Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/823

Vasemmistoliitto

Vänsterförbundets 13 rätt i kommunalvalet


  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Otsikko: Vänsterförbundets 13 rätt i kommunalvalet
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

De viktiga sakerna i ditt liv. Om dem besluter kommunen.

Kommunalvalet 24.10.2004 Kommunalvalprogram

Vänsterförbundets 13 rätt i kommunalvalet

Vänsterförbundet vill skapa ett jämlikt samhälle, där alla har rätt till ett gott liv. Basservicen skall anordnas med gemensamma skattemedel, så att utnyttjandet av servicen inte hänger på inkomstnivån. Vi svarar alla för detta tillsammans.

God livskvalitet förutsätter grundtrygghet. De grundläggande förutsättningarna för livet uppfylls då den arbetslöse har rätt till utkomst och den sjuke rätt till vård, barnen och de unga får en god utbildning, åldringarna tas om hand och vi alla kan påverka utvecklingen av vår boendemiljö. Det att alla människor tas om hand är allas fördel.

Kommunerna anordnar merparten av de tjänster vi behöver. Till dem hör bland annat dagvård, grundutbildning, hälsovård, motionsservice, utkomststöd, vattenförsörjning, markanvändning och kultur. Kommunerna svarar också för att tjänsterna är tillräckliga och tillgängliga för alla.

Ditt val avgör vem som fattar besluten i din kommun. Vi behöver människor till fullmäktige som värderar jämlikhet och tolerans och som vill försvara de svagare och trygga en offentlig service av hög kvalitet också i praktiken.

VI HAR RÅD MED BÄTTRE SERVICE

Skattemedel skall riktas till kommunerna i form av statsandelar i högre grad än tidigare. Skattesänkningspolitiken som tär på kommunernas ekonomi skall överges. Då kan kommunerna anordna de tjänster som människorna behöver. Väl fungerande service skapar trygghet i vardagen.

BORT MED FATTIGDOMEN

De mindre bemedlades ställning skall förbättras. Bäst lyckas det genom att höja nivån på arbetslöshetsskyddet och andra primära förmåner. Även utkomststöd behövs som en sista utväg. Det får kommunerna inte pruta på.

GOD VÅRD FÅR INTE BERO PÅ BETALNINGSFÖRMÅGA

Människor har rätt till hälsovård av hög kvalitet. Enligt vårdgarantin, som träder i kraft nästa år, skall alla som behöver vård få det inom skälig tid. För att systemet skall fungera behövs det mer pengar till hälsovården. Det är för dyrt att spara på hälsans bekostnad.

KOMMUNEN TILLHÖR ALLA

Alla kommuninvånare har rätt till en självständig vardag och ett meningsfullt deltagande. Det är viktigt att särskilt de människor som riskerar att bli utslagna, som t.ex. rehabiliteringskunder inom mentalvården, missbrukare av rusmedel, långtidsarbetslösa och invandrare, får det stöd de behöver.

UTBILDNING SKAPAR JÄMLIKHET

Alla barn och unga har rätt till bästa möjliga utbildning oberoende av familjens bakgrund och inkomstnivå. Hörnstenen i vårt utbildningssystem är den allmänna grundskolan vars kvalitet tryggas bland annat genom en skälig klasstorlek och tillräckliga stödformer. Alla unga skall ha en studieplats efter grundskolan.

ARBETE FÖR KOMMUNEN VÄRT ATT UPPSKATTA

Vi stödjer idén att kommunen själv producerar offentlig service. Då har alla tillgång till tjänsterna, och då övervakas de demokratiskt. Privat service och den tredje sektorn kompletterar den offentliga servicen. Klara spelregler skall gälla för konkurrensutsättning: förutom vid priset skall uppmärksamheten fästas vid tjänsternas kvalitet och arbetstagarnas arbetsvillkor.

SERVICEAVGIFTERNA SKALL HÅLLAS I SCHACK

Serviceavgifter slår hårdast mot mindre bemedlade och människor, som har ett stort behov av de här tjänsterna. Därför är höjningar av serviceavgifter ett orättvist sätt att begränsa den kommunala servicen.

BÄTTRE SERVICE GENOM SAMARBETE

Genom samarbete mellan kommunerna kan man förbättra tjänsternas kvalitet och trygga tjänsternas tillgänglighet för alla kommuninvånare. Frivilliga kommunsammanslagningar minskar onödig byråkrati.

REN LIVSMILJÖ OCH RÖRELSEFRIHET

Kommunaltekniken, tomtpolitiken och regionplaneringen påverkar miljön vi bor i. Närheten till naturen skall tryggas också i tätorter. I kommunerna skall det vara möjligt att använda kollektivtrafik till skäligt ett pris, och kommunerna skall satsa på leder för lätt trafik. Rörelsefriheten skall inte förutsätta egen bil.

KOMMUNEN SKALL VARA EN GOD ARBETSGIVARE

Även det kommunala arbetet skall vara meningsfullt och belönande. Därför skall kommunerna förbättra sitt kunnande och bli attraktiva arbetsgivare. Vårt mål är att omvandla anställningar på viss tid till stadigvarande anställningar, att förbättra arbetsmotivationen och att höja inkomstnivån.

ALLA HAR RÄTT ATT BO I TRIVSAM MILJÖ

Kommunerna svarar för förutsättningarna för en trevlig och fungerande boendemiljö och en socialt jämlik kommunstruktur. Uppkomsten av olika bostadsområden för bättre och mindre bemedlade skall förebyggas. Alla kommuninvånare skall ha tillgång till mångsidiga tjänster inom kultur och fritid.

ÖPPNARE KOMMUNALT BESLUTSFATTANDE

Kommuninvånarnas direkta möjligheter att påverka det kommunala beslutsfattandet skall förbättras och medborgarna skall höras också mellan valen. Det skall vara möjligt att påverka beslut redan under beredningen. Barnens och de ungas möjligheter att delta i beslutsfattandet skall förbättras. När beslut fattas skall man också överväga hur de påverkar kvinnor och män, flickor och pojkar.

ARBETE SKAPAR ARBETE

Byggandet av skolor, hälsocentraler, bibliotek och vägar skapar nya arbetsplatser. Vi behöver fler arbetstagare inom sjukvården, åldringstjänsterna, skolorna och daghemmen. Kommunernas betydelse som arbetsgivare skall erkännas.