Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VAS/955

Vasemmistoliitto

Vänstern i kommunalvalet 2017


 • Puolue: Vasemmistoliitto
 • Otsikko: Vänstern i kommunalvalet 2017
 • Vuosi: 2016
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

VÄNSTERN I KOMMUNALVALET 2017

I kommunalvalet 2017 försvarar Vänsterförbundet offentliga kommunalt producerade tjänster. Vänsterns kommunalvalskandidater förbinder sig att i fullmäktige arbeta för en jämlik skola av hög kvalitet, bra social- och hälsovårdstjänster samt bra arbetsvillkor för alla. Möjligheten till förmånliga bostäder och en god livsmiljö samt att kommunerna tar en aktiv roll som sysselsättare är också av högsta prioritet.

En trygg framtid görs idag!

BRA SOCIAL- OCH HÄLSOTJÄNSTER FÖR ALLA

För vänsterförbundet är ett av de viktigaste målen att garantera bra offentligt producerade social- och hälsovårdstjänster för alla i Finland. Då förebyggande tjänster fungerar och alla får bra vård vid rätt tillfälle, förbättras folkhälsan. Detta minskar även hälsoklyftorna i landet. Vänsterförbundet förutsätter att social- och hälsovårdsreformen görs på ett sätt som förverkligar demokrati och jämlikhet samt ökar människors rättigheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Köerna ska bli kortare
 • Välmåendet ska vara jämnare fördelat
 • En trygg och värdig ålderdom ska garanteras med tillräcklig vårdardimensionering
 • Ordentliga resurser ska reserveras för förebyggande barnskydd och familjearbete

VÄRLDENS BÄSTA SKOLOR OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK FÖR ALLA

Finland är känt för världens bästa skolor. En högklassig och för alla gemensam utbildning är vår viktigaste styrka. Vänsterförbundet förespråkar allas möjlighet att avancera sitt eget liv genom utbildning.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Alla barn ska ha lika rätt till småbarnspedagogik
 • Grundskolan ska hållas jämlik
 • Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken och i grundskolan ska vara rimliga
 • Var och en som gått ut grundskolan ska ha en studieplats

BÄTTRE SYSSELSÄTTNING OCH BRA ARBETSVILLKOR

Kommunerna är betydande arbetsgivare och anställer speciellt mycket kvinnor. Vänsterförbundet anser att kommunerna bör visa gott exempel genom att vara ansvarsfulla arbetsgivare. Välmående, kunniga och motiverade anställda kan erbjuda kommuninvånarna bättre tjänster.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Planläggning och trafikpolitik ska stöda livskraften
 • Företagstjänster ska särskilt hjälpa små och medelstora företag
 • Med upphandling ska lokalt och ansvarsfullt företagande stödas
 • Långtidsarbetslösa ska stödas och sysselsättas
 • Kommunen är en bra arbetsgivare
 • En kommunal arbetsgivare utbildar och stöder orken i arbetet

BOENDE TILL RIMLIGT PRIS OCH BRA MILJÖ

Vänsterförbundet vill bygga kommuner där vardagen löper. Vi eftersträvar kommuner där alla har möjlighet till boende för ett skäligt pris. Kollektivtrafiken bör fungera och så många som möjligt ska kunna sköta sina ärenden till fots eller med cykel. Vi vill bygga kommuner där människor från olika bakgrund bor tillsammans och alla kan delta i utvecklandet av sin egen livsmiljö.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

 • Priset för boende fås under kontroll
 • Det ska bli kvalitet på byggandet
 • Gemensamma bostadsområden ska byggas
 • Det ska finnas konst och grönska i gatubilden
 • Kommunerna ska göras energismarta
 • Kollektivtrafiken ska fås att fungera
 • Gång och cykling ska få ett statuslyft

BRA SOCIAL- OCH HÄLSOTJÄNSTER FÖR ALLA

Vänsterförbundet arbetar för kvalitativa och jämlika social- och hälsotjänster. Även om tjänsterna i huvudsak fungerar bra har befolkningens sociala och hälsomässiga skillnader fortsatt att öka. Problemet är den otillräckliga finansieringen av grundläggande tjänster, de alltför långa köerna och byråkratiska barriärer mellan olika organisationer som hindrar klienter och patienter att använda tjänster på ett flexibelt och ändamålsenligt sätt. Det viktigaste för Vänsterförbundet är att garantera alla som bor i Finland bra offentligt producerade social- och hälsotjänster.

När de förebyggande tjänsterna fungerar och alla får en bra och snabb behandling och vård kommer finländarnas hälsa att förbättras och hälsoskillnaderna att minska. Även om människors välbefinnande är ett värde i sig, så leder ett tillräckligt stöd som ges vid rätt tid även till ekonomiska besparingar när människorna är i bättre form och mindre sjuka.

Regeringen förbereder en social- och hälsovårdsreform som kommer att förändra förvaltningen och finansieringen av social- och hälsovården, producentorganisationerna och invånarnas rätt till tjänster.  Tyvärr har den i sig nödvändiga social- och hälsovårdsreformen kommit in på ett sidospår i händerna på högerregeringen genom att det aktuella projektet som siktar på att säkra tillgången på tjänster blivit ett privatiserings- och bolagiseringsprojekt. Vänsterförbundet kräver att reformen förverkligar demokrati och jämställdhet och ger dem som är i behov av service ökade rättigheter på ett kostnadseffektivt sätt.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

Köerna ska bli kortare
Man ska få tjänster genast när de behövs och få vård tillräckligt snabbt. Framför allt måste satsningar göras på att förbättra tillgången på grundläggande hälsovårdstjänster och mentalvårdstjänster med låg tröskel. Systemet måste fungera smidigt, bollandet av människor och ansvar mellan organisationer måste få ett slut.

Välmåendet ska vara jämnare fördelat
De offentliga tjänsterna måste förbättras så att alla medborgare får lika bra tjänster som de personer som omfattas av företagshälsovården. Satsningar på socialt arbete måste göras så att alla människor säkras en minimiutkomst och möjligheter att klara sig i livet. Kommunerna bör införa social kreditgivning och säkerställa en fungerande skuldrådgivning. I samband med social- och hälsovårdsreformen och andra stora beslut måste en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet mellan könen beaktas i beslutsfattandet.

En trygg och värdig ålderdom ska garanteras med tillräcklig vårdardimensionering
Äldreomsorgen får inte försvagas och vi har inte råd att minska antalet vårdare. Kommunernas efterlevnad av bestämmelserna i äldreomsorgslagen måste övervakas mer effektivt. Regeringens riktlinjer om att minska antalet vårdare får inte bli verklighet. Inom äldreomsorgen ska det utöver grundläggande omvårdnad även finnas tid för mänskliga möten, utomhusvistelse och stimulerande aktiviteter.

Ordentliga resurser ska reserveras för förebyggande barnskydd och familjearbete
Satsningarna på förebyggande tjänster måste öka. Förebyggande av problem och tidigt ingripande blir billigare både mänskligt och ekonomiskt betraktat. Familjer måste ha tillgång till praktisk hjälp i hemmet och psykosocialt stöd. Familjearbete ska utgöra en smidig tjänstehelhet och familjer får inte bollas mellan tjänster.

Medborgarna ska höras i frågor som berör dem
Personer med funktionshinder och andra särskilda grupper måste själva få bestämma var de vill bo. Livslånga tjänster bör inte konkurrensutsättas, utan tjänsterna ska ordnas genom personlig budgetering. Patienters och klienters möjligheter att påverka social- och hälsovårdsbeslut och –tjänster som gäller dem själva bör stärkas.

Hälsocentralavgifterna ska slopas
Bra och avgiftsfria hälsotjänster tillhör alla. Serviceavgifterna ska inte höjas utan tvärtom sänkas. Hälsocentralavgifterna ska slopas helt och hållet.

Tjänster ska inte privatiseras eller tvångsbolagiseras
Tjänster ska ordnas och produceras offentligt medan privata tjänsteproducenter och tredje sektorn kompletterar tjänsterna. Medborgarnas skattepengar ska inte gå till internationella hälsojättars vinster eller skatteparadis. Offentligt producerade tjänster ska inte tvångsbolagiseras, eftersom det skulle öka bollandet av människor, bryta servicekedjorna och minska demokratin. För att garantera insyn ska offentlighetslagen tillämpas på offentliga serviceverksamheter som drivs i form av bolag.

Demokratiskt valda landskapsfullmäktige ska bestämma
Beslutsfattandet i fråga om social- och hälsotjänster ska även i framtiden ligga hos medborgarnas förtroendevalda. Social- och hälsotjänsterna ska inte bolagiseras och landskapen ska inte bli påtvingade den misslyckade och byråkratiska beställar-utförarmodellen. Landskapen måste ha spelrum för att bestämma om tjänsterna med hänsyn till lokala behov och särdrag. För att säkerställa sitt självstyre måste landskapen ha rätt att ta ut skatt.

Världens bästa skolor och småbarnspedagogik för alla

Finland är känt för världens bästa skolor. Den för alla gemensamma och kvalitativa utbildningen är vår viktigaste styrka som vi kan vara stolta över. Vänsterförbundet vill att varje finländare har möjlighet att avancera så långt som möjligt i sitt liv genom utbildning.
Att investera i småbarnspedagogik är både en samhällsekonomisk investering och en satsning på människornas välbefinnande. Småbarnspedagogiken utjämnar skillnader i familjebakgrund och förbättrar studieresultaten. På dagis lär sig barnen sociala färdigheter, att uttrycka sig själva och att fungera tillsammans med andra. Dessa färdigheter lägger grunden för den inlärning som sker senare och barnens utveckling till aktiva medborgare.

Sipiläs regering har sänkt kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att öka gruppstorlekarna och begränsa barnens subjektiva rätt till dagvård i familjer med en arbetslös eller vårdledig förälder. En begränsning av rätten till dagvård försätter barn i olika ställning och gör det svårt för familjer att klara av vardagen och för föräldrar att ta emot ströjobb.

Grundskolan i Finland har världens bästa lärare och avancerade undervisningsmetoder. Tyvärr håller världens bästa grundskola på att bli ojämlik. Inlärningsresultaten har gått ner och både de regionala skillnaderna och könsskillnaderna har ökat. Föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar allt mer barnens inlärningsresultat. Vänstern vill stoppa ojämlikheten inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Vi vill se till att lärarna har tillräckligt med tid för sina elever och att både elevernas och lärarnas välbefinnande tillgodoses. Vi måste se till att det finländska utbildningssystemet är världsbäst även i fortsättningen.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

Alla barn ska ha lika rätt till småbarnspedagogik
Varje barn ska ha lika rätt till småbarnspedagogik. Det stöder familjernas valfrihet och barnens jämställdhet. Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik måste återställas i de kommuner där den har frångåtts. Finland bör skapa ett system enligt svensk modell, där alla 3–5-åringar garanteras avgiftsfri småbarnspedagogik.

Grundskolan ska hållas jämlik
Mer stöd bör riktas till de skolor som behöver det. Ojämlikheten mellan regioner bekämpas även med produktion av bostäder till rimliga priser och med stadsplanering. Urvalsprov bör inte användas för att bilda grupper inom den grundläggande utbildningen, eftersom det leder till ojämlikhet mellan undervisningsgrupperna. Handledd morgon- och eftermiddagsverksamhet måste anordnas för de yngsta eleverna.

Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken och i grundskolan ska vara rimliga
En yrkesperson inom småbarnspedagogik kan ansvara för högst sju barn över tre år eller fyra barn under tre år. I grundskolan bör gruppstorleken vara högst 20 elever. Det garanterar arbetsfred i skolorna och möjlighet för alla att lära sig i sin egen takt.

Var och en som gått ut grundskolan ska ha en studieplats
Alla som går ut grundskolan måste garanteras en utbildningsplats på andra stadiet. Det ska finnas tillräckligt med nybörjarplatser i förhållande till antalet ungdomar i en kommun. Resursfördelningen inom yrkesutbildningen ska tillgodoses i syfte att kunna erbjuda tillräckligt med klassrumsundervisning.

Övergången till digital teknik ska genomföras med beaktande av elevernas olika utgångspunkter
Digitala verktyg och metoder bör tjäna undervisningen. Skolan måste se till att alla elever har den utrustning som behövs för undervisningen. Kommunerna bör dela med sig av god praxis när det gäller till exempel IT-lösningar genom att tillsammans planera framtida inköp av utrustning för undervisningssyften.

Elevvård och stödtjänster ska motsvara stödbehovet
Utbudet av skolhälsovård, kuratorstjänster och skolpsykologer bör vara tillräckligt och tjänsterna tillgängliga för barn och unga. Specialundervisning bör finnas på alla skolstadier och antalet skolgångsbiträden bör vara tillräckligt. Familje- och ungdomsarbete organiseras i nära samarbete med skolorna.

Personalens välbefinnande och utvecklingsmöjligheter ska tillgodoses
Införandet av nya läroplaner i grundskolor och gymnasier beaktas som ett växande behov av arbetsplanering, vilket kräver arbetstidsresurser. Undervisningspersonalens arbetshälsa tillgodoses genom arbetshälsofrämjande insatser. Utbildningsresurser reserveras för utveckling av utbildningspersonalens IKT-färdigheter, och till hela personalen betalas lön under sommaren.

Bättre sysselsättning och bra arbetsvillkor

En kommun påverkar sitt områdes livskraft och sysselsättning på många sätt. Kommunerna skapar förutsättningar för livskraft och sysselsättning till exempel genom planläggning och trafikpolitik, offentlig upphandling, utbildning och ordnande av företagstjänster.

Kommunerna är betydande och stora arbetsgivare och sysselsättare. Framför allt sysselsätter kommunerna kvinnor. Vänsterförbundet anser att kommunerna bör vara ansvarsfulla och bra arbetsgivare. Välmående, kompetenta och motiverade medarbetare kan erbjuda kommunborna bra tjänster.

Kommunerna ansvarar för att sysselsätta långtidsarbetslösa och svårsysselsatta personer. Vänstern anser att kommunerna aktivt bör sköta detta ansvar. Det är bättre att ordna arbete för människor än att betala kostnader för arbetslöshet och illamående.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

Planläggning och trafikpolitik ska stöda livskraften
Planläggning, byggande och trafiklösningar måste stöda näringslivets verksamhetsmöjligheter och sysselsättning. Genom kollektivtrafik ska kommunerna möjliggöra pendling, genom förmånligt boende ska tillgången på arbetskraft tryggas och kommunerna ska planlägga tillräckligt med företagstomter.

Företagstjänster ska särskilt hjälpa små och medelstora företag
Kommunernas företagstjänster måste uppfylla de särskilda behov som nystartade och små företag har, till exempel genom företagsrådgivning. Kommunerna kan också erbjuda samarbetslokaler för ensamföretagare. Företagare måste erbjudas ekonomi- och skuldrådgivning.

Med upphandling ska lokalt och ansvarsfullt företagande stödas
Kommunernas upphandling spelar en stor roll för ekonomin och sysselsättningen. Vid upphandling ska man ställa upp sociala kriterier som bl.a. kan ge studerande på andra stadiet möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande och som kan sysselsätta långtidsarbetslösa. Upphandlingarna ska utformas så att lokala och små företagare kan delta i dem. Upphandlingspolitiken måste utformas med respekt för kollektivavtal och lagar och en saklig skattebetalning.

Långtidsarbetslösa ska stödas och sysselsättas
För att minska långtidsarbetslösheten behövs en aktiv sysselsättningspolitik och tillräckliga sysselsättningsanslag. Tjänster för arbetslösa måste samlas på ett ställe. Utdragen arbetslöshet ska förhindras genom att man erbjuder arbetslösa behövliga hälsotjänster, rehabilitering, utbildning och möjligheter till lönestöd. Alla arbetslösa måste erbjudas företagshälsokontroller för arbetslösa. Missbruk av rehabiliterande arbete måste åtgärdas. De arbetslösas välbefinnande måste stödas genom att ge dem tillgång till kommunala idrotts- och kulturtjänster till nedsatt pris.

Kommunen är en bra arbetsgivare
Kommunerna är stora arbetsgivare och personalen är kommunens viktigaste resurs. Personalens status ska säkras i den stora landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Bra arbetsgivarpolitik är inte att permittera utan det måste finnas tillräckligt med personal för att ordna tjänster. Man måste lyssna på personalen och möjliggöra personalens deltagande i planeringen av det egna arbetet. Kommunens verksamhet ska inte bolagiseras eller drivas i privat vinstsyfte. Kommunerna måste också ta hänsyn till den ökande mångfalden i samhället och främja jämlikhet vid rekrytering.

En kommunal arbetsgivare utbildar och stöder orken i arbetet
En kommunal arbetsgivare måste erbjuda alla sina anställda regelbundna möjligheter till utbildning och stöda dem att orka i sitt arbete. Äldre arbetstagares välbefinnande ska stödas genom arbetsrotation och utbildning och genom att möjliggöra en frivillig arbetstidsförkortning. Genom att öka de anställdas möjligheter att påverka sina egna arbetstider förlänger man bevisligen karriären för dem som närmar sig pensionsåldern och förhindrar förtidspensionering.

Boende till rimligt pris och bra miljö

En av de viktigaste uppgifterna för kommunerna är att ansvara för att livsmiljön är funktionell och trivsam. Kommunerna ansvarar för sitt områdes bostadspolitik, trafikarrangemang, parker, vatten- och avloppsnät och styrning av byggandet. Kommunpolitiken har betydelse till exempel när det gäller hur priset för boende utvecklas, vilka förutsättningarna är för cykling eller hur stora växthusgasutsläppen är.

Vänsterförbundet strävar efter att bygga kommuner där vardagen fungerar. Vi vill bygga kommuner där alla för ett rimligt pris kan hitta ett hem som motsvarar behoven. Vi vill bygga kommuner där kollektivtrafiken fungerar och man också kan ta sig fram till fots eller med cykel. Vänstern vill bygga kommuner där olika människor lever tillsammans i samma bostadsområden och får delta i utvecklingen av sin egen livsmiljö.

Vänsterförbundets representanter förbinder sig att arbeta för att:

Priset för boende fås under kontroll
Priset för boende hålls under kontroll med tillräcklig bostadsproduktion och en stark markanvändningspolitik. Kommunerna ska planlägga tillräckligt med bostäder för att möta efterfrågan och bygga kommunägda hyresbostäder med ett rimligt pris. I stora städer bör en hyreshöjningsbroms införas för att tygla hyreshöjningen.

Det ska bli kvalitet på byggandet
Mögelskolor och andra byggnader med dålig inomhusluft ska renoveras eller ersättas med nya. Uppkomsten av nya mögelhus måste förebyggas genom bättre byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning. Miljöhälsokontrollerna måste utökas. Uppkomsten av renoveringsskulder måste förhindras genom renoveringsinvesteringar och underhåll. Byggarens och huvudentreprenörens ansvar för byggkvaliteten ska utökas. Kommunerna ska gynna inhemskt träbyggande i sina byggprojekt.

Gemensamma bostadsområden ska byggas
Kommunerna ska uppmuntra olika människor att leva i samma bostadsområden och agera mot boendesegregation. Hyreslägenheter ska byggas i olika delar av en kommun på ett balanserat sätt och tjänsterna ska hålla samma kvalitet i olika bostadsområden.

Det ska finnas konst och grönska i gatubilden
Av budgeten för offentliga byggprojekt ska en procent användas för konstinköp, och kommunerna ska stöda olika former av offentlig konst och gatukonstprojekt. Det ska också finnas konst i bostadsområden och förorter. Grönområden, närskogar och parker ska vårdas.

Kommunerna ska göras energismarta
För att stoppa klimatförändringen ska kommunala byggprojekt vara energieffektiva, och de kommunala energibolagen bör investera i förnybar energi. Offentliga upphandlingar bör göras med hänsyn till miljövänlighet, och planläggningen ska stöda utsläppsminskning.

Kollektivtrafiken ska fås att fungera
Det behövs satsningar på kollektivtrafiktjänster och deras kvalitet så att människor klarar sig utan bilar. Städerna måste göra stora satsningar på kollektivtrafiken, och i landsbygdsområden ska ambitionen vara att upprätthålla en servicenivå som gör det möjligt att uträtta dagliga ärenden. Även anropsstyrd trafik och servicetrafik bör utvecklas.

Gång och cykling ska få ett statuslyft
Planläggningen ska göra det möjligt att röra sig till fots och med cykel. Den lätta trafiken måste beaktas redan då ett nytt område planeras och servicen byggs ut. Gatuplanering och vägunderhåll måste stöda en säker och smidig lättrafik.