Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/831

Vihreä liitto

VIHREÄ EUROOPPA - Vihreän liiton EP-vaaliohjelma


 • Puolue: Vihreä liitto
 • Otsikko: VIHREÄ EUROOPPA - Vihreän liiton EP-vaaliohjelma
 • Vuosi: 1996
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vihreän liiton vuosikokous, Vaasa 25.-26.5.1996

VIHREÄ EUROOPPA

Vihreän liiton EP-vaaliohjelma

Maailma pienenee päivä päivältä. Markkinavoimat, teknologia ja mediat toimivat yhä vilkkaammin yli kansallisten rajojen. Ympäristöongelmat, työttömyys ja syrjäytyminen ovat yhä selvemmin ylikansallisia ilmiöitä. Demokraattinen päätöksenteko ei voi enää rajoittua pelkästään kansallisiin puitteisiin.

Ympäristönsuojelu, työllisyys, turvallisuus ja kuluttajansuoja ovat esimerkkejä asioista, jotka vaativat ylikansallisia päätöksiä.

Euroopan Unionilla on oltava riittävästi valtaa niissä kysymyksissä, joita ei voida perinteisellä kansallisella politiikalla ratkaista. Vihreät haluavat kehittää EU:sta uudenlaisen demokraattisen yhteisön, joka huolehtii eurooppalaisille yhteisistä asioista. Kansalliset päätökset jäävät kansallisvaltioille ja paikalliset paikallistasolle - alueille ja kunnille. Eurovaalien ja kunnallisvaalien järjestäminen samaan aikaan tarjoaa hyvän mahdollisuuden ylikansallisen ja paikallisen demokratian vahvistamiseen.

Nykyinen EU on jäänyt ihmisten arkielämässä etäiseksi ja salaperäiseksi labyrintiksi. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on parannettava pelkän taloudellisen yhdentymisen sijasta.

EU:n perussopimuksissa on vahvistettava jäsenmaiden kansalaisten oikeuksia. Demokratia vaatii julkisuutta ja avoimuutta. Kansalaisille on taattava mahdollisuus tiedon saantiin valmisteilla olevista päätöksistä. Kansalaisten oikeuksia EU:n päätöksentekoa on yksinkertaistettava. Yhteisön ja jäsenvaltioiden suhteet on määriteltävä niin, että kansalaisille on selvää, missä mistäkin asioista päätetään.

Kansalaisilla on oltava oikeus lausua mielipiteensä EU:n tulevaisuudesta. Tämä on taattava järjestämällä jäsenmaissa sitovia kansanäänestyksiä tärkeimmistä poliittisista ratkaisuista, kuten liittymisestä Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:un. Jäsenmailla tulee olla myös oikeus erota Unionista kansanäänestyksellä.

Vihreät kannattavat Euroopan Unionin laajentamista Itä- ja Keski-Eurooppaan. Sitoutuminen demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen on riittävä jäsenyyden peruste. Laajentuminen on toteutettava lisäämällä yhteistyötä asteittain hakijamaiden kanssa. Malliksi sopivat jo solmitut Eurooppa-sopimukset. EU:n laajentuessakin on pidettävä kiinni kaikkien jäsenmaiden tasavertaisuudesta yhteisön päätöksenteossa. Yhteisösopimusten on velvoitettava samalla tavalla kaikkia jäsenmaita.

EUROOPPA KANSALAISTEN KÄSIIN

Euroopan Unionin päämäärät on kirkastettava. EU:n perussopimuksiin on kirjattava ekologisesti kestävän kehityksen, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja työllisyyden edistäminen. EU:n kansalaisten perusoikeudet on turvattava kaikissa jäsenmaissa.

Vihreät vaativat, että

 • naisten ja miesten tasa-arvo ulotetaan kaikille yhteiskunta-aloille
 • ihmisten syrjäytymistä estetään koulutuksen ja sosiaaliturvan keinoin sekä tukemalla paikallisyhteisöjä
 • perussopimuksiin kirjataan kansalaisten perusoikeusluettelo
 • perussopimuksiin kirjataan syrjintäkielto, jossa kielletään syrjintä sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, etniseen ryhmään kuulumisen, uskonnon, vammaisuuden tai iän perusteella
 • Unionin on toimittava rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi koko Euroopassa
 • Euroopan Unionin jäsenvaltioissa viisi vuotta laillisesti asuneille annetaan kansalaisuus haettaessa
 • perusoikeudet on taattava myös Unionin alueella asuville ulkomaalaisille
 • turvapaikan hakijoille on taattava oikeudenmukainen kohtelu
 • Euroopan Unionin poliisiyhteistyö (EUROPOL) on saatava demokraattiseen ja juridiseen valvontaan

EU:N PÄÄTÖKSENTEKO AVOIMEKSI

Euroopan parlamentti on saanut lisää valtaa, mutta sen merkitys on kansalaisille vieras. Päätöksentekojärjestelmä on monimutkainen, parlamentin päätöksistä ei tiedoteta ja varojen käyttö on kohtuutonta. Jotta parlamentti voi toimia tehokkaammin kansalaisten äänenä, sen asemaa on koko Unionissa selkeytettävä ja päätöksentekoa yksinkertaistettava.

Vihreät vaativat, että

 • Euroopan parlamentin toimivaltaa suhteessa ministerineuvostoon ja komissioon tulee lisätä mm. ulottamalla yhteispäätösmenettely ympäristö- ja verolainsäädäntöön
 • komission ja ministerineuvoston valintatapa ja äänioikeudet säilytetään ennallaan - näin turvataan pienten maiden asema päätöksenteossa
 • EU:n päätöksenteosta on tehtävä julkista ja avointa: kansalaisten oikeus saada tietoa Unionin valmistelusta ja päätöksistä jo valmisteluvaiheessa on kirjattava perussopimuksiin
 • kansalaisten mahdollisuutta valittaa Unionin tai jäsenmaiden laiminlyönneistä tuomioistuimeen on laajennettava
 • Unionin varojenkäyttöä on valvottava nykyistä tehokkaammin
 • kansallisten parlamenttien on voitava valvoa tehokkaasti maansa ministerien toimintaa ministerineuvostossa

VIHREÄ VEROUUDISTUS TYÖLLISTÄÄ

Euroopan Unioni määrittelee tavoitteekseen kestävän kasvun. Vihreät hyväksyvät ympäristöön sopeutetun talouskasvun silloin, kun se palvelee ihmisten todellisen elämänlaadun parantamista luonnon kantokykyä ylittämättä.

Eurooppalaisen työttömyysongelman ratkaisemista voidaan edistää vihreällä talouskasvulla. Lisäksi tarvitaan työttömyyden vähentämiseen vihreää verouudistusta ja työn jakamista. Näistä uudistuksista on voitava päättää jäsenmaiden kesken.

Vihreät vaativat, että

 • verotyksen painopistettä siirretään työn verottamisesta ympäristönpilaamisen ja energian ja luonnonvarojen kuluttamisen verottamiseen kaikissa jäsenmaissa.
 • hiilidioksidivero toteutetaan nopeasti
 • arvonlisäveroa kevennetään työllistävillä palvelualoilla
 • verotusta ja sosiaaliturvaa muokkaamalla edistetään työnjakamista ja työajan lyhentämistä
 • välillisiä työvoimakustannuksia alennetaan työvaltaisilla aloilla

RAHALIITTO SAA ODOTTAA

Euroopan talous- ja rahaliiton EMU:n jäsenyysehtojen täyttämiseen tähtäävä talouspolitiikka on paperilla järkevää, mutta käytännössä se on johtanut lisääntyneeseen ahdinkoon ja epävarmuuteen yhteiskunnan turvaverkkojen tulevaisuudesta. Julkisen talouden tervehdyttämisen tarkoituksena on oltava kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen. Talous- ja rahaliiton lähentymiskriteerien yhtäaikainen nopea täyttäminen kaikissa jäsenmaissa uhkaa pahentaa työttömyyttä etenkin EU:n reuna-alueilla, joihin Suomikin kuuluu.

EMU:lle on otettava reilu aikalisä.

Vihreät vaativat, että

 • EMU:a ei pidä toteuttaa ennen kuin työllisyyttä onnistutaan olennaisesti parantamaan
 • EMU:n etenemiseen pitää liittää ympäristöverotuksen laajentaminen

YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA EUROOPALLE KILPAILUVALTTI

Ympäristönsuojelu on tärkein ylikansallisen päätöksenteon alue. Markkinoiden vapaus ei saa olla ympäristönsuojelun este. Nyt tilanne on nurinkurinen: ympäristönsuojelua pidetään tavaroiden, palvelujen, pääomien ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden esteenä EU:n sisämarkkinoilla Ympäristö on alistettu kestämättömän talouskasvun vaatimuksille.

Euroopan Unionin kaikessa päätöksenteossa on otettava tavoitteeksi kestävä kehitys -kansalaisten elämän laadun parantaminen ylittämättä maapallon ekologista kestokykyä. Tätä periaatetta on noudatettava niin yhteisessä maatalous- ja metsäpolitiikassa, kuluttajien oikeuksien turvaamisessa kuin EU:n tukemissa liikennehankkeissakin. Vihreät vaativat, että

 • EU:n luonnonsuojelualueverkostoa täydennetään biodiversiteetin säilyttämisen edellyttämässä laajuudessa
 • oikeus puhtaaseen ympäristöön kirjataan Euroopan Unionin kansalaisten perusoikeudeksi
 • liikenneverkostoa rakennettaessa suositaan pyöräteitä, raideliikennettä ja laivakuljetuksia
 • kuluttajansuojaa on parannettava; tuotteiden alkuperä ja ainesosat on ilmoitettava selkeillä pakkausmerkinnöillä
 • turvataan terveellinen ja puhdas ruoka luonnonmukaista viljelyä edistämällä ja siirtymällä ruokahuollon osalta pieniin talousalueisiin. Erityisen tärkeää on vähentää kemikaalien käyttöä maataloudessa.
 • Unionin laajetessa Keski- ja Itä-Euroopan mainin EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on uudistettava: tässä yhteydessä turha edestakainen rahansiirtely Helsingin ja Brysselin välillä lopetetaan
 • eläinten oikeudet sisällytetään Unionin perussopimuksiin - eläinsuojelumääräyksiä ei saa tulkita kaupan esteiksi
 • EU:n rahoittamien ohjelmien ja hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään sekä kansallisella että EU-tasolla
 • EU:n on kehitettävä määrätietoisesti uusiutuvia energialähteitä ja laadittava ohjelma ydinvoiman käytöstä luopumiseksi
 • Euroopan Unionin on kiinnitettävä erityistä huomiota lähialueiden ydinvoimaloiden, ydinjätteiden ja öljytuhoalueiden saneeraukseen.

MAAILMAA ON EUROOPAN ULKOPUOLELLAKIN

Vihreille Euroopan yhdentyminen on siviiliprojekti, jonka avulla edistetään oikeudenmukaista ja kestävää kehitystä koko planeetalla. Euroopan Unioni on yksi maapallon merkittävimmistä vallan ja vaurauden keskittymistä. Siitä ei saa kuitenkaan tulla muusta maailmasta eristäytynyttä linnaketta. EU:n tulee toimia globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta myös maailmanlaajuisessa päätöksenteossa.

Keskustelu Euroopan Unionin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on perustunut liian kapeaan turvallisuuskäsitykseen. Sotien ja kriisien syiden poistamiseen ei ole esitetty tepsiviä keinoja. Euroopan turvallisuutta edistetään parhaiten takaamalla jäsenmaiden kansalaisille riittävä toimeentulo sekä turvallinen ja puhdas elinympäristö. Kansainvälisten kriisien kestävä ratkaiseminen edellyttää kehitysmaiden aseman parantamista, lähialueiden vakauttamista ja tasa-arvon vahvistamista myös Euroopan Unionin sisällä. Maailma ei tarvitse uutta sotilaallista supervaltaa: EU:n ei tule rakentaa yhteisiä puolustusvoimia.

Vihreät vaativat, että

 • Euroopan turvallisuus ei edellytä sotilaallisen varustautumisen lisäämistä
 • Euroopan Unionista ei saa muodostaa sotilasliittoa
 • liittoutumattomien EU-maiden on tiivistettävä yhteistyötään
 • Euroopan Unionille on luotava siviilirauhanjoukot
 • Euroopan Unionin on toimittava aktiivisesti Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa ympäristön, terveyden, kuluttajien ja työsuojelun puolesta
 • ihmisoikeuksia on painotettava kauppa- ja muissa ulkosuhteissa
 • Euroopan Unionin mahdollisuuksia valvoa jäsenmaidensa asevientiä on parannettava: lähtökohdaksi on otettava viennin vähentäminen sekä demokratian ja ihmisoikeuksien toteutuminen ostajamaissa
 • Unionin kehitysmaasuhteiden päämääriksi on otettava ihmisoikeuksien ja demokratian toteutuminen, köyhyyden poistaminen, naisten aseman parantaminen sekä ympäristöongelmien ratkaiseminen.