Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/821

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliitto kuntavaaleissa 2012


  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Otsikko: Vasemmistoliitto kuntavaaleissa 2012
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vasemmistoliitto kuntavaaleissa 2012

Me asukkaat olemme kunta.

Kunnilla on vastuu peruspalvelujen järjestämisestä. Valtuutettujen päätökset vaikuttavat jokaisen ihmisen arkeen. Toimivan julkisen liikenteen, terveyspalveluiden, peruskoulun ja muiden lähipalvelujen pitää tukea kuntalaisten arkea ja asiointia. Kuntapäätökset on valmisteltava ja toteutettava palvelemaan kaikkia kuntalaisia riippumatta iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, kansalaisuudesta, vammasta tai elämäntilanteesta. Vasemmiston tavoitteena on, että kaikkien oikeus palveluihin turvataan ilman syrjintää.

Vasemmisto ajaa maksutonta perusterveydenhuoltoa, ihmisarvoisia sosiaalipalveluita, pienempiä asumiskuluja, työllisyyden parantamista ja palveluiden tuottamista kunnan omana työnä. Jokaisella kuntalaisella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa kehittymiseen kohti tasa-arvoista ja reilua kuntaa. Kuntapalvelujen järjetön ulkoistaminen tulee lopettaa ja kuntaa on kehitettävä pitkäjänteisesti kuntalaisia kuunnellen. Kun kuntaliitoksia tehdään, on ne tehtävä paikallisesti ja demokraattisesti sopien ja niin, että lähipalvelut säilyvät tai paranevat. Myös lähidemokratiasta on pidettävä huolta.

[kuva poistettu]

KUNNON PALVELUT IKÄIHMISILLE

Ikäihmisten aktiivista kansalaisuutta on tuettava. Jokaisella on oikeus hoivaan ja hoitoon, kun omat voimat eivät enää riitä. Lääkäriin on päästävä jonottamatta ja kotipalvelun toimivuus on taattava. Jokaisella on oikeus asua omassa kodissaan ja päättää tarvitsemastaan tuesta. Omaishoitajien jaksamista on tuettava takaamalla lomapäivät ja hoivaa hoidettavalle.

TUKEA ARKEEN

Pidämme huolta palvelujen laadusta ja tuemme liikunta-, kulttuuri- ja muita harrastusmahdollisuuksia. Emme unohda neuvoloiden, kerhotoiminnan, nuorisotyön ja sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden merkitystä arjen tukena. Kuntien on turvattava kohtuuhintainen asuminen. Erikokoisten kunnallisten vuokra-asuntojen on oltava vaihtoehto pankin velkaorjuudelle. Kaikissa päätöksissä tulee muistaa erilaisten perheiden tarpeet ja kasvava yksinasuvien ryhmä tarvitsee myös erityishuomion.

KOULUTUKSELLA TASA-ARVOA

Vasemmisto toimii päivähoidon ja tasokkaan lähikouluverkoston puolesta. Kuntien pitää rakentaa yhtenäinen sivistyspolku, joka alkaa subjektiivisesta oikeudesta hyvään päivähoitoon ja jatkuu ainakin toisen asteen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Riittävän pienet opetusryhmät sekä riittävät terveydenhoito-, psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat oleellinen osa turvallista kouluympäristöä. Kuntien sivistystehtävään kuuluvat myös kirjastot, vapaa sivistystyö ja kulttuuritoiminta.

[kuva poistettu]

PUHDAS JA VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ KUULUU KAIKILLE

Vasemmisto vaatii kunnilta lisää panostuksia viihtyisään ja ekologiseen elinympäristöön. Haluamme estää kuntien- ja kaupunginosien sosiaalisen eriytymiskehityksen. Puhdas ympäristö, laadukas rakentaminen ja toimiva joukkoliikenne luovat hyvinvointia kaikille. Rakentamisen laadun ja energiatehokkuuden varmistaminen kuuluu kunnalle. Lähiruoka on saatava päiväkotien, koulujen, hoitokotien ja sairaaloiden vakioruokalistalle. Kuntien tulee tehdä ilmastostrategia ja siirtyä entistä enemmän uusiutuvaan energiaan. Kamppailemme rumuutta ja ikävää vastaan.

PAREMPI KUNTA TYÖNTEKIJÖILLE

Kuntien omaisuuden ja palveluiden yhtiöittäminen on lopetettava ja estettävä monikansallisten suuryritysten voitontavoittelu kuntalaisten perustarpeilla. Vasemmiston mielestä kuntatyöntekijöillä, määräaikaisilla tai ulkoistetuilla palvelualojen työntekijöillä ei ole koskaan liikaa puolustajia. Jokainen työntekijä ansaitsee inhimillisen työyhteisön ja osaavan esimiehen. Emme hyväksy, että palveluja ulkoistamalla poljetaan työehtoja ja luodaan epävarmuutta työpaikoille. Kuntien on edistettävä naisten ja miesten samapalkkaisuutta.

KUNTA KUNTALAISILLE

Vasemmisto haluaa kitkeä yksinäisyyden ja välinpitämättömyyden. Kaikilla on oltava tunne siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Yhteiskunnan on tuettava tätä myös kuntatasolla tarjoamalla kuntalaisille vaikutuskanavia saada äänensä kuuluviin myös vaalien välillä. Erityisen tärkeää tämä tulee olemaan yhdistyvissä kunnissa. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin. Haluamme lisää tukea asukas-, seura- ja järjestötoiminnalle jokaisessa Suomen kunnassa. Kulttuuri ja taide ovat ihmisen perusoikeuksia, ikään, sosiaaliseen asemaan tai asuinpaikkaan katsomatta.

[kuva poistettu]