Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/TP/1532

Totuuspuolue

Totuuspuolueen yleisohjelma


 • Puolue: Totuuspuolue
 • Otsikko: Totuuspuolueen yleisohjelma
 • Vuosi: 2023
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Totuuspuolueen yleisohjelma

1. Arvot ja pääperiaate

Totuuspuolue on perustettu totuuden, oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden palauttamiseksi. Tavoitteena on korruptoimaton Suomi ja virkamafiaverkoston lakkauttaminen. Arvomme perustuvat perustuslakiin. Virkamiesten on palveltava kansaa eikä päinvastoin.

2. Politiikkaohjelma

2.1 Suomen itsenäisyys, perustuslakien ensisijaisuus ja puolustuspolitiikka

Suomi on itsenäinen, riippumaton täysivaltainen kansallisvaltio, jossa vallankäyttö perustuu perustuslakiin eikä miltään osin mahdollista EU-virkamiesten ja ulkomaisten toimijoiden vallankäyttöä. Suomen tulee ylläpitää riittävää ja uskottavaa maanpuolustusta.

Suomi ei ole EU-liittovaltion tai sellaiseen vastaavaan epäitsenäiseen valtarakenteeseen pyrkivän ryhmittymän osa. Suomi, sen virkamiehet, kansanedustajat, valtioneuvosto ja kansalaiset eivät ota vastaan mitään itsenäisyyttään vaarantavia käskyjä ulkomaisilta toimijoilta eikä Suomea sitovia sopimuksia voi tehdä perustuslakia rikkoen. Perustuslakia ei voida muuttaa itsenäisyyttä osaksikaan vaarantavien sopimusten voimaansaattamistarkoituksessa.

Itsenäisyyspäivä 6.12 on koko kansan juhlapäivä. Sitä tulee juhlistaa toreilla kansan parissa ja elitistiset linnanjuhlat on lopetettava yhdenvertaisuutta loukkaavina.

2.2 EU-politiikka

Totuuspuolue toteaa Suomen EU-sopimukset, EU-viranomaisten toimivallan Suomessa, EU-lainsäädännön, EU:n kanssa sovitut ja Suomessa aiemmin mm. 18.5.2021 väärän lainkohdan perusteella perustuslakia rikkoen päätetyt Suomen ja suomalaisten velkuutukset, EU-velanoton ja euroon liittymisen laittomaksi toiminnaksi Suomessa ja kaikki EU-sopimukset ja EU-päätökset Suomen osalta pätemättömiksi perustuslain vastaisina. PL 73 § ja PL 94 § 3 momentti eivät ole mahdollistaneet kirjoitetun perustuslain vastaisia sopimuksia, valuutan muutosta ilmoitusasiana eikä perustuslaki mahdollista mitään EU-elinten ja EU-virkamiesten vallankäyttöä Suomen valtiossa.

2.3 Venäjä-suhteet ja muu ulkopolitiikka

Suomen suhde Venäjään on perustettava totuuteen. Puolueen suhde Venäjään perustuu ensisijaisesti tosiasioiden kunnioittamiseen.

Ensimmäinen tosiasia on se, että hyvät poliittiset, taloudelliset ja kulttuurilliset suhteet Venäjään ovat Suomen etu, ja niitä tulee edistää. Tätä ei voi kuitenkaan tehdä minkäänlaisen valheellisen ja asenteellisen mielistelyn pohjalta, johon kuuluisi sensuuri tai itsesensuuri.

Kaikkien kansakuntien tavoin myös Venäjällä tulee olla oikeus toteuttaa kansallista tietään omaehtoisesti ilman globalistista tai muuta ulkopuolista painostusta. Sillä on myös oikeus kansalliseen turvallisuuteen. Venäjältä tulee aina tinkimättömästi vaatia, että se kunnioittaa Suomen ja muiden valtioiden oikeutta samaan.

Poliittiset järjestelmät ja kansalaisyhteiskunta Suomessa ja Neuvostoliitossa olivat erilaisia. Niin ovat Venäjän ja Suomen yhteiskunnat edelleenkin. Näistä eroista on voitava täysin vapaasti puhua ja kirjoittaa kukin oman mielipiteensä mukaisesti ilman mitään sensuuria, itsesensuuria, uhkaa ja painostusta.

Suomettumisen aikana luotiin valheellista mielistelyyn perustuvaa harhakuvaa Neuvostoliitosta, jonka useat sekä Venäjällä että Suomessa tietävät harhaiseksi ja vääräksi. Venäjää ei tule mielistellä, mutta ei myöskään demonisoida luomalla Venäjästä viholliskuvaa, jossa Venäjässä ei haluta nähdä mitään hyvää tai sen intresseissä ja tarpeissa mitään hyväksyttävää. Suhde Venäjään pitää perustaa tosiasioihin – ei siis mielistelyn, pelon tai demonisoinnin kautta luotuun harhakuvaan ja valheeseen.

2.4 Maahanmuuttopolitiikka, kantaväestön syrjinnän lopettaminen ja haittamaahanmuuton kustannusten pysäyttäminen

Puolue pitää tärkeänä, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on hallittua. Puolue ei hyväksy Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvaa nykyistä massasiirtolaisuutta ja yhteiskuntarauhaa uhkaavaa ohjelmallista massiivista väestönvaihtoa, koska se uhkaa Suomen valtiosääntöä ja suomalaisia kansakuntana. Nykyisen haitallisen massiivisen maahanmuuttopolitiikan vahingollisena seurauksena tulisivat olemaan

 1. Kantaväestön muuttuminen vähemmistöksi omassa maassaan.
 2. Suomen oman kulttuurin, Suomen perustuslain ja muiden lakien loppuminen ja korvaaminen massamaahanmuuttomaiden yhteiskuntamuodoilla ja kulttuurilla
 3. Suomen demokraattisen yhteiskunnan katoaminen.

Puolue vastustaa sellaista vahingollista kehitystä ja turvaa Suomen säilymisen Suomena: perustuslakiin perustuvana itsenäisenä kansallisvaltiona.

KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera on laskenut haittamaahanmuuton kokonaishintaa [https://www.vahtera.blog/post/kehitysapu-ja-maahanmuuton-menot-78-valtionvelasta].

Hänen laskelmiensa mukaan vuonna 2019 humanitäärisen maahanmuuton kustannukset olivat 3,2 miljardia euroa. Se on edelleen yksityiskohtaisin julkisten rekisteritietojen perusteella laskettu arvio maahanmuuton hinnasta. Maahanmuutto nykyisessä muodossa alkoi vuonna 1990 somaliväestön maahanmuutolla, joka ei tapahtunut Somaliasta käsin, vaan junilla Moskovasta. Vuosina 2015-2016 tulijoiden määrä oli valtava ja kustannusnousu poikkeuksellisen suuri. Kun kustannuslukuna käytetään vuositasolla 3,2 Mrd, maahanmuuttoon on käytetty 32 vuoden aikana yhteensä 56 Mrd. Kahden prosentin korko velaksi maksetuille menoille on 13 miljardia euroa.

Velaksi maksettujen kehitysapumenojen ja humanitäärisen maahanmuuton menojen määrä korkoineen on ollut 98 miljardia euroa. Nämä menot ovat yhteensä tämänhetkisestä valtionvelasta 78 %. Ilman näitä menoja Suomen valtiolla olisi velkaa 31 miljardia euroa 129 miljardin sijasta.

Velkaantumista on tehty suhteettomasti ilman osoitettavia hyötyjä ja kantaväestön hyvinvoinnin kustannuksella kantaväestön yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksia loukaten. Haittamaahanmuuton ja siihen sisältyvän pakolaisstatuksen huomattavan väärinkäyttämisen vuoksi Suomen valtionvelan määrä on perusteettomasti kasvanut kestämättömälle tasolle ja hyvinvointivaltion rakenteet romahtamassa. Pakolaispolitiikka on kirjoitettu kymmeniä vuosia sitten aikana, jossa maailma oli erilainen.

Kaikki maahanmuutto ei ole haittamaahanmuuttoa. Puolue kannattaa aidosti tarpeellista työperäistä maahanmuuttoa eikä hyväksy syrjintää.

Suomi on suomalaisten itsenäiseksi taistelema maa. Puolueen tavoitteena on

 1. lopettaa nykyinen järjetön, Suomea tuhoava ja massiiviseen velkaantumiseen johtanut perusteeton massiivinen haittamaahanmuutto
 2. selvittää haittamaahanmuuton todelliset kustannukset, käynnistää sitä koskeva avoin faktoihin perustuva yhteiskunnallinen keskustelu ja todeta humanitääriseksi väitetyn maahanmuuton tuottamat haitat ja ongelmat hyötyjä suuremmiksi
 3. käynnistää keskustelu haittamaahanmuutolla kantaväestöön kohdistetusta syrjinnästä
 4. lopettaa nykyinen kantaväestön syrjintä, jossa kantaväestöä syrjintään mm. tukien, etujen, asuntopolitiikan osa-alueilla ja alistamalla kantaväestö haittamaahanmuutosta ja virkamafiajärjestelmästä johtuvalle väkivallalle, turvattomuudelle ja rikosoikeudelliselle eriarvoisuudelle.

2.5 Omavaraisuus, kansallisvarallisuus ja perusturvaan kuuluva omaisuus

Totuuspuolue kannustaa jäseniään ja väestöä uusiutuvan energian käyttöön ja kierrätystalouteen. Puolue vaatii ja toteuttaa lainsäädäntöä, jolla turvataan omavarainen energiatuotanto, huoltovarmuus sekä kansallisvarallisuuteen kuuluvat tie-, rautatie-, sähkö-, lämpö- ja vesiverkon, kaivostoiminnan, metsien, vesistöjen ja pohjavesien omistus Suomen valtiolla ja suomalaisilla. Maaseudun palvelut on pidettävä tasolla, joka mahdollistaa omavaraisuuden ja estää maaseudun autioitumisen.

Sähköverkon ulkomaille myyneet ministerit ja päätöksiä valmistelleet virkamiehet tulee saada rikosvastuuseen sähkön hinnankorotuksista ja heidän tulee korvata koko aiheuttamansa vahinko ja ensisijaisesti sopimukset tulee todeta mitättömiksi.

Polttoaineiden hinnat tulee palauttaa entiselle kohtuulliselle tasolle, koska auto on pääsääntöisesti välttämättömyys pitkien yhteyksien maassa ja useimmille myös välttämätön työväline.

Kotiin, asumiseen ja liikkumiseen liittyville veroille, maksuille ja polttoaineille tulee säätää lakisääteinen maksimimäärä. Valtiolle tulee säätää lakisääteinen velvollisuus selvittää leipäjonoissa jonottavien kansalaisten sosiaaliturva ja ryhtyä toimenpiteisiin sellaisen sosiaaliturvan järjestämiseksi, että leipäjonot tulevat tarpeettomiksi.

2.6 Sisäpolitiikka, talous-, oikeus-, eläke- ja veropolitiikka

Puolue paljastaa virkamafiaverkoston, vaatii reaalisen virkavastuun toteuttamista, poliisin ja syyttäjien tutkinnantapporikollisuuden lopettamista sekä rokottamattomiin ja kantaväestöön kohdistetun syrjinnän lopettamista.

Puolue ajaa lainsäädäntöhanketta, jossa

 1. Perustetaan riippumaton perustuslakituomioistuin ja palautetaan perustuslaillinen laillisuusperiaate Suomeen.
 2. Palautetaan ja korvataan 1990-luvun lamassa ja virkamafiaverkoston rikollisuudella viety kansalaisten varallisuus kansalaisille
 3. Konfiskoidaan petoksilla ja virkarikoksilla anastettu omaisuus
 4. Mitätöidään järjestetyillä oikeudenkäyntihäviöillä aiheutetut uhrien velat ja virkamafiaverkoston petos- ja virkarikosten rikoshyödyt.
 5. Selvitetään puuttuneen laillisuusvalvonnan aikana toteutettu tuomarien, poliisien, syyttäjien, asianajajien ja muiden virkamafiaverkoston jäsenten rikollisuus tutkimalla todisteet, joiden käsittelyn estämisellä rikoshyödyt on hankittu ja väärät tuomiot laadittu.
 6. Toteutetaan väärinkäytöksiä toteuttaneiden tuomarien, asianajajien, poliisien, syyttäjien, muiden virkamiesten rangaistus- ja korvausvastuut ilman asemaan ja verkostoon perustuvaa hyvä veli-suojelua.
 7. Lopetetaan poliittiset tuomari- ja muut virkanimitykset.

Edellä luetteloidut toimenpiteet korjaavat tehokkaasti Suomen korruptiosta johtuvia pitkään jatkuneita laajoja oikeusturvaongelmia.

Puolue vaatii virkamiesjärjestelmän uudistamista, reaalista virkavastuun toteuttamista ja virkamiesten määrän merkittävää vähentämistä. Vähentämällä laajaa tarpeetonta ja haitallista virkamiesbyrokratiaa ja lopettamalla nykymuotoinen haittamaahanmuutto pienennetään merkittävästi veroja ja kohdennetaan verot kansalaisten palveluihin, kansalaisten ja Suomen omaan hyvinvointiin.

Taitettu eläkeindeksi tulee poistaa. Eläkerahastojen sijoitustoiminta pitää muuttaa niin, että miljardien rahastot kasvavat riittävää tuottoa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että korkosijoitusten osuus laskee. Muutos sijoituspolitiikkaan voidaan toteuttaa kymmenen vuoden aikana vähitellen voimakkaiden arvovaihteluiden ja vahingollisten markkinahäiriöiden vähentämiseksi.

2.7 Yrittäminen, yritysten, työllisyyden ja perheiden tukeminen sekä koulutus-, tiede- ja kulttuuripolitiikka

Puolue puolustaa erityisesti pien- ja keskisuuria yrityksiä globalismia vastaan ja parantaa yrittäjien oikeusturvaa. Puolue luo aktiivisesti lainsäädännöllisiä edellytyksiä innovatiiviselle suomalaiselle yritystoiminnalle ja suomalaisten työllistymiselle.

Puolue kannustaa yrittäjiä ja työttömiä kouluttautumaan, ylläpitämään ammattitaitoaan sekä luo lainsäädännöllä taloudellisia kannustimia kouluttautumiseen ja mahdollisuuksia hankkia ammattipätevyys myös työssäoppimisella.

Puolue korostaa itsenäisen ajattelun ja kriittisen tieteen tärkeyttä tiede- ja koulutustoiminnan aidon kehityksen turvaamiseksi, vastustaa koulu- ja oikeuslaitosten politisoitumista ja kaikkia poliittisia virkanimityksiä koulutuksessa, rakennusvalvonnassa, lastensuojelussa, oikeuslaitoksessa ja muissa kansalaisten perhe-elämään, työhön, sosiaaliturvaan ja koulutukseen vaikuttavissa virkatehtävissä.

Puolue tukee musiikkia, muuta taide- ja kulttuuritoimintaa. Puolue ajaa hanketta, jossa Finlandia-hymni säädetään kansallislauluksi, jota opetetaan kouluissa. Se vahvistaa tervettä kansallistunnetta ja auttaa pitämään kansamme yhtenäisenä. Kansallisaatteen ylläpitäminen ei ole natsismia.

2.8 Julkisen vallan kontrollin ja globalismin vastustaminen

Puolue vastustaa it-teknologian väärinkäyttöä ajatustenhallinnan ja julkisen kontrollin välineenä ja kaikkea toimintaa ja lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan perus- ja ihmisoikeuksia ja kontrolloidaan liikkumista. Puolue vastustaa digitaalista identiteettiä, korona- ja rokotepasseja, muita ylimitoitettuja viranomaiskontrollin välineitä ja viranomaismielivaltaa.

2.9 Ympäristöpolitiikka, luonnon, eläinten ja ihmisten suojelupolitiikka

Totuuspuolue vastustaa vihervasemmistolaista fanatismia, vihreiden arvojen varjolla tapahtuvaa globalistista, kommunistista, fasistista ja muuta demokraattista yhteiskuntaa uhkaavaa totalitaristista epädemokraattista vallankäyttöä, koska sellainen vallan väärinkäyttö ja totalitarismi aatteiden nimissä ei perustu totuuteen.

Puolue vastustaa yritystoiminnan perusteettomia rajoituksia sekä yritystoiminnan, maatalouden ja Suomen omavaraisuuden alasajoa vihreään siirtymään ja ilmastohysteriaan perustuvilla keinotekoisilla syillä. Ilmastonmuutoskeskustelun ja kaiken keskustelun tulee perustua totuuteen ja faktojen kriittiseen julkiseen tarkasteluun eikä vihervasemmistolaisiin tai muihinkaan ideologioihin ja uskomuksiin. Suomessa tulee lopettaa kaikki luuloihin, asenteisiin ja uskomuksiin perustuva kestämätön päätöksenteko ja tuhoisa fanaattinen hiilidioksidipäästöjen vaikutusten paisutteluun perustuva ilmastopolitiikka, koska

 1. Hiilidioksidia on ilmakehässä alle 1 %.
 2. Yrityksille Suomessa asetetut kestämättömät päästötavoitteet eivät oikeasti estä ilmastonmuutosta.
 3. Ilmastonmuutoksen estämisellä perustellut Suomen päästötavoitteet ovat vaikutuksettomia, koska esim. Kiinan päästöt ohittavat 5 tunnissa suomalaisille yrityksille kustannuksia aiheuttavat Suomen vuosien päästötavoitteet.

Totuuspuolue osallistuu aktiivisesti ja näkyvästi luonnonsuojelutoimintaan Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, eläintensuojelutoimintaan, vastustaa geenimuuntelua ihmis-, eläin- ja kasvikunnan aitouden turvaamiseksi ja transhumanismin estämiseksi.

2.10 Sananvapaus, valhejournalismin lopettaminen ja rangaistavaksi säätäminen

Kaikkia ideologioita saa kritisoida asiallisilla argumenteilla. Totuus kestää aina julkisen tarkastelun ja jos se ei kestä kritiikkiä, kyseessä ei ole totuus.

Sensuurista ja disinformaatiosta sopiminen tulee säätää rangaistavaksi teoksi ja nykyinen valtiojohdon, virkamafiaverkoston, Ylen ja valtamedian sidos ja salaiset yhteydet tulee selvittää ja lopettaa. Koronarokotehuijaukseen, joukkotuhontaan ja virkamafiarikollisuuteen liittyvistä teoista tulee järjestää laaja rikostutkinta, jossa todetaan rikoskumppanuudeksi ja rangaistavaksi osallisuudeksi myös niihin rikollisuuden muotoihin ja peittelyyn liittyvä Ylen ja muun valtamedian tuottama disinformaatio, sensuuri ja siitä etukäteen sopiminen. Sensuuri ja valtiojohtoinen disinformaatio ovat olleet kaikkien valtiopetosrikosten, joukkotuhontarikosten ja muiden virkamafiarikosten olennainen rikoksentekoväline ja rikosten peittelyväline. Totuuspuolue ajaa hanketta, jossa

 1. laiton sensuuri lopetetaan ja säädetään vankeusrangaistuksella rangaistavaksi teoksi
 2. laiton valtamedian disinformaatio korvataan totuudella
 3. jokainen sensuuriin, valtamedian, valtiojohdon ja muun virkamafiaverkoston tuottamaan tahalliseen disinformaatioon osallinen tuomitaan törkeistä petoksista ja avunannosta sensuurilla ja disinformaatiolla mahdollistettuun rikollisuuteen

Tekojen rangaistavuus ja reaalinen rangaistusten toteuttaminen on välttämätöntä korruption ja laajan virkamafiaverkoston rikollisuuden lopettamiseksi.