Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SPP/780

Suomen pientalonpoikien puolue

Suomen Pientalonpoikien Puolueen Ohjelma


 • Puolue: Suomen pientalonpoikien puolue
 • Otsikko: Suomen Pientalonpoikien Puolueen Ohjelma
 • Vuosi: 1959
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN OHJELMA

(Vahvistettu Kiuruveden puoluekokouksessa 29-30.11.1959

Suomen Pientalonpoikien puolueen puoluekokous on

 • kootakseen pientalonpoikien, vapaitten työmiesten ja todellisten pienyrittäjien hajallaan olleen maan suurimman kansanvaltaisen voiman,
 • estääkseen maan suurimman väestöryhmän keskuudessa Ideologisilla perusteilla sekä propagandalla ja rahalla vanhojen puolueitten kautta johdetun tuhoisan hajoitustyön ja kiihoituksen taisteluun toinen toisiansa vastaan ja
 • toteuttaakseen väistämättömän kehityksen kasvattaman asioiden hoidon ja vastuun kansanvaltaisen haltuun oton maan suurimman.
 • henkisesti ja taloudellisesti yhtenäisen - väestöryhmän omiin käsiin perustuslakiemme tarkoituksen mukaisesti päättänyt hyväksyä maan suurimmalle kansanvaltaiselle väestöryhmälle seuraavan Suomen Pientalonpoikien puolueen varsinaisen kansan todellisen puolueohjelman.

Valtakuntamme itsenäisyys ja todellinen kansanvalta

Puolueemme haluaa turvata valtakuntamme itsenäisyyden ja vapauden terveenä kansanvaltaisena maana. Tätä varten haluamme kehittää ja vahvistaa kansalaisten henkistä ja uskonnollista sekä taloudellista vapautta. Vaikka perustuslakimme turvaa juuri mainitut kansalaistemme perusoikeudet niin näemme

 • että henkinen vapaus on maassamme käytännössä edelleen kahlehdittu rahan ja sanan mahdilla
 • että epäterveellä poliittisella ja uskonnollisella suvaitsemattomuudella on edelleen mahtikeinoja ja
 • että perustuslakiemme turvaama tasa-arvoisuus lain edessä on käytännössä varsin puutteellinen.

Meidän pitäisi olla lainalainen maa, mutta kuitenkin maassamme rehoittaa erilainen mielivalta ja vääryys.

Tätä varten haluamme toteuttaa rehellisyyteen perustuvan uuden rakentavan hengen ja voimaansaattaa terveen moraalin ja kristillis-siveellisen perustan sekä poistaa oman edun tavoittelun kansan kustannuksella ja holtittomuuden ja tuhlailevaisuuden sekä huolehtia, että kansamme poliittinen johto täyttää nämä vaatimukset.

 • vaatia, että ketään ei saa tuomita ilman päätöksessä esiintuotuja selviä perusteita, sillä onhan maamme ainoa kansanvaltainen maa maailmassa, jossa näin Korkeinta Oikeutta myöten tapahtuu ja
 • taistella sen puolesta, että jokaisen kansalaisen oikeuksien puolustus on todella käytännössä turvattu hänen varallisuudestaan riippumatta.

Puolueemme perusta

Puolueemme järkkymätön laki on, että puolueen kaikissa elimissä puolue- edustajistosta alkaen on poikkeuksetta oltava varma enemmistö siihen väestöryhmään itseensä kuuluvia ja sen keskuudessa työskenteleviä, joita puolue edustaa. Näin estetään ne ikävät ilmiöt ja unohdukset, mitkä muissa puolueissa ovat havaittavissa.

Omissa taloudellisissa asioissa riippumattomuuttaan ja itsenäisyyttään sekä käytännöllisessä työssä toteutettava taloudellisuutta, että puolue muiden puolueiden tavoin ei rahantarpeessaan joudu tinkimään kansan edun valvomisessa.

Puolueemme on tinkimättä kansanvaltaisen järjestökoneiston kannalla ja määrätietoisesti pyrkii poistamaan puolueiden johdon harvainvaltaa, joka on ollut omiaan tekemään vanhoista puolueista voimattomia toteuttamaan sitä kansanvaltaisuutta, jota ne ovat ohjelmissaan luvanneet.

Puolue kannattaa myös kaikkea laillista ja kansanvaltaista järjestäytymistä.

Suhteet muihin puolueisiin

Suomen Pientalonpoikien puolue on pysyvä ja täysin itsenäinen puolue. Se ei ole eikä siitä saa tulla minkään puolueen hansikas. Valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin puolue lähtee itsenäiseltä pohjalta.

Väärinkäytökset ja eduskunta

Väärinkäytökset valtion ja muiden julkisten varojen käytössä huolestuttavat koko kansaa. Siksi puolueemme vaatii, että kaikki väärinkäytökset ja niiden tutkimuksien tulokset on mitään salaamatta aina saatettava koko kansan tietoisuuteen. Korkeissa asemissa olevien väärinkäytökset - myös poliittisten henkilöiden on ensin saatettava oikeuskäsittelyyn. Rangaistuksia ja korvausvelvollisuutta on näissä rikoksissa ehdottomasti lisättävä.

Rahan ja valtion uhka

Puolueemme näkee, että pientalonpoikia, vapaita työmiehiä ja todellisia pienyrittäjiä painaa ja uhkaa rahan ja valtion kasvava mahti. Aikaisemmin kansaa orjuutti kartanoherruus ja suurmaanomistus sekä vieraskielinen yläluokka. Vaihdantatalouden kehittyessä ovat näiden lisäksi astuneet esiin raharikkaiden mahtikeinot.

Yhteiskunnallinen kehitys on luonut valtion, kuntien sekä erilaisten järjestöjen ja yritysten mahtavat koneistot, jotka ovat jatkuvasti vieraantuneet kansasta. Raharikkaiden rinnalla ovat kansaa sortamaan ja monasti asemaansa väärinkäyttämään astuneet julkisen ja järjestöjen vallan väärinkäyttäjät.

Puolueemme ei voi pitää tällaista kehitystä oikeana eikä kansan edun mukaisena. Puolueemme näkee, että kaiken perustana on ihminen ja perhe. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas. Tästä syystä puolueemme katsoo

 • että jokaisella on oikeus ihmisarvoon ja siunaukselliseen äidinrakkauteen,
 • että jokaisella on oikeus kotiin ja turvattuun toimeentuloon,
 • että raha ja valtio ovat vain välikappaleita, mutta eivät itsetarkoitus eivätkä kansan sortamista varten,
 • että rakkaus on voimakkaampi kuin viha, mistä syystä puolueemme vastustaa väkivaltaa ja sotia,
 • että rahan ja valtion ylivalta sekä monopolit ja trustit johtavat kansan vapauden menetykseen ja välinpitämättömyyteen kansan todellisista eduista ja
 • että todellinen henkinen ja taloudellinen vapaus voidaan saavuttaa ja säilyttää vain kaikkien elinkeinojen aloilla vallitsevan voimakkaan pienyritteliäisyyden avulla, mistä syystä puolue kannattaa ja tukee pien- ja perheviljelmien tarpeiden mukaista asutus- sekä maa- ja metsätalouspolitiikkaa ja omakotitaloasutusta sekä kaikkea muuta pienyritteliäisyyttä, esiintyipä se minkä elinkeinon alalla tahansa aina pienteollisuutta myöten.

Suhteet muihin maihin

Puolueemme tukee rauhanomaista kansainvälistä yhteistyötä ja sen kehittämistä niin henkisellä kuin taloudellisella alalla.

Erityisesti on maamme ylläpidettävä ja kehitettävä hyviä suhteita sekä tervettä taloudellista kanssakäymistä naapurimaiden ja varsinkin suuren itäisen naapurin Neuvostoliiton kanssa Paasikiven linjan mukaisesti. Puolueemme haluaa Paasikiven rakentavan ulkopolitiikan koko kansaamme yhdistäväksi asiaksi ja vastustaa kaikkinaisten epärehellisten ja epäterveiden keinojen käyttämistä kansamme hajoittamiseksi ja sen aseman vaikeuttamiseksi ulkopoliittisissa asioissa.

Talouspolitiikan peruslinja

Kansakunnan varallisuus perustuu sen ihmisiin ja luonnonrikkauksiin. Jokainen työkykyinen kansalainen ja kasvava nuoriso on kansallista varallisuuttamme. Näistä syistä puolueemme katsoo,

 • että kaikki uhraukset nuorisomme ja äitien hyväksi terveydenhoidosta ammattikoulutukseen saakka on parhainta taloudellisuutta ja kansallista itsepuolustusta,
 • että on suoranainen rikos pitää kansalaisia työttöminä ja tuottavaa työtä vailla, kun maamme on täynnä tekemätöntä työtä,
 • että on edesvastuutonta pitää viljelyskelpoista- ja metsämaata tuottamattomassa tilassa sekä olla hyväksikäyttämättä maan uumenissa olevia rikkauksia,
 • että väärä rahapolitiikka ja liiallinen rahankireys ei saa estää yksityisten kansalaisten yritteliäisyyttä ja kansamme elintason nousua ja
 • että raha ja maaomaisuus on saatettava suuromistuksen ja valtion harvainvallasta kansan karttuisiin ja hyödyllisiin käsiin yksityisen omistusoikeuden pohjalle.

Verotuspolitiikka

Puolueemme pitää kansaan ja pienyritteliäisyyteen kohdistuvien kaikenlaisten verojen alentamista kiireellisenä ja välttämättömänä tehtävänä. Näiden verojen alentaminen on saatava aikaan poistamalla valtion, kuntien ja muiden julkisten varojen käytössä esiintyvä tuhlailevaisuus ja epätaloudellisuus puhumattakaan väärinkäytöksistä.

Jos verot asioiden huonon hoidon vuoksi on pakko toistaiseksi pitää korkeina, on nämä raskaat verot otettava suurtuloisilta ja rikkailta, mutta kansan verokuorma on alennettava.

Verotuksen tulee rakentua rehellisyyden sekä todellisten tulojen ja tuoton verotuksen pohjalle, jotenka kaikki verovääryydet on viivyttelemättä poistettava. Kunnallisverotuksen umpikuja on laukaistava kansan edun mukaisesti.

Työllisyyspolitiikka

Valtiovallan on toteutettava pitkän tähtäimen tuotannollinen työllisyysohjelma, jossa pääpaino pannaan kunkin kunnan oman väestön pysyville toimeentulomahdollisuuksille, tilakohtaisille ja muille perusparannustöille, paikallisille ja syrjäseutujen teille, uusille tiloille ja lisämaille sekä uudelle pienyritteläisyydelle ja uudelle teollisuudelle.

Valtion osuutta on lisättävä kuntien työllisyysmenoissa ja muihin tarkoituksiin kuin välittömästi työn tarpeessa olevien hyväksi menevien varojen osuutta supistettava.

Naisen asema yhteiskunnassa

Puolueemme katsoo, että naisen koossapitävä asema perheen sydämenä on yhteiskunnassa tunnustettava. Vaikeuksiensa keskellä lapsistaan ja omaisistaan huolehtivaa naista ei saa jättää yksin kamppailemaan vaikeuksiensa keskellä. Vain sisäisesti eheät kodin voivat luoda kehittyvän ja voimakkaan kansan, jonka tähden yksilön ja kotien henkisten ja hengellisten tarpeiden tyydyttämisestä on pidettävä hyvää huolta.

Pakottavista syistä ulkopuolella kodin työtä suorittava nainen on saatettava tasa-arvoiseen asemaan miesten kanssa.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalisissa eduissa on kaikki kansalaiset perustuslakiemme mukaan saatettava lopulta yhdenvertaiseen asemaan. Kaikki perusteettomat etuoikeudet, joita ei voida kansalle turvata rikkovat yhdenvertaisuutta. Erityisesti on huolehdittava, että kansanedustajat eivät kansansa edustajina saa pitää erikoisoikeuksia ja ylimääräisiä etuja.

Jo lähimmäisenrakkaus vaatii, että vanhusten ja hädänalaisten ja vajaakykyisten asema ja hoito turvataan. Tämä koskee myös sairaita. Vanhusten toivomukset elämän ehtoonsa järjestämisestä on huomioitava.

Samalla kun tämä puolueemme Ihmisarvoinen ja oikeudenmukainen sosiaalipoliittinen linja toteutetaan, on ehdottomasti huolehdittava, että kaikkinainen edesvastuuttomuus ja tuhlailevaisuus heti lopetetaan.

Maa- ja talouspolitiikka

Puolueemme varman vakaumuksen mukaan voidaan maassamme turvata jokaiselle koti. Samoin voidaan maassamme turvata jokaiselle sitä todella haluavalle elinkelpoinen ja kunnollinen tila perusparannustöillä, tehokkaalla asutustoiminnalla ja pätevällä ammattikoulutuksella, koska maassamme on asutukseen ja perusparannuksiin käytettäväksi sopivaa maata riittävästi. Ns. vanhojen pientilojen parantaminen asutustoimenpiteillä on lupausten mukaisesti todella saatava kiireellisesti käyntiin sekä terveesti huolehdittava tilattoman ja kodittoman väestön asuttamisesta. Maankäyttölakia on käytettävä tehokkaasti valtion maiden sekä tukkiyhtiöiden, kuntien, seurakuntien, keinottelijoiden, rappioaIueiden ja suurten tilojen maiden käyttämiseksi myös pakkolunastustietä lisämaiksi ja muuhun asutukseen. Maan hinnan tulee olla kohtuullisen. Rahalaitosten kautta tapahtuvassa asutuslainoituksessa ei vähäväkisempää väestöä saa jättää sorrettuun asemaan eikä heitä syrjiä heikkojen vakuuksien vuoksi. Sodanjälkeisen asutustoiminnan keskeneräiset työt on kiireellisesti toteutettava ja puutteellisuudet korjattava.

Maatalous- ja metsäpolitiikka

Maassamme on kaikista elintarvikkeista pula. Kansamme edun nimessä ja työllisyyden turvaamiseksi on maassamme - mikä kuitenkin on törkeästi ja harkitusti laiminlyöty - harjoitettava maatalousväestön valtaenemmistön edun mukaista ja sen toimeentulon turvaavaa pienmaa- ja pienmetsätalousvaltaista maa- ja metsätalouspolitiikkaa. Näissä asioissa vuosikymmeniä jatkunut epärehellisyys on armotta paljastettava.

Niinpä maa- ja metsätalouspolitiikkaamme on hoidettu pienmaa- ja pienmetsätalouden sekä syrjäisten (Itä + Pohjoinen) seutujen viljelijöiden ja väestön etujen vastaisesti, mutta kyllä isojen isäntien etujen mukaisesti. Näin on saatettu tilanne maan suurimman väestöryhmän keskuudessa vaikeaksi ja jopa kestämättömäksi. Ellei suuntausta muuteta karjataloudelle ja muille edellätarkoitettujen tilojen erikoistuotteille sekä pienmetsätaloudelle suotuisammaksi, saa valtiovalta varautua jatkuvaan jättiläismäiseen työttömyyteen.

Erityisesti puolueemme vaatii, että riittävästi on toteutettava tarvittavat alueelliset sekä tilan suuruuden ja tuoton mukaiset porrastukset.

Teollisuuspolitiikka ja muut elinkeinot

Puolueemme kannattaa maamme ja erityisesti maaseudun teollistamista ja elinkeinoelämän monipuolistamista turvatakseen kodin ja toimeentulon kasvavalle kansallemme. Erityisesti puolueemme ajaa jälkeenjääneiden ja syrjäseutujen elinkeinoelämän kehittämistä.

Palkkapolitiikka

Puolueemme on sitä mieltä, että kunnollisesta työstä on aina saatava kunnollinen palkka ja ansio. Huonoa työtä ja liian pientä ansiota puolueemme ei hyväksy. Julkista tehtävää suorittavien pienipalkkaisten asia on myös puolueen oma. Kohtuuttomat erot ruumiillisen ja henkisen työn ansioiden välillä on poistettava.

Edellä selostettujen päämäärien pohjalta ja lähimpinä tavoitteenaan puolueemme tarkoituksena on

 • koota kaikki vastuuntuntoiset, isänmaata ja koko kansan parasta ajattelevat ja tarkoittavat pieneläjät yhdeksi, yhtenäiseksi ja voimakkaaksi varsinaisen kansan puolueeksi, joka ajaa tehokkaasti heidän valtiollisia ja yhteiskunnallisia etujaan heidän todellisten pyrkimystensä mukaisesti ja edistää yleistä hyvinvointia.
 • ylläpitää ja kehittää hyviä suhteita naapurimaiden, erikoisesti suuren itäisen naapurin, Neuvostoliiton sekä eri kansojen kanssa Paasikiven linjan mukaisesti,
 • pitää keskeisenä ohjeinaan niitä päämääriä, joiden avulla yhteiskunta luodaan kestäväksi ja lujaksi,
 • tähdentää arvokkaita suomalaiskansallisia perinteitä ja luoda niiden jatkumiselle polvesta polveen suotuisat mahdollisuudet,
 • kehittää koko väestön taloudellisia, sivistyksellisiä, ja sosiaalisia oloja,
 • toimia terveen kansanvaltaisen kehityksen edistämiseksi ja vakaannuttamiseksi,
 • lyhentää kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen vaalikausi uudelleen kolmeksi vuodeksi sekä tehdä mahdolliseksi suorittaa tärkeimmissä asioissa kansanäänestys,
 • ylläpitää tervettä maanpuolustustahtoa ja maanpuolustusta, sekä kunnollista järjestysvaltaa,
 • tehdä oikeutta pientalonpojille ja viljelijöiden enemmistölle saattamalla maatalous- ja metsäpolitiikka pienmaatalouden ja pienmetsätalouden vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi on saatettava voimaan takuuhinta karjataloustuotteille, kananmunille ja lihalle,
 • lisätä työllisyyttä parantavien ja ulkomaisia valuuttoja säästävien kotimaisten polttoaineiden käyttöä ja vähentää tarpeettoman ulkomaisen polttoaineen tuontia,
 • maatalouden tuotantokustannusten ja väkilantojen hintojen jatkuvasta korottamisesta on ehdottomasti luovuttava ja päinvastoin näitä kustannuksia on asteittain alennettava koko kansan edun mukaisesti. Väkilannoitteiden eri vuodenaikoihin nojautuva hintaporrastus on poistettava,
 • antaa oikea ja myös ihmisarvo työmiehelle ja turvata hänen toimeentulonsa edistämällä ruumiillisen työn palkkauksen saattamista tasavertaiseen asemaan henkisen työn kanssa,
 • turvata terve täystyöllisyys ja kohtuullinen työaika kaikilla aloilla kunkin kotiseudulla
 • varmistaa asutus-poliittisin keinoin oman kodin ja tilan saaminen jokaiselle sitä haluavalle ja tarvitsevalle niin maaseudulla kuin kaupungeissa,
 • toteuttaa tilakohtaiset perusparannukset tie- ja kuivatustöitä ja lisämaita sekä kivenraivausta ja sähköistystä myöten ja terve asutustoiminta saattamalla maankäyttölain täytäntöönpano tehokkaaksi sekä tuottamaton maa ja suot tuottaviksi samalla sanottua lakia parantaen. Pieneläjien laidunvaikeuksien poistamista ei saa millään tekosyillä enää viivyttää,
 • saattaa kyläteiden osalta uusi tielaki heti voimaan, jotta ne rakennetaan valtion ja kuntien varoilla eikä enää ollenkaan tieyksikkömaksuilla,
 • saattaa asutuslainojen ja aravalainojen korko joka suhteessa yhdenvertaiseksi. Tämä ei edes vaadi lainmuutosta,
 • vastustaa tarpeetonta ja joustamatonta asutus- ja niihin verrattavien tilojen valtion holhousta,
 • luopua yksipuolisesta runkoteiden rakentamisesta ja pääteiden tienmutkien oikaisemisesta ja ohjata osa näistä varoista paikallista tarvetta palvelevien sekä syrjäseutujen teiden liikenneyhteyksien rakentamiseen ja parantamiseen,
 • saada valtion puhelin ja postinkuljetus yhteiskunnan varoilla jokaiselle asutulle alueelle,
 • turvata sähkövoiman saanti kaikille kansalaisille oikeudenmukaisin perustein sekä alentaa sähkömaksuja ja poistaa tariffiyksiköiden vääryydet,
 • erityisesti puolustaa metsäsekatyömiehen sekä hevosmiehen ansioita ja korjata tapahtuneiden palkkojen alennusten aikaansaamat vääryydet sekä taistella heidän asuntokurjuutensa poistamiseksi,
 • on saatava kaikkia palkansaajia koskeva minimipalkkalaki sekä saatettava metsätyöpalkat ja hankintalisät - kohtuullisen työansion turvaamiseksi - säännöstelyn ja palkkatarkkailun alaisiksi, - poistaa maaseudun ja syrjäseutujen palkkausoloissa asutuskeskuksiin verrattuna esiintyvät vääryydet,
 • todella teoissa vaalia unohdettuja syrjäseutuja ja niiden tarpeita,
 • saattaa kalastus- ja metsästyslainsäädäntö oikeudenmukaiseksi,
 • työskennellä omakotitonttien oikeuksien ja itsenäistämisen puolesta olivatpa ne kaupungeissa ja kauppaloissa tai maaseudulla samalla tavoin kuin pientalonpoikien oikeuksien puolesta,
 • edistää monipuolistamalla ja tehostamalla maaseudun ja kaupunkien pienelinkeinoelämää suomalla sille koko yhteiskunnan terve tuki sekä vastustamalla monopoleja ja trusteja,
 • tukea maamme teollistamista ja erityisesti vajaatyöllisyys- ja raaka- ainelähdealueiden elinkeinoelämää,
 • huomattavasti alentaa kuljetuksiin käytettävien nestemäisten polttoaineiden kohtuuttomia erikoisveroja nimenomaan maaseutua ja pienyrittäjiä rasittavina sekä muutoinkin suojella kuljetusalan pienyrittäjien ansioita ja estää heidän liian raskas verotuksensa,
 • alentaa kaukaisia alueita ja syrjäseutuja rasittavia ja niiden teollistamista ehkäiseviä rautatierahteja ja saattaa ne oikeudenmukaisiksi,
 • tukea vakautetun lainapääoman saantia kohtuullisella korolla sekä ilman indeksiehtoa ja jatkuvaa irtisanomisen ja uloshaun uhkaa jokaiselle yrittävälle kansalaiselle ja oman kodin rakentajalle,
 • vastustaa erilaisiin indekseihin perustuvaa kansan pettämistä ja harhaanjohtamista,
 • toimia ja vaikuttaa siten, että kaikki kansalaispiirit varallisuudesta riippumatta tuntevat itsensä tasavertaisiksi ja arvostetuiksi yhteiskunnan jäseniksi,
 • rajoittaa virkavaltaisuutta ja tehotonta virkakoneistoa sekä tehostaa syytetoimenpiteitä ja koventaa rangaistuksia väärinkäytöksistä julkisissa tehtävissä niihin luettuna myös työttömyysverojen käyttö. Korkeassa asemassa olevien erioikeudet tuomioistuinten suhteen on poistettava,
 • poistaa kansanedustajien erikoiseläke ja alentaa heidän palkkansa kohtuulliseksi. Kansanedustajat eivät saa kuulua valtiojohtoisten yhtiöiden johtoelimiin, joiden toimintaa heidän päinvastoin tulisi valvoa,
 • kieltää virkamiehiä pitämästä heidän virkatehtäviään haittaavia sivutoimia ja tehtäviä,
 • suorittaa mitään salailematta kiireellisesti tutkimus siitä, missä määrin suomalaista pääomaa lakeja kiertäen siirtyy ulkomaille, jotka pääomat tällöin lakkaavat hyödyttämästä maamme taloutta ja sen kehitystä,
 • tehostaa niitä toimenpiteitä, jotka luovat edellytykset riittävälle toimeentulolle ruumiillisen ja henkisen työn tekijöille sekä poistaa nykyinen lamakausi ja estää uuden lamakauden syntyminen,
 • luoda kaikilla elinkeinoelämän aloilla menestymisen mahdollisuus,
 • vähentää tarpeettomia ja kohtuuttomia välityspalkkioita ja kustannuksia ,
 • pyrkiä tervein talouspoliittisin toimenpitein tehokkaasti pienentämään kansalaisten verotaakkaa lähinnä seuraavin toimenpitein
 1. poistamalla epäoikeudenmukainen isännänpalkan ja perheenjäsenen vero,
 2. antamalla alenevalla veroprogressiolla verohelpotuksia vähävaraisille kunnallisverotuksessa,
 3. suomalla täydelliset vähennykset ansioiden hankkimisesta aiheutuneille kustannuksille niihin luettuina syrjäinen seutu ja vaikeatuottoinen pelto ja metsä. Veroluokitusten virheet on korjattava ja veroluokituksia lisättävä,
 4. pyrkimällä todellisten tulojen verotusmenettelyyn, jotta heikompivarainen ei joutuisi maksamaan veroa olemattomista tuloista,
 5. suomalla pienyrittäjälle tarpeen mukaan verohelpotuksia,
 6. myöntämällä Iuonnononnettomuuksien ja kadon sekä muiden onnettomuuksien vuoksi riittäviä verohelpoituksia niitä tarvitseville,
 7. alentamalla liikevaihtoveron rasitusta ja poistamalla liikevaihtoverolaissa olevat pienyrittäjiin kohdistuvat vääryydet ja
 8. poistamalla verorästien kohtuuttomat sakkokorot ja muut kustannukset.
 • poistaa pakollinen metsänhoitomaksu ja pakollinen manttaalivero samoin kuin kaikki muutkin pakolliset erikoisverot, jotka tulevat vain rajoitettujen piirien hyväksi,
 • uudistaa puutavaran mittauslaki ja saattaa se oikeudenmukaiseksi,
 • turvata kuntien itsehallinto ja terve talous vähentämällä valtion kunnille asettamia lakisääteisiä velvotteita, vahvistamalla kunnallista itsehallintoa ja muutoinkin luomalla edellytykset kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnille,
 • kiinnittää erityistä huomiota yhteiskunnan vähäosaisten ja varsinaisen kansan elinehtojen parantamiseen saattamalla kansalaiset sosiaali- ja eläketurvassa yhdenmukaiseen asemaan,
 • voimaansaattaa oikeudenmukainen ja terve työttömyysvakuutus,
 • tehostaa vanhusten ja lasten huoltoa ja pyrkiä erikoisesti riittävän suuriin vanhuus- ja sairaseläkkeisiin niitä tarvitseville,
 • vähentää maaseudun naisten työtaakkaa ja parantaa heidän olosuhteitaan,
 • maaseudun äitien lomien kaikille järjestämisessä on siirryttävä sanoista tekoihin,
 • puolustaa ja korottaa heikomman kansanosan lapsilisiä ja niiden oikeudenmukaista saantia. Puolue vastustaa lapsilisien maksamista rikkaille ja suurituloisille,
 • suoda kaikille tehokas sairashoito sekä voimaansaattaa kansalaisia turvaava tarkoituksenmukainen sairasvakuutus,
 • lääkkeiden ja sairaanhoitotarpeiden hintojen tulee olla mahdollisimman alhaiset, eikä niiden myyntiä saa käyttää kohtuuttoman edun saavuttamiseen,
 • parantaa yhä enemmän unohtuvien invaliidien työnsaantia, eläketurvaa sairashoitoineen ja ammattikoulutusta,
 • pyrkiä siihen, ettei varattomuus ole esteenä lapsien ja nuorison kouluttamisessa ammattiin tai opintielle,
 • käytännöllisyyttä väheksyvä sekä jatkoluokiltaan epätarkoituksenmukainen kansakoululaitos on saatettava kansan terveitä ajatuksia tyydyttäväksi sekä lopetettava kansakoulurakennuksien rakentamisessa esiintynyt tuhlailevaisuus,
 • pitää kasvavaa nuorisoa erityisessä suojeluksessa ja suoda heille kehittymisen ja vapaan järjestäytymisen mahdollisuudet,
 • luoda onnellisia koteja ja raittiita kansalaisia ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka tähtäävät näihin päämääriin.
 • tukea uskontoa ja korostaa uskonnollisten ja siveellisten arvojen suurta merkitystä niin yksityisten ihmisten kuin koko kansakunnan elämässä ja vaiheissa,
 • kirkko on saatettava kansaa lähemmäksi ja sen syvien rivien omaksi. Valtiovallan on otettava taloudelliseen suojelukseensa hajalle lyöty Suomen Ortodoksinen kirkkokunta ja turvattava sille olemassaolon mahdollisuudet,
 • kehittää yhteiskunnan jäsenten isänmaanrakkautta, rehellisyyttä ja kaikkia hyviä kansalaisominaisuuksia,
 • tehdän työtä vilpittömästi ilman oman voiton pyyntiä rikkonaisen ja erimielisen Suomen kansan eheyttämiseksi,
 • luoda yhteistoiminnassa muiden puolueiden kanssa koko Suomen kansalle onnellinen ja valoisa tulevaisuus.

Pientalonpoika ja viljelijä, oman kodin omistaja, vapaa työmies, pienyrittäjä, kansaa lähellä oleva sivistyneistö. Puolueemme riveissä on jo kymmeniätuhansia kansalaisia. Tekin kaikki harkitkaa tätä asiaa perusteellisesti, niin kuin mekin olemme tehneet. Toimikaa sitten rohkeasti vakaumuksenne mukaan. On yhdestoista hetki luoda todella suureksi Suomen pientalonpoikien ja vapaiden työmiesten sekä todellisten pienyrittäjien puolue maan suurimman ja terveimmän väestöryhmän hyväksi ja koko kansan menestykseksi.