Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/STP1/366

Suomalaissosialistinen työväenpuolue

Suomalaissosialistisen Työväen Puolueen ohjelma


  • Puolue: Suomalaissosialistinen työväenpuolue
  • Otsikko: Suomalaissosialistisen Työväen Puolueen ohjelma
  • Vuosi: 1935
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomalaissosialistisen Työväen Puolueen ohjelma 1935

Suomalaissosialistinen valtio- ja talousohjelma.

Suomalaissosialismin ydinpäämäärä on: Suomen uudelleen rakentaminen suomalaisessa hengessä todella vapaaksi kansanvaltioksi. Tämän päämäärän saavuttamiseksi suomalaissosialismi toteuttaa seuraavan ohjelman:

I. Valtiopolittinen perusajatus.

Koska Suomen valtakunta on suomalaisten kotimaa, on välttämätöntä:

a) Ulkopoliittisesti:

1. Rippumattoman ja terveen suomalaisen kansallisvaltion rakentaminen
2. Suomalaisten etujen voimaperäinen valvominen ulkomailla.

b) Rotupoliittisesti:

3. Kaikkien ei-suomalaisten erottaminen vastuunalaisista toimista julkisen elämän alalla.
4. Juutalaisten ja muiden kuokkavieraina elävien ulkomaalaisten maahantulon estäminen. Vahingolliset ulkomaalaiset ja juutalaiset voidaan karkoittaa maasta.

c) Kansalaisoikeudellisesti:

5. Täysien kansalaisoikeuksien myöntäminen vain niille suomalaisille, jotka tunnuustavat kuuluvansa kansaamme yhteisin kohtalo- ja kultuurisitein.
6. Muitten kuin suomalaisten oikeuttaminen elämään vain vieraina Suomen valtiossa ja muukalaislakien alaisina.
7. Suomalaisten oikeuksien ja etujen asettaminen niitten etujen edelle, joista vieraisiin kansalaisuuksiin kuuluvat nauttivat.

II. Talouspolittinen perusjatus.

Kansantalouden tehtävänä on kansan tarpeitten tyydyttäminen eikä pääoman mahdollisimman suuri kannattavaisuus.

8. Suomalaissosialismi tunnustaa periaatteellisesti yksitysomaisuuden ja säilyttää sen valtion suojeluksen alaisena.
9. Suomalaissosialismi asettaa, koska kansan etu sen vaatii, rajan kohtuuttomien rikkauksien kerääntymiselle yksilöiden käsiin.
10. Kaikki suomalaiset muodostavat työyhteisön yleisen hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämiseksi
11. Suomalaissosialismi huolehtii siitä, että yleisen, jokaista suomalaista koskevan työntekovelvollisuuden puitteissa ja yksityisomaisuuden periaatteellisen tunnustamisen pohjalla, jokaisella suomalaisella on vapaat elinkeinomahdollisuudet ja vapaa työnsä tulosten käyttöoikeus.
12. Pien- keskikokois- ja suuryritteliäisyys tullaan oikeissa suhteissa säilyttämään taloudellisen elämän kaikilla aloilla, myös maanviljelyksessä.
13. Kaikki yritykset ja laitokset, joissa valtiolla jo nyt on huomattava osuus ja jotka ovat yleishyödyllistä laatua lunastetaan valtiolle.
14 Koronkiskonta ja keinottelu, samoinkuin häikäilemätön rikastuminen kansan kustannuksella ja vahingoksi rangaistaan erikoisen ankarasti.
15. Jokaista suomalaista koskeva määräaikainen työvelvollisuus otetaan käytäntöön.

III. Talouspolittinen perusajatus.

Koska rahalaitoksen tehtävänä on kansakunnan palveleminen, eivätkä rahapohatat siis saa muodostaa valtiota valtiossa, on suomalaissosialismin päämääränä korko-orjuuden poistamiseksi:

16. Kansan vapauttaminen sen koronmaksun velvoittavasta velkaantumista suurlainapääomalle.
]7. Valtio- ja setelipankin eli Suomen Pankin valtiollistamisen tehostaminen.
18. Kansallisen rahajärjestelämän toteuttaminen.
19. Suurten julkisten töiden (vesivoimien sähköksi muuttaminen, liikenneteiden rakentaminen jne.) rahoituksen järjestäminen joko surorastaan valtion toimesta korottomasti tai lainaamalla suurista säästökassoista (esim vanhuusvakuutuskassasta) ilman ulkomaisia lainoja.
20. Kauppa- ja liikepankkien asettaminen valtion valvontaan.
21. Perinpohjainen verotuksen uusiminen sosiaalisia ja kansantaloudellisisa perusajatuksia vastaavaksi.

IV. Yhteiskuntapoliittinen perusajatus.

Koska yleinen hyöty on korkein laki, on suomalaissosialismin päämääränä:

22. Suurisuuntaisen vanhuudenvakuutuksen rakentaminen valtiollistamalla elinkorkolaitokset. Jokaiselle tarvitsevalle Suomen kansalaiselle turvataan määrätystä ikävuodesta alkaen tai ennenaikaisen pysyvän työkyvyttömyyden kohdattua riittävä eläke.
23. Kaiken sellaisen saalistus- ja koronkiskontaomaisuuden, joka ei ole rehellisellä työllä hankittu, ottaminen valtiolle ja käyttäminen sosiaalisen huollon rakentamiseen.
24. Suomen kansan elintason voimaperäinen kohottaminen ja lujan perustan luominen sen jatkuvaa kohottamista silmällä pitäen.

V. Kulttuuripoliittiset perusajatukset.

Koska kaikkien tieteitten ja taiteitten kukoistus, perustanaan poliittisesti vapaa ja taloudellisesti terve valtio, on sivistyksen korkein päämäärä, on suomalaissosialismilla seuraavat vaatimukset:

25. Nuorison kasvattamiseksi ruumiillisesti terveeksi ja henkisesti vapaaksi suomalaisen ajatusmaailman suurten perintätapojen mukaisesti.
26. Täydellinen uskonnon ja omantunnon vapaus.
27. Kristillisten uskontunnustusten erikoissuojelu.
28. Sellaisten uskonoppien tukahuttaminen ja loitolla pitäminen, jotka ovat suomalaisen siveyskäsitteen vastaisia ja joiden sisällöllä on valtiota ja kansaa hävittävä luonne.
29. Kaikkien kansaa ja valtiota vahingoittavien vaikutusten tukahuttaminen kirjoitelmissa ja sanomalehdistössä, kirjoissa, taiteessa, elokuvissa ja radiossa.
30. Lujaluontoisten miesten kasvattaminen kansamme johtajistoksi suomalaisissa korkeakouluissa.

Vl. Sotilaallien perusajatus.

Koska Suomen puolustuksen tarkoituksena on suojella maata ja kansaa ulkomaisen vihollisen hyökkäyksiltä, vaatii suomalaissosialismi sen toteuttamiseksi:

31. Suomen kansan puolustustahdon ja -kuntoisuuden kehittämistä huippuunsa. Kaikille sen voimille on tehtävä mahdolliseksi voida tehokkaasti ottaa osaa maamme puolustukseen.
32. Ankaran säätykurin alaisen ammattiupseerikunnan kasvattaminen kehittämään kansanarmeijamme.

VII. Muita perusajatuksia.

Suomalaissosialismi vaatii lisäksi seuraavien uudistuksien toteuttamista:

33. Sanomalehdistön parantaminen ja kaikkien sellaisten julkaisujen tukahuttaminen, jotka loukkaavat Suomen kansan arvoja. Kaikkien väärien tai tarkoituksellisesti muunnettujen uutisten levittäminen on ankarasti rangaistava.
34. Vaalilain muuttaminen, jonka yhteydessä poistetaan nykyisen vaalitaistelun moraalittomat muodot ja valittujen kansanedustajien vastuuttomuus (immuniteetti).
35. Eri ammattipiirien edustajista kootun kansaneduskunnan muodostaminen.
36. Oikeudenkäynnin uusiminen seuraavilla aloilla:
a) maaoikeudessa
b) siviilioikeudessa
37. Valtio-oikeudellisessa suhteessa: Suomalaista olemusta vastaavan valtiomuodon toteuttaminen, jossa itsenäinen valtio-ohjaus on keskitettynä ylimpään johtoon.