Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/STL/1378

Seitsemän tähden liike

Itsenäinen Suomi kansakuntien Euroopassa


  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Otsikko: Itsenäinen Suomi kansakuntien Euroopassa
  • Vuosi: 2019
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Seitsemän tähden liike rp:n eurovaaliohjelma 2019

(JULKAISTU 4.5.2019)

Itsenäinen Suomi kansakuntien Euroopassa

Kansallisvaltioita on ryhdyttävä vahvistamaan

Eurooppa ja koko ihmiskunta ovat siirtymässä uuteen aikakauteen. Kylmän sodan kauden jälkeen käynnistynyt hallitsematon globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat tulleet tiensä päähän.

Globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat aiheuttaneet vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Työpaikkojen siirtyminen kehitysmaihin ja itäiseen Eurooppaan on synnyttänyt läntisissä teollisuusmaissa laajaa työttömyyttä. Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet voimakkaasti kaikissa maissa ja kansainvälisesti.

Monet tuntevat, etteivät voi enää vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, kun liiaksi valtaa on siirtynyt markkinavoimille ja ylikansalliseen päätöksentekoon. Tämä on johtanut ääriliikkeiden syntyyn.

Luonto ja ihminen voivat pahoin. Suuntaa on muutettava.

Kansainvälisessä yhteistyössä on ryhdyttävä palauttamaan päätösvaltaa kansallisvaltioille. Kauppapolitiikkaan on kehitettävä uusia sääntöjä, jotka turvaavat tasapainoisen kehityksen kaikissa maissa ja edistävät kestävää kehitystä kaikkialla. Globalisaatio on pyrittävä saamaan hallintaan, ja sen synnyttämiä ongelmia on ryhdyttävä korjaamaan.

Ylikansallisesta unionista itsenäisten kansakuntien yhteisöön

Euroopan unionissa on kutsuttava koolle hallitusten välinen konferenssi (HVK), jossa sovitaan päätösvallan palauttamisesta jäsenmaille ja läheisyysperiaatteen tiukasta noudattamisesta unionia kehitettäessä.

Muun muassa alue- ja maatalouspolitiikassa päätösvaltaa tulee siirtää jäsenmaille ja luopua siten turhasta byrokratiasta ja rahan kierrättämisestä unionin kautta. Päätösvalta omien luonnonvarojen käytöstä ja alkuperäisen luonnon suojelemisesta tulee palauttaa jäsenmaille.

Unionia on kehitettävä itsenäisten kansakuntien yhteisönä. Jos unionissa edettäisiin tähän suuntaan, Britannia saattaisi pysyä sen jäsenenä. Joka tapauksessa tällä tavoin voitaisiin edesauttaa uuden suhteen rakentamista EU:n ja Britannian välille.

Jos Brexit toteutuu ja johtaa siihen, että muut Pohjoismaat eroavat unionista, Suomen tulee seurata mukana. Tällöin Euroopan talousalueen puitteisiin voitaisiin muodostaa Pohjolan yhteisö.

Euroalue on hallitulla tavalla purettava joko siten, että kaikki jäsenmaat ottavat euron rinnalla käyttöön kansalliset valuutat tai siten, että osa jäsenmaista eroaa. Jos tällainen mahdollisuus avautuu, Suomen tulee käyttää sitä hyväkseen ja palauttaa taloudellinen itsenäisyytensä. Päätös tästä voidaan tehdä eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä samanlaista tiedonantomenettelyä käyttäen, jolla Suomi aikanaan vietiin euroalueeseen.

Suomen liittymisestä euroalueeseen ei järjestetty kansanäänestystä. Euroopan unioniin liittymisestä käydyn kansanäänestyksen yhteydessä jäsenyyden vaikutuksista annettiin harhaanjohtavaa tietoa, ja sen jälkeen unionin luonne on olennaisella tavalla muuttunut ja muuttumassa.

Näistä syistä Suomen jäsenyydestä euroalueessa ja Euroopan unionissa tulee järjestää mahdollisimman pian neuvoa-antava kansanäänestys, jonka yhteydessä kerrotaan avoimesti siitä, kuinka jäsenyydet ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen.

Tähtiliike kannattaa yleiseurooppalaista yhteistyötä ja yhdentymistä Euroopan neuvoston (EN) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) puitteissa.

Hallitsemattomasta globalisaatiosta kestävään ihmiskuntapolitiikkaan

Euroopan unioni on johtava voima ihmiskuntapolitiikassa - kansainvälisessä kauppapolitiikassa, kehityspolitiikassa, ympäristöpolitiikassa ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Niiden avulla Euroopan unionin tulee keskittyä edistämään rauhaa, turvallisuutta ja kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa.

Euroopan unionia ei tule kehittää sotilasliitoksi eikä sotilaalliseksi suurvallaksi. Unionin tulee ehkäistä kansainvälisten ristiriitojen syntymistä ja edistää niiden rauhanomaista ratkaisemista Yhdistyneiden Kansakuntien kautta ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön puitteissa.

Hallitsemattomasta globalisaatiosta on siirryttävä globalisaation hallintaan ja YK:ssa hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) tehokkaaseen edistämiseen kaikkialla maailmassa. Euroopan unionin tulee toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita myös omassa sisäisessä kehityksessään.

Köyhyyttä on poistettava tehokkaasti kehityspolitiikan keinoin ja reiluja kauppapolitiikan sääntöjä kehittämällä. Köyhyyttä vastaan on taisteltava ja alueellisia eroja on tasoitettava myös Euroopan unionissa.

Siirtolaisuus- ja maahanmuuttopolitiikkaan on kehitettävä uudet säännöt, joilla kansainvälisiä muuttoliikkeitä hillitään. EU:n jäsenmailla tulee olla oikeus puuttua työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen.

EU:n ulkorajojen valvonnan tulee olla jäsenmaiden vastuulla ja niitä tulee vartioida tehokkaasti. Mahdollisuus rajatarkastuksiin on säilytettävä myös sisärajoilla.

Toisesta jäsenmaasta tulevat turvapaikanhakijat on voitava käännyttää rajalta. Suomen tulee muiden Pohjoismaiden tapaan ottaa käyttöön rajatarkastukset.

Kehityksen tulee olla kestävää sekä taloudellisesti, yhteiskunnallisesti että ympäristöllisesti.

Yhteiskunnalliseen kestävyyteen kuuluvat tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan lisäksi demokratian, oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Euroopan unionin jäsenmaissa ja myös Suomessa on suuria puutteita oikeusvaltioperiaatteiden toteuttamisessa.

Suomessa valtiovalta ajoi virheellisellä vahvan markan talouspolitiikalla ja sen synnyttämän talouskriisin taitamattomalla hoitamisella 1990-luvun alussa suuren joukon yrittäjiä vararikkoon ja kohtuuttomaan velkakierteeseen. Nämä vääryydet on korjattava.

Valtiollinen media, Yleisradio, on vaikuttanut vaaleihin suuria puolueita kohtuuttomasti suosimalla. Äskettäisissä eduskuntavaaleissa valtiollinen media vaikutti ratkaisevasti vaalitulokseen sulkemalla yhden eduskuntapuolueen kokonaan niille järjestettyjen vaaliohjelmien ulkopuolelle. Eurovaaleissa puolueita on kohdeltava tasapuolisesti.

Ympäristöllisen kestävyyden edistämiseksi on turvattava maaseudun elinvoima ja hillittävä suurkaupunkien kasvua. Maatalouden tulee perustua pien- ja perheviljelmiin. EU:n maataloustuet on suunnattava uudelleen kestävää kehitystä edistäviksi. Omaa maataloustuotantoa on varjeltava epäreilulta ja kestämättömällä tavalla tuotettujen tuotteiden kilpailulta rajasuojan avulla.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on keskityttävä päästöjen vähentämiseen niissä maissa, joissa toimenpiteillä on suurin vaikutus. Kehitysyhteistyövaroja ja muuta kansainvälistä rahoitusta on suunnattava ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistämiseen. Tämä tarjoaa markkinoita Suomessa kehitettävälle teknologialle.

Suomen ja EU:n tulee mahdollisimman pian lisätä kehitysyhteistyörahoitustaan kansainvälisten sitoumusten mukaiseen 0.7 prosenttiin bruttokansantulosta ja suunnata sitä kestävää kehitystä tehokkaasti edistävään toimintaan, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen, väestönkasvun hillitsemiseen ja koulutukseen.

Tähtiliike korostaa, että kestävän kehityksen toteuttaminen edellyttää viime kädessä elämän ja politiikan arvojen muutosta nykyisestä aineellisten arvojen ylivallasta kohti henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja korostavaa arvomaailmaa.