Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SVL/377

Suomen valtakunnan liitto

Suomen valtakunnan liiton ohjelma


  • Puolue: Suomen valtakunnan liitto
  • Otsikko: Suomen valtakunnan liiton ohjelma
  • Vuosi: 1942
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

SUOMEN VALTAKUNNAN LIITTO (SVL)

SVL on kansalaisjärjestö, jonka päämääränä on valtakunnan sisäinen lujittaminen ja hajallaan joutuneiden Suomen heimojen kokoaminen suureen yhteiseen isänmaahan ja tämän laajentuneen isänmaan rakentaminen työn ja oikeuden kestävälle pohjalle. SVL:n käsitys tämän suurimman kansallisen tehtävämme tärkeimmistä kohdista on seuraava:

1. Suomen kaikkien heimojen koti ja luovuttamaton isänmaa on oleva luonnon muodostamien ikuisien rajojen määrittämä Suomi, jonka esi-isämme ovat asuttaneet, heimomme raivanneet ja soturimme raskain uhrein vapauttaneet.

2. Suomen kansan nykyiset saavutukset rakentuvat omaperäisen ikivanhan kulttuurimme pohjalle. Siksi on kansallisen kehityksemme vaaliminen valtiomme kunniakas erikoistehtävä.

3. Suomen valtio- ja yhteiskuntajärjestystä on kehitettävä esiisiemme kansanvallan rakentuvan johtaja- ja vastuuperiaatteen mukaan niin, että kansan kokonaisuuden etu saadaan toteutetuksi ja luokka- ja puolueriidat poistetuksi.

4. On luotava keskitetty vastuunalainen hallitusvalta. Valtion päämiehen on oltava kansan itsensä valitsema.

5. Valtiopäivät on oleva kansan mielipiteen tulkki ja yhdessä valtion päämiehen kanssa niillä on oleva lainsäädäntö- ja verotusoikeus. Vaalijärjestelmän on oltava sellainen, että vaalien tulos vastaa kansan todellista tahtoa. Valtiopäivien jäsenyys on oltava luottamus- ja kunniatehtävä, ei ammatti.

6. On rakennettava uuteen Eurooppaan sopeutuva kansallinen Suomi ja luotava edellytykset pysyvälle luottamukselliselle yhteistyölle muiden kansallisten valtioiden kanssa.

7. Maanpuolustuksemme on kansallishenkisenä kehitettävä soturikunniaamme ja valtakuntamme vartioasemaa vastaavalle korkealle tasolle.

8. Yhteiskunta rakentuu yksityisen omistusoikeuden pohjalle ja yksityisyritteliäisyys muodostaa taloudellisen toiminnan perustan. Mutta jos yksityinen etu joutuu ristiriitaan kansakunnan yhteisedun kanssa on edellisen väistyttävä. Valtion on ohjattava talouselämää yksinomaisena silmämääränään kansakunnan elämän vaatimusten ja tarpeiden tyydyttäminen. Pääoman on palveltava yhteistä hyvää.

9. Maatalouden kehittämistä on voimakkaasti vaalittava. Maa kuuluu sen viljelijälle, vapaalle talonpojalle. Maataloudesta on luotava kansakunnan toimeentulon turva ja koko yhteiskunnan terveen uudistumisen peruslähde. Maaltapako on estettävä kohottamalla maaseudun elintasoa ja edistämällä laajentuneen valtakuntamme elinvoimaista uudisviljelystä ja asutustoimintaa.

10. Valtion on ohjaavalla toiminnallaan pidettävä huoli siitä, että teollisuuden ja maatalouden välillä vallitsee maamme luonnollisia edellytyksiä vastaava tasapaino. Valtakunnan voimistuvan ja laajenevan teollisuuden tärkeänä ja velvoittavana tehtävänä on huolenpito siitä, että suuret luonnonrikkautemme tulevat mahdollisimman edullisesti käytetyksi kansakunnan hyväksi.

11. Työ on arvoja luovana tekijänä sekä kansakunnan olemassaolon ja kehityksen perustana nostettava kunniaan. Jokaisen kansakunnan jäsenen on voimiensa mukaan tehtävä henkistä tai ruumiillista työtä. Työttömyys kapitalistis-demokraattiselle valtiolle ominainen vitsaus on kansallisesta valtiosta kokonaan poistettava luonnottomana ilmiönä. Yhtä oikeutettu kuin valtio on vaatimaan kansalaisiltaan työtä, yhtä velvoitettu se on huolehtimaan siitä, että kunnollisesti palkattua hyödyllistä työtä on jatkuvasti saatavissa.

12. Työnantajien ja työntekijäin etujen ristiriita on poistettava siten, että kummankin edut ohjataan sovinnollisesti ja oikeudenmukaisesti palvelemaan kokonaisuuden etua. Palkka- ja hintatason muodostumisen ohjaaminen oikeudenmukaiseksi kuuluu valtion johdolle.

13. Työväen asiaa on ajettava samalta kansalliselta pohjalta kuin työväenliikkeen alkuaikoina, jolloin se oli työtätekevien kansalaistemme aseman kohottamiseksi toimiva isänmaallinen liike. On luovuttava turmiollisesta luokkataistelun opista. Isänmaan etu on myöskin työväen paras, ja hyvinvoipa, tyytyväinen työväestö kuuluu kansakunnan menestyksen edellytyksiin.

14. Alueeltaan suurentunut Suomi tarvitsee lukumäärältään suurentuneen väestön. Siksi on monilapsinen perhe ja terveelle perhe-elämälle ominaiset hyveet saatettava kunniaan. Tehokkaaseen rotu- ja perinnöllisyyshuoltoon on ryhdyttävä.

15. Kansankasvatusta on valtiovallan ohjattava siten, että jokainen yksilö valmennetaan henkisesti ja ruumiillisesti määrätietoisesti Suomen valtakunnan hyödylliseksi kansalaiseksi. Tiedollisen kehittymisen ja luonteenkasvatuksen ohella on nuoriso opetettava työhön. Kasvatustyö on tapahtuva kristillisellä ja kansallisella pohjalla.

16. Koululaitos on vapautettava kuolleen tiedon opettamisesta. Ammattiopetusta on tehostettava. Vieraiden kielten opetus on keskitettävä ensi sijalla saksankieleen ja tehostettava vastaamaan käytännön tarvetta. Lahjakkaille, vähävaraisille nuorille on annettava mahdollisuudet opiskeluun valtion kustannuksella.

17. Virkamiehen on oltava sidottu kansallisiin pyrintöihimme eikä hän saa olla riippuvainen lupauksista salaseuroille tai muille epäkansallisille järjestöille. Maamme on vapautettava kaikesta juutalaisuuden vaikutuksesta.

18. Vapaustaistelujemme invaliidien sekä sankarivainajien perheen jäsenten ja omaisten huolto on oleva valtakunnan kunnia-asia. On kehitettävä nykyistä yksinkertaisempi vanhuus- ja työkyvyttömyyshuolto, joka turvaa velvollisuutensa täyttäneelle kansalaiselle toimeentulon. Samoin on äitiys- ja lapsihuoltoa tehostettava. Sodan vauriot on kansamme yhteisesti kannettava.