Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/845

Vihreä liitto

Vihreän liiton kunnallisvaaliohjelma


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: Vihreän liiton kunnallisvaaliohjelma
  • Vuosi: 2000
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vireä, elävä kotikunta

Vihreän liiton kunnallisvaaliohjelma

Hyväksytty Vihreän liiton vuosikokouksessa 21.5.2000

Olemme jokainen oman kuntamme omistajia. Kansalaisdemokratian edellytys on avoin hallinto ja tiedonkulku. On lisättävä keinoja, joilla kuntalaiset vaikuttavat päätöksiin. Asukkaat on otettava aidosti mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon jo kunkin hankkeen alusta alkaen. Tärkeistä kysymyksistä tulee järjestää neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kunnan asioiden valmistelua ja päätöksenteon seurantaa pitää siirtää tietoverkkoihin ja muihin tiedotusvälineisiin. Näin poliittinen osallistuminen mahdollistetaan muutenkin kuin äänestämällä. Kuntalaisille pitää järjestää mahdollisuus internetin käyttöön esimerkiksi kirjastoissa.

Suurten liikenne-, kaava- tai rakentamishankkeitten päätöksenteon pohjaksi tarvitaan aina erilaisia vaihtoehtoja, joiden sosiaaliset, terveydelliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset on arvioitu. Kaavoituksella on huolehdittava lähipalvelujen turvaamisesta.

Kunnanvaltuustoille ja muille luottamuselimille on palautettava sitä valtaa, joka on päässyt karkaamaan virkakoneistolle. Valtuustoissa vihreät ovat itsenäisiä päättäjiä - vihreillä ei ole ryhmäkuria. Vihreä päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun ja erilaisten vaihtoehtojen punnintaan, asiantuntemukseen ja arjen kokemukseen.

Tärkeintä on hyvä arki

Kotikunnan talous ja hallinto vaikuttavat merkittävästi arkipäiväämme. Olemme päivittäin tekemisissä kunnan palvelujen kanssa: on tärkeää millaiset terveys-, hoito-, koulu- ja harrastuspalvelut meillä on.

Jotta kaikilla on mahdollisuus tasavertaisesti saada tarvitsemiaan palveluja, vastuu niiden järjestämisestä ja valvonnasta on säilytettävä yhteiskunnan tehtävänä. Palvelujen tuottajina voivat toimia myös omaiset, järjestöt tai yksityiset palveluyrittäjät. Näin jokainen kuntalainen voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Kaikissa tapauksissa kunnan on kuitenkin turvattava hoitopalvelujen laatu.

Lapsiperheillä tulee olla aito mahdollisuus valita erilaisten päivähoitomuotojen tai kotihoidontuen välillä. Me vihreät haluamme kannustaa pienten lasten vanhempia käyttämään oikeuttaan osittaiseen hoitovapaaseen.

Kulttuurista ja henkisestä kehityksestä löytyy uusia voimavaroja ja näköaloja myös silloin, kun aineellinen kasvu tyrehtyy. Kulttuuri-ja kirjastopalvelut sekä kansalais-ja työväeopistojen toiminta on turvattava. Kulttuurin kukoistus on myös uuden taloudellisen kehityksen perusta.

Liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi kaikille kuntalaisille täytyy kuntoliikuntapaikat kuten lenkkipolut ja luistinradatkin pitää kunnossa.

Liikkumisen on oltava turvallista ja miellyttävää kaikille. Pelkkä järjestyssääntö ei riitä, vaan kaupungit ja taajamat pitää suunnitella ja rakentaa turvallisiksi.

Vaikka kuntien taloudellinen tilanne on tiukka, syrjäytyneistä on pidettävä huolta. Haluamme korjata laman aiheuttamat vahingot päivähoidossa, koulutuksessa sekä terveyden- ja vanhustenhoidossa, jotta sosiaalinen oikeudenmukaisuus voisi toteutua. Tulevaisuudesta ei pidä säästää.

Perheväkivaltaa tulee vihreiden mielestä vähentää aktiivisin toimin; kuntien pitää tarjota väkivallan uhreiksi joutuneille turvakotipalvelut ja kriisiryhmien riittävä apu. Oikeuslaitoksen kiireet ja henkilöstöpula eivät saa olla esteenä väkivaltaisen henkilön määräämiselle lähestymiskieltoon viivytyksittä.

Kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toisiaan

Nykyisen kaltainen muuttoliike kasvukeskuksiin aiheuttaa ongelmia sekä maalla että kaupungeissa. On kaikkien etu, jos ihmiset löytävät toimeentulon eri puolilla Suomea. Kuntien pitää olla mukana kehittämässä paikallista osaamista ja kohentamassa työllisyyttä. Kilpailtaessa työpaikoista ja asukkaista vahvimmilla ovat paikkakunnat, jotka ovat huolehtineet sekä palvelujensa että ympäristönsä laadusta. Kasvukeskusten on oltava solidaarisia muuttotappioalueita kohtaan.

Pk-yritysten toimintaedellytysten parantaminen, etätyö ja verkottuminen luovat uusia mahdollisuuksia niin maaseudulla kuin kaupungissakin.

Liikennepolitiikan pitää olla kestävää ja alueellisesti reilua. Nopeat ja edulliset juna- ja linja-auto ja taksiyhteydet parantavat eri alueiden välistä tasa-arvoa. Kuntien pitää suosia joukko- ja kevyttä liikennettä. Joukkoliikenteen esteettömyyttä vanhuksille ja vammaisille pitää kehittää.

Sosiaaliturvan uudistaminen perustulon suuntaan hyödyttää sekä kaupunkien että maaseudun osa-aika- ja pätkätyöllisiä, työttömiä ja niitä, jotka harkitsevat yrittäjäksi ryhtymistä. Perustulo on pienituloisille maksettava automaattinen kuukausittainen rahasumma. Tuki pienenee, kun omat ansiotulot kasvavat, mutta niin että työnteosta aina hyötyy. Perustulokokeilut tulee aloittaa niillä alueilla, joilla ihmisten toimeentulon edellytykset ovat heikoimmat. Erilaiset alueelliset verojärjestelyt pitää tehdä lainmuutoksella mahdollisiksi, ja niitä tulee ennakkoluulottomasti kokeilla.

Asumisen hinta kohtuulliseksi

Asumiseen täytyy löytää lisää vaihtoehtoja. Tarvitsemme lisää vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja unohtamatta. On varottava yksipuolisten kaupunginosien syntymistä. Rakentamista ohjaamalla ja yhteiskunnan korkotuella asuntojen hinnat eivät karkaa käsistä.

Kasvukeskusten asuntopulaa pitää lievittää sekä kaupunkirakennetta tiivistämällä että rakentamalla asuntoja hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Taajamien, kylien ja lähiöiden eheyttäminen parantaa palveluja, vähentää liikennettä ja säästää luontoa. Eheyttäminen ei saa kuitenkaan merkitä vain talouden ehdoilla tiivistämistä. Uutta on rakennettava laadukkaasti ja ekologisesti kestävästi. Vanhaa rakennuskantaa on korjattava käyttökelpoiseksi ja tarvittaessa uusiin käyttötarkoituksiin. Lähellä olevat luonto- ja virkistysalueet ovat elintärkeitä asukkaitten terveydelle ja elämän laadulle. Rantarakentamisessa on säilytettävä luonnon oma maisemakuva ja varattava riittävät yleisessä käytössä olevat virkistysalueet.

Uusiutuvasta energiasta työtä maaseudulle

Uusiutuvan energian käytön lisääminen on sekä viisasta energia- ja ympäristöpolitiikkaa että hyvää työllisyys- ja aluepolitiikkaa. Kehittämällä uusiutuvia energialähteitä työpaikkoja syntyy muuallekin kuin yhdelle ydinvoimalapaikkakunnalle! Puuhakkeen käyttö luo työpaikkoja erityisesti maaseudulle. Kuntien tulee tukea uusiutuvien energiamuotojen käyttämistä hankkimalla ns. vihreätä sähköä.

Avoimuutta valintoihin

Kunnanhallitukseen ja muihin merkittäviin luottamuselimiin sekä johtaviin virkoihin valittavien on julkistettava taloudelliset ja muut tehtävien hoitoon vaikuttavat sidonnaisuutensa ennen valintaansa.

Vihreät kannattavat kierrätystä myös johtavilla virkapaikoilla. Kun kunnanjohtajat ja muut ylimmät virkamiehet valitaan määräajoiksi, byrokratian veri alkaa kiertää. Kuntien virantäytössä tulee suosia avointa hakua, jotta virkaan valitaan pätevyyden eikä jäsenkirjan mukaan. Kunnanjohtajat voitaisiin valita myös kansanvaalilla.

Asumiseen, liikenteeseen ja usein myös palvelujen tuottamiseen liittyvät kysymykset kannattaisi ratkaista seudullisella yhteistyöllä. Maakuntien liitot päättävät mm. maakuntakaavoituksesta ja EU-tukien jaosta. Siksi maakuntavaltuustojen jäsenet on valittava suorassa kansanvaalissa. Samalla maakuntaliittojen asemaa tulisi vahvistaa yhdistämällä niihin muuta nykyisin erillistä ylikunnallista hallintoa, kuten sairaanhoitopiirit.

Jokaisella on oikeus hyvään ympäristöön

Paras perintö lapsillemme on puhdas ja hyvinvoiva luonto. Kuntien tulee huolehtia alkuperäisen luonnon, arvokkaan ja omaleimaisen rakennusperinnön sekä ehyiden maisemakokonaisuuksien säilymisestä. Paikallisiksi toimintaohjelmiksi kootut kuntalaisten ideat pitää saada paperilta käytäntöön. Ympäristönäkökulma on tuotava mukaan kaikkeen päätöksentekoon kunnissa. Ilmansaasteita ja taajamien melua pitää edelleen vähentää. Paikallisilla toimilla on myös vähennettävä kasvihuonekaasujen päästöjä ja vesistökuormitusta.

Kuntien tulee omissa hankinnoissaan suosia luonnonvaroja säästäviä ja paikallisia tuotteita. Parasta jätehuoltoa on jätteiden synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys. Kaikki yritykset on saatava jätemaksujen piiriin.

Monikulttuurisuus on tullut Suomeen jäädäkseen

Ulkomaalaisten ja varsinkin pakolaisten asema on monissa kunnissa huono, koska ennakkoluulot ja suoranainen muukalaisviha ovat nostaneet päätään. Rasismi on torjuttava. Kunnilla on vastuu ulkomaalaisista asukkaistaan, ja heidän äänensä tulee kuulua myös kunnallisessa päätöksenteossa. He ovat rikkautta kansainvälistyvässä maailmassa. Kansainvälisyyskasvatusta ja tietoa pakolaisuudesta on lisättävä niin kouluissa kuin kulttuuri- ja nuorisotoiminnassa. Kansainväliset kohtaamispaikat antavat kyytiä ennakkoluuloille.

Tasa-arvo ei ole vielä toteutunut

Naiset törmäävät työelämässä eriarvoisuuteen niin uralla etenemisessään kuin ansaitsemassaan palkassa. Naisten ja miesten väliset palkkaerot pitävät naisen lompakon edelleen 20 % kevyempänä kuin miehen. Koulu johtaa miehet ja naiset eri työurille. Tasa-arvon edistäminen on nostettava nykyistä keskeisemmäksi koulutuksen tavoitteeksi. Naisten etenemismahdollisuuksia kuntien ja kuntien määräysvallassa olevien yritysten johtotehtäviin tulee tukea. Kuntien päätöksenteossa on vielä tilaa päteville naisille.

Yrittänyttä ei laiteta eikä työtöntä unohdeta!

Maailmantalouden avautumisesta koituva rakennemuutos luo epävarmuutta ja aiheuttaa pelkoa työpaikkojen menetyksistä. Globalisaation myötä kunnat ovat uusien haasteiden edessä. Kuntien tulee tarjota yrityksille riittävät toimintaedellytykset. Erityisesti uusien ja pienten yritysten neuvonta- ja muita palveluja pitää parantaa.

Työelämästä pudonneita ei saa jättää vain markkinoitten armoille. Erityisesti nuorten kiinnittyminen työelämään tulee varmistaa. Kuntien kannattaa auttaa työttömiksi jääneitä uuteen alkuun ja kiinni työelämään ja yrittäjyyteen. Syrjäytymisen ehkäisemiskeinoista tärkein on mielekkään työn tarjoaminen.

- Lapsesi äänestää vihreitä

Vaaliohjelman luonnoksesta on tehty myös murreversio.