Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/840

Vihreä liitto

Rättvisa, klimatansvar, frihet att välja - Kommunalvalsprogram 2008


 • Puolue: Vihreä liitto
 • Otsikko: Rättvisa, klimatansvar, frihet att välja - Kommunalvalsprogram 2008
 • Vuosi: 2008
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kommunalvalsprogram 2008

Rättvisa, klimatansvar, frihet att välja

Gröna förbundets kommunalvalsprogram 2008

Godkänt av fullmäktige 24.2.2008

Gröna förbundets kommunalpolitik grundar sig på följande linjedragningar:

 • alla har ett klimatansvar
 • till kommunens sak hör även djurskydd och mångfald i naturen
 • vi behöver inte nya kärnkraftverk och urangruvor
 • offentliga tjänster skapar välfärd
 • det lönar sig för kommunerna att investera i hälsa istället för att betala för att bota sjukdomar
 • föräldrar ska fritt kunna välja typ av dagvård för sitt barn
 • en god grundutbildning garanterar jämställdhet
 • kommunerna ska vara rättvisa arbetsgivare
 • kommuninvånarna måste kunna påverka gemensamma ärenden
 • det är möjligt att eliminera fattigdom och övervinna likgiltighet
 • vi måste våga försvara minoriteternas rättigheter
 • även kommunerna har ett ansvar att arbeta för jämlikhet
 • toleranta kommuner som stöder mångfald klarar sig bäst

Världen förändras i kommunerna

Det är vi som utgör kommunerna, och makten i dem tillhör oss alla. Genom att förändra kommunerna, förändrar vi världen på samma gång. I fullmäktige som valts av kommuninvånarna, fattas beslut om vår framtid.

Kommunalvalet berör frågor som gäller dagvård, skola, hälsovård, bibliotek, teatrar, konsertsalar, bostadsområden, vägar, parker, hamnar och idrottslokaler. Kommunen har ett stort ansvar också då det gäller bättre kollektivtrafik, var och hurdana bostäder som byggs och var urangruvor och förbränningsverk placeras.

De Gröna vill göra kommunalpolitiken modigare och hederligare med rejäla och öppna spelregler. I politiken behövs stor ambition och kreativitet, och en förmåga att ta itu med saker som kan kännas svåra och omöjliga. Vi behöver nya sätt att gå tillväga, arbetsglädje och gärna fler aktiva människor med intresse för kommunalpolitik.

1. Steget före i klimatarbetet

Klimatutsläppen är ett resultat av flera olika typer av lokal verksamhet. Kommunerna och dess invånare kan genom egna val minska utsläppen, stöda och producera förnybar energi och framför allt spara energi. Jämfört med andra partier, har de Gröna fört fram mer långsiktiga initiativ för att skydda klimatet. En grönare kommun söker konkreta lösningar för att minska utsläppen som orsakar klimatförändringen. Vi vill att även kommande generationer ska ha tillgång till en ren livsmiljö och förutsättningar att leva ett gott liv.

Vi stöder en ökad satsning på förnybara energier i de kommunala energibolagen och -anläggningarna. Kommunerna måste understöda energisnålt boende, och söka sig bort från energislukande alternativ som el- och oljeuppvärmning. De branscher som verkar främjande för klimatskyddet växer också snabbt. I en grönare kommun föds nya arbetsplatser inom miljöteknologi, odling av energiväxter och inom service.

Kollektivtrafiken måste fungera obegränsat och får inte stanna upp vid kommungränserna. Särskilda regionala eller landskapliga myndigheter behövs för att förbättra kollektivtrafiken i hela landet. Vi stöder en ökad finansiering av den utsläppssnåla spårtrafiken. Vi vill öka utbudet av kollektivtrafik, sänka biljettpriserna och göra de kollektiva transportmedlen trevliga, trygga och snabba att färdas i. Förutsättningarna att röra sig till fots eller med cykel måste också förbättras.

De Gröna vill förhålla sig seriöst och långsiktigt till framtiden, till skillnad från sådan politik som främst är ute efter att samla billiga poäng och det kvartalekonomiska tankesättet vi blivit vana vid. Rusningstrafiken minskar inte genom att bygga mer vägar och parkeringsplatser, däremot kan trängselavgifter spela en viktig roll. Kommunen kan minska onödig trafik, utsläpp och kostnader genom att planera täta och trivsamma bostadsområden i närheten av redan existerande bebyggelse och service, eller intill kollektivtrafiklinjer. För att samhällsstrukturen inte ska splittras måste man planera markanvändning, boende och trafik regionalt.

Klimatförändringen är ingalunda det enda miljöproblemet vi står inför. Då vi arbetar med klimatfrågor måste vi se upp för sådana lösningar som kan skada miljön på något annat sätt. Vi måste vara rädda om naturens mångfald, skyddsområden och andra värdefulla naturområden.

Det är viktigt att inte förstöra kulturlandskap eller störa trivseln i närmiljön. Det är kommunernas uppgift att värna om skogsskyddet på den kommunalt ägda marken. Också i tät stadsbebyggelse bör man bevara grönområden som fungerar som invånarnas rekreationsområden. Stränderna skall kunna användas av allmänheten. I en grönare kommun förbereder man sig för hanteringen eventuella miljöskador i tid. Mindre avfall uppstår och avfallssorteringen är så noggrann som den kan vara. Miljö-och etiska aspekter tas i hänsyn vid kommunens alla uppköp, till exempel genom att föredra närproducerad eller ekologiskt odlad mat och rättvisemärkta produkter.

Kommunen är också skyldig att se till att djurskyddsbevakningen är fungerande och har tillräckligt med resurser.

2. Service, bildning och kultur förbättrar livskvaliteten

De Gröna söker fräscha och kreativa lösningar som gynnar människornas välbefinnande och minskar illamående. Att arbeta för att undvika uppkomsten av problem minskar människors lidande och är oftast billigare än att åtgärda befintliga problem.

De Gröna stöder en god offentlig service, eftersom det skapar jämlikhet och förbättrar människor livskvalitet. De Gröna är också färdiga att förnya tjänster i takt med att behoven ändras: tjänsterna måste vara smidiga eftersom kommuninvånarna har olika behov och de som behöver hjälp oftast inte kan vara flexibla. Till exempel är det ofta lönsamt att tjänster för åldringar förs hem till dem, istället för att åldringarna läggs in på anstalt. Tillräckliga, personliga tjänster och en tillgänglig miljö gör det möjligt för åldringar och handikappade att leva ett självständigare liv.

I en grön kommun kan skatterna höjas vid behov för att garantera invånarnas välfärd och tillgång till tjänster av god kvalitet.

God livskvalitet innebär också frihet att välja, till exempel mellan olika typer av dagvård och skola. Det innebär även tillräckliga resurser för grundskolor och gymnasier, vettiga yrkes- och läroavtalsutbildningar samt avgiftsfria högskolor.

Skoltrötthet och utslagning bör förebyggas med hjälp av skolhälsovårdare, -psykologer och -kuratorer. Mindre daghemsgrupper och skolklasser är en klok investering. Då den psykiska hälsan sviker måste hjälp finnas tillhands utan dröjsmål. Kommunerna spelar en central roll både i hälso- och jämlikhetsbefrämjande syfte. Alla beslut borde granskas ur ett hälsoperspektiv.

Kommunen borde kunna erbjuda invånaren mer än bara vara den plats där man arbetar och sköter sina dagliga ärenden. Icke-kommersiella utrymmen skall finnas i alla kommuner: bibliotek, fria teatergrupper, bandträningslokaler och möjligheter att uppträda, motionsmöjligheter, samt mötesutrymmen och fritidslokaler för invånarna.

Var och en måste ha rätt till boende till ett hyfsat pris. De Gröna uppskattar olika typer av bostadsområden och boendeformer i en trivsam närmiljö. Vi vill bevara gamla värdebyggnader, understöda högklassig arkitektur och arbeta för en förbättrad byggkvalitet.

3. I en jämställd kommun kan man själv välja levnadssätt

I en grön kommun blir ingen diskriminerad på grund av kön, ålder eller någon annan egenskap. I en jämställd kommun har alla samma möjligheter oberoende av kön, kultur, språk, modersmål, sexuell orientering eller var man är född. Alla sätt att leva som inte kränker någon annans rättigheter skall vara tillåtna. Den gröna kommunen förverkligar likalönsprincipen, bedömer könskonsekvenserna av sina beslut, vill se kvinnor på höga poster och bär sin del av ansvaret i förebyggandet av våld i nära relationer.

De Gröna stöder individens möjlighet att fritt välja boendeform. Alla vill inte bo i egnahemshus, även om många föredrar det. En del trivs i städer, medan andra hellre bor på landsbygden. I städerna är det viktigt att föra en socialt komplex boendepolitik. Det väsentliga är att alla människor, såväl handikappade och åldringar som människor med barnvagn, kan röra sig och fungera oförhindrat på gator, i byggnader och med olika transportmedel.

Alla har rätt att bevara sitt eget språk och sin kultur. Invandrarna bör ges subjektiv rätt till språkutbildning.

De Gröna stöder samhällelig gemenskap. Ingen ska lämnas ensam med sina problem. Att leva för sig själv kan för många upplevas stärkande, men ensamheten kan också bli en börda tillexempel vid skilsmässa, flytt eller då man pensioneras.

En rättvis välfärdsstat förutsätter ett fungerande socialskydd. De Grönas förslag om en basinkomst hjälper människor att klara sig i dagens fragmentariska arbetsliv, minskar onödigt bollande med socialskyddskunder och gör även små tilläggsinkomster lönsamma. Basinkomstsystemet skulle ge kommunens socialarbetare mera tid att koncentrera sig på att verkligen hjälpa individer och familjer, istället för att ägna sig åt tidskrävande, invecklad byråkrati.

4. Den gröna kommunen är ett öppet och modigt medborgarsamhälle

Den gröna politiken styrs inte av ekonomiska bakgrundsfaktorer, vilket gör det möjligt att bedöma beslutsärenden ur kommuninvånarnas synvinkel. Vi har inte haft samma förtroendeposter år efter år i kommuner med endast ett starkt parti eller några enstaka starka beslutsfattare. Vi vill att det även i dessa kommuner skall vara möjligt för invånarna att påverka politiken utgående från sina egna mål och önskemål.

Den företagsvänliga gröna kommunen stöder företagens verksamhet aktivt, jämlikt och transparent.

Kommungränserna ska inte få fungera som ett hinder i människornas vardag. Enligt de Gröna kan det bli aktuellt att slå ihop kommuner, om detta är nödvändigt för att trygga fungerande tjänster och en miljövänlig stadsplanering.

I Finland saknas demokratisk beslutanderätt på landskapsnivå. I praktiken har det uppstått en djungel ovanför och mellan kommunerna som ett resultat av kommunsammanslagningar, där avtalsvirrvarret kommunerna emellan gör att det är svårt att avgöra vem som är politiskt ansvarig. De Gröna stöder upprättandet av landskapsfullmäktige som väljs genom val.

Kommunerna är viktiga arbetsgivare som bör ta sitt ansvar för arbetstagarna. Kommunerna måste till exempel se till att upphöra med korttidsanställningar, som framför allt berör kvinnodominerade yrken såsom lärare, skolassistenter och vårdare. En arbetsgivare som låter sina anställda gå för sommaren kommer inte att vara framgångsrik i konkurrensen om en allt mindre arbetskraft.

Enligt de Gröna ska det vara möjligt för alla, även barn och unga, att påverka ärenden som gäller den egna stadsdelen, byn eller gatan. Beslutsfattare bör ta hänsyn till invånar-och ungdomsföreningars utlåtanden och höra råd för barnfrågor, åldrings- och handikappsråd i ärenden som gäller dem. Kommunerna måste integreras i Internetvärlden: det måste vara möjligt att delta i planeringen av sin hemtrakt eller ge hemkommunen feedback via nätet. Kommunerna bör se till att det i tätbebyggda områden finns sladdlösa nätverk som är tillgängliga för alla, och satsa på att utveckla och erbjuda öppen elektronisk service.

I den gröna kommunen är alla jämlika samhällsmedlemmar. Mindre bemedlade klarar sig bättre då basinkomsten utgör det grundläggande sociala skyddsnätet, som kompletteras av skolor, daghem, bibliotek, hälsocentraler och friheten att välja de tjänster man önskar.

Kommunen är vårt samhälle som skall vara en bra och trygg plats att leva och fungera i. För att uppnå detta måste kommunerna investera i människan.