Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/941

Vasemmistoliitto

Vasemmiston tavoitteet kuntavaaleissa


 • Puolue: Vasemmistoliitto
 • Otsikko: Vasemmiston tavoitteet kuntavaaleissa
 • Vuosi: 2016
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vasemmiston tavoitteet kuntavaaleissa

1. HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

 • Jonot saadaan lyhyemmiksi
 • Hyvinvointi jakautuu tasaisemmin
 • Turvallinen ja arvokas vanhuus taataan riittävällä hoitajamitoituksella
 • Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön varataan kunnon resurssit
 • Ihmisiä kuunnellaan heitä koskevissa asioissa
 • Terveyskeskusmaksut poistetaan
 • Palveluja ei yksityistetä ja pakkoyhtiöitetä
 • Demokraattisesti valitut maakuntavaltuutetut päättävät

2. MAAILMAN PARHAAT KOULUT JA VARHAISKASVATUS KAIKILLE

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

 • Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen
 • Peruskoulu pysyy tasa-arvoisena
 • Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot ovat kohtuullisia
 • Jokaiselle peruskoulun päättäneelle on jatkokoulutuspaikka
 • Digiloikka toteutetaan huomioimalla oppilaiden eri lähtökohdat
 • Oppilashuolto ja tukipalvelut vastaavat tuen tarpeeseen
 • Henkilökunnan jaksamisesta ja kehittymismahdollisuuksista huolehditaan

3. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

 • Asumisen hinta saadaan kuriin
 • Rakentamiseen saadaan laatua
 • Yhteisiä asuinalueita rakennetaan
 • Katukuvaan saadaan taidetta ja vihreyttä
 • Kunnat muutetaan energiaviisaiksi
 • Joukkoliikenne saadaan kuntoon
 • Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta lisätään

4. PAREMPI TYÖLLISYYS JA HYVÄT TYÖEHDOT

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat työskentelemään sen eteen, että:

 • Kaavoitus- ja liikennepolitiikka tukee elinvoimaa
 • Yrityspalvelut auttavat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä
 • Hankinnoilla tuetaan paikallista ja vastuullista yritystoimintaa
 • Pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistetään
 • Kunta on hyvä työnantaja
 • Kuntatyönantaja kouluttaa ja tukee jaksamista

HYVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KAIKILLE

Vasemmiston valinta: Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

Vasemmistoliitto tekee työtä laadukkaiden ja tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta. Vaikka palvelut toimivat pääosin hyvin, ovat väestön sosiaali- ja terveyserot jatkuvasti kasvaneet. Ongelmana ovat peruspalveluiden riittämätön rahoitus, liian pitkät jonot sekä eri organisaatioiden väliset byrokraattiset raja-aidat, jotka estävät asiakkaiden ja potilaiden joustavan ja tarkoituksenmukaisen palveluiden käytön. Vasemmistoliitolle on tärkeintä hyvien julkisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen jokaiselle Suomessa asuvalle.

Kun ennaltaehkäisevät palvelut toimivat ja jokainen saa hyvän ja oikea-aikaisen hoidon ja hoivan, niin ihmisten terveydentila paranee ja terveyserot pienenevät. Vaikka ihmisten hyvinvointi on jo arvo sinänsä, niin hyvä oikea-aikainen ja riittävä tuki johtaa myös taloudellisiin säästöihin, kun ihmiset ovat paremmassa kunnossa ja sairastavat vähemmän.

Hallitus valmistelee sote-uudistusta, joka muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoa ja rahoitusta, tuottajaorganisaatioita sekä asukkaiden oikeuksia palveluihin. Valitettavasti sinänsä tarpeellinen sote-uudistus on oikeistohallituksen käsissä lähtenyt sivuraiteille, kun palveluiden turvaamiseen tähtäävästä hankkeesta on tullut yksityistämis- ja yhtiöittämisprojekti. Vasemmistoliitto edellyttää, että uudistus toteuttaa demokratiaa ja tasa-arvoa ja lisää palvelun tarvitsijoiden oikeuksia kustannustehokkaalla tavalla.

VASEMMISTOLIITON EDUSTAJAT SITOUTUVAT TYÖSKENTELEMÄÄN SEN ETEEN, ETTÄ:

Jonot saadaan lyhyemmiksi
Palvelut on saatava heti kun niitä tarvitaan ja hoitoon on päästävä riittävän nopeasti. Erityisesti perusterveydenhuollon ja matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen on panostettava. Palvelujärjestelmän on toimittava saumattomasti, ihmisten pallottelun ja organisaatioiden välisen vastuunsiirtelyn on loputtava.

Hyvinvointi jakautuu tasaisemmin
Julkisia palveluja on parannettava, jotta kaikki asukkaat saavat yhtä hyviä palveluita kuin työterveyshuollon piirissä olevat. Sosiaalityöhön on panostettava, jotta kaikille ihmisille turvataan minimitoimeentulo ja mahdollisuudet selvitä elämässä. Kuntien on otettava käyttöön sosiaalinen luototus ja varmistettava velkaneuvonnan toimivuus. Sote-uudistuksen ja muiden merkittävien päätösten yhteydessä pitää tehdä sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolten tasa-arvo on otettava päätöksenteossa huomioon.

Turvallinen ja arvokas vanhuus taataan riittävällä hoitajamitoituksella
Vanhushoivaa ei saa heikentää eikä hoitajien määrää ole varaa vähentää. Vanhuspalvelulain säädösten noudattamista kunnissa on valvottava nykyistä tehokkaammin. Hallituksen linjausta hoitajien määrän vähentämisestä ei tule panna toteen. Vanhushoivassa pitää perushoitotyön lisäksi olla aikaa kohtaamiselle, ulkoilulle ja viriketoiminalle.

Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun ja perhetyöhön varataan kunnon resurssit
Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava nykyistä enemmän. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee halvemmaksi, niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Perheille pitää olla tarjolla heidän tarvitsemaansa konkreettista kotiapua ja psykososiaalista tukea. Perhetyön tulee olla yksi saumaton palvelukokonaisuus ja perheitä ei saa pallotella palveluiden välillä.

Ihmisiä kuunnellaan heitä koskevissa asioissa
Vammaisten ja muiden erityisryhmien pitää saada päättää oma asuinpaikkansa. Elämänmittaisia palveluita ei tule kilpailuttaa vaan palvelut pitää järjestää henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Potilaiden ja asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiin ja palveluiden tulee vahvistaa.

Terveyskeskusmaksut poistetaan
Hyvät ja maksuttomat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Palvelumaksuja ei tule korottaa vaan päinvastoin niitä tulee alentaa. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa kokonaan.

Palveluja ei yksityistetä ja pakkoyhtiöitetä
Palvelut on järjestettävä ja tuotettava julkisesti, yksityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin täydentäessä palveluja. Kuntalaisten verovaroja ei pidä valuttaa kansainvälisten terveysjättien voittoihin ja veroparatiiseihin. Julkisesti tuotettuja palveluja ei tule pakkoyhtiöittää, sillä se lisäisi ihmisten pallottelua, rikkoisi palveluketjut ja vähentäisi kansanvaltaa. Avoimuuden varmistamiseksi yhtiömuodossa toimiviin julkisiin palveluihin on sovellettava julkisuuslakia.

Demokraattisesti valitut maakuntavaltuutetut päättävät
Sosiaali- ja terveyspalveluiden päätöksenteon on oltava kansan valitsemien luottamushenkilöiden käsissä myös tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluita ei pidä yhtiöittää eikä maakuntiin pidä pakottaa epäonnistunutta ja byrokraattista tilaaja-tuottajamallia. Maakunnilla pitää olla liikkumavaraa päättää palveluista oman alueensa tarpeet ja erityispiirteet huomioonottaen. Itsehallinnon varmistamiseksi maakunnilla pitää olla verotusoikeus.

MAAILMAN PARHAAT KOULUT JA VARHAISKASVATUS KAIKILLE

Vasemmiston valinta: Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Suomi tunnetaan maailman parhaista kouluista. Kaikille yhteinen ja laadukas koulutus on tärkein vahvuutemme ja ylpeydenaiheemme. Vasemmistoliitto haluaa, että jokaisella on mahdollisuus edetä elämässään koulutuksen avulla niin pitkälle kuin mahdollista.

Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus ihmisten hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista. Nämä taidot mahdollistavat myöhemmän oppimisen ja kehittymisen aktiiviseksi kansalaiseksi.

Sipilän hallitus on heikentänyt varhaiskasvatuksen laatua suurentamalla ryhmäkokoja sekä rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta perheissä, joissa vanhempi on työttömänä tai hoitovapaalla. Päivähoito-oikeuden rajaaminen eriarvoistaa lapsia, vaikeuttaa perheiden arjen pyörittämistä ja keikkatöiden tekemistä vanhemmille.

Suomalaisessa peruskoulussa on maailman parhaat opettajat ja kehittyneet opetusmenetelmät. Valitettavasti maailman paras peruskoulu eriarvoistuu. Oppimistulokset ovat laskeneet ja alueelliset sekä sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Vanhempien koulutustausta vaikuttaa aiempaa enemmän lasten oppimistuloksiin. Vasemmisto haluaa pysäyttää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen eriarvoistumisen. Haluamme varmistaa, että opettajilla on riittävästi aikaa oppilailleen ja että sekä oppilaiden että opettajien hyvinvoinnista pidetään huolta. Meidän tulee varmistaa, että suomalainen koulutusjärjestelmä on jatkossakin maailman paras.

VASEMMISTOLIITON EDUSTAJAT SITOUTUVAT TYÖSKENTELEMÄÄN SEN ETEEN, ETTÄ:

Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen
Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Se tukee perheiden valinnanvapautta ja lasten tasa-arvoa. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa niissä kunnissa, joissa siitä on luovuttu. Suomeen tulee luoda Ruotsin mallin mukainen järjestelmä, jossa kaikille 3–5-vuotiaille taataan maksutonta varhaiskasvatusta.

Peruskoulu pysyy tasa-arvoisena
Lisää tukea tulee suunnata niille kouluille, jotka sitä tarvitsevat. Alueiden eriarvoistumista torjutaan myös kohtuuhintaisten asuntojen tuotannolla, sekä kaupunkisuunnittelun keinoin. Valintakokeita ei pidä käyttää muodostettaessa perusopetuksen ryhmiä, sillä ne johtavat opetusryhmien väliseen eriarvoistumiseen. Pienille oppilaille pitää järjestää ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot ovat kohtuullisia
Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vastuullaan korkeintaan seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta. Peruskouluissa tulee olla enintään 20 oppilaan ryhmäkoot. Se takaa työrauhan kouluissa ja kaikille mahdollisuuden oppia omaan tahtiin.

Jokaiselle peruskoulun päättäneelle on jatkokoulutuspaikka
Kaikille peruskoulunsa päättävälle nuorelle pitää taata paikka toisen asteen koulutuksessa. Aloituspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan nuorisomäärään. Ammatillisen koulutuksen resursoinnista on huolehdittava, jotta lähiopetusta pystytään tarjoamaan riittävästi.

Digiloikka toteutetaan huomioimalla oppilaiden eri lähtökohdat
Digitaalisten välineiden ja menetelmien pitää palvella opetusta. Koulun on huolehdittava siitä, että kaikilla oppilailla on opetukseen tarvittavat laitteet. Kuntien tulee jakaa hyviä käytäntöjä esimerkiksi tietoteknisten ratkaisujen osalta suunnittelemalla yhdessä opetuskäyttöön tulevia laitehankintoja.

Oppilashuolto ja tukipalvelut vastaavat tuentarpeeseen
Kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden ja koulupsykologien määrän tulee olla riittävällä tasolla ja palveluiden lasten ja nuorten saavutettavissa. Erityisopetusta tulee olla tarjolla kaikilla koulutusasteilla ja koulunkäynninohjaajia tulee olla riittävästi. Perhetyö ja nuorisotyö järjestetään saumattomassa yhteistyössä koulujen kanssa.

Henkilökunnan jaksamisesta ja kehittymismahdollisuuksista huolehditaan
Peruskoulun ja lukion uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto huomioidaan kasvavana tarpeena työn suunnittelulle, mikä edellyttää työaikaresursseja. Opetushenkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta panostamalla työhyvinvoinnin edistämiseen. Opetushenkilökunnan tvt-taitojen kehittämiseen varataan koulutusresursseja ja koko henkilökunnalle maksetaan kesäajan palkka.

KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA HYVÄ YMPÄRISTÖ

Vasemmiston valinta: Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö

Kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata elinympäristön toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Kuntien vastuulla on alueensa asuntopolitiikka, liikennejärjestelyt, puistot, vesi- ja viemäriverkot ja rakentamisen ohjaus. Kunnallispolitiikalla on merkitystä esimerkiksi sen suhteen, millaiseksi asumisen hinta muodostuu, millaiset ovat pyöräilyolosuhteet tai kuinka paljon ilmastopäästöjä syntyy.

Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa kuntia, joissa arki sujuu. Haluamme rakentaa kuntia, joissa jokaiselle löytyy tarpeitaan vastaava kohtuuhintainen koti. Haluamme rakentaa kuntia, joissa joukkoliikenne toimii ja asioille pääsee myös kävellen tai pyörällä. Vasemmisto haluaa rakentaa kuntia, joissa erilaiset ihmiset asuvat yhdessä samoilla asuinalueilla ja pääsevät osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen.

VASEMMISTOLIITON EDUSTAJAT SITOUTUVAT TYÖSKENTELEMÄÄN SEN ETEEN, ETTÄ:

Asumisen hinta saadaan kuriin
Asumisen hinta pidetään kurissa riittävällä asuntotuotannolla ja vahvalla maapolitiikalla. Kunnan on kaavoitettava riittävästi asuntoja vastaamaan kysyntään ja rakennettava kuntaomisteisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Suuriin kaupunkeihin vuokrankorotusjarru hillitsemään vuokrien nousua.

Rakentamiseen saadaan laatua
Homekoulut ja muut sisäilmaongelmaiset rakennukset on korjattava tai uusittava. Uusien hometalojen syntyä on estettävä paremmalla rakennusvalvonnalla ja –neuvonnalla. Ympäristöterveystarkastuksia on lisättävä. Korjausvelan syntymistä pitää estää korjausinvestoinneilla ja kunnossapidolla. Rakentajan ja pääurakoitsijan vastuuta rakentamisen laadusta pitää lisätä. Kuntien tulee rakennushankkeissaan suosia kotimaista puurakentamista.

Yhteisiä asuinalueita rakennetaan
Kunnan on kannustettava erilaisia ihmisiä asumaan samoilla asuinalueilla ja toimittava asuinalueiden eriytymistä vastaan. Vuokra-asuntoja on rakennettava tasapainoisesti eri puolille kuntaa ja palvelujen on oltava tasalaatuisia eri asuinalueilla.

Katukuvaan saadaan taidetta ja vihreyttä
Julkisten rakennushankkeiden budjetista 1% tulee käyttää taidehankintoihin ja kunnan tulee tukea erilaisia julkisen taiteen muotoja ja katutaideprojekteja. Taidetta on tuotava myös asuinalueille ja lähiöihin. Viheralueista, lähimetsistä ja puistoista on pidettävä huolta.

Kunnat muutetaan energiaviisaiksi
Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kuntien rakennushankkeiden tulee olla energiatehokkaita ja kunnallisten energiayhtiöiden tulee investoida uusiutuvaan energiaan. Julkiset hankinnat tulee tehdä ympäristöystävällisyys huomioiden ja kaavoituksen tulee tukea päästöjen vähentämistä.

Joukkoliikenne saadaan kuntoon
Joukkoliikenteen palveluihin ja niiden laatuun on panostettava, jotta ihmiset pärjäävät ilman autoja. Kaupungeissa joukkoliikenteeseen on panostettava voimakkaasti ja maaseudulla on pyrittävä tarjoamaan päivittäisasioinnin mahdollistava palvelutaso sekä kehitettävä kutsu- ja palveluliikennettä.

Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta lisätään
Kaavoituksella on mahdollistettava kävellen ja pyöräillen liikkuminen. Kevyt liikenne on otettava huomioon jo kaavoitusvaiheessa ja palveluja rakennettaessa. Katusuunnittelun ja teiden ylläpidon on tuettava turvallista ja sujuvaa kevyttä liikennettä.

PAREMPI TYÖLLISYYS JA HYVÄT TYÖEHDOT

Vasemmiston valinta: Parempi työllisyys ja hyvät työehdot

Kunta vaikuttaa alueensa elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen monella tavalla. Kunnat luovat elinvoiman ja työllisyyden edellytyksiä esimerkiksi kaavoituksen ja liikennepolitiikan kautta, julkisilla hankinnoilla, koulutuksella sekä järjestämällä yrityspalveluita.

Kunnat ovat merkittäviä ja suuria työnantajia ja työllistäjiä. Erityisen paljon kunnat työllistävät naisia. Vasemmistoliiton mielestä kuntien tulee olla vastuullisia ja hyviä työnantajia. Hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät pystyvät tarjoamaan kuntalaisille hyviä palveluja.

Kunnilla on vastuu pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistämisestä. Vasemmiston mielestä kuntien tulee hoitaa tätä vastuutaan aktiivisesti. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia.

VASEMMISTOLIITON EDUSTAJAT SITOUTUVAT TYÖSKENTELEMÄÄN SEN ETEEN, ETTÄ:

Kaavoitus- ja liikennepolitiikka tukee elinvoimaa
Kaavoituksella, rakentamisella ja liikenneratkaisuilla tulee tukea elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja työllisyyttä. Joukkoliikenteellä on mahdollistettava työssäkäynti, edullisella asumisella on mahdollistettava työvoiman saatavuus ja kunnan on kaavoitettava riittävästi yritystontteja.

Yrityspalvelut auttavat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä
Kuntien yrityspalveluiden on vastattava erityisesti aloittelevien ja pienten yritysten tarpeisiin esimerkiksi yritysneuvonnan kautta. Kunnat voivat tarjota myös yhteistyötiloja yksinyrittäjille. Yrittäjille on tarjottava talous- ja velkaneuvontaa.

Hankinnoilla tuetaan paikallista ja vastuullista yritystoimintaa
Kuntien hankinnoilla on iso merkitys talouden ja työllisyyden kannalta. Hankinnoissa on asetettava sosiaalisia kriteerejä, joilla voidaan luoda mm. toisen asteen opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Hankinnat pitää suunnitella siten, että paikalliset ja pienet yrittäjät voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Hankinnoissa on huomioitava työehtosopimusten ja lakien kunnioittaminen ja asiallinen verojenmaksu.

Pitkäaikaistyöttömiä tuetaan ja työllistetään
Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tarvitaan aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja riittävät työllistämismäärärahat. Työttömien palvelut on koottava yhdelle luukulle. Työttömyyden pitkittyminen pitää estää tarjoamalla työttömille heidän tarvitsemiaan terveyspalveluja, kuntoutusta, koulutusta sekä palkkatukityömahdollisuuksia. Kaikille työttömille on järjestettävä työttömien työterveystarkastukset. Kuntouttavan työtoiminnan väärinkäytöksiin on puututtava. Työttömien hyvinvointia on tuettava järjestämällä heille mahdollisuuksia käyttää kunnan liikunta- ja kulttuuripalveluita alennettuun hintaan.

Kunta on hyvä työnantaja
Kunnat ovat isoja työllistäjiä ja henkilöstö on kunnan tärkein voimavara. Henkilöstön asema on varmistettava suuressa maakunta- ja soteuudistuksessa. Hyvään työnantajapolitiikkaan ei kuulu lomauttaminen vaan palveluiden järjestämiseen pitää olla riittävä henkilöstö. Henkilöstöä on kuultava ja mahdollistettava heidän osallistuminen oman työnsä suunnitteluun. Kuntien toimintaa ei tule pakkoyhtiöittää eikä asettaa yksityisen voitontavoittelun kohteeksi. Kuntien on huomioitava myös yhteiskunnan lisääntyvä moninaisuus ja edistettävä yhdenvertaisuutta rekrytoinneissaan.

Kuntatyönantaja kouluttaa ja tukee jaksamista
Kuntatyönantajan tulee tarjota kaikille työntekijöilleen säännöllisiä koulutusmahdollisuuksia ja tukea heidän jaksamistaan. Ikääntyvien työntekijöiden työssäjaksamista on tuettava työnkierrolla ja koulutuksella sekä mahdollistamalla vapaaehtoinen työajanlyhennys. Lisäämällä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihinsa pidennetään tutkitusti eläkeikää lähenevien työuria ja estetään ennenaikaisia eläköitymisiä.