ, jossa opettajien ja oppilaiden välillä vallitsevat persoonalliset ja luottamukselliset suhteet: eli aito huolenpito jokaisesta oppilaasta! Vain siten voidaan oppilaita auttaa kasvamaan askel askeleelta sekä älyltään päteviksi, omaltatunnoltaan herkiksi että myötäeläviksi suomalaisen työyhteisön sosiaalista pääomaa kartuttaviksi ihmisiksi. Kaiken perusidea on seuraava ohjenuora:

Koulutuksessa on erityisesti arvostettava kunniaa, oikeudenmukaisuutta, lujuutta ja rehellisyyttä, rohkeutta ja kykyä tehdä uhrauksia. Kasvatus ja koulutus eivät saa olla liian ammattisuuntautuneita vaan niihin on integroitava filosofiset, humanistiset, suomalaiskansalliset ja sosiaaliset kysymykset. Avainsana on PERSOONALLISUUSPERIAATE opetuksessa. Koulutuksen tärkeä tavoite on kasvattaa kriittisesti ajattelevia, angloamerikkalaista massahenkisyyttä ylenkatsovia johtajapersoonia ja aloitteentekijöitä. Tällä ei tarkoiteta vallan, maineen tai rikkauden tavoittelua. Sitä vastoin kysymys on sellaisten miesten ja naisten kasvattamisesta, jotka haluavat muuttaa Suomea paremmaksi ja onnellisemmaksi yhteisöksi, jotka ovat johtajia toisten palvelemisessa.

Tämän tavoitteen saavuttamisessa tarvitaan sosiaalista tietoisuutta suomalaiskansallisessa hengessä. Opiskelijoiden on herättävä tietoisuuteen ympärillään olevasta Suomen kansan alennustilasta ja sen yhteisöllisistä sekä sosiaalisista tarpeista, tietoisuuteen kansantoveriemme ahdingosta, köyhyydestä ja maamme sekä kulttuurimme raiskauksesta kansainvälistä finanssipääomaa kumartavien poliitikkojemme myötävaikutuksella. Samalla ymmärretään, että persoona kasvaa täyteen suomalaisuuteen vain "suhteessa toiseen suomalaiseen ja moniin toisiin suomalaisiin". Siksi SNKY:n ajamassa koulutuspolittiisessa perusajatuksessa yksilön ja yhteisön välinen vuorovaikutus on aivan erityinen kiinnostuksen kohde. SNKY nimeääkin tämän perusajatuksen reformistiseksi suomalaiskansalliseksi sosiaalipedagogiikaksi, jonka voivat ottaa käyttöönsä kaikkien peruskoulujen, lukioiden, korkeakoulujen ja yliopistojen opettajat kaikkialla Suomessa.

V KALEVALAIS-EKOPOLIITTINEN PERUSAJATUS

Koska SNKY:lle on tärkeää suomalaisen ihmisen koko-naisvaltainen hyvinvointi, vaatii SUOMI NOUSEE -KANSA YHDISTYY r.y. sen toteuttamiseksi:

11. Kaupunkeihin muuttamishalukkuuden muuttamista maaseutu- ja luon-tohenkisyyttä suosivaksi ajattelutavaksi muuttamalla asuntopolitiikkaa väljyyttä ja luonnonläheisyyttä suosivaksi.

12. Suomalaiskansallisen valtion ideologian mukaan kaupungit ovat vain hermokeskuksia, joissa tarvitaan vain tarpeellinen määrä ihmisiä hoita-maan välttämättömät kansanruumiille elintärkeät virat ja työtehtävät.

13. Kaikkien valtion rakenneosasten tulee toimia seuraavien lainalaisuuk-sien mukaisesti: Ihminen on osa luontoa, ei sen herra eikä ylimys, varjel-kaa lajeja ja luontoa. Lisäksi on pyrittävä kehittämään luontoystävällisiä energiamuotoja, jotka saastuttavat mahdollisimman vähän.

14. Suuren kalevalaisen luonto-, liikunta- ja eräjärjestön perustaminen Suomen kansalle. Luontojärjestöllä tulee olemaan paikallisjärjestöjä aina naapurustotasolle asti. Näin tyydytetään terveellisellä ja luonnollisella tavalla suomalaisten yhdessäolon tarvetta. Samalla ihmiset voidaan perusteellisesti perehdyttää kalevalaan ja ekologiseen, luontoystävälliseen ajatteluun.

Tarkoittaa: Me suomalaiset olemme pohjimmiltamme hyvin luontoa rakasta-vaa kansaa ja me olemme aina saaneet syvimmät ja luovimmat inspiraatiomme suomalaisesta metsästä. Suuret kansalliset taiteilijamme ovat metsässä samoillessaan (Sibelius, Gallen-Kallela, Eino Leino, Kaarlo Kramsu) saaneet perustavimmat oivalluksensa. Ilman suomalaista metsää ei varmaankaan Kalevalan runoihinkaan olisi saaneet innoitustaan suomalaiset tietäjät. Kalevala on nimenomaan syntynyt sen pyhän suomalaisen hengen innoittamana, jonka kokee vain koskemattomimmassa suomalaisessa metsässä. Kalevalassa on parhaiten puettu sanan muotoon suomalaisen luonnon pyhin olemus. Ilman suomalaista metsää ei voisi olla puhtainta suomalaista kulttuuria, eikä se voisi myöskään edelleen kehittyä. Kaikkeen edelliseen viitaten on Suomi Nousee -Kansa Yhdistyy ry:n eräs tärkeimmistä periaatteista suomalaisen, kalevalaisen luonnon voimaperäinen suojeleminen. "Terve maa, terve metsä, vesi kultainen kuningas."

VI ULKOPOLIITTINEN PERUSAJATUS

Kansalliselle valtiolle on tärkeintä vain ja ainoastaan suomalaisten hyvinvointi ja sen maksimoiminen. Tästä periaatteesta on myös Suomen ulkopoliittiset suhteet ohjattava epätarkoituksenmukaisuudesta tarkoituksenmukaisuuteen oikeudenmukaisuuden hengessä. Tästä johtuen:

15. SUOMI NOUSEE - KANSA YHDISTYY r.y. vaatii, että kaikki keinotekoiset uhkakuvat tulee poistaa, kuten hysteeriset pelon lietsonnat jotakin toista valtakuntaa vastaan.

Tarkoittaa: Ei se ole isänmaallista jos jatkuvasti puhutaan esim. itäisestä vainolaisesta ja että kansallisen liikkeen olemasaolo perustuisi vain johonkin ulko-puoliseen uhkaan. Kansallisen liikkeen tärkein tehtävä on luoda mahdolli-simman onnelliset olot Suomen kansalle ja innostaa se tekemään yhteisvas-tuullista työtä omasta puolestaan, eikä joidenkin ulkovaltojen intressien mukaisesti. Meille suomalaisille kaikkein tarkoituksenmukaisinta ulkopolitiikkaa on järkevä pohjoismainen yhteistyö Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa ja ennen kaikkea meidän tulee rakentaa mahdollisimman lämpimät ja tasapuoliset suhteet itäiseen naapuriimme, koska se on nimenomaan Suomen kansalle edullisinta. On muistettava, että Venäjä kun-nioittaa vahvaa ja yhtenäistä kansakuntaa ja halveksii heikkoa ja eri-puraista valtiota, jota valitettavasti nykyinen ryhmä- ja puoluepyyteinen järjestelmämme tällä hetkellä edustaa. Nykyisestä Venäjän halveksivasta asenteesta johtuen se ei näe tarpeelliseksi hoitaa velkojaan meille, vaan jättää ne epäkunnioittavasti maksamatta. Suomalaiskansalliselle valtiolle ei tulisi kuuloonkaan edes moinen mahdollisuus, sillä jo kunnioituksenkin vuoksi saisimme maksumme ajallaan. VENÄJÄ SUHTAUTUISI KARJALANKIN KYSYMYKSEEN VAKAVAMMIN KANSALLISEN MAAILMANKATSOMUKSEN VALLITESSA MAASSAMME.

Tänä päivänä on myös suhtauduttava kriittisesti USA:n haluun toimia ns. maailmanpoliisina ja siihen, miten se haluaa määritellä ns. "demokraattiset valtiot". Ovatko kaikki maat epädemokraattisia, jos ne eivät noudata USA:n määrittelemiä demokratiakriteerejä? SNKY on esimerkiksi Palestiinan kysymyksessä täysin sen vaatimuksen takana, jossa halutaan taata palestiinalaisten itsemääräämisoikeus. USA on valmis takaamaan Palestiinan itsehallintoalueen, jos se asettaa USA:n määrittelemän hallituksen. Yhdysvaltain presidenttiä taas ohjaavat USA:n keinottelukapitalistipiirit, mihin nähden on ymmrettävää Amerikan jääviys Israelin pakkosiirtopolitiikkaan nähden.

USA on kovin mielellään, muitten orjavaltioidensa liekajohtajien apinoidessa perässä, leimaamassa milloin ketäkin ihmistä tai mitäkin valtiota terroristiksi tai "pahan akseliksi", mutta sallii samanaikaisesti juutalaisten suorittamat vanhusten, naisten ja lasten murhat yms. ihmisoikeusrikkomukset Palestiinassa. Voidaan todeta syyskuun 11, 2001 olleen järkyttävä päivä amerikkalaisille fundamentaalikapitalisteille, mutta entä kuolleet siviilit Dresdenissä, Bagdadissa, Kosovossa ja nyttemmin Afganistanissa ja Palestiinassa? Entä Israelin äärijuutalaistahojen provosoimat Palestiinan kansan pakkosiirrot? Tälläkin hetkellä juutalaisten panssarit, pommit, kranaatit ja katepillarit ajavat vuosisatoja asuinalueillaan asuneita viattomia siviilejä yön selkään, USA:n siunaamasta kansanmurhasta puhumattakaan! SNKY ry on suoraselkäinen ja osoittaa syyttävällä sormella niitä, jotka suurvallan selän takana, isolla rahalla ja aseilla yrittävät tehdä VALTIOTERRORISMISTAAN legaalia, juuri siksi SNKY:n kaltaista ryhdikästä kansalaisjärjestöä tarvitaan.

VOIMAA KALEVALASTA!