Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/804

Vasemmistoliitto

Principprogram 2007 - Vänsterns väg till en rättvis värld


 • Puolue: Vasemmistoliitto
 • Otsikko: Principprogram 2007 - Vänsterns väg till en rättvis värld
 • Vuosi: 2007
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Godkänt vid 5:e partikongressen 16.6.2007

Principprogram 2007

Vänsterns väg till en rättvis värld

1. En vänster som förnyar - en global rörelse

2. Vänsterförbundets grundläggande värden

 • Jämlikhet, frihet och hållbar utveckling
 • Demokratin måste stärkas

3. Globalkapitalismen och vänsterns alternativ

 • Folkväldet bör vara starkare än kapitalets makt
 • Tiden är inne att utmana globalkapitalismen
 • En ny riktning för EU
 • Mot en solidarisk värld

4. Mot ett socialt rättvist Finland

 • Stoppa den växande ojämlikheten
 • Välfärdsstaten bör förnyas
 • Förverkliga frihetsdrömmen
 • Rätt till arbete och utkomst för alla
 • Ett miljömedvetet Finland

5. Vänsterförbundet - en öppen och frisinnad medborgarrörelse

6. Världen är ännu ung

[Vasemmistoliiton logo poistettu]

Samtidigt som partikongressen godkänner principprogrammet, konstaterar den att

- när den godkänner detta principprogram som i koncentrerad form lägger fram Vänsterförbundets centrala värden och målsättningar betonar partikongressen betydelsen för en förnyelse av partiet av en kontinuerlig diskussion i organisationen och i offentligheten om programarbetet och partiets olika program;

- partikongressen ålägger partistyrelsen att fortsätta ett systematiskt programarbete och inleda förberedelserna för program för olika sektorer. Tidsenliga specialprogram behövs t.ex. för jämställdhetspolitiken, stärkandet av demokratin, socialpolitiken, miljöpolitiken, arbetslivsfrågorna, regionpolitiken, invandrarpolitiken, informationssamhälles-och kulturpolitiken, mentalhälso-och rusmedelspolitiken, handikappolitiken och motionspolitiken,

- partikongressen ser det som en god sak att partiets principprogram vid behov kan behandlas vid varje ordinarie kongress.

1. Vänsterns väg till en rättvis värld

Vänsterns mål är att befria mänskligheten från krig, förtryck, nöd och ojämlikhet.

Vänstern strävar till ett samhälle där varje individ lever fritt och kan utveckla sig själv utan att inkräkta på andras frihet. Allas frihet kan bli verklighet endast i ett demokratiskt och jämlikt samhälle.

Kravet på hållbar utveckling ställer mänskligheten inför stora val. Den allt snabbare växande materiella produktionens och konsumtionens väg är ohållbar. Naturresurserna är begränsade och den klimatförändring och miljöförstöring som människans verksamhet har åstadkommit hotar våra livsvillkor. De har redan allvarligt försvagat naturens mångfald.

Mänskligheten måste medvetet slå in på den hållbara utvecklingens väg. Den inbördes solidariteten mellan världens människor och nationer måste stärkas. Detta innebär ett samarbete för fred, mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa.

Vänsterförbundet verkar för att förnya det finländska samhället på basen av jämlikhetens, frihetens och den hållbara utvecklingens principer. Samma grundvärden befrämjar vi i den internationella verksamheten, som en del av den världsomfattande vänsterrörelsen.

2. Vänsterförbundets grundläggande värden

Jämlikhet, frihet och hållbar utveckling

Vänsterförbundets grundläggande värden utgör en helhet där alla delar är lika viktiga och som förverkligas enbart i ett demokratiskt samhälle.

Jämlikhet är utgångspunkten för allt vänstertänkande och all vänsterverksamhet. Alla människor är lika mycket värda. Var och en bör ha rätt till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. Jämlikhet är det förståndets och hjärtats mått som vi använder när vi tar ställning till utbildning, arbetsliv, relationer mellan könen och mellan åldersgrupper samt utkomst. Stora skillnader i inkomst och förmögenhet och makt som grundar sig på förmögenhet är de största hindren för jämlikhet mellan människorna.

Frihet är varje människas rätt och möjlighet att förverkliga sig själv och skapa. Frihet är respekt för varje människas individualitet och integritet. Frihet har genom historien varit de förtrycktas och kuvades dröm, som fått människor att sluta sig samman och verka för att förändra samhället. De svåraste hindren för frihet och de största nödtvången för dagens människor skapas av ekonomin som verkar enligt sina egna lagar. För vänstern är friheten alltid förknippad med ett samhälleligt ansvar och med solidaritet. I ett fritt samhälle är vars och ens frihet ett villkor för allas frihet.

Hållbar utveckling är ett livsvillkor för kommande generationer. Vänsterförbundet verkar för måttlighetsprincipen, enligt vilken alla bör ha tillräckligt av det materiella goda och ingen har rätt till alltför mycket. Kravet på hållbar utveckling gäller all samhällelig och ekonomisk verksamhet. Hållbar utveckling förutsätter att demokratin utsträcks också till ekonomin. De väldiga utvecklings-och inkomstskillnaderna, klimatförändringen, de begränsade naturresurserna och den minskande biologiska mångfalden är alarmerande fakta som förutsätter att samarbetet över statsgränserna utvidgas och fördjupas.

Demokratin måste stärkas

Vänsterförbundets grundläggande värden kan förverkligas bara i en demokrati där varje människa är en medborgare med rätt till politisk verksamhet. För Vänsterförbundet är demokratin ett civiliserat medborgarsamhälles naturliga sätt att fungera, som bör utsträckas till alla samhälleliga organisationer också inom ekonomin, arbetslivet och den internationella verksamheten.

Beslutsfattandet bör basera sig på jämlika möjligheter att delta och på ett brett samförstånd som uppnås i fri diskussion. Vänsterförbundet befrämjar en demokratikultur där alla människors delaktighet och en öppen diskussion som är fri från alla dominansförhållanden förverkligas.

Demokratin gör den offentliga makten till folkets allierade. Demokratin förvandlar undersåtarna till medborgare. Vänsterförbundet ser ett demokratiskt välfärdssamhälle som ett redskap för att befrämja människovärdet, jämlikheten mellan medborgarna och det gemensamma bästa.

Den representativa demokratin förblir formell om den inte grundar sig på en demokratikultur som genomsyrar hela samhället. Man bör fostra till medborgaraktivitet och stöda och uppmuntra den. I en god demokratikultur beaktar man alltid också minoriteternas röster och behov.

3. Den globala kapitalismen och vänsterns alternativ

Folkväldet bör vara starkare än kapitalets makt

Vänsterförbundet skiljer mellan kapitalism och marknadsekonomi. Vänsterförbundet motsätter sig kapitalismen, som är en politik som ensidigt gynnar kapitalägarnas ekonomiska intressen och maktbefogenheter. I ett kapitalistiskt samhälle är kapitalet starkare än demokratin och en makt som baserar sig på kapitalägande dominerar det ekonomiska beslutsfattandet. Vi vill ersätta det maktbruk som gynnar kapitalets övermakt med en samverkan mellan alla delaktiga och en rättvis fördelning av resultaten av arbetet.

Man bör inte skilja demokrati och ekonomi från varandra. Vänsterförbundet ser en demokratisk politik som en kraft som förnyar också ekonomin. En välfungerande ekonomi förutsätter marknader, men gränserna för marknadsekonomin och rättvisa spelregler bör fastställas med den nationella och internationella demokratins medel. Vi vill utveckla marknadsekonomin så att den inverkar på sin omgivning på ett ekologiskt, socialt och mänskligt hållbart sätt.

Tiden är inne att utmana den globala kapitalismen

Riktningen för utvecklingen i världen förändrades under 1990-talet på ett avgörande sätt när hela världen öppnades för den kapitalistiska marknadsekonomin. Den internationella handeln och kapitalrörelserna har vuxit på ett svindlande sätt. Den nyliberala huvudströmmen inom den ekonomiska politiken tror på marknadens överlägsenhet och på det skadliga i all politisk reglering.

På marknaden finns det dock aldrig arbete för alla, inte heller bostäder, utkomst, utbildning, kultur, vård eller tröst för alla. Marknaden svarar på köpstark efterfrågan, men inte på människors behov. Kapitalets frihet på marknaden leder till att den starkares makt ytterligare stärks och koncentreras och den äkta konkurrensen kvävs.

Marknadsekonomin, frihandeln och den teknologiska utvecklingen har skapat välstånd. Den demokratiska välfärdsstat som uppstått i de nordiska länderna genom arbetarrörelsens kamp har skapat goda verksamhetsförutsättningar för ekonomin och ett starkt socialt förtroende. Utan en demokratisk välfärdsstat skulle vi inte ha uppnått sådana framsteg på kulturens, utbildningens, hälsovårdens och utkomstens områden och framför allt inte en sådan social och regional utjämning eller utjämning mellan könen som skett.

Under globaliseringens tidevarv har den kapitalistiska marknadsekonomin omvandlats till en global kapitalism som tränger över alla gränser. Högern hävdar att den globala kapitalismen är en naturnödvändighet och använder den som en förevändning för att utsträcka konkurrens-och marknadsprincipen till samhällslivets alla områden. På detta sätt håller den globala kapitalismen på att omöjliggöra målet om det jämlika samhället och det sociala förtroende som utgjort grunden för både den samhälleliga och den ekonomiska utvecklingen i Finland efter andra världskriget.

Vänstern utmanar den globala kapitalismen genom att föra fram ett solidariskt och hållbart alternativ till den. Vi vill bygga en demokratisk väg till framtiden som baserar sig på jämlikhetens, frihetens och den hållbara utvecklingens principer.

En ny riktning för EU

Den globala kapitalismen hotar varje nationell välfärdsstat. Den oreglerade övernationella ekonomin framträder som en naturkraft som tvingar välfärdsstaterna att konkurrera med varandra om investeringar och beskära beskattningen på ett sätt som gynnar enbart de rika.

Under högerns ledning har EU inriktat sig på att öppna marknader, sänka skatter, minska regleringen och statsstöden och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Med denna nyliberala politik kan EU inte få européernas förtroende. Vänsterförbundet vill förnya EU så att unionen stöder utvecklandet av ett samhälle enligt den nordiska välfärdsmodellen.

Vänstern måste ta initiativet till att utveckla EU. Europa behöver effektiva gemensamma spelregler, som på hela unionens område säkerställer medborgerliga rättigheter, de anställdas ställning och rimliga spelregler inom arbetslivet, social trygghet, skatteinkomster som räcker till för att upprätthålla välfärdstaten samt en hållbar utveckling. När grundfördraget för EU förnyas bör Finland genomföra en rådgivande folkomröstning.

EU bör befrämja förverkligandet av dessa målsättningar i hela världen. Vänsterförbundet vill att EU starkt går in för att bygga upp fred, demokrati och en rättvis världsekonomi. De själviskt agerande stormakternas och de ansvarslösa storbolagens tid bör bli historia. EU bör förbinda sig att stärka internationell rätt och globalt samarbete.

Mot en solidarisk värld

Uppbyggandet av en solidarisk värld grundar sig på en stärkt medvetenhet om mänskligheten. Ödesgemenskapen mellan alla människor, varje människas lika värde och respekt för de mänskliga rättigheterna är vänsterpolitikens utgångspunkter.

Den första förutsättningen för all utveckling och mänsklighet är fred. Vänsterförbundet är på fredens sida, mot krig och militarism. Vi vill upplösa militärallianserna, befrämja en allmän nedrustning och världsfred och internationell säkerhet som grundar sig på Förenta Nationernas principer.

Vänsterförbundets mål är global demokrati. En demokratisk värld förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras överallt i världen. En demokratisk värld förutsätter en rättvis världsekonomi som betjänar tillfredsställandet av det mänskliga livets grundläggande behov också i de fattigaste länderna.

Den mest brådskande uppgiften är att göra slut på hungern, fattigdomen, den värsta ojämlikheten och förtrycket av kvinnor. Vänsterförbundet är för att anslagen för Finlands utvecklingssamarbete höjs till en procent av bruttonationalprodukten. Finlands flyktingpolitik bör vara human och vår flyktingkvot bör höjas kännbart. EU bör ha en gemensam solidarisk immigrations-och flyktingpolitik som erkänner det globala ansvaret.

Vänsterförbundet ser de grundläggande rättigheterna i arbetslivet som centrala mänskliga rättigheter. De anställdas rätt att organisera sig och strejka, kollektivavtal, förbud mot tvångsarbete och barnarbete samt jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet är principer som gäller alla människor i världen. Vänstern och fackföreningsrörelsen bör stärka sitt internationella samarbete för att dessa rättigheter ska bli verklighet överallt.

Världshandelssystemet behöver regler för rent spel. Fattiga länder bör ha rätt att utveckla sin egen ekonomi och sälja sina produkter. En världsomfattande skatt för spekulativa kapitalrörelser bör införas och de rikas skatteparadis bör stängas.

I en värld med begränsade resurser kan man inte lösa mänsklighetens stora problem genom att tro på en ekonomisk tillväxt utan ände. Man bör också kunna omfördela på ett rättvist sätt. Vi behöver mera bildning och välfärd, inte varumängder.

Förenta Nationernas stadgar och deklaration om de mänskliga rättigheterna samt de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna uttrycker en politisk vilja att bygga upp en världsgemenskap på basen av fred, jämlikhet mellan människorna och demokrati. Finland bör befrämja förverkligandet av målsättningarna i FN:s millenniedeklaration och vara med om att utveckla FN som ett forum för en effektiv global politik. Finland bör verka för en demokratisering av också andra övernationella organisationer.

4. Mot ett socialt rättvist Finland

Stoppa den växande ojämlikheten

I den globala kapitalismen har kapitalet inget fosterland. Också den finländska kapitalismen är i allt mindre utsträckning nationell. Detta gäller både det kapital som från Finland investeras i utlandet och det kapital som från utlandet investeras i Finland. Speciellt börsbolagen strävar oberoende av sin bakgrund enbart till största möjliga avkastning på det investerade kapitalet.

Den globala kapitalismens tid kommer i Finland till synes i form av växande inkomst-och förmögenhetsskillnader, marginalisering, lottlöshet och växande regionala skillnader. De anställda upplever en växande osäkerhet. Förtroendet för demokratin undermineras. En stor del av medborgarna har förlorat sin tro på att man kan förbättra levnadsförhållandena genom politisk verksamhet och deltagande i valen.

Utvecklingen är dock inte oundviklig. Att ojämlikheten ökar är inget naturtvång, fast den nyliberala hegemonin låter påskina att det inte finns några alternativ i ekonomin eller samhället. Kapitalismens övermakt kan begränsas genom en målmedveten politik. Den finländska välfärdsstaten och avtalssamhället kan utvecklas. Vänsterförbundet vill skapa framtidstro och öka förtroendet för en värdebaserad politik. De är nödvändiga förutsättningar för att avvärja en kapitalistisk utveckling som ökar ojämlikheten.

Välfärdsstaten bör förnyas

I välfärdsstaten har den offentliga makten ansvaret för allas välfärd. Vänsterförbundet och dess föregångare Demokratiska förbundet för Finlands folk (DFFF) har i årtionden verkat för att bygga upp den finländska välfärdsstaten. Politiken för att köra ner socialskyddet och de offentliga tjänsterna hotar dessa vinningar och ökar ojämlikheten, trampar på människovärdet och minskar människors frihet.

Vänsterförbundet verkar för en förnyelse av välfärdsstaten så att den blir rättvis och effektiv. Den offentliga maktens verksamhet bör svara emot människornas nya behov, servicebrukarnas inflytande bör ökas och det gamla byråkratiska undersåtetänkandet bör rensas bort.

Vårt mål är att avlägsna ojämlikhet och garantera arbete, utkomst, bostad, bildning och vård för alla. Vi vill undanröja hinder för ett gott liv som beror på ålder, kön, etnisk bakgrund, språk, hälsotillstånd eller handikapp, sexuell inriktning, övertygelse eller hemort.

Vi vill befrämja en balanserad utveckling och välfärd i hela Finland. När det är fråga om att utveckla den ekonomiska verksamheten beaktar Vänsterförbundet på ett balanserat sätt behoven i olika delar av landet. Att målet uppnås förutsätter en stark offentlig ekonomi, offentlig produktion av grundläggande tjänster samt utvecklande av statens ägande-, investerings-och stödverksamhet.

När det handlar om att skapa förutsättningar för ett gott liv har ekonomin en nyckelställning. En rättvis och effektiv välfärdsstat skapar de bästa förutsättningarna för en framgångsrik ekonomi som gynnar alla på ett jämlikt sätt. Vänsterförbundet stöder utvecklandet av näringar, kunnande och skaparförmåga. Näringsverksamhetens, speciellt småföretagsamhetens, verksamhetsförutsättningar och sysselsättningsmöjligheter är viktiga för oss.

För Vänsterförbundet räcker det inte med enbart jämlika möjligheter. Vi strävar efter en jämlikhet som förverkligas i vardagen. Medborgarnas grundläggande rättigheter bör omsättas i en levande verklighet. Fungerande grundläggande rättigheter behöver stöd av en kunnig och betjänande offentlig makt som tjänar medborgarnas individuella behov och av ett aktivt medborgarsamhälle.

Förverkliga frihetsdrömmen

Varje individ bör kunna utveckla sig själv och bilda sig. Var och en bör ha möjlighet till ett stimulerande, andligt berikande och socialt belönande liv. De som befinner sig i den svagaste ställningen behöver därför speciellt stöd.

För att vi ska nå fram till ett jämlikt samhälle krävs det ett aktivt arbete mot diskriminering. Samhället bör byggas upp så att dess olika medlemmar har jämlika möjligheter att delta och utveckla sig.

Trots den nordiska välfärdsstatens vinningar är vägen är dock ännu lång till full jämställdhet mellan könen. Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad i manliga och kvinnliga arbeten och kvinnorna får kännbart lägre löner. För ett gott liv och en fungerande ekonomi anses vårdarbete utan lön eller för en låg lön ofta vara självklart. Vårdarbetet bör göras synligt och dess grundläggande betydelse för hela det övriga ekonomiska systemet bör erkännas.

Fastlåsta könsroller är en belastning för både kvinnor och män. Speciellt begränsar de deras liv vars sexuella identitet eller sexuella uttryck avviker från det invanda. Man bör öppet diskutera de könsstrukturer som skapar ojämlikhet och verka för att avlägsna dem.

Vänsterförbundet arbetar för jämlikhet och likvärdighet mellan alla människor, i familjen, i arbetslivet och i samhället. Vänsterförbundet bygger upp ett samhälle där olika familjeformer och levnadsval har en jämlik ställning. Människorna har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De får inte i parförhållanden och familjelivet vara beroende av kön eller sexuell inriktning.

Vänsterförbundet befrämjar Finlands utveckling till ett mångkulturellt land. Alla som är fast bosatta i Finland bör ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Vi önskar invandrarna välkomna till Finland och välkomnar dem som fullvärdiga medborgare i vårt land. Invandrare och flyktingar ger Finland ny livskraft och kulturell rikedom. Också invandrarna är individer och bakom deras flyttning ligger olika bakgrunder, livssituationer och orsaker.

Var och en har rätt till sin egen kultur och sitt eget språk. Detta gäller på samma sätt nya invandrare som gamla minoriteter, såsom romerna, vårt ursprungsfolk samerna och vår största språkliga minoritet finlandssvenskarna. Det svenska språkets särskilda ställning är en viktig del av det finländska samhällets nordiska grund. Det är viktigt att ingen minoritet isolerar sig eller isoleras från det övriga samhället.

Bildning betyder goda medborgarfärdigheter och en beredskap och en vilja att ständigt lära sig nytt. Det finländska samhället klarar sig bäst när alla har verkliga möjligheter till bildning på hög nivå. Goda förutsättningar bör garanteras för skapande arbete. Kulturell läskunnighet, förmågan att personligen anamma och njuta av kulturutbudet, är en viktig del av bildningen. Principen om Rundradions offentliga service och dess bildningsuppdrag bör stärkas.

Till medborgarens grundläggande rättigheter hör också bruket av digital information och digitala tjänster samt nätförbindelser. Information som är nödvändig för medborgarnas funktionsförmåga kan inte vara storbolags privategendom. Informationssamhällets öppenhet för alla bör säkerställas. Detta befrämjas av att öppna standarder och fria program används i den offentliga sektorns verksamhet.

Varje barn bör ha rätt till en lycklig och stimulerande barndom. Politiskt följer av detta krav på stöd åt familjerna och utvecklande av skolorna. Var och en bör garanteras rätten till en värdig ålderdom. Det förutsätter tillräckliga hälso-, vård-och kulturtjänster av hög kvalitet.

Rätt till arbete och utkomst för alla

Var och en har rätt till arbete och utkomst. Arbete för sitt eget, familjens och närmiljöns samt för hela samhällets bästa är för varje människa en viktig kanal för självförverkligande. Arbetet är en viktig grund för social uppskattning och självrespekt.

Vänsterförbundet verkar för allas rätt till ett aktivt medlemskap i samhället. Det bör skapas nya arbetsplatser och arbetsplatser av ett nytt slag. När produktiviteten ökar bör arbetstiden förkortas, arbetet fördelas jämnare, fritiden växa och flexibiliteten på de anställdas villkor öka. Begreppet arbete bör utvidgas, så att all verksamhet för att utveckla samhället blir synlig.

Den globala kapitalismens utveckling har fördjupat lönearbetssamhällets kris och ökat osäkerheten i arbetslivet. Mot mygel med snutt-, deltids-och hyrjobb och försämring av villkoren i arbetslivet behövs en stark motkraft i fackföreningsrörelsen och avtalssamhället.

Vänsterförbundet befrämjar medborgarskap i arbetslivet. Vi vill stärka rättigheterna i arbetslivet, trygghet, rättvisa anställningsvillkor, företagsdemokrati och en demokratisk kultur på arbetsplatserna samt förutsättningarna för facklig verksamhet. Också invandrare bör ha jämlika rättigheter i arbetslivet.

Det bör gå att anpassa arbetet och familjelivet till varandra på ett sådant sätt att fäder och mödrar kan bära ett lika stort föräldraansvar. En offentlig produktion av tjänster som motsvarar människornas behov gör det möjligt att nå detta mål. Kvinnornas löner och ställning i arbetslivet bör bli lika goda som männens.

Vänsterförbundet strävar till ett enhetligt grundskydd som respekterar människan och tryggar förutsättningarna för ett mänskligt liv för alla. Det inkomstrelaterade skyddet kompletterar grundskyddet och ersätter förtjänstförluster. Socialskyddet bör anpassa sig till människors behov, så att man kan bemästra den osäkerhet som ansluter sig till olika livssituationer, studier, arbete och företagsverksamhet. Små inkomster bör befrias från skatt och alla inkomstkategorier bör underkastas samma progressiva skatt.

Ett miljömedvetet Finland

Om alla människor i världen levde som vi finländare i genomsnitt skulle vi behöva ett fyra gånger så stort jordklot. Finland bör internationellt befrämja en utveckling som är hållbar med tanke på kommande generationer och på miljön och själv vara en föregångare.

Om klimatförändringen ska bemästras kräver det en kännbar nedskärning av utsläppen av drivhusgaser. Ett rättvist och hållbart bruk av naturresurserna utgör en stor utmaning att göra produktionen så effektiv som möjligt. Energiekonomin bör utvecklas så att den blir ekoeffektiv och energi bör sparas. Bruket av fossila bränslen och kärnkraft bör gradvis avslutas genom att man övergår till bruk av förnybara energikällor. Den spårbundna kollektivtrafikens andel bör kännbart öka. Lokalsamhällen och boendeområden bör utvecklas på ett hållbart sätt.

Naturens mångfald är ett värde i sig. Finland bör speciellt vårda sina stora vattendrag och sköta sin del av skyddet av Östersjön. De gamla skogarna är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Som konsumenter bedriver vi varje dag politik i vardagen. Vänsterförbundet vill befrämja en ansvarsfull konsumtion och rättvis handel samt stärka konsumenternas rättigheter och konsumentrörelsen. Vänsterförbundet stöder närmatsprincipen och ekolivsmedelsproduktionen. Djurskyddet bör befrämjas. Speciellt behandlingen av produktionsdjur bör förbättras.

5. Vänsterförbundet - en frisinnad och öppen medborgarrörelse

Vänsterförbundet har sina rötter i arbetsrörelsens mer än hundraåriga kamp för jämlikhet och för de förtrycktas frihet. Partiet är en sammanslutning av många politiska generationer, där det utgör en utmaning och en rikedom att skapa en bro av samarbete mellan erfarenheter av olika slag.

Den industriella revolutionen födde två stora politiska idériktningar - socialismen och liberalismen. Gemensamt för dem båda har, när de varit som bäst, varit en tro på demokratin och en strävan att befrämja den. Liberalismen har dock alltid betonat rättigheter som ansluter sig till ägandet och velat isolera ekonomin som ett område med sina egna lagar. I den socialistiska tanketraditionen beaktar man förhållandet mellan å ena sidan människors verkliga frihet och demokratiska påverkningsmöjligheter, å andra sidan fördelningen av förmögenhet och inkomster.

Ideologiskt identifierar sig Vänsterförbundet med den socialistiska idériktningen. Vi tar avstånd från den totalitarism som varit knuten till socialismen. Framtidens socialism kan enbart innebära mera demokrati och mera verklig frihet för alla. Det socialistiska tänkandet vill bygga upp ett samhälle där den ekonomiska verksamheten, kapitalrörelserna och investeringsverksamheten, människornas ställning i produktionen och speciellt fördelningen av inkomster och förmögenhet regleras för att man i praktiken ska kunna nå närmare jämlikhetsmålet. Ekonomin får inte styra samhället, utan ekonomin bör betjäna uppbyggandet av ett gott liv på ett hållbart sätt.

Vänsterförbundet vill växa som ett öppet politiskt förbund för att förverkliga sina grundläggande värden och de målsättningar som baserar sig på dessa. Medlemskap i partiet förutsätter att man förbinder sig att stöda demokratin och verka för våra grundläggande värden - jämlikhet, frihet och hållbar utveckling.

Vänsterförbundet är en frisinnad medborgarrörelse. Vi bygger upp ett pluralistiskt och tolerant samhälle. Vi godkänner inte åskådningar som uppviglar till våld, nationalistiskt hat, rasism eller chauvinism. Vår människosyn är ljus. Vi tror enligt humanismens ideal på att människor verkar ansvarsfullt och ärligt, bara man skapar samhälleliga förutsättningar för det. Vänsterrörelsen är en motkraft mot värden som betonar själviskhet. Delaktighet i samhället är ett grundläggande värde för alla.

Till religioner förhåller sig partiet neutralt. Det är varje medborgares ensak om han eller hon utövar en religion eller är agnostiker eller ateist. Medborgarna bör ha lika rättigheter oberoende av religion eller annan världsåskådning. Staten bör inte ha något speciellt förhållande till någon religion eller något trossamfund.

Ett aktivt medborgarsamhälle är en nödvändig förutsättning för att den representativa demokratin fungerar. Vänsterförbundet bör vara en levande medborgarrörelse som befrämjar medborgarsamhällets demokratikultur. Riktlinjer för vårt partiliv är demokrati och öppenhet, att lyssna på varandra, lära sig nytt och utbyta erfarenheter samt kamratskap, stöd och uppmuntran mellan medlemmarna. Vi vill upprätthålla och utveckla samarbetet med den fackliga rörelsen och andra medborgarrörelser för att stärka en jämlik delaktighet och demokrati.

6. Världen är ännu ung

Mänsklighetens historia är ännu i ett inledande skede. Framför oss har vi stora utmaningar som ansluter sig till underutveckling och miljöhot, men också väldiga möjligheter. Den gränslösa globala kapitalismen håller på att överskrida jordklotets bärkraft. Mänsklighetens inre konflikter och kampen om energi och naturresurser hotar att skapa allt djupare konflikter mellan nationerna.

Den globala kapitalismen har förvandlat världen till en övernationell marknad. En gemensam värld för människorna håller på att ta form, men i en alienerad form. Vänsterrörelsen bör verka för att befria mänskligheten - en annan värld är möjlig.

En politisk styrning av den globala utvecklingen är under 2000-talet oerhört viktig. Avgörande är de centrala principer och värden som styr utvecklingen. Som vänstermänniskor är vi optimister. Vi tror att människorna är rationella varelser och kan förändra sitt beteende.

Vänsterförbundet vill vara med om att bygga upp en bred tredje vänster. Den första vänstern inspireras av den franska revolutionens stora frihetsidéer. Den andra vänstern verkade i arbetarklassens namn för social jämlikhet mot ägandets övermakt.

Den tredje vänstern är tanken på en historisk allians mellan de stora europeiska politiska idéströmningarna liberalismen och socialismen för att bygga upp en bättre värld. Också det feministiska tänkandet och miljömedvetenheten har en central ställning i den tredje vänsterns tankevärld. Den tredje vänstern är ett nytt rödgrönt sätt att tänka och handla som överskrider partigränserna.

Den tredje vänstern avvisar bestämt nyliberalismens kalla och människofientliga försvar för den globala kapitalismen. Den tredje vänstern vill utveckla den nya tidens samhälle med socialismens jämlika frihetsuppfattning som utgångspunkt. Samhället har ett ansvar och också reella möjligheter att skapa förutsättningar för varje människa att leva ett fullt liv, utveckla och använda sin förmåga fullt ut och vara en aktivt deltagande medborgare.

Den tredje vänstern drar skiljelinjen mellan vänstern och högern på ett annat sätt än tidigare. Den omgrupperar anhängarna av de stora politiska idéerna. Den tredje vänstern är en realistisk dröm om ett hållbart och mänskligt samhälle i Finland och världen.