Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAP/381

Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus

Puolueohjelma


  • Puolue: Vapauspuolue (VP) - Suomen tulevaisuus
  • Otsikko: Puolueohjelma
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Puolueohjelma

Vapauspuolue - Suomen tulevaisuus

Puolueohjelma 4.6.2009

1. Oikeus kotimaahan sekä yhteiskunnan olemassaolon vahvistaminen
2. Lapsen ja äidin suojelu sekä naisen aseman parantaminen
3. Haitallisen maahanmuuton pysäyttäminen sekä yhteiskuntarauhan turvaaminen
4. Suomen tulevaisuus, puolustusvoimat, sotilasliittoumat ja EU-jäsenyys

Puolueen ohjelman tarkoitus on tänä vaikeana aikana erityisillä toimenpiteillä taistella epäkohtia ja ongelmia vastaan jo rakennetun säilyttämiseksi sekä ihmisten tulevaisuuteensa luottamisen turvaamiseksi yhteiskunnassa ja demokraattisessa yhteisössä.

1. Oikeus kotimaahan sekä yhteiskunnan olemassaolon vahvistaminen

1.1. Taistelu vallan väärinkäyttöä vastaan. Niin sanotun suoran demokratian lisääminen Sveitsin mallin mukaan. Kansanäänestysten lisääminen. Kansalaisten etujen ajamisen tulee olla kutsumustehtävä. Tästä syystä ei palkankorotuksia poliitikoille. Byrokratiareformi ja säästöjen aikaansaaminen tällä tavalla.

1.2. Edustuslaitoksissa yhteisön edun tulee ylittää ideologiset raja-aidat. Etuuksien jakaminen yhteiskunnassa puoluekirjan mukaan tulee lopettaa. Puoluepoliittinen ajattelu on kuollut. On päästävä eroon oikeisto-vasemmisto -ajattelutavasta. Tärkeintä on löytää ihmisten ongelmiin ratkaisut ja ajankohtaisiin asioihin vastauksia. Sosiaalisen yhteisön luominen ja demokraattisen yhteisön luominen.

1.3. Kansallisen päätöksenteon lisääminen vahvistaa kansallista identiteettiä.

1.4. Pohjoismaisen oikeusvaltion rakentaminen ja säilyttäminen varmistaen, että yhteiskunnalliset laitokset ja niiden tehtävät pysyvät terveinä.

1.5. Helpottaa ihmisten jokapäiväiseen elämään liittyviä kärsimyksiä kohtuullistamalla niitä. Niiden auttaminen, jotka ovat avun tarpeessa. Taistelu eri muodoissa ilmenevää köyhyyttä vastaan. Ulkoisesta paineesta huolimatta pidättäytyä pohjoismaalaisessa ja suomalaisessa hyvinvointiyhteiskuntamallissa. Kaikilla kansalaisilla tulee olla samat oikeudet. Pohjoismaiset sosiaaliset arvot ovat hyvä perusta yhteiskunnalle myös kylmässä globalisoituneessa maailmassa.

1.6. Keinottelu kilpailussa ja kaupanteossa kielletään lailla. Monopolien ja vääristyneiden yksinoikeuksien vähentäminen yhteiskunnassa, kaupankäynnissä ja teollisuudessa.

1.7. Kansainvälisen pääoman ja yritysten valvonta. Suuryritysten vastuun lisääminen ihmisistä ja luonnosta. Tuotteiden, joiden valmistustapaa ei pystytä kokonaan valvomaan on EU:n pysäytettävä tullissa. Yritysten parempi sitominen kotimaahan ja EU:n sisälle onnistuu tällä tavalla paremmin. Tällöin työpaikat säilyvät kotimaassa. On välttämätöntä, että työ tehdään siellä, jossa siitä maksetaan myös esim. eläketurvaan liittyvät kustannukset. Halpatyövoimamaissa lapsityövoiman käyttö on yleistä ja teollisuus ei noudata päästönormeja.

1.8. Taistelu korruptiota vastaan. Taistelu ihmiskauppaa vastaan.

1.9. Yksityisomaisuuden turvaaminen. Yrittämisen on oltava kannattavaa ja elinvoimaista. Yrittäjyys on avain uusien alojen ja työpaikkojen synnylle, sekä elintärkeä kansalliselle taloudelle. Yritysjohdon palkkoja tulee alentaa, mikäli yhtiö tekee tappiota. Yksityisen sektorin ja henkilön yritystoimintamahdollisuuksien lisääminen sekä turhien esteiden poistaminen.

1.10. Palkan on katettava elämiseen liittyvät kustannukset. Suuryrityksissä voitonjaon lisääminen työntekijöille. Työntekijällä oikeus saada bonus yrityksen voitollisesta tuloksesta. Työnteon ja työllisyyden tukeminen. Verovapaat ylityötunnit.

1.11. Oikeudenmukaisuus velallista kohtaan. Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen. Lyhennykset tulee kohdistaa alkuperäiseen velkaan. Korkokatto. Velallisella tulee olla paremmat mahdollisuudet palata takaisin yhteiskuntaan. Velkaantumisen, sairauden ja omaishoitajuuden sanelemia toimeentuloloukkuja tulee purkaa.

1.12. Veronmaksajien ei tulisi joutua maksamaan pankkien virheistä. Pankkitukien korvaaminen kotimaisella pankkien vakavaraisuuden valvonnalla. Luotonannon valvonta.

1.13. Valtion omaisuutta ei saa tuhlata tai myydä pilkkahintaan. Valtion omistuspolitiikan pitäminen luovana. Massatyöttömyyden vallitessa työpaikkojen ja uuden työllisyyden luominen on myös valtion tehtävä.

1.14. Ruoan ja elintarvikkeiden hintojen pitäminen kohtuullisina tukemalla kotimaista luonnonmukaista maanviljelyä. Oikeus puhtaaseen ruokaan on turvattava kotimaisella maanviljelyllä. Emme hyväksy geenimanipuloitua ruokaa. Kemikaalien, myrkkyjen ja säilöntäaineiden käyttöä elintarvikkeissa tulee tarpeen mukaan rajoittaa ja poistaa ne niistä kokonaan. Tuotteissa tulee näkyä tarkat tiedot mm. valmistajasta ja alkuperämaasta.

1.15. Vapauspuolue vastustaa ydinvoimaa, ja tukee vaihtoehtoisia ratkaisuja ydinvoimalle. Ydinvoima on riski siviileille, ja onnettomuuden sattuessa tuhoisa ympäristölle. Emme halua myöskään ydinreaktoreita rakennettavan Suomen raja-alueiden läheisyyteen. Ilmaston-, luonnon- ja eläinten suojeleminen ovat tärkeitä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Eläinten suojelu. Eläinsuojelulainsäädännön uudistaminen. Eläinsuojelun etiikka.

1.16. Syrjäseutujen elinkeinojen tukeminen. Järvi- ja kansallismaiseman säilymisen turvaaminen. Riippuvaisuutta öljystä on vähennettävä. Mm. sähköautojen tuotantoa olisi tuettava. On nopeutettava siirtymistä luontoa säästävään uuteen teknologiaan ja vaihtoehtoisiin tapoihin tuottaa energiaa näiden tuotannon ja käytön verotusta keventämällä. Polttoaineiden hintojen pitäminen kohtuullisena yksityisautoilijalle.

1.17. Kykyjen etsiminen. Persoonallisuuden merkityksen tunnustaminen. Yksilön toimintakyvyn ja tarmon valjastaminen yhteiskunnan hyväksi ottamalla huomioon yksilön synnynnäiset kyvyt ja luonne.

1.18. Pakkoruotsin poistaminen.

1.19. Tekijänoikeuslainsäädännön uudistaminen. Turhien tekijänoikeuksien purkaminen. Yleishyödylliset keksinnöt tulee olla kaikkien saatavilla. Audiovisuaalisen materiaalin, mikäli sillä on kansallista tai kulttuurillista arvoa, saattaminen vapaasti saataville maksutta. Lainsäädäntöä uudistamalla saadaan rajoitettua yleistä piratismia ja rosvoutta. Taas vastapainoksi taiteellisen työn suojaaminen tekijänoikeudella niin, että taloudellisen hyödyn saa sen tekijä.

1.20. Nuorisotyöttömyyden poistaminen.

1.21. Joustoa eläkkeelle pääsyyn ja mahdollisuus pidempään työuraan mikäli siihen löytyy vapaaehtoisuutta. Vastustamme eläkeikärajan nostamista. Eläkkeiden on oltava myös ostokykyisiä. Pienten eläkkeiden korottaminen. Oikeudenmukainen vanhusten kohtelu. Vanhusten kohtelussa ja hoidossa on parannettavaa (henkilökunnan lisääminen).

1.22. Vammaisten ja vähempiosaisten kuntoutus kuuluu perinteisiimme. Taloudellisten satsausten on kohdistuttava niihin kohteisiin, jotka ovat sen tarpeessa.

1.23. Terveyspalvelut on turvattava niin, että hoitoon pääsy onnettomuuden sattuessa ja hoidon saaminen sairauden yllättäessä on paikasta ja paikkakunnasta riippumatta taattua. Yhteiskunnan rakentaminen niin, että se ei missään olosuhteissa säästä ihmisten terveydestä.

Yhteiskunta- ja poliittinen systeemi on ihmistä varten, eikä ihminen systeemiä tai konsernia varten. Taloudelliset arvot eivät saa olla itse tarkoitus, vaan yhteiskunnan on toimittava Suomen omista lähtökohdista käsin.

2. Lapsen ja äidin suojelu sekä naisen aseman parantaminen

2.1. On tärkeää edistää lasten, nuorten sekä lapsiperheiden perusturvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteiskunnan tärkein tehtävä on lapsen terveyden turvaaminen ja suojaaminen. Terve henkinen kehitys on taattu vain vapaalla lapsuudella. Lapsen elämän turvallisuus on taattava yhteiskunnassa, kotona, tarhassa, koulussa sekä sen ulkopuolella.

2.2. Jokaiselle lapselle ja nuorelle kuuluvat samat mahdollisuudet elämässä, varsinkin sen alkumetreillä. Välinpitämättömyys yhteiskunnan vähempiosaisia kohtaan on lopetettava. Nuorten työllistämisen tukeminen on ehdottoman tärkeää. Ensimmäisten kesätöiden ja työpaikkojen järjestäminen on ensisijaista nuorisotyöttömyyden torjumisessa ja nuoren totuttamisessa työelämään. Jokaiselle nuorelle on taattava jatko-opiskelupaikka tai ensimmäinen työpaikka.

2.3. Tavoitteenamme on saada parempi koululaitos parantamalla oppilaille tarjottavan opetuksen tasoa. Parempaa tuntiopetusta ja vähemmän kotiläksyjä. Koululaitoksen ajankäyttö tulee jakaa opiskelussa niin, että pelkästään henkisen kasvatuksen sijasta ja monilta osin tarpeettomien tietojen pänttäämisestä siirrettäisiin painoarvoa nuoren yleiskunnon kohottamiseen ja ylläpitämiseen. Myös vapaa-ajalla on merkitys. Alle kouluikäisten lasten, ja myös koulua käyvien nuorten, jatkuva väsymys voi aiheuttaa heidän kehityksessään korvaamattomia vahinkoja.

2.4. Nuorta ei tule säästää ruumiillisen liikunnan harjoittamiselta. Urheilun lisäksi oleskelu ulkoilmassa on tärkeä osa nuoren elämää. Liikunta ja urheilu vahvistavat nuorta ruumista niin, että tuleva aikuinen on myös henkisesti vahvempi kestämään elämässään myöhemmin kohdalleen osuvia vastoinkäymisiä.

2.5. Päivän aterian laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota sekä kotona että koulussa siten, että se on laadultaan monipuolinen, ja että sitä saa ottaa myös lisää. On tärkeää saattaa koulussa tarjottavien ruoka-annosten valvonta koulun ulkopuolisille tarkkailijoille, jotta ruuan laatu tulee seurannan piiriin.

Nuorisoa ei saa jättää heitteille. On myös puututtava nuorten ja nuorten aikuisten alkoholin käyttöön.

2.6. Päätöksenteossa nuoret ansaitsevat erityisen huomion. Myös nuorten mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon yhteiskunnassa on lisättävä konkreettisesti äänestysikärajaa laskemalla 16 ikävuoteen.

2.7. Suomalaisen syntyvyys saadaan kohdalleen, kun naista arvostetaan myös äitinä. Myös vapaaehtoisen kotiäitiyden tulee lisätä eläkekertymää. Lapsilisä tulee laskea palkkatuloksi joka lisää eläkekertymää. Erityisesti naisiin kohdistuvaa köyhyyttä on ehkäistävä. Naisen terveydenhuolto ja terveys ovat yhteiskunnalle tärkeitä asioita.

2.8. Vapauspuolue haluaa edistää naisen ja miehen tasavertaista kumppanuutta. Naisen ja miehen välisen työnjaon mahdollistaminen on tärkeää. Naiselle kuuluvat tasavertaiset mahdollisuudet työelämässä miehen kanssa. Myös samasta työstä maksettava palkan tulee olla sukupuolesta riippumatta saman suuruinen. Vapauspuolue nostaa naisvaltaisten alojen palkkausta, varsinkin terveydenhoitoalalla.

2.9. Työelämässä perheen ja työn yhdistämisen tulee olla nykyistä helpompaa. Tämä sama tulee tehdä myös mahdollisiksi niille, jotka huolehtivat vanhuksista tai muista hoidon tarpeessa olevista omaisistaan.

2.10. Vapaaehtoinen isyysloma vahvistaa isän roolia perheessä.

2.11. Nuorten aikuisten perheen perustamista tulisi helpottaa. On tärkeää luoda perheystävällinen ilmapiiri ja lapsiystävällinen ympäristö. Lapsesta huolehtiminen ja hänen kasvattaminen kuuluu edelleen vanhemmille ja sen on oltava heidän vastuullansa. Perheitä ja yksinhuoltajia, jotka ovat vastuussa kasvatettavasta, tulee taloudellisesti tukea paljon nykyistä enemmän. Lapsista maksettavien rahallisten tukien tulee olla riittävän suuret. Perhe-etuuksien korvausten tulee olla indeksisidonnaisia. Lasten päivähoito tulee olla yhteiskunnan maksamaa.

Rikollisuuden vähentäminen

2.12. Yksilöllä pitää olla oikeus tiedonhankintaan omista biologisista juuristaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada tietää biologiset juurensa.

2.13. Rikollisuutta voidaan vähentää. Poliisien lisääminen helpottaa rikollisuudentorjuntaa.

a. Suomalaisen naisen tai tytön on edelleenkin saatava elää vapaata elämää, liikkua vapaasti, pukeutua miten haluaa ilman pelkoa raiskatuksi tulemisesta tai joutumisesta muuten väärinymmärretyksi. Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi raiskaajat ja väkivaltarikolliset on pidettävä vankilassa.

b. Tuomioiden koventaminen vakavien rikoksentekijöiden kohdalla on tarpeelllista. Rikolliset, esimerkiksi pedofiilit, on eristettävä yhteiskunnasta välittömällä ammatinharjoittamiskiellolla sekä vangitsemalla heidät eliniäksi. Tehokkaampi puuttuminen nettipedofiliaan.

Uhrin suojelu tulee mennä rikoksentekijän suojelun edelle. Ei kalliita asianajajia rikollisille.

Pakolaisien ja turvapaikanhakijoiden DNA- näyteen talteenottaminen vähintään 5-10 vuodeksi, heidän tekemien rikosten ehkäisemiseksi. Tämä talteen ottaminen on erityisen tärkeää Suomessa oleskelevilta sotaa käyvien maiden miespuolisilta edustajilta erityisesti naisiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjumisen helpottamiseksi.

Sukupuolten samanarvoisuus on lähtökohta länsimaiselle yhteiskuntamallille. Kaikkien edellä mainittujen ja listasta vielä puuttuvien hyvien asioiden toteuttaminen on mahdollista, kun siihen on tahtoa ja halua. Ne eivät ole riippuvaisia rahasta, ja niiden toteuttaminen on tehtävä huolimatta kulloisestakin taloudellisesta tilanteesta yhteiskunnassa ja maailmassa.

3. Haitallisen maahanmuuton pysäyttäminen sekä yhteiskuntarauhan turvaaminen

3.1. Poliitikkojen ja laittomasta maahanmuuttopolitiikasta vastuussa olevien henkilöiden laittaminen vastuuseen teoistaan. Viranomaisen avunanto laittomaan tekoon tulee olla rangaistavaa.

3.2. Sananvapauden ja uskonvapauden säilyttäminen positiivisena Pohjolassa. Länsimaisten arvojen suojaaminen, joita ovat sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonvapaus, ja yksilönvapaudet.

3.3. Kansallisesta menneisyydestä ja historiasta ei saa tehdä rikoskuvastoa. Suomettuminen voidaan lopettaa konkreettisesti vain historiankirjoitusta tarkistamalla. Historiankirjoituksen tulee olla enemmän avointa - se ei saa olla ylhäältäpäin ohjattua.

3.4. Tarkoituksellinen väärien esikuvien rakentaminen medioissa on yhteisölle haitallista. Medioiden omistuksen pitäminen riittävän hajanaisena turvaa vapaan median. Internetin sananvapauden säilyttäminen on tärkeää. Emme halua itäisen sananvapausmallin, kuten Kiinan tai Neuvostoliiton mallin toteutumista Euroopassa.

3.5. Kaikkien ihmisten, joille länsimaiset vapaudet ovat tärkeä arvo sinänsä, eivät anna Euroopan alueelle syntyä sen vapauksia hyväksikäyttävää ja niitä samanaikaisesti tuhoavaa kilpailijaa.

3.6. Moskeijojen ja minareettien rakennuskielto! Militarismi uskonnon varjolla ja sen uhka yhteiskunnalle on otettava vakavasti. Suomessa muiden kuin kristinuskolle pystytettävien näkyvien mahdinosoitusten rakentaminen kielletään pohjoismaisen yhteiskuntarauhan säilymisen vuoksi. Islam nykyisessä muodossaan on liian fanaattinen ja militaristinen.

3.7. Vapauspuolue ei hyväksy väkivaltaa ja terrorismia uskonnon varjolla. Suomen turvallisuudesta huolehtiville tahoille kuten poliisille, tullille ja rajavartiolaitokselle taattava riittävät resurssit.

3.8. Maahanmuuttajan tulee kunnioittaa isäntämaan tapoja ja lakeja. Maahanmuuttajan on luovuttava omista uskonnon velvoitteista tai alkuperämaansa perinteistä mikäli ne loukkaavat tai ovat ristiriidassa isäntämaan tapojen tai maassa hyväksyttyjen normien kanssa. Tällaisia pois jätettäviä ovat lapsen ympärileikkaus, naisen sukupuolielinten silpominen, pakkoavioliitot, lapsen sukupuolen perusteella tehdyt abortit, kunniamurhat jne.

3.9. Vapauspuolueelle naisen oikeudet ja vapaus ovat tärkeitä. Maahanmuuttajat tulevat pääosin juuri niiltä alueilta, joissa yhteiskunta on kaatunut juuri edellä mainittujen arvojen puuttuessa tai ollessa väärin päin.

3.10. Maahanmuuttolainsäädäntöä tehtäessä on otettava huomioon maahanmuuttajaväestön korkea syntyvyys. Alkuperäiskansan ja keinotekoisesti luodun vähemmistön syntyvyysrakenteen kärsiessä oleellisia muutoksia on vaarana yhteiskunnan jakautuminen ja levottomuuksien syntyminen. Maahanmuuttajien käsitykset ovat usein vastakkaiset verrattuna alkuperäisväestön käsityksiin uskonnosta ja vapauksista, joita kutsumme nimellä länsimaiset arvot. Kulttuurinen identiteetti on rakentunut Euroopassa jo satoja vuosia länsimaisten arvojen pohjalle, jotka ovat muuttuneet yhteiskuntaa kannattavaksi perustaksi. Vapauspuolue haluaa säilyttää alkuperäiskansan oikeuden kulttuurinsa perustaan niin, että etniset tai uskonnolliset vähemmistöt eivät muodostu yhteiskuntaa tai yhteiskuntarauhaa kaatavaksi elementiksi.

3.11. Rikollisen tai maassa rikolliseksi osoittautuneen ulkomaalaisen vangitseminen ja kohteleminen rikollisena siihen asti, kunnes hänet voidaan lähettää alkuperämaahan. Tällaiseksi tilapäiseksi säilytyspaikaksi soveltuisi esimerkiksi jokin aikaisemmin lakkautettu varuskunta. Kansalaisuuden arvon nostaminen. Vapauspuolue lopettaa kansalaisuuden jakamisen maahanmuuttajille. Suomalaisten asuinalueiden suojaaminen maahanmuutolta.

3.12. Humanitäärisessä ja työperäisessä maahanmuutossa ovat pitkällä aikavälillä samat ongelmat. Suomi ei ole maahanmuuttomaa. Kansakunnan vapaata tahtoa ei maahanmuuttoon ja maan massiiviseen asuttamiseen ulkomaalaisilla ole saatu. Esimerkit muista Euroopan maista osoittavat, että maahanmuutolla keinotekoisesti luodut vähemmistöt eivät sopeudu ja integroidu valtaväestöön. Vältämme etukäteen paljon ongelmia pysäyttämällä hyvissä ajoin maahanmuuton! Vapauspuolue toimii siten, että Suomen alueelle ei synny maahanmuuttajien asuinalueita tai kaupunginosia, joihin valtiovalta ja laki eivät ylety.

3.13. Maahanmuuttokysymystä käsiteltäessä on pyrittävä tukemaan yhteiskunnassa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista rauhaa. Maahantulijaa ei sen vuoksi saa kohdella paremmin kuin jo maassa asuvaa. Ehtona paikan säilyttämiselle on osoitettava integroitumishalukkuutta. Ensimmäinen askel on kielen oppiminen ja työn tekeminen. Maahanmuuttajalta on otettava jo myönnetty oleskelulupa tai kansalaisuus pois mikäli hän on sen väärin perustein saanut, tai mikäli hän osoittautuu rikolliseksi(esim. huumausaine- tai väkivaltarikolliseksi tms). Ankkurilapsia ja maahanmuuttajia ei tule ottaa maahan, eikä sijoittaa heitä tilapäisestikään suomalaisten lastenkotien ja päiväkotien lähettyville. Täällä jo oleville maahanmuuttajille on säilytettävä avoinna mahdollisuus, että hänet voidaan palauttaa kotimaahansa siellä olojen rauhoituttua.

3.14. Emme myöskään halua Suomea ja Eurooppaa täytettävän keskenään riitelevillä etnisillä ryhmittymillä.

3.15. Vapauspuolue hyväksyy Suomessa vierastyövoiman käytön, mutta ensisijaisesti on työllistettävä omat kansalaiset. Hyvä esimerkki toimivasta vierastyövoiman käytöstä on Sveitsi. Työsuhteen päättymisen jälkeen mikäli työt ja rahat loppuvat, on palattava takaisin kotimaahan. Henkilöllä on isäntämaassa oikeus terveyspalveluihin työsuhteen, opiskelun ja oleskelun ajan. Työsuhteen aikana kertynyt eläkekertymä maksetaan normaalisti tilille henkilön kotimaahan.

3.16. Suomalaiseen kulttuuriin ei sovi kerjäläistoiminta. Sen on loputtava, ja se on siivottava pois katukuvasta. Jokaisella on oikeus kulkea kadulla rauhassa ilman, että joutuu tahtomattaan kerjäläisten uhriksi tai solvaamaksi. Ongelma on siirrettävä EU:n ratkaistavaksi. Ennen lopullista ratkaisua on löydettävä kotitekoinen ratkaisu, jossa toimintaa harrastaneet lähetetään takaisin kotimaahan.

3.17. Suomen kannalta tärkeät kansainväliset sopimukset säilytetään, mutta ne on neuvoteltava uudelleen siten, että niistä poistetaan kaikki pakolaiskiintiöt. Kiintiöt ovat vanhanajan politiikkaa, ja niissä pysyminen on väärä signaali nykymaailman ongelmiin. Mahdollinen apu voidaan tuoda lähelle kriisialuetta sen sijaan, että aletaan ongelman ratkaisemiseksi pois kuljettamaan tai siirtämään väestöä.

3.18. Kehitysapua on vähennettävä. Kehitysavulla ei ole saatu aikaan varsinaista kehitystä. Maailmassa on riittävästi esimerkkejä toimivista yhteiskunnista. Maahanmuuttajia on otettu riittävästi sisään toimiviin yhteiskuntiin ja toimivan mallin vieminen kotimaahan ei pitäisi olla ongelma. Rajan yli hyppääminen jättämällä muutos omassa maassa puolitiehen ei ole ratkaisu. Ongelmat omassa kotimaassa on mahdollista poistaa vain puuttumalla maan sisäiseen korruptioon, lahjontaan sekä tulonjakoon. Ihmisarvon korottaminen ei tule mahdolliseksi ulkoisella avulla. Olosuhteet eivät muutu, jos asenteissa on perustavaa laatua oleva vika.

3.19. Muunlaisen kuin maahanmuuttoon liittyvän vapaan liikkumisen maassa ja maasta toiseen mahdollistaminen, ja vieraassa maassa oleskelun ja asumisen helpottaminen.

3.20. Maahanmuuttoseulan- ja systeemin tulee olla sellainen, että sen läpäisee vain poikkeustapaukset. Täällä jo olevat maahanmuuttajat, jotka ovat kykeneviä integroitumaan, integroidaan. Integroitumaan kykenemättömät taas lähetetään maasta pois.

Maahanmuuton pysäyttäminen ja sosiaaliset arvot ovat rinnakkaisia asioita, jotka toimivat vain toteutettuina yhdessä. Mikäli maahanmuuttoa ei nykyisessä haitallisessa muodossaan saada pysäytettyä välittömästi, käy siitä maksettava lasku ja moraalinen hinta liian kalliiksi.

4. Suomen tulevaisuus, puolustusvoimat, sotilasliittoumat ja EU-jäsenyys

4.1. Puolustusvoimat ja kansallinen armeija ovat maamme turva ja sen valtiuden avain. Maailmaa ei paranneta vähentämällä pienen kansallisvaltion aseistusta. Ilman Suomalaista sotalaitosta ei olisi itsenäistä Suomea. Yleinen osallistuminen maanpuolustukselliseen toimintaan on tärkeää. Sotalaitoksen ylläpitäminen ei perustu kaupallisille arvoille. Se on yhteiskuntarauhaa tukeva, ja sen olemassaololla on yhteiskuntaa säilyttävä vaikutus myös vaikeana ja levottomana aikana. Kansallisia puolustusvoimia ei näin ollen voida korvata puolustusliitoilla.

4.2. Vapauspuolue vastustaa Suomen NATO- jäsenyyttä. Ratkaisuna "puolueettomuus" toimii edelleen. Vapauspuolue kannustaa rauhantyötä maailmassa. Emme halua Suomen edustavan amerikkalaista ulkopolitiikkaa. Sotilasliiton ei tule olla minkään yksipuolisesti omaa etuaan tavoittelevan tahon, tai liittouman "oikea käsi", sen ajaessa siviiliväestön- tai muiden kansakuntien yhteisen rauhan kustannuksella itsekkäästi omia etujaan.

4.3. Emme kuitenkaan ole Amerikka- vastaisia vasemmiston tavalla.

4.4. Asiat, jotka ennen hoidettiin kansallisella päätöksenteolla, esimerkiksi maahanmuutto-, puolueettomuus-, turvallisuuspolitiikka ovat asioita, joista puhutaan olemassa olevina asioina, ja mielletään edelleenkin kansallisen päätöksenteon piiriin, mutta sellaisina niitä ei kuitenkaan ole enää olemassa EU-jäsenyyden myötä. EU on oikeushenkilö, ja siihen liittyneet jäsenmaat ovat sen jäseniä. Kansalaisille jäsenyyttä kaupattiin asioilla, jotka luvattiin jäsenyyden ja euron myötä toteutuviksi, mutta ne ovat jääneet toteutumatta.

4.5. EU:n sisällä sen jäsenvaltioiden kesken ei ole yksimielisyyttä monistakaan asioista, kuten esimerkiksi maahanmuutto-, turvallisuus-, energiapolitiikka jne.

4.6. Venäjän suhteen Suomen on ajettava EU:n puitteissa politiikkaa, joka edesauttaa hyvän naapuruussuhteen säilymistä. Venäjä on sekä maantieteellisen sijaintinsa että taloutensa näkökulmasta erittäin tärkeä Suomelle. Suhdettamme itäiseen naapuriin ei sovi pilata lyhytnäköisellä politiikalla.

4.7. Vastustamme Turkin EU-jäsenyyttä. Emme halua Turkkia Eu:n jäseneksi, koska Turkki ei täytä yhteisön kriteerejä, ja näin ollen vain toisenlainen kumppanuus on sen kanssa mahdollista.

4.8. Turkissa on liikaa radikaaleja muslimeja. Siellä ihmisoikeudet tulevat jatkuvasti poljetuiksi. Naisten oikeuksia rajoitetaan, ja demokraattisia perusoikeuksia, kuten mielipiteenvapautta, poljetaan. Turkin juuret ovat liiaksi toisenlaiset verrattuna eurooppalaisten kansojen juuriin. Emme halua Turkin lisäksi myöskään Israelia ja Marokkoa EU:n jäseneksi. Euroopan Unioni tarvitsee rajat. Maantieteellisesti Euroopan ulkopuolelle jäävät maat eivät kuulu Eurooppaan.

4.9. Yhteisö voi yhdistää vain keskenään samanlaiset juuret omaavat kansat. Unioni voi onnistua pelkästään rajat omaavan alueen sisällä. Vain Euroopan alueella yhteisöllä on taloudellinen ja rahoituksellinen perusta harjoittaa tasa-arvoista politiikkaa sen jäsenten kesken. Unioniin ei tule ottaa Euroopan mantereen ulkopuolella olevia maita. Menetämme Euroopan unionin alkuperäisen idean ja samantien mahdollisuuden toimia yhteisönä.

4.10. EU:n jäseniksi ei voida ottaa valtioita, jotka eivät ole eurooppalaisia maantieteelliseltä, kulttuuriselta ja uskonnolliselta taustaltaan.

4.11. Vapauspuolue hyväksyy EU-jäsenyyden seuraavilla ehdoilla: Suomi tukee Unioni-yhteisön toimintaa ja olemassaoloa rauhanprojektina. On kiireellistä puuttua EU:n byrokratiaan ja demokratiavajeeseen ennen kuin sillä saadaan suurempia vahinkoja aikaiseksi. Maahanmuuttokysymys ja muut tärkeät asiat on jätettävä jokaisen valtion sisäisiksi asioiksi ilman, että sitä asianmukaisesti hoitavaa valtiota leimataan tai painostetaan. Valtiollisia etuja ei saa vahingoittaa kansainvälisissä yhteyksissä. Oikeus kotimaahan on turvattava EU:n sisällä.

4.12. Vastuu ja huolehtiminen Suomen lähialueista. Raja-alueet yhdistävän päätöksenteon lisääminen. Valtioiden rajat sinänsä eivät saa olla este ihmisten hyvinvoinnille.

Maailman tulevaisuuden ratkaisevissa käännekohdissa on tärkeää säilyttää pohjoisen vapaus.