Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/834

Vihreä liitto

Uusi Vihreä sopimus Euroopalle - Euroopan Vihreiden yhteinen vaaliohjelma


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: Uusi Vihreä sopimus Euroopalle - Euroopan Vihreiden yhteinen vaaliohjelma
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Uusi Vihreä sopimus Euroopalle

Eurooppa tarvitsee uuden suunnan. Talouskriisi ja luottolama ovat tuoneet nykyisten talous- ja sosiaalipolitiikkojen puutteet voimakkaasti esiin ja paljastaneet, että järjestelmässä on suuria epäkohtia. Maailmassa on vakava resurssikriisi, joka vaikuttaa kaikkiin elämämme alueisin nauttimistamme elintarvikkeista käyttämäämme energiaan. Lisäksi vaarana on, ettei meillä ole enää aikaa estää laajaa ilmastokriisiä.

Nämä kriisit voi nähdä myös mahdollisuutena muuttaa talous- ja yhteiskuntajärjestelmäämme siten, että se takaa tuleville sukupolville vakauteen, riittävyyteen ja kestävyyteen perustuvan tulevaisuuden.

Euroopalla on edessään sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteita, jotka ylittävät valtiolliset rajat. Talouskriisi on jälleen kerran osoittanut, että näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää Euroopan ja koko maailman laajuista yhteistyötä. Euroopan unionin on toimittava tehokkaasti kaikkien kansalaistensa ja asukkaidensa tulevaisuuden hyväksi. Vihreät haluavat kehittää ratkaisuja kestävää tulevaisuutta varten.

Haasteisiin vastaaminen tarjoaa todellisia mahdollisuuksia. Vihreään talouteen siirtyminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen edistävät työllisyyttä ja lisäävät omavaraisuuttamme, mikä puolestaan vähentää haitallista riippuvuuttamme energian tuonnista. Maatalousresurssien, merten luonnonvarojen ja energian kestävämpi käyttö on oleellisen tärkeää nyt, kun energian ja elintarvikkeiden hinnat aiheuttavat hankaluuksia pieni- ja keskituloisille.

Vihreät haluavat vastuullisen Euroopan. Euroopan unionin on puolustettava sosiaalijärjestelmiä ja työoloja ankaran ja säännöstelemättömän kilpailun aiheuttamia paineita vastaan sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Taloudellisia etuja ei saa asettaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien edelle. Euroopan unionin on kuunneltava kansalaisiaan ja asukkaitaan, oltava heille vastuussa toimistaan ja puolustettava rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

Euroopassa vallitseva uusliberaali ajattelutapa on johtanut järjestelmään, jossa harvojen edut asetetaan kansalaisten yleisen hyvinvoinnin edelle. Saastuttavien teollisuudenalojen voittoja pidetään ympäristöä ja kansanterveyttä tärkeämpinä. Kilpailukyvyn ja kasvun verukkeella on heikennetty sosiaalisia standardeja ja työoloja. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission uusliberaali enemmistö on taipunut teollisuuden edunvalvojien vaatimuksiin ja asettanut lyhyen aikavälin voitot yleisen edun edelle. Vihreät tarjoavat Euroopalle todellisen vaihtoehdon.

Uusi vihreä sopimus tarkoittaa solidaarista Euroopan unionia, joka voi taata kansalaisilleen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön kestävyyteen perustuvan hyvän elämänlaadun. Se tarkoittaa demokraattista Euroopan unionia, joka toimii kansalaistensa hyväksi eikä puolusta vain kapea-alaisia teollisuuden etuja. Se tarkoittaa Euroopan unionia, joka edistää vihreää tulevaisuutta. Todellinen vaihtoehto Euroopalle: tulevaisuutemme varmistaminen energian ja ympäristön osalta

Tarvitsemme resurssivallankumouksen päästäksemme eroon nykyisestä liikakäytöstä ja ympäristön tuhoamisesta. Jos jatkamme rajallisten luonnonvarojemme tuhoamista, tarvitsemme 25 vuoden kuluessa kaksi planeettaa säilyttääksemme nykyisen elämäntapamme. Nykyinen suuntaus on paitsi taloudellisesti kestämätön, myös vakava uhka ilmastolle, ekosysteemeille ja biologiselle monimuotoisuudelle.

Emme voi enää jatkaa samaan tapaan. Resurssikriisin ja vaarallisen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin verrattuina rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset olisivat vähäpätöisiä. Onneksi useimmat ratkaisut ovat jo käytettävissä. Talouskasvun hidastuminen tarjoaa meille tilaisuuden muuttaa järjestelmäämme ja siten välttää vaikeat resurssi- ja ilmastokriisit ja taata hyvä elämänlaatu.

Jotta ilmastonmuutos voidaan estää, kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä tuntuvasti. Vihreät haluavat EU:n sitoutuvan vähentämään päästöjä YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) nykyisten suositusten mukaisesti, eli 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja 80-95% vuoteen 2050 mennessä. Euroopan on myös oltava johtavassa asemassa, kun YK:ssa laaditaan sitova, tuoreimpiin tieteellisiin tietoihin perustuva kansainvälinen ilmastosopimus. Tässä sopimuksessa teollisuusvaltiot on velvoitettava rajaamaan päästöt välttämättömälle tasolle ja tukemaan kehitysmaissa toteutettavia lieventämis- ja sopeuttamistoimia sekä vähentämään metsien hävittämisestä ja metsien tilan huononemisesta aiheutuvia päästöjä etenkin sademetsissä.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on kaikkien etu. Kun kunnianhimoiset ja sitovat tavoitteet, kannustimet ja julkiset investoinnit yhdistetään vihreisiin teknologioihin ja palveluihin, Eurooppaan voidaan luoda miljoonia ja maailmaan kymmeniä miljoonia vihreitä työpaikkoja. Talouskasvun hidastuttua niitä tarvitaan kipeästi. EU:n on asetettava tavoitteekseen, että seuraavien viiden vuoden aikana perustetaan viisi miljoonaa ympäristöalan työpaikkaa.

Nykyistä tuhlaavaista energiankäyttöämme on parannettava oleellisesti ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä tuntuvasti. Näin vähennämme vaarallista riippuvuuttamme epävakaista valtioista tuotavasta saastuttavasta energiasta ja tästä johtuvaa Euroopan kansantalouksien ja yhteiskuntien ailahtelevuutta.

Meidän on hyödynnettävä jo olemassa olevia energiansäästötapoja. On tärkeää vähentää ja parantaa energian käyttöä, jotta energian hintojen noustessa voidaan säilyttää hyvä elämänlaatu. Vihreät haluavat Euroopan unionin kiinnittävän huomattavasti enemmän huomiota energiatehokkuuteen, asettavan sitovaksi tavoitteeksi vähentää energian kulutusta 20 % vuoteen 2020 mennessä sekä tukevan ja edistävän niin teollisuudessa kuin kotitalouksissakin käytettävän lämmitys- ja jäähdytystekniikan älykästä suunnittelua.

Uusiutuvien energialähteiden on oltava Euroopan unionin energiapolitiikan peruskivi 2000-luvulla. Vihreät vaativat Euroopan uusiutuvien energialähteiden yhteisön (ERENE) perustamista tukemaan pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettua sataprosenttista uusiutuvan energian käyttöä. Vihreisiin teknologioihin on tehtävä yhteisiä investointeja, joihin Euroopan investointipankin on osallistuttava. Uusiutuvien energialähteiden merkittävä lisääminen edellyttää energiantoimitustapojen uudistamista. Jakelun ja tuotannon omistus on eriytettävä ja samalla on edistettävä valtiolliset rajat ylittävää jakeluverkkoa ja älykkäämpää energiankäyttöä.

Ydinenergia ei ole ratkaisu ilmastonmuutokseen. Kalliit investoinnit tähän ongelmalliseen teknologiaan eivät edistä tarpeellista päästöjen vähentämistä, vaan vievät tärkeitä varoja kestävän energiantuotannon edistämiseltä. Uraani on rajallinen polttoainelähde ja EU on erittäin riippuvainen epävakaista valtioista tuotavasta uraanista, joten ydinvoima ei selvästikään ole kestävä ratkaisu energiavarmuuteemme. Lisäksi ydinenergiaan liittyy yhä merkittäviä riskejä, oli kyse sitten voimaloiden toiminnasta, polttoaineiden tuotannosta tai ydinjätehuollosta. On myös huomioitava mahdolliset terrori-iskut ja ydinaseiden päätyminen kyseenalaisten hallintojen tai jopa rikollisryhmien käsiin.

Jos haluamme mullistaa energiankäyttömme ja päästä eroon haitallisesta öljyriippuvuudestamme, meidän on myös liikuttava vihreästi. Liikenne on nopeimmin kasvava kasvihuonekaasupäästöjen lähde. EU:n on työskenneltävä aktiivisesti kestävän liikennejärjestelmän luomiseksi.

Ympäristöhaittojen poistamiseksi tehottomien ja saastuttavien liikennemuotojen, kuten lento- ja maantieliikenteen, tukeminen suoraan tai epäsuorasti on lopetettava. Haluamme lisätä investointeja Euroopan laajuisiin rautatieyhteyksiin ja -verkkoihin. Huomattavasti suurempi osa rahtiliikenteestä on siirrettävä maanteiltä rautateille ja sisävesiväylille. Kaupungeissa on tuettava kohtuuhintaista julkista liikennettä ja kestäviä liikennemuotoja kuten pyöräilyä ja kävelyä.

Meneillään oleva resurssikriisi ei koske vain energiavaroja. Maatalouden ja merten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on olennaista niin oman hyvinvointimme kuin ekosysteemiemme terveyden ja biologisen monimuotoisuuden kannalta.

Vihreät haluavat Euroopan unionin varmistavan, että sen kansalaiset saavat terveellistä ruokaa kohtuuhintaan elintarviketeollisuuden tarjoamien rajallisten mahdollisuuksien sijasta. EU:n maatalous-, kalastus- ja elintarvikepolitiikoissa on edistettävä maanviljelijöiden, kalastajien, viranomaisten ja kuluttajien keskinäistä vastuullisuutta.

Yhteinen maatalouspolitiikka on lisännyt vastuuttomuutta maatalousalalla ja johtanut kehitykseen jossa teollisuus yhä enemmän sanelee markkinaehdot ja mukauttaa tuotannon tukien hyödyntämistä silmälläpitäen, ympäristölle aiheutuvista seurauksista piittaamatta. Vihreät haluavat EU:n maatalouspolitiikan uudelleenarvioinnin yhteydessä muuttaa EU:n maatalouspolitiikkaa siten, että se tukee maanviljelijöitä ja kannustaa heitä tuottamaan laadukkaita elintarvikkeita kestävin menetelmin. Maatalouden tulevaisuus on luonnonmukaisessa viljelyssä ja reilussa kaupassa.

Tämän vuoksi on tärkeää kieltää geneettisesti muunnellut organismit (GMO). Muuntogeeniset viljelykasvit ja luonnonmukaisessa tai perinteisessä viljelyssä ja muunnellussa viljelyssä tapahtuvan ristikontaminaation riskit ovat vakava uhka Euroopan biodiversiteetille. Siksi vihreiden tavoitteena on poistaa geneettisesti muunnetut organismit kokonaan EU:n alueelta.

Maataloudessa ja elintarvikepolitiikassa on tuettava maataloustuotteiden paikallisia markkinoita ja poistettava tarpeettomat kuljetukset. On tuettava aiempaa kestävämpiä tuotantomenetelmiä, joilla pyritään säilyttämään biologinen monimuotoisuus ja vesivarat sekä parantamaan maaperän hedelmällisyyttä vähentämällä myrkyllisten ja saastuttavien torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöä. Tämä lähestymistapa auttaa vähentämään tehomaatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Se myös vähentää teollisesta maanviljelystä johtuvia kansanterveysriskejä. Eläimiä on kohdeltava eettisesti niin maataloudessa kuin muutoinkin.

Kunnollinen eläinsuojelu on keskeisessä asemassa vihreiden toimintaohjelmassa. Sekä koti- että villieläinten suojelua on parannettava huomattavasti Euroopassa. Haluamme lopettaa eläinten pitkän matkan kuljetukset, tiukentamaan karjanhoidossa sovellettavia eläinsuojelunormeja sekä parantamaan voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön täytäntöönpanoa. Lihan kulutuksen vähentämistä on edistettävä ilmastonmuutokseen, elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä. Haluamme, että turkiskauppa lopetetaan ja että eläinkokeet korvataan pian vaihtoehtoisilla menetelmillä, joissa ei käytetä eläimiä.

Yhteinen kalastuspolitiikka on ollut tuhoisaa ja tehnyt monista kalakannoista uhanalaisia. Sitä on uudistettava kiireesti niin että nykyisestä tuhlauksesta ja liikakäytöstä siirrytään toimintamalliin, joka velvoittaa kalastajat kestävään kalastuksenhoitoon ja kalakantojen säilyttämiseen. EU:n on tehostettava huomattavasti myös sitovia toimia haavoittuvan meriympäristömme suojelemiseksi. Afrikan valtioiden kanssa tehtyjä riistokalastuksen mahdollistavia sopimuksia on muutettava.

Terve Eurooppa on rikas Eurooppa. EU:n kansalaiset ovat huolissaan hengittämänsä ilman, käyttämänsä veden ja nauttimiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Ympäristön pilaantuminen vahingoittaa kansanterveyttä, mikä puolestaan rasittaa yhteiskuntia ja kansantalouksia. EU:n on reagoitava kansanterveyden uhkiin tehokkaammin niin ilman kuin vedenkin osalta, johtuivatpa ongelmat sitten melusta, myrkyllisistä aineista tai tautien leviämisestä. EU:n on varjeltava biologista monimuotoisuutta sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja globalisaatio: taistelu oikeudenmukaisemman Euroopan puolesta

Järjestelmä kaipaa muutosta. Vihreät haluavat lopettaa piittaamattoman sääntelyn purkamisen, jonka varjolla suuret yritykset ovat voineet sanella omat ehtonsa välittämättä niiden vaikutuksista talouteen ja yhteiskuntaan. Tämä lähestymistapa on tukenut vaarallista keinottelua ja liikakäyttöä, jotka ovat ajaneet meidät vahingolliseen nousu- ja laskusuhdanteen vuorotteluun. Haluamme tarttua tilaisuuteen kehittää uusi talous, joka perustuu pitkäaikaiseen vaurauteen eikä lyhyen aikavälin taloudelliseen hyötyyn. Haluamme vastuullisen ja vakaan Euroopan unionin, joka tekee eettisiä investointeja ja jossa vaurautta mitataan kaikkien kansalaisten hyvinvoinnilla.

Rahoitusmarkkinat on saatava kuriin, jotta ihmisten kodit ja toimeentulo eivät enää ole panoksia niiden uhkapelissä. Rahoitusmarkkinoiden ylikansallisuus edellyttää EU:lta järjestäytynyttä toimintaa yhteistyössä kansainvälisten tahojen kanssa. Tarvitsemme ärhäkän vahtikoiran, joka valvoo ja sääntelee rahoitusmarkkinoita ja -palveluja koko EU:ssa. EU:n lainsäädännöllä on estettävä kaikenlaiset veropetokset sekä yritysten tulojen ja säästöjen verotuksesta käytävä haitallinen kilpailu, joka heikentää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Rahoitusmarkkinoiden sääntely edellyttää myös kaikkien veroparatiisien kieltämistä kansainvälisellä sopimuksella.

Luotonannon on perustuttava realistisiin arviointeihin ja siinä on huomioitava riskit. Valvomattomien markkinoiden pahimpia ylilyöntejä, etenkin kauppiaiden vaarallisia ylimyyntikäytäntöjä kuten sijoitusrahastoja, on hillittävä. Rahoitusalan valtaville palkoille ja bonuksille, joilla palkitaan riskialtista ja piittaamatonta toimintaa, on asetettava enimmäismäärä. Vihreät ovat jo pitkään kannattaneet liiketoimiveron käyttöönottoa. Se vähentäisi keinottelua ja loisi rahoitusta erilaisille sosiaali- ja ympäristöalojen tavoitteille, joihin suhtaudutaan nykyään välinpitämättömästi tai joille myönnetään liian vähän määrärahoja.

Rahoitusmarkkinoiden rakenteita on uudistettava tavallisten kansalaisten suojelemiseksi, eli säästöt on taattava ja lainat pidettävä kohtuuhintaisina. Talouskriisin aikana on oltava saatavilla edullisia luottoja, joilla tuetaan eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti niitä, jotka edistävät kestävämmän Euroopan luomista.

Uudessa vihreässä sopimuksessa vaaditaan suuria investointeja uusien vihreiden teknologioiden kehittämiseen tähtäävään koulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Euroopan on oltava maailmanlaajuisen talousvallankumouksen eturintamassa.

Vauras, innovatiivinen, vakaa ja kestävä talous edellyttää oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikille taataan oikeudenmukaiset työolot, tasavertaiset mahdollisuudet ja kohtuullinen elintaso. EU:n on puolustettava sosiaalisia arvoja ja oikeudenmukaisuutta ja huomioitava muuttuvien aikojen luomat tarpeet. Ympäristönsuojelun vähentäminen tai yhteiskunnallisilla arvoilla keinotteleminen olisi haitallista.

Vihreät haluavat vahvistaa työntekijöiden oikeuksia. Euroopan unionissa vallitsee vakava epätasapaino. EU on kehittänyt erinomaisia sääntöjä yrityskilpailulle, mutta työlainsäädäntö ja sosiaaliset oikeudet eivät ole pysyneet ajan tasalla. Näiden aukkojen ja epävarmuustekijöiden vuoksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on ollut tapana asettaa yritysten edut työntekijöiden oikeuksien edelle.

Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä tiukentamalla standardeja eikä heikentämällä työoloja. Vihreät haluavat, että Euroopan unioni torjuu sosiaalisen polkumyynnin ja riiston. Sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia on lujitettava ja työntekijöillä on oltava enemmän sananvaltaa heihin vaikuttavissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Samasta työstä on maksettava sama palkka niin miehille ja naisille, lähetetyille työntekijöille, maahanmuuttajille kuin vuokratyöntekijöillekin. Kaikille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet työpaikalla ja sen ulkopuolella riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, toimintarajoitteista, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

EU:n on lopetettava toimet, jotka hyödyntävät kilpailua julkisten palvelujen kustannuksella. Terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaiset julkiset palvelut ovat olennaisia yleisen edun kannalta, eikä niitä saa sivuuttaa kilpailun nimissä. Sosiaalipalvelujen ja yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen tulee olla sekä oikeus että velvollisuus ja näiden palvelujen on oltava kohtuuhintaisia ja kaikkien saatavilla.

Kenenkään ei pidä joutua kärsimään köyhyydestä. Uuden vihreän sopimuksen tavoitteena on kaventaa kasvavaa kuilua rikkaiden ja köyhien välillä sekä taata kohtuullinen vähimmäiselintaso kaikille eurooppalaisille. Hallitusten on otettava käyttöön lakisääteiset tai työehtosopimuksiin perustuvat vähimmäispalkat ja köyhyysrajan ylittävät vähimmäistulot, jotka taataan sosiaaliturvajärjestelmällä kaikille tarvitseville. EU:n on noudatettava periaatetta, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Matalimman mahdollisen palkan tavoittelun on loputtava. VAI: EU:ssa ei pidä kilpailla siitä, kuka pystyy maksamaan matalinta palkkaa.

Euroopan unionin on tarjottava vakaammat olot kaikenikäisille. Eläkeläisille on annettava sananvaltaa yhteiskunnassa ja heidän on voitava osallistua aktiivisesti taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Tämä edellyttää kunnollisten eläkkeiden takaamista. Avopalvelut ovat tarpeen, jotta hauraiden ja haavoittuvien yksilölliset tarpeet voidaan huomioida. Nuorilla on oltava paremmat mahdollisuudet varmempiin työpaikkoihin sekä koulutukseen, valmennukseen ja asuntoon.

Euroopan unionin on myös tuettava oikeudenmukaisempien yhteiskuntien rakentamista ja köyhyyden poistamista muualla maailmassa. Meidän on toimittava tehokkaammin vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Globaalin yhteiskunnallisen ja ekologisen oikeudenmukaisuuden periaatteen on ohjattava EU:n päätöksentekoa sekä sen toimia kansainvälisissä instituutioissa. Vihreät haluavat varmistaa, että Euroopan hallitukset vihdoin täyttävät vanhat lupauksensa ja nostavat EU:n kehitysavun määrän 0,56 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Uudessa vihreässä sopimuksessa reilu kauppa on etusijalla. Kaupankäynnin on hyödytettävä kaikkia asianosaisia. EU käyttää aivan liian usein valtaansa kansainvälisissä neuvotteluissa ajaakseen rikkaiden etua köyhien talouden, ympäristön ja sosiaalisten olojen kustannuksella. EU:n maataloustuotteiden vientituet uhkaavat edelleen köyhien valtioiden kansantaloutta, joten ne on lakkautettava viipymättä. Monikansallisten yhtiöiden sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia tai ympäristöä vahingoittavia toimia muualla maailmassa ei tule suvaita vain siksi, että ne tapahtuvat kaukana meistä. Siksi kauppakumppanuuksissa sovellettavien sosiaalilausekkeiden ja kestävää kehitystä koskevien ehtojen on oltava sitovia. WTO on saatava muuttamaan vapaakauppaohjelmansa oikeudenmukaiseksi ja kestäväksi ohjelmaksi, joka tähtää ensisijaisesti yhteisten etujen suojelemiseen ja köyhyyden vähentämiseen. Euroopan on lunastettava lupauksensa.

Demokratia ja ihmisoikeudet: vastuullinen EU kuuntelee ja tulee kuulluksi

Euroopan unionin on kuunneltava kaikkien ääntä. Vihreät haluavat uudistaa EU:ta, jotta siitä voi tulla todellinen osallistuva demokratia.

Euroopan parlamentti on ainoa kansan suoraan valitsema EU:n elin, joten sille on annettava oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Osa Euroopan parlamentin jäsenistä olisi valittava Euroopan laajuisilta listoilta, jolloin kansalaiset voisivat äänestää koko EU:ta edustavia ehdokkaita eivätkä vain oman kansallisen tai paikallisen vaalipiirinsä ehdokkaita. Nuoria on kannustettava osallistumaan esimerkiksi alentamalla äänestysikää. Kansalaisille olisi myös tarjottava mahdollisuus suoraan demokratiaan järjestämällä kansanäänestyksiä koko Eurooppaa koskevista asioista.

Vihreät vaativat perusoikeuskirjan soveltamista kaikkiin yhteiskunnan jäseniin ja haavoittuvien ryhmien ja vähemmistöjen oikeuksien puolustamista. Tämä edellyttää taistelemista naisten, etnisten vähemmistöjen (romanit mukaan lukien), liikuntarajoitteisten, lesbojen, homojen, biseksuaalien, transsukupuolisten ja uskonnollisten vähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien sekä sosiaalisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien puolesta. Rasismia, muukalaisvihaa, homofobiaa, antisemitismiä ja muuta uskonnollista suvaitsemattomuutta, seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvaa syrjintää sekä kaikenlaisia väkivaltaisia poliittisia ääriliikkeitä vastaan on myös taisteltava. Ihmisoikeudet on tarkoitettu kaikille, myös EU:n jäsenvaltioissa.

Miesten ja naisten tasa-arvoa koskeva perusoikeus on toteutettava käytännössä. Asianmukainen lainsäädäntö on jo olemassa, mutta se on hajallaan ympäri Eurooppaa. Vihreät haluavat, että kaikkialla EU:ssa sovelletaan parhaita kansallisia säädöksiä, koskivatpa ne tasa-arvoa, syntyvyyden säännöstelyä, perheväkivaltaa, äitiys- ja isyyslomaa tai poliittista edustusta. Vain kolmannes Euroopan parlamentin ja Euroopan komission jäsenistä on naisia. Vihreillä on yhtä paljon mies- ja naisedustajia ja haluamme EU:n seuraavan esimerkkiämme.

Vihreät vaativat täydellistä avoimuutta kaikilta EU:n päätöksentekoprosesseihin osallistuvilta. Tämä edellyttää korruption vastustamista kaikilla tasoilla. EU:n on itse oltava vastuullisempi kansalaisiaan kohtaan. On aika avata suljetut kansiot ja ovet. Vihreät aikovat vastedeskin kohdistaa huomion hämäräperäisiin edunvalvojiin, jotka pyrkivät vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. Avoimuuden on oltava velvollisuus eikä vaihtoehto.

Järjestäytyneestä rikollisuudesta on tullut ylikansallinen ilmiö, joka on yltynyt hätätilan tasolle monissa EU:n jäsenvaltioissa. Sen voitot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin. Rikollisjärjestöjen toiminnan torjumisen ja vastustamisen tulisi olla yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista ja vihreät kampanjoivat tämän puolesta kansalaisoikeuksia kuitenkaan unohtamatta.

Tiedotusvälineillä on ratkaiseva merkitys demokraattisessa päätöksenteossa. Vihreät puolustavat edelleen tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja riippumattomuutta sekä lehdistön vapautta Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.

Uudessa vihreässä sopimuksessa puolustetaan Euroopan unionin arvoja ja yksilön vapauksia. Kaikilla täällä asuvilla tulee olla mielipiteen- ja uskonnonvapaus maallisessa yhteiskunnassa.

Vaivalla saavutettuja oikeuksia ja vapauksia ei saa uhrata "terrorismin vastaisen taistelun" tai oletettujen turvallisuusuhkien vuoksi. Sama pätee online-toimintaan. Vihreiden mielestä digitaalisten oikeuksien on oltava yhdenvertaisia kansalaisoikeuksien kanssa. Hallitusten edut ja taloudelliset edut eivät saa olla kansalaisten yksityisyyttä tärkeämpiä. Jokaisella on oikeus tietoturvaan.

Eurooppaan ja Euroopan sisällä on aina ollut muuttoliikettä. Uusi vihreä sopimus takaa, että EU:n maahanmuuttopolitiikka tarjoaa oikeudenmukaisen mahdollisuuden niille, jotka haluavat asua EU:n alueella. Eurooppa ei saa olla suljettu linnoitus.

Maahanmuutto ei ole uhka vaan mahdollisuus. Tarvitsemme myönteiseen ajattelutapaan perustuvia säädöksiä, jotta EU:n alueelle on helpompi tulla laillisesti. EU:ssa työskentelevillä maahanmuuttajilla on oltava samat oikeudet ja sama palkka, mahdollisuus saada Euroopan unionin kansalaisuus sekä oikeus osallistua poliittiseen päätöksentekoon.

Euroopasta turvapaikkaa hakevat ansaitsevat parempaa kohtelua. Vihreät ovat vastustaneet luvatta maahan tulleiden palauttamista koskevia sortavia lakeja ja vastustavat edelleen epäinhimillistä tai muukalaisiin vihamielisesti suhtautuvaa lainsäädäntöä. Eurooppa on velvollinen tarjoamaan turvapaikan ja suojelemaan avun tarpeessa olevia. Eurooppaan on voitava tulla asumaan laillisesti. Tämä voidaan toteuttaa vain kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteistyöllä. Asiaa ei saa jättää rajavaltioiden harteille. Meidän on tarkistettava Dublinin yleissopimusta, jolla pyritään yhdenmukaistamaan EU:n turvapaikkakäytäntöjä ja takaamaan suojelu kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. EU:n on myös tehostettava kansainvälisen ihmiskaupan torjuntaa.

Euroopan unionin on muun maailman kanssa toimiessaan näytettävä pystyvänsä sanoista tekoihin. Tämä edellyttää uudenlaista ulkopolitiikkaa. Euroopan unionin on keskityttävä ratkaisemaan kansainvälisten jännitteiden perimmäisiä syitä eikä vain torjuttava niiden ilmenemismuotoja. EU:n on vahvistettava monenvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä oikeutta, panostettava siviiliulkopolitiikan keinoihin sekä noudatettava mahdollisimman suuren oikeudenmukaisuuden periaatetta kaikissa ulkoisissa toimissaan, myös kaupankäynnissä. EU:n on johdonmukaisesti puolustettava rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. EU:n on myös tuettava tehokkaammin kansainvälistä yhteisöä (erityisesti YK:ta) ja kohdennettava enemmän resursseja pitkään sivuutettujen konfliktien ratkaisemiseen.

Kansainvälinen yhteistyö ja humanitaarinen apu on asetettava etusijalle. Tärkeänä osana niitä on perustaa Euroopan siviilirauhanturvajoukot, jotka ovat valmiita humanitaarisiin, ei-sotilaallisiin väliintuloihin.

Haluamme Euroopan unionin, joka edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa koko maailmassa. Ihmisoikeuksista ei saa tinkiä taloudellisten etujen vuoksi.

Uusi vihreä sopimus uudelle Euroopalle

Vihreät ovat taistelleet kestävän, sosiaalisen ja demokraattisemman Euroopan puolesta siitä lähtien, kun muodostimme ryhmän Euroopan parlamenttiin vuonna 1984. Euroopan ongelmiin tarvitaan aidosti eurooppalaisia ratkaisuja ja me olemme eniten yhteistyötä tekevä poliittinen ryhmä Euroopan parlamentissa. Olemme siksi saaneet tavallista enemmän painoarvoa ja voineet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksiin huomattavasti enemmän kuin jäsenmäärämme muuten edellyttäisi.

Uutta vihreää sopimusta tarvitaan, jotta meneillään olevat talous-, resurssi-, energia- ja ilmastokriisit voidaan voittaa. Uusi vihreä sopimus merkitsee laajoja investointeja kestäviin aloihin, elämänlaadun asettamista etusijalle ja miljoonien "vihreiden työpaikkojen" luomista.

Uuden vihreän sopimuksen toteuttaminen edellyttää liittoutumista. Etsimme kansalaisyhteiskunnasta, parlamenteista ja hallituksista liittolaisia tämän muutoksen toteuttamiseksi. Saadaksemme Euroopan takaisin oikeille raiteille meidän on toimittava aktiivisesti, vakuutettava muut asiastamme ja äänestettävä vihreitä. Sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä Euroopassa tapahtuu.

Valitse uusi vihreä sopimus. Ajattele kokonaisuutta - äänestä vihreitä.