Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/826

Vasemmistoliitto

Vänstern i kommunalvalet 2012


  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Otsikko: Vänstern i kommunalvalet 2012
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vänstern i kommunalvalet 2012

Vi invånare gör kommunen.

Kommunerna ansvarar för att organisera basservicen. De beslut kommunfullmäktigeledamöterna fattar inverkar i varje människas vardag. En fungerande kollektivtrafik, hälsovårdstjänsterna, grundskolan andra tjänster nära människan ska stöda kommuninvånarnas vardag och skötande av ärenden. Besluten i kommunen måste beredas och förverkligas på ett sätt som tjänar alla kommuninvånare oberoende av ålder, kön, sexuell orientering, etnisk bakgrund, nationalitet, handikapp eller livssituation. Vänsterns mål är att garantera allas rätt till service utan diskriminering.

Vänstern driver en avgiftsfri bashälsovård, socialtjänster som respekterar människovärdet, lägre boendeutgifter, förbättrande av sysselsättningen och att de kommunala tjänsterna utförs som kommunens eget arbete. Varje kommuninvånare ska ha en verklig möjlighet att påverka den egna kommunens utveckling till att bli en jämlik och rättvis kommun. Den vettlösa privatiseringen av kommunala tjänster måste upphöra och kommunen ska utvecklas långsiktigt och så att man lyssnar på kommuninvånarna. När man fusionerar kommuner måste fusionerna förhandlas lokalt och demokratiskt på ett sätt som bibehåller eller förbättrar närtjänsterna. Man måste också ta hand om närdemokratin.

Vänsterns främsta mål i kommunalvalskampanjen 2012

ORDENTLIG SERVICE ÅT SENIORERNA

Äldre människors aktiva medborgarskap måste stödjas. Alla har rätt till omvårdnad och vård när de egna krafterna inte längre räcker till. Det måste vara möjligt att få läkarvård utan att köa och det måste finnas en garanti för att hemservicen fungerar. Alla har rätt att bo i sitt eget hem och att bestämma om det stöd man behöver. Man måste stöda egenvårdarnas förutsättningar att orka i sitt jobb genom att ge en garanti för semesterdagar och omvårdnad åt den som vårdas.

STÖD I VARDAGEN

Vi bryr oss om servicens kvalitet och vi understöder möjligheterna till motion, kultur och andra hobbyer. Vi glömmer inte den betydelse som stöd i vardagen som rådgivningen, klubbverksamheten, ungdoms-, social-, och mentalvårdstjänsterna innebär. Kommunerna bör garantera ett boende till skäligt pris. Kommunala hyresbostäder av olika storlek bör vara ett alternativ bankens skuldslaveri. Olika slags familjers behov måste tas i beaktande i alla beslut och den växande gruppen av ensamboende är också i behov av särskild uppmärksamhet.

JÄMLIKHET MED HJÄLP AV UTBILDNING

Vänstern agerar för dagvården och för ett närskolnätverk av hög kvalitet. Kommunerna måste bygga en enhetlig bildningsstig som börjar med den subjektiva rätten till god dagvård och fortsätter åtminstone till andra stadiets gymnasie- eller yrkesutbildning. En betydande del av en trygg skolmiljö är tillräckligt små undervisningsgrupper och tillräckliga hälsovårds-, psykolog-, och kuratorstjänster. Också biblioteken, det fria bildningsarbetet och kulturverksamheten hör till kommunernas bildningsuppdrag.

EN REN OCH TRIVSAM OMGIVNING TILLHÖR ALLA

Vänstern kräver att kommunerna satsar mer på en trivsam och ekologisk livsmiljö. Vi vill stoppa utvecklingen där kommuner och stadsdelar segregeras socialt. En ren omgivning, ett högkvalitativt byggande och en fungerande kollektivtrafik skapar välfärd åt alla. Säkerställandet av byggandets kvalitet och energieffektivitet tillhör kommunen. Närmat måste finnas på daghemmens, skolornas, vårdhemmens och sjukhusens standardmenyer. Kommunerna måste verkställa en klimatstrategi och i allt högre grad övergå till förnyelsebar energi. Vi kämpar mot fulhet och tristess.

EN BÄTTRE KOMMUN FÖR ARBETSTAGARNA

Bolagiseringen av kommunernas egendom och service måste stoppas och de multinationella storföretagens jakt på vinster på kommuninvånarnas bekostnad måste hindras. Enligt Vänstern kan det aldrig finnas för många som försvarar de kommunanställda, visstidsanställda och arbetstagare i servicebranschen vars arbete utlokaliserats. Varje arbetstagare är förtjänt av en mänsklig arbetsmiljö och en kunnig förman. Vi godkänner inte att man försämrar arbetsvillkoren och skapar osäkerhet på arbetsplatserna när man utlokaliserar service. Kommunerna bör främja lika lön för kvinnor och män.

KOMMUNEN TILL KOMMUNINVÅNARNA

Vänstern vill bekämpa ensamheten och likgiltigheten. Alla ska ha en känsla av att det är möjligt att påverka sitt eget liv. Också på kommunnivå ska samhället stöda detta genom att erbjuda kommuninvånarna påverkningsmöjligheter som gör det möjligt att få sin röst hörd också mellan valen. Särskilt viktigt kommer det här att vara i kommuner som slås ihop. Människor måste ha möjlighet att påverka angelägenheter i sin näromgivning. I varje finländsk kommun vill vi att det ges mer stöd till boende-, klubb-, och föreningsverksamheten. Kultur och konst hör till människans grundrättigheter oberoende av ålder, social ställning eller var man bor.