Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/1226

Vihreä liitto

Vihreiden verolinjauksia


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: Vihreiden verolinjauksia
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

VIHREIDEN VEROLINJAUKSIA

Vihreän veropolitiikan lähtökohtana hyvinvoinnin turvaaminen, tuloerojen tasoittaminen ja vastuu ympäristöstä

  • Vihreät puolustaa riittävää veropohjaa hyvinvointivaltion puolustamiseksi. Nykyistä kokonaisveroastetta ei ole mahdollista alentaa, sillä väestön ikääntyminen tekee vaikeaksi turvata sosiaaliturvan ja palveluiden nykytaso edes nykyisellä veroasteella. Olemme valmiit etsimään uusia verokohteita jos vaihtoehtona on hyvinvointiyhteiskunnan asteittainen rapautuminen.
  • Verotulojen keräämisen ohella veroilla on kaksi muutakin tavoitetta: edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ohjata yritysten ja kuluttajien käyttäytymistä ekologisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen suuntaan.
  • Tunnustamme sen, että korkealla verotuksella on myös haitallisia sivuvaikutuksia, joiden minimoiminen on tärkeätä pohjoismaisen hyvinvointimallin elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Vihreän veropolitiikan suuri linja: työn verottamisesta ympäristöhaittojen verottamiseen

Vihreät ehdottaa verotuksen rakenteeseen suuria muutoksia. Vihreä verouudistus tarkoittaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta kohti ympäristöhaittojen ja energian verotusta.

Työn verotuksen alentaminen on tarpeen, koska niin sanottu verokiila ehkäisee yksityisten palvelualojen kehitystä - itse tekeminen kun on verotonta. Työn verotus siis vääristää käyttäytymistä haitalliseen suuntaan. Kiireisintä on alentaa pienten ansiotulojen verotusta.

Ympäristö- ja energiaveroilla tulee ohjata kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Seuraavan hallituksen on toteutettava istuvan hallituksen lupaus ekologisesta verouudistuksesta.

Verolinjauksia seuraavalle hallitukselle:

1. Pienten ansiotulojen verotusta kevennettävä

Vihreiden pitkän ajan tavoitteena on siirtyminen perustuloon, jossa jokainen Suomessa vakituisesti asuva saisi kuukausittain tililleen noin työmarkkinatuen suuruisen perustulon. Vastaavasti jokaista ansaittua euroa verotettaisiin vakioprosentilla. (Tämän lisäksi yli 5000 euroa kuussa ansaitsevilta perittäisiin kymmenen prosenttia veroa ylimenevältä osalta.) Suurituloisimpia lukuun ottamatta palkkatulojen tulovero voitaisiin periä työnantajan maksamana lähdeverona samaan tapaan kuin vero peritään pankkitalletuksista.

Perustuloa tulee lähestyä asteittain pienentämällä pienten ansiotulojen verotusta. Vihreät esittää, että veroasteikosta poistetaan seuraavan vaalikauden aikana kaksi alinta luokkaa siten, että verotettavan tulon alaraja nousisi 20 000 euroon valtionverotuksessa. Tämä maksaa noin miljardi euroa, joka summa on siis kerättävä muista lähteistä. Samalla on jatkettava kunnallisveron muuttamista progressiiviseksi tavoitteena, ettei 1 000 euron kuukausituloista joutuisi maksamaan lainkaan kunnan tai valtion veroa. Jotta kunnallistalous ei häiriintyisi, valtion tulee maksaa tämä vähennys samaan tapaan kuin tehtiin vuoden 2006 verotuksessa.

2. Perintöveron tuottoa tarvitaan - samoin kohtuullistamista

Vihreät ei hyväksy perintöveron yleistä poistamista, koska tarvitsemme myös perintöveron tuottoa hyvinvointimme turvaamiseksi. Perintöverolla kerätään valtiolle vuodessa noin 500 miljoonaa euroa ja summa on edelleen varallisuusarvojen karttuessa kasvamassa. Tuottoa kasvattaa väestön ikääntyminen ja perittävien yleinen vaurastuminen sekä erityisesti asuntojen hintojen nousu.

Esitämme perintöverotuksen kohtuullistamista siellä, missä se on kohtuutonta. Katsomme, että perintöveron maksamiseen on tietyissä tilanteissa saatava lykkäystä. On esimerkiksi tarkoituksenmukaista, että lapsi voisi lykätä perintöveron maksua lesken lakisääteisen asumisoikeuden ajaksi. Myös testamentin saajien verotusta tulee keventää siirtämällä testamentin saajat III veroluokasta II veroluokkaan. Lisäksi perintäveron alarajaa on syytä nostaa 3400 eurosta 10 000 euroon. (Ks. tarkemmin Vihreän eduskuntaryhmän linjaukset perintöverosta.)

3. Alv-alennuksilla vahvistettava palveluita

Vihreiden mielestä arvonlisäverotuksella tulee ohjata kuluttajia käyttämään palveluita - ei karttamaan niitä, kuten tähän mennessä on ollut tapana. Esimerkiksi ravintolassa syömisen ei pitäisi olla kalliimpaa kuin kotona tapahtuvan ruokailun. Vihreät esittää, että ravintolasyömisen ja työpaikkaruokailun hintaa alennettavaksi 17 prosenttiin, jotta vero olisi sama kuin kaupasta ostetun ruuan vero. Suomen tulee EU:ssa toimia sen mukaisesti, että alv-alennus sallitaan.

Ruuan alv-alennuksella ei ole vastaavaa kuluttajien tai yrittäjien käyttäytymistä ohjaavaa vaikutusta. Korkeintaan sillä ohjataan ostamaan ruoka ravintolan sijaan kaupasta. Vihreiden mielestä ruoan alv-alennus olisi myös tehotonta köyhyyspolitiikkaa. Lapsiperheitä tuetaan tehokkaammin nostamalla lapsilisiä ja työttömiä nostamalla työmarkkinatukea.

Suomi osallistuu vuoden 2007 alusta unionin kokeiluun, jossa valikoitujen palvelualojen alv on laskettu 22 prosentista 8 prosenttiin vuoteen 2010 asti. Suomen tulee unionissa edistää kokeilun vakinaistamista ja laajentamista muille vastaaville työvaltaisille aloille.

4. Ekologinen verouudistus toteutettava

Seuraavan hallituksen tulee toteuttaa tällä hallituskaudella lupaukseksi jäänyt ekologinen verouudistus. Alla on ensimmäisiä ja tärkeimpiä askeleita uudistuksen toteuttamiseksi. Muiden ympäristöverojen käyttöönotosta on tehtävä perusteellinen selvitys ja vaikuttavimmat on otettava käyttöön.

- Päästöoikeuksien ilmaisjaosta siirryttävä huutokauppaan

Päästöoikeuksien ilmaisjaosta tulee siirtyä EU:n sallimassa tahdissa niiden huutokauppaamiseen. Silloin päästöoikeudet muuttuvat eräänlaiseksi hiilidioksidiveroksi, jonka korkeus määräytyy markkinoilla. Päästökaupan tuomat ansiottomat (windfall) voitot tulee verottaa valtiolle asettamalla vanhalle vesi- ja ydinvoimalla erillinen sähkövero, jonka suuruus vastaa päästöoikeuksien markkinan kuukausikeskiarvoa. vähän alennettuna. Tällöin voidaan teollisuuden sähköverosta luopua.

- Liikenteen verotuksen ohjausvaikutusta parannettava

Autoilun verotus tulee porrastaa tiukasti päästötason mukaan niin, että se kannustaa valitsemaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä autoja. Porrastuksen tulee koskea sekä auton hankintaan kohdistuvaa autoveroa että auton käytöstä perittävää vuotuista ajoneuvoveroa (käyttömaksu). Dieselautoilta perittävä erillinen käyttövoimavero voidaan poistaa.

Liikennepolttoaineiden verotusta ei ole kokonaisuutena tarpeen kiristää lähiaikoina. Dieselin valmisteveroa voitaisiin kuitenkin nostaa maltillisesti kompensoimaan käyttövoimaveron poistoa. Biopolttoaineiden valmistevero tulee puolittaa.

Ruuhkamaksut tulee ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla ja selvittää niiden mahdollisuuksia muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Suomen tulee myös kehittää ja testata yhdessä muiden EU-maiden kanssa satelliittipaikannukseen perustuvia, toisen sukupolven ruuhkamaksuja. Euroopan unionissa valmistellaan omaan eurooppalaiseen paikannussatelliittiin perustuvia tiemaksuja.

Suomen tulee ottaa käyttöön kansallinen lentovero mm. Ruotsin, Norjan, Ranskan ja Ison-Britannian tapaan. Verosta vapautettaisiin syrjäisiltä kentiltä lähtevät matkat.

- Jätepolitiikan aiheuttaja maksaa -periaatetta vahvistettava

Jätepolitiikan aiheuttaja maksaa -periaatetta on vahvistettava. Jäteveroa on korotettava ja vero on ulotettava sekä jätteenpolttoon että teollisuuden yksityisille kaatopaikoille. Lisäksi on selvitettävä jäteveron porrastaminen jätehierarkian mukaisesti. Porrastetussa mallissa vero olisi korkeimmillaan jätteen hävittämiseksi luokiteltavassa poltossa ja kaatopaikkaläjittämisessä. Matalimmillaan vero olisi silloin kun raaka-aine kierrätetään materiana.