Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/TPK/378

Talonpoikaiskansan puolue

Talonpoikaiskansan Puolueen Ohjelma


  • Puolue: Talonpoikaiskansan puolue
  • Otsikko: Talonpoikaiskansan Puolueen Ohjelma
  • Vuosi: 1927
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

TALONPOIKAISKANSAN PUOLUEEN OHJELMA.

Sellaisenaan kuin se hyväksyttiin Jyväskylän kokouksessa helmikuussa 1927.

Periaatteet.

Talonpoikaiskansan puolue pyrkii kansallisia periaatteita noudattaen, tukemaan ja turvaamaan maataviljelevän väestön, olletikin sen pienviljelijä-aineksen elämää ja vaikeaa asemaa. Samoin maataviljelevän väestön kaikkia sivuelinkeinoja. Tasavaltaisen hallitusmuodon pyhänä pitämistä ja edelleenkin sen säilyttämistä ja tasavaltaisen hallitusmuodon puitteissa, kaikkia kansanvaltaisia periaatteita noudattaen ajaa omia pyrkimyksiään.

Maaseudun elämä on saatava sellaiseksi, että se kykenee kilpailemaa kaupunkien kanssa ja siten estämään väestön siirtymistä terveestä maalaiselämästä,kaupunkien turmelukseen. Maataviljelevä väestö tahtoo itse ryhtyä asioitaan ajamaan kaikissa parlamenttaarisissa muodoissa, vapautuakseen virkavallan y.m. holhoudesta.

Talonpoikaiskansan puolue tahtoo maalaisväestön edistys- ja sivistystarpeita kartuttaa, edistysseurojen, maanviljelys- y.m. maatalouteen kuuluvien koulujen ja sopivan kirjallisuuden avulla, tietoisina, ettei muiden holhouksesta päästä vapaiksi ilman omaa pätevää sivistystä.

Maataviljelevän väestön asema.

Maataviljelevän väestön asema on käynyt päivä päivältä raskaammaksi ja tukalammaksi. Äärettömän suuret välilliset ja välittömät verot painavat, samoin rajatoin korkokanta niitä jotka luottoa tarvitsevat. Tästä seurauksena ovat yhä lisääntyvet lukuisat pakkohuutokaupat ja esi-isiltä perityt maat siirtyvät keinottelijain käsiin. Tämän nähden tahtoo Talonpoikaiskansan puolue toimia siihen suuntaan, ettei verojen, tullien- ja äärettömän suurten korkotaakkojen alle maanviljelysväestö sortuisi, käyttäen kaikkia luvallisia keinoja tässä taistelussa mm. maanomistuksen lailla turvaamista.

Maatyöväestön asema.

Ellei maanviljelysammatti pääse oikeaan arvoonsa ja kannattavaksi, niin ei maatyöväestön asema korjaannu. Ilman rehellistä ja pätevää työväkeä ei maanviljelys voi menestyä, eikä rehellistä ja pätevää työväkeä saada, ellei sille kyetä maksamaan kohtuullista palkkaa. Perheellisille työläisille on etupäässä koetettava saada tyydyttävät asunnot. Työväestön henkisen ja siveellisen tason kohottamisesta on pidettävä tarmokasta huolta. Jos maanviljelys saadaan tuottamaan voittoa, on työväestön osallisuus voittoon järjestettävä.

Työkyvyttömyys- ja vanhuudenvakuutusta kannatetaan.

Virkamiesten asema.

Virkamieskysymys ja virkamiesten asema on otettava uudestaan perinpohjaisen selvittelyn alaiseksi. Kunnollisille virkamiehille on työstään maksettava kohtuullinen palkka ja on palkka määrättävä työn, eikä kulutetun ajan perustalla. On otettava tarkan selvittelyn alaiseksi missä määrin virkoja voidaan yhdistää ja näin ollen niitä osaksi tarpeettomiksi tehdä ja lakkauttaa.

Suurituloisten palkkoja on supistettava ja pienipalkkaisten tulot korotettavat ajantasoa vastaaviksi.

Kaikki valtionvaroista suoritettavat eläkkeet, lakkautuspalkat ja lahjapalkat ovat lakkautettavat.

Virkanimitykset ja ylennykset ovat tehtävät entistä enemmän kyvyistä riippuviksi.

Suhde hallitukseen.

Hallituksen tulee työssään noudattaa kansanvaltaisia periaatteita ja nojautua eduskuntaan ja pysyä vuorovaikutuksessa eduskunnan kanssa. Talonpoikaiskansan puolueen jäsenet eivät saa mennä hallitukseen ilman puoluekokouksen päätöstä.

Laki ja sen noudattaminen.

Kaikkia voimassa olevia lakeja on ehdottomasti noudatettava ja vaadittava kaikkia kansalaisia niitä noudattamaan. Muutoksia lakeihin tehtäköön parlamenttaarista tietä.

Suomen- ja Ruotsinkielen asema.

Suomenkielellä on kaikissa virastoissa ja yleisissä laitoksissa annettava etusija, mutta siellä, missä on ruotsinkielinen kansanaines, myönnettäköön heille oikeudet oman kielen käyttöön.

Puolustuslaitos.

Puolustuslaitos on saatava kansallisen hengen tukemaksi. Palvelusaikaa on lyhennettävä ja menoja entisestään supistettava, ottamalla huomioon kansan maksukyky.

Suojeluskuntatoiminnassa on säilytettävä täydellisesti vapaaehtoisuuden leima. Fascismihenki olkoon yhtä vieras kuin kommunistinenkin. Suojeluskuntamenoissa noudatettakoon suurta säästäväisyyttä ja koetettakoon menoja supistaa. Suojeluskuntain tarkoitus olkoon maan puolustaminen. Kansamme eheyttämisen takia varottakoon ohjelmissa vuoden 1918 tapahtumain selostamista rikkirepivässä tarkoituksessa.

Talonpoikaiskansan puolue pyrkii kumminkin koko maailmalliseen aseista riisumiseen ja yleiseen rauhaan.

Valtiollinen keskuspoliisi nykyisessä muodossaan on lakkautettava ja sen tehtävät siirrettävät järjestyspoliisilaitoksen huoleksi

Koulut ja valistustyö.

Talonpoikaiskansan puolue kannattaa oppivelvollisuuslakia, koettaen kumminkin saada siihen muutoksia kustannuskysymyksissä, ettei kansa sortuisi siitä johtuvien menojen alle. Kansakoulu on saatava pohjakouluksi ylempiin kouluihin. Olkoon kaikilla kansalaisilla oikeus itseopiskelun ja tutkimusten suorittamisen avulla päästä koulun sivuuttamalla aina ylemmille arvoasteille saakka. Maatalousopetusta on varattava kansakouluihin ja seminaareihin, kansanopistot y.m. koulut ovat saatavat tukemaan kansanvalistuspyrkimyksiä. Uskonnonopetus kouluissa säilytettäköön.

Kirkko ja uskonto.

Kirkollisasia otettakoon perinpohjaisen harkinnan alaiseksi. Kirkollislaki on muutettava kansanvaltaisemmaksi. Papit on saatava kansan palvelijoiksi eikä päinvastoin.

Virkavaltaisesta valtionkirkosta on muutettava ajanmukaiseen kansankirkkoon ja niinollen kirkko erotkoon valtiosta. Pappein ottamisessa ja palkan määräämisessä olkoon seurakunnalla valta.

Raittiusasia.

Talonpoikaiskansan puolue asettuu ehdottomasti kieltolain kannalle, vaan tehtäköön siihen tarpeellisia muutoksia.

Kieltolain toteuttamisen valvonta on saatava sellaiseksi, että salakuljetus ja trokaus saadaan loppumaan. Kansan raittiustyötä ja raittiusasiaa on kouluissakin opetettava.

Naisasia.

Naisella olkoon oikeus päästä opintietä samoille asteille kuin miehilläkin ja vapaus päästä valtion virkoihin y.m.

Terveysolot.

Varsinkin hajallaan asuvien talonpoikaisväestön terveydenhoidolle on pantava suurta huolta, kunnallisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia on valtion ja kunnan yhteisillä varoilla palkattava ja sairashuoneita rakennettava. Valistustyötä terveydenhoidon alalla ja lastenkasvatuksessa on tehtävä.

Maanviljelys ja sen avustaminen.

Maanviljelysseuroilta entisessä muodossa on apurahat evättävät ja konsulenttien, agronoomien y.m neuvojain toimet valtion puolesta lakkautettavat ja sensijaan perustettava maanviljelyskouluja maanviljelyskorkeakouluja, että entistä suurempi osa maanviljelysväestöstä pääsisi koulusivistyksestä osalliseksi. Soita ja vesiperäisiä maita on valtion puolesta ryhdyttävä kuivaamaan ja niillä uudisraivaajia avustamaan.

Maatalousopetuksen kouluissa tulee perustua kotoisia oloja, maan- ja ilmanlaatuja ja kokemuksia seuraten.

Asutusolot.

Sitten kuin yksityisten, pappiloiden ja kruununmaitten torpparit ovat päässeet itsenäisiksi, niin on heidän asemaansa valtion puolelta tuettava ja lisämaata annettava erityisten toimenpiteiden kautta.

Jakokuntain ja kalastustorpparien asema on turvattava ja saatava erityinen laki itsenäiseksi pääsemiseksi. Viljelyskelpoiset kruununmaat ovat asetukselle annettavat ja valtion puolesta avustettavat rakennusten saannissa. On ostettava suuria viljelystiloja ja jaettava niitä pienimmiksi ja sopivilla ehdoilla annettava irtolaiselle väestölle.

Uudisasutusta varten on valtion puolelta saatava entistä enemmän halpakorkoisia lainoja.

Maataloudelliset luottotarpeet.

Valistustyön kautta on koetettava saada säästöönpanijat tallettamaan rahansa sellaisiin rahalaitoksiin, jotka palvelevat maataloutta. Valtion on entistä enemmän ryhdyttävä tukemaan osuuskassoja, antamalla halpakorkoisia lainoja pitkillä maksuehdoilla.

Osuustoiminta.

Osuustoimintaa on tuettava kaikissa muodoissaan ja lailla turvattava verotuksen suhteen.

Maatalouteen kuuluvat pienteollisuudet.

Kaikkia maatalouden yhteydessä tai maatalouteen kuuluvia maataloudessa tarvittavia pienteollisuuksia,kuten myllyjä, sahoja ja nahkuriliikkeitä, sähkölaitoksia y.m. on valtion tuettava ja saatava järjestetyksi niille sopivia lainoja.

Kunnallispolitiikka.

Kunnallista itsehallintoa on edelleen kehitettävä terveelle ja kansan hyvinvointia turvaavalle pohjalle. Eräissä tapauksissa olkoon kunnilla etuoikeus ostaa vesi- ja maa-alueita. Valtion puolesta tuettakoon kunnallista yritteliäisyyttä.

Veroitus.

Veroitus on saatava asteettain nousevaksi, varsinkin maaveroitukseen nähden. Tällä tavalla saataisiin maat estetyksi joutumasta yhtiöille ja suurmaanomistajille. Koko veroituksessa on aina otettava huomioon veronmaksajan maksukyky.

Tulli

Kun kerran kotimaisen tuotannon kehittämiseksi ja kannattamiseksi lienee tarpeellista olla suojatullia, niin ei teollisuutta saa kannattaa maatalouden kustannuksella. Sen takia on maataloudessa tarvittavien koneitten y.m. työkalujen tullia paljon entisestään alennettava ja maatalouden tuotanto turvattava kohtuullisella tullilla, että maatalous kykenisi kilpailemaan muun tuotannon kanssa ja että maataloustuotteiden ulosvientiä ei pidä tullilla vaikeuttaa ja tehdä kannattamattomaksi.

Puutavaraliikkeiden maaomaisuudet.

Puutavaraliikkeille ja kotimaiselle teollisuudelle annettakoon oma arvonsa ja yhtiöitten hallussa olevia maita on viljeltävä, vaan on saatava myöskin laki saada ne pakkolunastaa entisille omistajille taikka heidän perillisilleen eli nykyisille vuokraajille. Veroituksessa otettakoon huomioon asteettainen veroitus.

Luonnonvoimainkäyttö.

Entistä enemmän on otettava valtion ja kuntain haltuun koskia ja muita vesiä ja saatava kunnille ja valtiolle niihin etuotto-oikeus.

Niitä luonnon antamia voimia on ryhdyttävä käyttämään enemmän maataloudessa ja valtion laitoksissa kuten rautateillä y.m.

Kalastus.

Kalastus olkoon yhteinen kunkin jakokunnan jäsenen välillä ja yhteisellä alueella, ellei kalavesiä jaeta. Valtion puolesta on ryhdyttävä järjestämään kalansiitoslaitoksia.

Ryöstökalastus rangaistakoon lailla.

Metsästys.

Valtion metsissä olkoon paikkakunnan asukkailla luvallisella ajalla lupa metsästää.

Ohjelman lopullinen asu on vastaisen työn varassa.