Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/822

Vasemmistoliitto

Valteser - En röst för Vänsterförbundet


  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Otsikko: Valteser - En röst för Vänsterförbundet
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

EN RÖST FÖR VÄNSTERFÖRBUNDET...

... är ett ställningstagande för en mänskligare och tryggare värld, för fred, jämlikhet och social rättvisa.

... är ett ställningstagande för välfärdssamhället. Finland är ett rikt land. Ingen skall behöva leva i fattigdom, alla människors utkomst måste tryggas. Det innebär löneförhöjningar inom låglönebranscherna och förhöjning av de lägsta pensionerna, studiestödet, arbetslöshetsdagpenningen och utkomststödet.

... är ett ställningstagande för bättre sysselsättning. Kortare arbetstid – en omfördelning av arbetet är ett sätt. Satsningar på utbildning är ett annat sätt att förbättra sysselsättningen. För bättre sysselsättning krävs det även investeringar – byggprojekt finns det nog av, från simhallar till skolor.

... är ett ställningstagande för en högklassig och täckande allmän hälsovård. Tillgången till hälsovård får inte bero på plånboken; det är en av grundpelarna för välfärdssamhället att man snabbt får den service man behöver och att man får den i rätt tid, oberoende av ens tillgångar.

... är ett ställningstagande för en trygg barndom. För att barn skall växa och utvecklas till balanserade människor behövs det trygga vuxna. Föräldraskapet måste stödas på många olika sätt, ett sätt att ge barnen tid är att förkorta arbetstiden i första hand för småbarnsföräldrar. Det förutsätter också ekonomisk bastrygghet: en förhöjning av moderskaps- och faderskapspenningen samt av barnbidragen.

... är ett ställningstagande för utbildning och studier på jämlika grunder. Undervisningsgrupperna i grundskolan måste bli mindre, tröskeln för kontinuerliga studier och ständig självförkovran måste sänkas – den ekonomiska tryggheten för de studerande förbättras. Universitetsutbildningen skall vara öppen och avgiftsfri.

... är ett ställningstagande för en trygg ålderdom. De som byggde upp vårt välfärdssamhälle och nu åldras behöver ett stimulerande och tryggt liv. Resurserna för den öppna vården och anstaltsvården för äldre måste dimensioneras efter klienternas verkliga behov.

... är ett ställningstagande för FN:s fredssträvanden mot krig och förstörelse. Finlands biståndsanslag måste höjas till den av FN rekommenderade nivån. Finland måste utveckla sin egen neutralitet och uppskattade internationella roll. Därtill behövs inget medlemskap i NATO.

* * * * *

VALTESER 2003

Med skattemedel god service för alla

En jämlik välfärd tryggas bäst med skattefinansierade offentliga tjänster. Utan tillräckliga skattemedel fås dock inga tjänster och privatisering eller konkurrensutsättning ändrar inte detta faktum. Vänsterförbundet anser den allmänna basservicen vara viktigare än skattesänkningar.

En välfungerande offentlig hälsovård är det bästa sättet att garantera att alla kommer i åtnjutande av hyggliga hälsovårdstjänster. Det är ingen bra lösning att flytta över patienter till den privata sektorn, eftersom möjligheten till god vård då i allt högre grad beror på patientens tillgångar. Dessutom tär det på resurserna som behövs för att utveckla den offentliga servicen som är till för alla.

Vi skall inte pruta på vår allmänna högklassiga grundutbildning i specialiseringens, konkurrenskraftens eller toppkunnandets namn. Vi måste bredda jämlikheten inom utbildningen och stärka demokratin i skolorna. Vi får på inga villkor ge avkall på den avgiftsfria utbildningen. En begränsning av studietiden råder inte bot på problemet med studier som drar ut på tiden.

Arbete för de arbetslösa och ett bättre arbetsliv

Vi kan inte bekosta ett välfärdssamhälle utan god sysselsättning. Att sörja för en hög sysselsättningsgrad är också det bästa skyddet mot fattigdom och utstötning. Det krävs således större satsningar för att förbättra sysselsättningen. Speciellt måste vi satsa på utbildning.

Många av dem som har jobb måste stå ut med ständig jäkt och övertid. Arbetsavtalen och arbetstidslagstiftningen efterföljs inte heller alltid. På grund av låga löner och kortjobb har allt flera det samtidigt svårt att klara uppehället. Den här utvecklingen måste vi med stöd av stat och arbetsmarknadsorganisationer få bukt med. Övervakningen av arbetsavtalen och anställningstryggheten måste förbättras. Arbetslivet måste vara flexibelt också i förhållande till arbetstagarna. Vänsterförbundet kräver en jämnare fördelning av arbetet genom kortare arbetstid.

Vänsterförbundets mål är att minska inkomstskillnaderna. Det här innebär både att löneskillnaderna skall minska och att arbetstagarnas andel av företagens vinst skall öka. De lågavlönade, ofta kvinnodominerade branschernas löner inom den offentliga sektorn måste höjas.

Luckorna i bastryggheten måste fyllas

Samhället måste trygga sina medlemmars utkomst också när de inte själva kan försörja sig med eget arbete. I den nuvarande arbetsmarknadssituationen, där kortjobben dominerar, är det viktigt att det inkomstrelaterade stödet kompletteras med en bastrygghet som är lika för alla.

Vänsterförbundet fortsätter sitt värv för att rätta till olägenheterna i bastryggheten. Arbetsmarknadsstödet, studiepenningen, grunddagpenningen och de lägsta pensionerna måste höjas och utkomststödets självriskandel på boendekostnader avskaffas. Familjernas utkomst måste förbättras genom att de lägsta moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna allt fortfarande höjs.

Jämlikheten mellan könen får inte försämras under förevändning att man stöder familjen. Förbättringar i familjens utkomst får inte ske på bekostnad av kvinnornas möjligheter till eget val. För att stöda vården av barn i hemmet behövs det ett ordentligt hemvårdsstöd, ej sänkta skatter.

Samarbete, fred och hållbar utveckling

När konkurrensen på den internationella marknaden skärps minskar den nationella politikens förutsättningar. Därför krävs det allt mera samarbete både på EU-nivå och globalt. Skattetävlan som bryter ner finansieringen av välfärdssamhället måste motarbetas och arbetstagarnas rättigheter samt miljön skyddas med internationella avtal.

En hållbar och jämlik utveckling är inte möjlig utan ett kompanjonskap mellan det fattiga syd och det rika nord. Finlands biståndsanslag måste i enlighet med FN-rekommendationen höjas till 0,7 procent av bruttonationalprodukten till år 2010.

Den bästa garantin för en trygg värld är ett multilateralt samarbete som i sista hand baserar på FN:s auktoritet. Militär upprustning och militära allianser ökar inte säkerheten i världen. Finland måste stöda FN och bära sitt eget ansvar för att förebygga konflikter och för krishantering. Finland skall inte ansluta sig till NATO.