Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/805

Vasemmistoliitto

Utkast till principprogram 2007 - EN VÄNSTER SOM FÖRNYAR


 • Puolue: Vasemmistoliitto
 • Otsikko: Utkast till principprogram 2007 - EN VÄNSTER SOM FÖRNYAR
 • Vuosi: 2006
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Förslag från Vänsterförbundets arbetsgrupp för ett nytt partiprogram

Utkast till principprogram 2007

EN VÄNSTER SOM FÖRNYAR

23.2.2006

0. Till läsaren
1. Vänsterns väg till en rättvis värld
2. Vänsterförbundets grundläggande värden
* Jämlikhet, frihet och hållbar utveckling
* En utvidgning av demokratin är nödvändig
3. Hotet från globalkapitalismen och vänsterns alternativ
* Demokratin måste vara starkare än kapitalets makt
* Tiden är inne att utmana globalkapitalismen
* En ny riktning för Europa
* En värld som tar ansvar för mänskligheten
4. Mot ett socialt Finland
* Målet är jämlikhet i vardagen
* Förverkliga frihetsdrömmen
* Rätt till arbete och rätt i arbetet för alla
* Ett miljömedvetet Finland
5. Vänsterförbundet - en frisinnad och öppen medborgarrörelse
6. Världen är ännu ung!

Bästa läsare!

Vänsterförbundets kongress i Åbo beslöt år 2004 att det nuvarande partiprogrammet som godkändes år 1998 förnyas vid kongressen år 2007.

Framför dig har du det första utkastet till ett nytt principprogram för Vänsterförbundet. Utkastet har utarbetats av arbetsgruppen för ett nytt partiprogram.

Enligt Vänsterförbundets stadgar har "partiets ideologiska utgångspunkter och principer uttryckts i partiprogrammet". Ett partiprogram är, när det är som bäst, en kort och kärnfull principförklaring. Vi har strävat efter att skriva ett så kort utkast som möjligt och kallat det principprogram.

Principprogrammet kan inte omfatta dagspolitiska detaljfrågor. Partiet har, och bör ha, många andra programdokument med målsättningar på kort och lång sikt för olika områden. Partiet har ett politiskt målsättningsprogram för kongressperioden (det senaste för åren 2004-2007), ett stort antal specialprogram, valprogram och diskussionsunderlag. Dessa program kan du bekanta dig med t.ex. i internet: www.vasemmistoliitto.fi.

Utkastet till principprogram baserar sig på den omfattande diskussionen år 2005 om vad som är vänster i dag. Många intressanta idéer, synpunkter och förslag som då framfördes kan bättre beaktas i riksdagsvalsprogram och politiska målsättningsprogram. Programgruppen har också tillsatt en undergrupp som förbereder ett program för Vänsterförbundet för reform av grundtryggheten - en modell för ett socialt Finland.

Utkastet till principprogram är avsett som grund för en öppen diskussion. Vi hoppas att det inspirerar till en fortsatt ideologisk debatt. Programdiskussionen är en process som vi hoppas ska stärka vår rörelses självförståelse. På basen av diskussionen och gensvaret bereder arbetsgruppen ett nytt utkast till program som överlåts till partistyrelsen i december 2006.

Våren 2007 sänder partistyrelsen sitt eget förslag till partiprogram till Vänsterförbundets organisationer, medlemmar och sympatisörer för behandling. Slutligt beslut om det nya programmet fattas av de 500 kongressdelegater som samlas i Kulturhuset i Helsingfors den 15-17.6.2007.

Arbetsgruppen för det nya partiprogrammet hoppas på en så livlig disussion som möjligt och på ett brett gensvar. Tillsammans formar vi programmet så att det liknar oss själva och samtidigt utgör en god berättelse för världsförbättrare!

Vänsterförbundets arbetsgrupp för ett nytt partiprogram 23.2.2006

Ge dina kommentarer!

1. Vänsterns väg till en rättvis värld

Vänstern är en global, universell rörelse. Vänsterns mål är att befria mänskligheten från förtryck, nöd och ojämlikhet. Under en lång historisk kamp har målet kommit närmare och förutsättningarna för att det i högre grad skulle uppnås har ökat.

Vänstern vill bygga upp ett samhälle där varje individ kan leva fritt och utveckla sig själv utan att inkräkta på andras frihet. Individens fria utveckling kan bli verklighet bara när det finns samhälleliga förutsättningar för friheten. Allas frihet kan bli verklighet endast i ett demokratiskt och jämlikt samhälle.

Kravet på hållbar utveckling ställer mänskligheten inför stora val. Den allt snabbare växande produktionens och konsumtionens väg är ohållbar. Naturresurserna är begränsade och den klimatförändring och miljöförstöring som människans verksamhet har åstadkommit hotar våra livsvillkor. Konkurrensen om energi- och naturtillgångar som så småningom tar slut störtar mänskligheten in i återkommande konflikter.

Vi måste gå in för en hållbar utveckling som beaktar både naturen och mänskligheten. Vi måste stärka människornas och nationernas samhörighet och solidaritet. För att trygga förutsättningarna för demokrati, fred, mänskliga rättigheter och ett gott liv för alla behövs ett målmedvetet internationellt samarbete.

Vänsterförbundet är en del av den internationella vänsterrörelsen. Vänsterförbundet verkar för att bygga upp det finländska samhället på basen av jämlikhetens, frihetens och den hållbara utvecklingens principer. Samma grundvärden styr vår internationella verksamhet.

1900-talet innebar för mänskligheten en väldig ekonomisk, teknologisk och samhällelig utveckling, men samtidigt också krig, förtryck och naturförstöring. Vi vill ge utvecklingen under 2000-talet en human och hållbar riktning.

2. Vänsterförbundets grundläggande värden

Jämlikhet, frihet och hållbar utveckling

Vänsterförbundets grundläggande värden är jämlikhet, frihet och hållbar utveckling. Våra centrala värden utgör en helhet där alla delar är lika viktiga och som kan befrämjas enbart i ett demokratiskt samhälle.

Jämlikhet är utgångspunkten för allt vänstertänkande. Alla människor är lika mycket värda. Alla människor bör ha rätt till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. Bara ett solidariskt samhälle, där alla kan känna delaktighet och vara aktiva medlemmar i gemenskapen, är ett gott samhälle. Jämlikhet är det förståndets och hjärtats mått som vi använder när vi tar ställning till utbildning, arbetsliv, relationer mellan könen och mellan åldersgrupper samt utkomstskydd. Stora skillnader i inkomst och förmögenhet samt makt som grundar sig på ägande är de svåraste hindren för jämlikhet mellan människor.

Frihet har alltid varit de förtrycktas och kuvades dröm. Genom historien har längtan efter frihet fått människor att sluta sig samman och verka för att förändra samhället. Många förtryckande strukturer har man lyckats rasera. De svåraste hindren för frihet och de största nödtvången för dagens människor skapas av ekonomin som verkar enligt sina egna lagar, utanför den samhälleliga regleringen.

Enligt vänsterns uppfattning kan individen vara fri bara som en aktiv medlem i en gemenskap. Varje människa är en unik individ. Friheten är varje människas verkliga möjlighet att förverkliga sig själv och växa som kulturell varelse.

För högern är frihet det samma som frihet från ansvar och rätt att inte bry sig om andra. Tankesättet på högerhåll försvarar oskäliga privilegier, begränsar utvecklandet av en äkta gemensam frihet och inskränker människornas liv till en bitter tävling och överlevnadskamp.

För vänstern är friheten alltid förknippad med ett samhälleligt ansvar och med solidaritet. I ett fritt samhälle är vars och ens frihet ett villkor för allas frihet.

Hållbar utveckling innebär att man tar framtiden och kommande generationer på allvar.

Vi lever i en värld där utvecklingen blir allt snabbare. En brännande fråga är: innebär den utveckling som pågår mänskliga och ekologiska framsteg eller en tillbakagång? Mänskligheten har genom sin egen verksamhet skapat mekanismer för en utveckling som leder in i återvändsgränder. Mänskligheten måste också få kontroll över dem.

Vänsterns verksamhet styrs av tanken att alla bör ha tillräckligt och ingen för mycket. Vi vill tillämpa kravet på hållbar utveckling på all samhällelig verksamhet, inte bara på miljöfrågor. Vi vill befrämja rimlighetens och försiktighetens principer. En hållbar utveckling förutsätter att politik och ekonomi granskas tillsammans. Demokratin bör gälla också ekonomin.

De väldiga utvecklings- och inkomstskillnaderna, klimatförändringen och den minskande biologiska mångfalden förutsätter att samarbetet över statsgränserna utvidgas och fördjupas. När välståndet ökat ger det materiella möjligheter att tillfredsställa alla människors grundbehov.

Vi vill i all samhällelig och ekonomisk verksamhet befrämja förverkligandet av principen om hållbara utveckling på ett sätt som säkrar freden, befrämjar den sociala rättvisan och bevarar ekologiska värden.

En utvidgning av demokratin är nödvändig

Vänsterförbundets grundläggande värden kan förverkligas bara i en demokrati. För Vänsterförbundet är demokratin mer än ett formellt politiskt system. Demokratin är ett civiliserat medborgarsamhällets naturliga sätt att fungera. Demokratikulturen bör utsträckas till alla samhälleliga organisationer också inom ekonomin, arbetslivet och den internationella verksamheten.

Beslutsfattandet bör basera sig på jämlika möjligheter att delta och på ett brett samförstånd som uppnås i fri diskussion. Vänsterförbundet befrämjar en demokratikultur där alla människors delaktighet och en öppen diskussion som är fri från alla dominansförhållanden förverkligas. Man bör fostra till medborgaraktivitet och stöda och uppmuntra den. I en god demokratikultur beaktar man också minoriteternas röster och behov.

Demokratin gjorde den offentliga makten till folkets allierad. Demokratin förvandlade undersåtarna till medborgare. Vänsterförbundet har förbundit sig att följa demokratins princip vid utvecklandet av både det finländska samhället och den internationella gemenskapen.

3. Hotet från den globala kapitalismen och vänsterns alternativ

Demokratin bör vara starkare än kapitalets makt

Vänsterförbundet skiljer mellan kapitalism och marknadsekonomi. Vänsterförbundet motsätter sig kapitalismen som är en form av marknadsekonomin som förvrängts av kapitalets övermakt. I kapitalismen är kapitalet starkare än demokratin och en makt som baserar sig på kapitalägande dominerar det ekonomiska beslutsfattandet. Vi vill ersätta det maktbruk som baserar sig på kapitalets övermakt med en samverkan mellan alla delaktiga i företagen och en rättvis fördelning av resultaten av arbetet mellan investerare, anställda och den offentliga makten.

Vi stöder en sådan marknadsekonomi som regleras med både den nationella och den internationella demokratins medel. Vi vill utveckla marknadsekonomin så att den inverkar på sin omgivning på ett ekologiskt, socialt och mänskligt hållbart sätt.

Vi vill nå fram till en välfungerande ekonomi där både anställda och företagare kan bygga upp förutsättningar för ett gott liv för alla människor. Detta förutsätter att den offentliga makten med sina skatteinkomster kan upprätthålla utbildnings- och välfärdstjänster som möjliggör att hela befolkningen är aktiv.

Vänsterförbundet motsätter sig ett sådant högertänkande som skiljer politiken och ekonomin från varandra. Den nyliberala högern vill inbilla oss att fria marknader är lösningen på alla problem. Högern vill bevara de privilegier som uppstår inom ekonomin och vill därför begränsa politikens inflytelsesfär och återvända till en disciplinär nattväktarstat.

Vänsterförbundet ser en demokratisk politik som en kraft som på ett positivt sätt förnyar också ekonomin.

Tiden är inne att utmana den globala kapitalismen

Globaliseringen blev under 1990-talet vår tids nyckelbegrepp. Riktningen för utvecklingen i världen förändrades på ett avgörande sätt när hela världen snabbt öppnades för den kapitalistiska marknadsekonomin. Den internationella handeln har vuxit på ett svindlande sätt, likaså kapitalrörelserna. Den nyliberala huvudströmmen inom den ekonomiska politiken har trott på marknadens överlägsenhet och avregleringen.

Marknadsekonomin och frihandeln har skapat förutsättningar för en stigande levnadsstandard. Finland har som nation dragit nytta av frihandeln. Den teknologiska utvecklingen har skapat möjligheter för växande välstånd och välfärd.

Den ekonomiska tillväxten och de teknologiska framstegen garanterar dock inte i sig en bättre morgondag. Utan välfärdsstaten skulle vi inte ha uppnått sådana framsteg på kulturens, utbildningens, hälsovårdens och utkomstens områden och framför allt inte en sådan social och regional utjämning eller utjämning mellan könen som skett. Den globala kapitalismen hotar varje välfärdsstat.

På marknaden finns det aldrig arbete för alla, inte heller bostäder, utkomst, utbildning, kultur, vård eller tröst för alla. Marknaden svarar på köpstark efterfrågan, men inte på människors behov. Fullständig frihet på marknaden leder till att den starkares makt ytterligare stärks och koncentreras och den äkta konkurrensen kvävs.

Under globaliseringens tidevarv har den kapitalistiska marknadsekonomin omvandlats till en global kapitalism som tränger över alla gränser. Högern ser den globala kapitalismen som en naturnödvändighet och använder den som en förevändning för att utsträcka konkurrens- och marknadsprincipen till samhällslivets alla områden.

Vi utmanar den globala kapitalismen genom att föra fram ett humant och hållbart alternativ till den. Vi vill bygga en demokratisk väg till framtiden som baserar sig på jämlikhetens, frihetens och den hållbara utvecklingens principer.

En ny riktning för Europa

I den globala kapitalismens förhållanden hotas de nationella välfärdsstaterna. Speciellt hotas de av den internationella skattekonkurrensen. Vänsterförbundet vill ha ett sådant EU som stöder utvecklandet av ett samhälle enligt den nordiska välfärdsmodellen.

Under högerns ledning har EU inriktat sig på att öppna marknader, sänka skatter, minska regleringen och statsstöden och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Med denna nyliberala politik har EU inte fått eller förtjänat européernas förtroende.

Vänstern måste ta initiativet till att utveckla EU. Europa behöver effektiva gemensamma spelregler, som på hela unionens område säkerställer medborgerliga rättigheter, de anställdas ställning och rimliga spelregler inom arbetslivet, social trygghet, skatteinkomster som räcker till för att upprätthålla välfärdstaten samt en hållbar utveckling.

Europa bör befrämja förverkligandet av dessa målsättningar i hela världen. Vänstern vill att EU starkt går in för att bygga upp demokrati, fred och en rättvis världsekonomi. De ensidigt agerande storbolagens och stormakternas tid bör bli historia. EU bör förbinda sig till att stärka internationell rätt och globalt samarbete.

En värld som tar ansvar för mänskligheten

Ödesgemenskapen mellan alla människor, varje människas lika värde och respekt för de mänskliga rättigheterna är vänsterpolitikens utgångspunkter. Uppbyggandet av en bättre värld grundar sig på en stärkt medvetenhet om mänskligheten.

Vänsterförbundets mål är att befrämja global demokrati. En demokratisk värld förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras överallt i världen. En demokratisk värld förutsätter en rättvis världsekonomi som betjänar tillfredsställandet av det mänskliga livets grundläggande behov också i de fattigaste länderna.

Den mest brådskande uppgiften är att göra slut på den yttersta fattigdomen, den värsta ojämlikheten och förtrycket av kvinnor. Vänsterförbundet är för att anslagen för Finlands utvecklingssamarbete höjs till en procent av bruttonationalinkomsten. Vänsterförbundet är för allmän nedrustning och för världsfred och internationell säkerhet som grundar sig på respekt för FN:s principer.

Vänsterförbundet ser de grundläggande rättigheterna i arbetslivet som centrala mänskliga rättigheter. Arbetarnas rätt att organisera sig och strejka, kollektivavtal, förbud mot tvångsarbete och barnarbete samt jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet är principer som gäller alla människor i världen.

Världshandelssystemet behöver regler för rent spel. Fattiga länder bör ha rätt att utveckla sin egen ekonomi och sälja sina produkter. En världsomfattande skatt för spekulativa kapitalrörelser bör införas och de rikas skatteparadis bör stängas.

I en värld med begränsade resurser kan man inte lösa mänsklighetens stora problem genom att tro på en ekonomisk tillväxt utan ände. Man bör också kunna omfördela på ett rättvist sätt. Vi behöver en tillväxt som ökar bildningen och välfärden, inte bara varumängden.

Grundandet av Förenta Nationerna efter förfärliga världskrig, FN:s stadgar och deklaration om de mänskliga rättigheterna samt senare internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna uttrycker en politisk vilja att bygga upp en världsgemenskap på basen av jämlikhet mellan människorna och demokrati. Finland bör befrämja förverkligandet av målsättningarna i FN:s millenniedeklaration och vara med om att utveckla FN som ett forum för effektiv global politik. Finland bör verka för en demokratisering av alla övernationella organisationer.

4. Mot ett socialt Finland

Målet är jämlikhet i vardagen

Vänsterförbundet och dess föregångare Demokratiska förbundet för Finlands folk har i årtionden verkat för att bygga upp välfärdsstaten. Vi godkänner inte högerns politik för att köra ner socialskyddet och de offentliga tjänsterna. Den leder till växande ojämlikhet, hotar människovärdet och minskar människors frihet.

Vänsterförbundet verkar för en förnyelse av välfärdsstaten enligt principerna för ett socialt Finland. Vi vill skapa framtidstro. Vårt mål är att avlägsna fattigdom, arbetslöshet och bostadslöshet. Vårt mål är att garantera arbete, utkomst, bildning och vård för alla. Vi vill undanröja hinder för ett gott liv som beror på ålder, kön, ursprung, språk och hemort. Vi vill befrämja hela Finlands jämlika utveckling och välfärd.

Högern talar om jämlika möjligheter. För vänstern räcker inte blotta möjligheter. Vi strävar efter en jämlikhet som förverkligas i vardagen. Medborgarnas grundläggande rättigheter bör omvandlas från torr lagtext till en levande verklighet. Fungerande grundläggande rättigheter behöver ett stöd av en kunnig och betjänande offentlig makt och ett aktivt medborgarsamhälle.

När det handlar om att skapa förutsättningar för ett gott liv befinner sig en fungerande ekonomi i en nyckelställning. Vänsterförbundet stöder utvecklandet av näringar, kunnande och skaparförmåga. Näringsverksamhetens, speciellt småföretagsamhetens, verksamhetsförutsättningar och sysselsättningsmöjligheter är viktiga för oss. När det är fråga om att utveckla den ekonomiska verksamheten beaktar Vänsterförbundet på ett balanserat sätt behoven i olika delar av landet.

Förverkliga frihetsdrömmen

I ett socialt Finland kan varje individ utveckla och bilda sig ur sina egna utgångspunkter. De som befinner sig i den svagaste ställningen behöver speciellt stöd. Var och en bör ha möjlighet till ett stimulerande, andligt berikande och socialt belönande liv. I dag ingår i de grundläggande rättigheterna också bruket av digital information och digitala tjänster samt nätförbindelser.

Det sociala Finland är ett mångkulturellt Finland. Vi är alla unika och lika värdefulla. Vi stöder inte ett Finland som består av etniska eller kulturella samfund som lever sitt eget liv. Vi välkomnar invandrare till Finland som fullvärdiga medborgare. Alla som är fast bosatta i Finland bör ha samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

Den nordiska välfärdsstaten har befrämjat jämlikheten i allmänhet och gett speciellt kvinnorna möjligheter till fullvärdigt medborgarskap. Vägen är dock ännu lång till full jämlikhet.

Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad i manliga och kvinnliga arbeten och kvinnorna får kännbart lägre löner. För ett gott liv och en fungerande ekonomi anses vårdarbetet ofta vara självklart. Vårdarbetet bör göras synligt och dess grundläggande betydelse för hela det övriga ekonomiska systemet bör erkännas.

De traditionella könsrollerna är en belastning för både kvinnor och män. Man bör öppet diskutera de könsstrukturer som skapar ojämlikhet. Våldet mot kvinnor är det fulaste arvet från den gamla patriarkala världen.

Vänsterförbundet arbetar för jämlikhet mellan kvinnor och män. I ett socialt Finland har kvinnor och män en jämlik ställning i familjen, i arbetslivet och i samhället.

Vänsterförbundet bygger upp ett samhälle där olika sexuella inriktningar och levnadsval har en jämlik ställning.

I ett socialt Finland har varje barn rätt till en lycklig och stimulerande barndom. Varje ung människa bör erbjudas en god allmänbildande och yrkesinriktad utbildning. Människor i alla åldrar bör erbjudas möjligheter att lära sig och bilda sig. Kulturell läskunnighet är en viktig del av bildningen.

Ett socialt Finland garanterar alla rätten till en värdig ålderdom. Förutsättningen för en människovärdig ålderdom är tillräckliga vård- och kulturtjänster samt möjligheter att utveckla sig och upprätthålla sociala kontakter.

Rätt till arbete och rätt i arbetet för alla

Var och en har rätt till arbete. Med arbetet bör man också kunna försörja sig. Arbete för sitt eget, familjens och närmiljöns samt för hela samhällets bästa är för varje människa en viktig kanal för självförverkligande. Arbetet är också grunden för social uppskattning och självrespekt.

Var och en bör också ha rätt i arbetet. Vänsterförbundet arbetar för medborgarskap i arbetslivet. Vi vill stärka rättigheterna i arbetslivet, rättvisa anställningsvillkor, företagsdemokrati och en demokratisk kultur på arbetsplatserna samt förutsättningarna för facklig verksamhet. Mot mygel med snuttjobb och försämring av villkoren i arbetslivet behövs en stark motkraft i välfärdsstaten och avtalssamhället.

Det bör gå att anpassa arbetet och familjelivet till varandra på ett sådant sätt att fäder och mödrar kan bära ett lika stort föräldraansvar. Kvinnornas löner och ställning i arbetslivet bör bli lika goda som männens.

I Vänsterförbundets modell för ett socialt Finland har alla rätt till ett aktivt medlemskap i samhället. Det bör skapas nya arbetsplatser och arbetsplatser av ett nytt slag. När produktiviteten ökar bör arbetstiden förkortas och fritiden växa. Arbetet bör fördelas jämnare och begreppet arbete bör utvidgas.

Vänsterförbundets utkomstmodell respekterar människan - grundskyddet tryggar förutsättningarna för ett mänskligt liv och det inkomstbundna skyddet ersätter förtjänstförluster. Socialskyddet bör anpassa sig till människors behov, så att man kan bemästra den osäkerhet som ansluter sig till olika livssituationer, studier, arbete och företagsverksamhet. Små inkomster bör befrias från skatt och alla inkomstkategorier bör underkastas samma progressiva skatt.

Ett miljömedvetet Finland

Om alla människor i världen levde som vi finländare skulle vi behöva ett fyra gånger så stort jordklot. Finland bör internationellt befrämja en utveckling som är hållbar med tanke på kommande generationer och på miljön och själv vara en föregångare.

Om klimatförändringen ska stoppas kräver det en kännbar nedskärning av utsläppen av drivhusgaser. Ett rättvist och hållbart bruk av naturresurserna utgör en stor effektivitetsutmaning för produktionen. Energiekonomin bör utvecklas så att den blir ekoeffektiv och gradvis övergår till bruk av förnybara energikällor. Kollektivtrafiken bör gynnas och lokalsamhällena utvecklas på ett hållbart sätt.

Naturens mångfald är ett värde i sig. Att säkra den är vår skyldighet gentemot kommande generationer. Finland bör speciellt vårda sina vattendrag och sköta sin del av skyddet av Östersjön. De gamla skogarna är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Djurens rättigheter bör respekteras i högre grad. Speciellt behandlingen av produktionsdjur bör förbättras. Som konsumenter bedriver vi varje dag politik i vardagen. Vänsterförbundet vill befrämja en ansvarsfull konsumtion, konsumenternas rättigheter och samverkan mellan dem. Vänsterförbundet stöder närmatsprincipen i jordbruket och livsmedelsförsörjningen.

5. Vänsterförbundet - en frisinnad och öppen medborgarrörelse

Vänsterförbundet vill växa som en frisinnad och öppen politisk rörelse för att förverkliga sina grundläggande värden och de målsättningar som baserar sig på dessa.

Vänsterförbundet är ingen gemenskap baserad på en världsåskådning. Medlemskap i partiet förutsätter endast att man förbinder sig att stöda demokratin och verka för våra grundläggande värden - jämlikhet, frihet och hållbar utveckling.

Vår människosyn är ljus. Vi tror enligt humanismens ideal på att människor verkar ansvarsfullt och ärligt, bara man skapar samhälleliga förutsättningar för det.

Vänsterförbundet är en frisinnad medborgarrörelse. Vi vill bygga upp ett pluralistiskt och tolerant samhälle. Vi godkänner inte åskådningar som uppviglar till våld, hat mot andra nationer, rasism eller chauvinism.

Till religioner förhåller sig partiet neutralt. Det är varje medborgares ensak om han eller hon utövar en religion eller är agnostiker eller ateist. Medborgarna bör ha lika rättigheter oberoende av religion eller annan världsåskådning. Staten bör inte ha något speciellt förhållande till någon religion eller något trossamfund.

Vår rörelse har sina rötter i den socialistiska arbetarrörelsens mer än hundraåriga kamp för jämlikhet och för de förtrycktas frihet. Partiet är en sammanslutning av många politiska generationer, där det utgör en utmaning och en rikedom att skapa en bro av samarbete mellan erfarenheter av olika slag.

Riktlinjer för vårt partiliv är demokrati och öppenhet, att lyssna på varandra, lära sig nytt och utbyta erfarenheter samt kamratskap, stöd och uppmuntran mellan medlemmarna.

Den representativa demokratin måste stödas av kontakter till medborgarnas vardag och medborgarrörelserna. Annars förtvinar demokratin och blir formell. Vänsterförbundet kan inte enbart kämpa för stöd i val. Ett vänsterparti bör också vara en levande medborgarrörelse som befrämjar medborgarsamhällets demokratikultur. Vi vill upprätthålla och utveckla samarbete med den fackliga rörelsen och andra medborgarrörelser för en jämlik delaktighet och stärkt demokratikultur.

Vänsterförbundet deltar i val och är redo för ett brett samarbete med andra politiska krafter. Som en medborgarrörelse verkar Vänsterförbundet under årets alla dagar genom att föra både en intern och en offentlig diskussion om i vilken riktning samhället och politiken ska utvecklas.

Vänsterförbundets mål är att göra sina principer och målsättningar kända och få så många människor som möjligt att diskutera den politiska verksamhetens värdegrundval och dess betydelse i frågor som blir aktuella på olika levnadsområden. Vårt partis representanter deltar i den politiska diskussionen i medierna.

Politisk och samhällelig diskussion förs också i varje människas näromgivning på arbetsplatserna, i hemmen samt mellan vänner och bekanta. Genom sina medlemmar och sympatisörer för Vänsterförbundet varje dag samman människor och påverkar den allmänna opinionsbildningen till förmån för vänsterns värden.

6. Världen är ännu ung!

Mänsklighetens historia är ännu i ett inledande skede. Framför oss har vi väldiga möjligheter, men också stora utmaningar som ansluter sig till underutveckling och miljöhot. Den gränslösa globala kapitalismen håller på att överskrida jordklotets bärkraft. Mänsklighetens inre konflikter och kampen om energi och naturresurser hotar att störta oss från samarbetets väg ned i en djup klyfta. Vi är ändå optimister och tror att människorna är förnuftiga varelser och kan förändra sitt beteende.

Mänsklighetens 1900-tal var en tid av enorm utveckling, men samtidigt fullt av stora olyckor och besvikelser. En politisk styrning av den globala utvecklingen är under 2000-talet oerhört viktig. Avgörande är de centrala principer och värden som styr utvecklingen.

Vi lever redan i ett världssamhälle. Vi är medvetna i realtid om vad som händer i världsgemenskapen. Det övernationella kapitalet lever i världsekonomin. Vi människor är dock ännu inte äkta världsmedborgare. Därför känns en demokratisk värld ännu som en framtidsdröm och den globala kapitalismen som en utomstående makt som härskar över oss.

Vänsterförbundet är en del av vänsterns internationella frihets- och jämlikhetsrörelse för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill vara med om att bygga upp en bred tredje vänster. Den tredje vänstern är tanken om en historisk allians mellan de stora europeiska politiska idéströmningarna liberalismen och socialismen för att bygga upp en bättre värld.

Den tredje vänstern förbinder sig till de idéer om frihet och demokrati som liberalismen ursprungligen representerade, men avvisar den ekonomiska nyliberalismen som ett kallt och människofientligt försvar för den globala kapitalismen. Av socialismen tillägnar sig den tredje vänstern en jämlik frihetsuppfattning, enligt vilken samhället har ett ansvar att erbjuda varje människa förutsättningar att leva ett fullt liv, utveckla och använda sin förmåga fullt ut och vara en aktivt deltagande medborgare.

Den tredje vänstern drar skiljelinjen mellan vänstern och högern på ett annat sätt än tidigare. Den omgrupperar anhängarna av de stora politiska idéerna. Den tredje vänstern är en realistisk dröm om ett hållbart och mänskligt samhälle i Finland och världen.

******

Arbetsgruppen för Vänsterförbundets partiprogram 2004-2007

 • Jarmo Lindén, ordförande för arbetsgruppen
 • Piia Rantala, viceordförande för arbetsguppen, medlem av partistyrelsen
 • Matti Harjuniemi, ordförande för Byggnadsförbundet
 • Anne Huotari, riksdagsledamot
 • Perttu Iso-Markku, informatör (i Vänsterunga fram till 2005)
 • Laura Lodenius, verksamhetsledare
 • Janne Mäkinen, chefredaktör för Kansan Uutiset
 • Sirpa Puhakka, kommunikationschef
 • Kalevi Suomela, kommunikationschef
 • Nina Söderlund, ordförande för Vänsterförbundet i Egentliga Finland
 • Pekka Ristelä, sekreterare för arbetsgruppen