Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/825

Vasemmistoliitto

Vänsterförbundets valprogram inför riksdagsvalet 2011


 • Puolue: Vasemmistoliitto
 • Otsikko: Vänsterförbundets valprogram inför riksdagsvalet 2011
 • Vuosi: 2010
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vänsterförbundets valprogram inför riksdagsvalet 2011

Godkänt av partifullmäktige 31.10.2010.

Vänstern.

Rikedom med värde.

Vänsterförbundets valprogram inför riksdagsvalet 2011.

Vänstern vill tillsammans med folket visa på ett alternativ till den nuvarande politiken, som man har allt skäl att vara besviken på. Alla partier är inte komprometterade och fjärmade från vanliga människors vardag.

En annan sorts politik är möjlig. Välfärdsstaten hör till framtiden, inte bara till det förgångna. Arbetslöshet, växande hälso- och inkomstklyftor och otrygghet är en följd av de beslut som har fattats.

Finland är rikare än någonsin, och det måste synas i alla människors vardag. Vänstern erbjuder rikedom med värde. Vänsterförbundets valprogram inför riksdagsvalet 2011.

1. Slut på att trampa på folk och dumpa arbetsvillkoren

 • Den grå ekonomin under kontroll med en lag om beställaransvar.
 • Hyggliga arbetsvillkor för korttidsjobb och inhyrt arbete.
 • Lagstadgad minimilön på 10 euro.

Alla ska ha rätt till ett mänskligt arbete. Den grå ekonomin och användningen av utländsk arbetskraft, som orsakar arbetslöshet för arbetstagare och hederliga företagare, måste fås under kontroll genom dels skärpt beställaransvar för hela kedjan av underleverantörer, dels övervakning och sanktioner.

Omotiverade korttidsanställningar och snuttjobb ska elimineras genom åtstramad lagstiftning och övervakning. Fackföreningsrörelsen ska ha rätt till gruppklagan för att bättre kunna försvara arbetstagarnas rättigheter.

Fler arbetsplatser måste skapas inom offentlig och privat service. Industrins arbetsplatser måste omhuldas genom stöd för miljöinvesteringar och genom ägarstyrning av statsbolagen. För inhyrt arbete ska garantilön betalas, varvid lurendrejeriet på arbetstagarnas bekostnad upphör.

Allt fler finländare står utanför kollektivavtalen. Dessutom går det inte ens att leva på de lägsta avtalslönerna. Kollektivavtalen ska stärkas och till deras stöd ska en lagstadgad indexbunden minimitimlön på 10 euro inrättas.

För samma eller likvärdigt arbete ska samma lön betalas.

2. Skatt enligt betalningsförmåga

 • Skattefria inkomster upp till 10 000 euro.
 • Beskatta kapitalinkomster som löneinkomster.
 • Beskatta finansmarknaden.
 • Bredda skattebasen i stället för att skära ned.

Nedre gränsen för den beskattningsbara inkomsten ska höjas till 10 000 euro per år. All inkomstbeskattning ska vara progressiv, vilket betyder att de som lever på sina stora kapital betalar mer skatt för inkomsterna än löntagare, småföretagare och pensionärer. Börsspekulationen ska fås under kontroll med hjälp av en allmän finansmarknadsskatt som också ökar stabiliteten på marknaden. Miljöbeskattningens uppgift är att skydda miljön, och den ska genomföras på ett socialt rättvist sätt.

Det blir dyrt, i både socialt och ekonomiskt avseende, att balansera ekonomin genom nedskärningar i välfärdstjänsterna. Statens inkomster kan på ett hållbart sätt tryggas genom att dels kväsa den grå ekonomin, dels bredda skattebasen till att omfatta kapitalinkomster, finansmarknaden, kärnkraftens oförtjänta vinster av utsläppshandeln och beskattning av skadeverkningar.

3. Tryggad utkomst för alla

 • Grundskyddet minst 750 euro.
 • Från stöddjungel till grundinkomst.

Grundskyddets nivå har inte stigit som den allmänna förtjänstnivån, vilket har lett till utbredd fattigdom. Grundskyddet ska förenhetligas och höjas till 750 euro. Ett enhetligt grundskydd minskar fattigdomen och leder till att folk inte behöver springa mellan luckorna på socialbyrån och FPA. Enhetligt grundskydd är ett första steg på vägen mot grundinkomst.

Det enhetliga grundskyddet ska omfatta de arbetslösa, dem som lyfter små pensioner eller sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapeng samt dem som får studiepeng, hemvårdsstöd eller startpeng för företagare.

Boendestödets nivå ska höjas. Självriskerna för boendestöd ska minskas och de övre gränserna för godkänd maximihyra höjas.

4. Hälsan är ingen handelsvara

 • Avgiftstak för hälsotjänster.
 • Satsning på förebyggande mental- och missbrukarvård.
 • Äldreomsorgen ska bli human.

Bastjänsterna ska bli bättre och mer tillgängliga. Hälsoskillnaderna ska krympas, vården få mer personal och vårdens finansiering lyftas till europeisk medelnivå.

De offentliga tjänsterna ska rationaliseras men inte utan att lyssna på arbetstagare och klienter. Tjänsterna ska vara lättillgängliga och personalen tillräcklig. Arbetstagarna ska kunna påverka sitt eget arbete och hur det utvecklas. De ska också få rejäl lön.

För läkemedelskostnader, klientavgifter och resekostnader ska ett gemensamt avgiftstak på 650 euro inrättas. Hälsocentralernas klientavgifter ska slopas.

Mentalvården och missbrukarvården ska få mer resurser. Mer ska satsas på förebyggande mentalvård och missbrukarvård.

Inom äldreomsorgen ska fler arbetstagare anställas för att möjliggöra ett humant bemötande. Rätten till vård och högklassig omsorg ska tryggas genom en vattentät lag om äldreomsorgen.

Bolagisering och privatisering splittrar tjänsterna och leder till ökad byråkrati, ökade kostnader och ojämlikhet bland brukarna, och ska därför förhindras. I allmänhet leder privatisering också till uppkomsten av två skilda plan för tjänster och till inkomstöverföring från skattebetalare till aktiebolag.

5. Billig och smidig kollektivtrafik

 • Ökad pålitlighet och kvalitet, fler turer.
 • Ner med biljettpriserna.
 • Finland på spår.

Allmänna färdmedel ska göras till ett attraktivt alternativ till privatbilen genom bättre kvalitet och pålitlighet, sänkta biljettpriser och tätare turer. För att komma vidare i den riktningen ska statens stöd för kollektivtrafiken höjas.

Trafiken mellan städerna ska målmedvetet överföras till tåg. De största städernas interna trafik ska bygga på en kombination av spårtrafik och lätt trafik. Spårnätet ska göras till primärt transportmedel också för godstrafiken. Detta förutsätter stora investeringar i nya järnvägsförbindelser och ombyggnad av existerande spår. I områden där det inte är rationellt att bygga banförbindelser ska en fungerande busstrafik tryggas.

6. Jämlik utbildning

 • Gratis högskoleutbildning.
 • Gratis läromedel i gymnasier och yrkesinstitut.
 • Gemensam och enhetlig grundskola.
 • Konst och kultur är grundläggande rättigheter.

Jämlika möjligheter till utbildning och bildning utgör grunden för ett rättvist samhälle. Studier ska vara avgiftsfria på alla utbildningsnivåer, från förskola till universitet. I hela landet ska möjligheten att efter andra stadiet studera vid en yrkeshögskola eller ett universitet i det egna landskapet stå till buds.

Utkomsten för studerande kan inte förutsätta lån. Staten ska ansvara för universitetens grundfinansiering, för att trygga akademisk frihet och oavhängig forskning.

Finlands jämlika och gemensamma grundskolsystem ska inte skrotas med inbesparingar och skenbar valfrihet som förevändning. En polarisering i skolor för välbeställda och skolor för vanlottade ska förhindras genom att stödja skolor med sämre resultat och genom högt ställda minimikrav för inlärning. En lag som stadgar om mindre grupper i småbarnsfostran och grundutbildning ska stiftas.

Samhällslära ska betonas och skolan ska bättre än hittills fostra till demokrati, jämställdhet och arbetsliv.

Konst och kultur ska vara grundläggande rättigheter. De skapar möjligheter för personlig utveckling.

7. Tid för föräldraskap

 • Föräldraledigt enligt modellen 6+6+6.
 • Permanent vikarieservice för företagare.

Barn och föräldrar har rätt till varandras tid. Alla föräldrars möjligheter att ta ut föräldraledigt ska tryggas. Ekonomiska faktorer får inte leda till att en förälder måste avstå från att vara föräldraledig.

Nuvarande moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter ska slås ihop till en 18 månaders föräldraledighet som består av tre sexmånadersperioder. Bägge föräldrarna har rätt till var sin av de tre perioderna och en period kan föräldrarna komma överens om att dela på. I ensamförsörjarfamiljer kan den enda föräldern vara ledig i alla 18 månaderna.

Kostnaderna för föräldraskap ska delas jämnt mellan alla arbetsgivare. Den vikarieservice för företagare som fungerar på försök ska med det snaraste permanentas och göras riksomfattande, för att företagare bättre ska kunna tillbringa tid med sina familjer.

8. Det ska gå att leva gott på pensionen

 • Pensionsålderns undre gräns ska bibehållas vid 63 år.
 • Pensionen ska räcka till för ett människovärdigt liv.

Arbetskarriärerna kan i betydande grad förlängas genom att arbetslösa sysselsätts och arbetshälsan förbättras, inte genom att pensionsåldern höjs till det ouppnåeliga. Problemet är att nästan hälften av arbetstagarna inte ens med nuvarande undre gräns orkar vara kvar så länge att de skulle få ålderspension. I stället tvingas de ut ur arbetslivet, bland annat på invalidpension. Pensionering ska fortsättningsvis ske flexibelt vid 63-68 års ålder.

Vårdande läkares utlåtande ska ges större betydelse när invalidpensions-och olycksfallsförsäkringsärenden avgörs.

9. Likabehandling

 • Lika rättigheter och skyldigheter för alla.

Lagstiftningen ska förhindra diskriminering och möjliggöra rätten till självbestämmande och ett liv som fullvärdig samhällsmedlem för alla. Tillräckliga resurser måste anslås för tillämpning och övervakning av lagen om likabehandling. Finland ska ha en könsneutral äktenskapslag som också garanterar jämlik rätt till adoption.

Våld är alltid ett brott. Våld i nära relationer får inte åtgärdas genom förlikning och alla sexualbrott ska vara föremål för allmänt åtal. Varje våldsoffer ska ha subjektiv rätt till plats på skyddshem.

Finlands lagstiftning och gemensamma spelregler gäller oss alla. Utgångspunkten kan inte vara att invandrare eller andra minoriteter ska stöpas om enligt någon fantiserad mall utan att alla har lika skyldigheter och möjligheter.

10. Klimaträttvisa

 • Klimatet ska inte utsättas för marknadens godtycke.
 • Kärnkraften ska inte byggas ut.

Finland ska ha en bindande klimatlag som bygger på att utsläppen minskar år för år. Marknadsmekanismer som utsläppshandeln ska inte tillåtas förhindra en rättvis klimatpolitik och ge upphov till en diskriminerande ekonomisk politik. Parallellt med att utsläppen inom EU:s område kraftigt minskas ska utvecklingsländerna få stöd för miljövänlig produktion. Koltullar förhindrar att problemen flyttas utanför EU:s gränser.

Bekämpning av klimatförändringen får inte höja levnadskostnaderna för låginkomsttagare. Var och en ska delta i talkoarbetet för klimatet enligt sina tillgångar.

11. Kunskap är makt - all information ska vara allas egendom

 • Rätt till kunskap.
 • Öppen källkod i offentlig förvaltning.
 • Ny upphovsrättslig praxis.

De möjligheter Internet och de nya teknologierna ger ska utnyttjas för att öka människors friheter. Kunskapen ska vara gemensam. Nedladdning av filer för privat bruk ska inte bestraffas.

Information som producerats med hjälp av offentliga medel ska fritt kunna användas av alla. Bibliotekens resurser ska tryggas och utvecklas till att motsvara informationssamhällets krav.

Den offentliga förvaltningen och skolorna ska favorisera program med öppen källkod, vilket ger inbesparingar och garanterad leverantörsoavhängighet. Den offentliga förvaltningens it-projekt ska konkurrensutsättas i mindre partier för att också mindre aktörer ska kunna delta i anbudstävlingarna.

Offentligt producerad information ska ha begriplig form, vara lätt att hitta och fritt kunna återanvändas.

Upphovsrätter ska granskas specificerat. Till exempel program, läromedel och olika former av kulturalster skiljer sig så mycket från varandra att nuvarande princip om en och samma modell måste förkastas.

12. Billigare boende

 • Bostadsproduktionen ska ökas till 30 000 bostäder.

Boende till skälig kostnad ska tryggas för var och en. I Finland går en allt för stor del av inkomsten till boende. För både hyres- och ägobostäder har priserna stigit till oskälig nivå. Från en bostadsmarknad som är delad mellan otillräcklig social bostadsproduktion och oskäligt dyr övrig bostadsproduktion måste vi komma till en betydande utökning av totalproduktionen. Endast så kan priserna tvingas ner och en segregering av boendeformer och bostadsområden enligt inkomst undvikas. Bostadsbidrag ska också framdeles kunna beviljas för alla bostäder.

Boendets koldioxidutsläpp motsvarar en tredjedel av alla utsläpp. Staten ska stödja miljövänligt reparations- och nybyggande. Boenderådgivning ska vara en lagstadgad uppgift för kommunerna som finansieras med statsmedel.

13. Välmående i hela landet

 • Regionutveckling utan marknadskrafter.

Staten ska i hela landet garantera en fungerande infrastruktur, såsom bannät, vägar, post- och telefontjänster samt it-kommunikation. Detta är också de viktigaste förutsättningarna för näringslivet. I hela landet ska det finnas ordentliga möjligheter att studera. En jämlik utveckling av universitet, universitetscentrum och yrkeshögskolor spelar en nyckelroll också med tanke på regionutveckling.

Kommuner och landskapsförbund ska bedriva aktiv näringspolitik i syfte att locka fler företagsetableringar till respektive område. Staten ska inrikta sitt stöd på varje regions starkaste kunskapsområde och på att naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. Motsatsförhållandet mellan landsbygd och stad måste ge plats för ett konstruktivt samarbete.

14. Ansvarsfull säkerhetspolitik

 • Nej till Nato.
 • Ut ur kriget i Afghanistan.

Finlands militära alliansfrihet är en säkerhetspolitisk lösning som främjar fred och stabilitet. Finland ska vara en stormakt i fråga om fredsbevarande, satsa på FN:s operationer och dra sig ur Afghanistan. Arméns budgetanslag ska inte utökas. Medlen ska inriktas på självständigt försvar i stället för dyr anfallsbeväpning i stil med attackvapen för Hornetplanen.

Finland ska sluta exportera vapen till länder som bryter mot mänskliga rättigheter, för krig eller utgör konfliktområden.

EN ANNAN POLITIK ÄR MÖJLIG

För en tillräcklig utkomst. Mot girigheten.

Framtiden

Det är möjligt att dela rikedomen mera jämlikt än nu, om Du så vill.

Förändringen

 • Det går att leva på lönen.
 • Alla får minst 10 euro i timmen.
 • Inkomster under 10 000 i året skattefria.
 • Kapitalinkomsterna beskattas progressivt.
 • Ett enhetligt grundskydd på 750 euro. Det omfattar de arbetslösa, de som får de minsta pensionerna, sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna samt studiepenning, hemvårdsstöd och startpeng för företagare.
 • Ett årligt avgiftstak på 650 euro för mediciner, patientavgifter och resekostnader.
 • Lagstadgad trygg äldreomsorg.
 • Mindre gruppstorlekar i daghem och skolor.
 • Fungerande kollektivtrafik till skäligt pris.

De som står för förändringen

Du kan förändra Finland och världen. Kom med i Vänsterförbundets riksdagsvalskampanj och förändra politiken. För fram dina egna idéer till förändring. Sök fram din egen kandidat och rekommendera henne/honom för andra. Du är den bästa påverkaren bland dina närmaste. Locka med också dem i förändringen.

Gå in på svenska.vasemmisto.fi, sök upp din favorit och tag kontakt!