Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/854

Vihreä liitto

Vihreiden perhepoliittiset tavoitteet


 • Puolue: Vihreä liitto
 • Otsikko: Vihreiden perhepoliittiset tavoitteet
 • Vuosi: 1999
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Vihreiden perhepoliittiset tavoitteet

Hyväksytty Vihreän liiton hallituksen kokouksessa 15.1.1999

Perhe päätöksenteon ytimeen, mutta ei pelkkä ydinperhe

Perheiden hyvinvointi on tärkeää vihreille, mutta siitä puhuttaessa on katsottava yli perinteisen ydinperhemallin. On tärkeää, että lasten lähipiiriin kuuluu myös ydinperheen ulkopuolisia aikuisia: sukulaisia, naapureita, harrastusohjaajia, jne. Perhe voi tarkoittaa perinteistä, yksinhuoltaja-, uus- tai lapsetonta perhettä tai perhettä, jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Vihreät haluavat myös nostaa sukupolvien välisen läheisen kanssakäymisen uuteen arvoon. Ensisijainen kasvatusvastuu lapsista ja nuorista on perheellä ja vanhemmilla. Yhteiskunnan tehtävä on kuitenkin luoda edellytyksiä, jotta perheet voisivat hyvin.

Hyvinvointivaltio on puskuri, joka auttaa jos perheellä on ongelmia, mutta kylähenkeäkin tarvitaan

Lapsilisien, työttömyyskorvausten ja kotihoidon tuen leikkaukset ovat tällä vuosikymmenellä kohdistuneet erityisen kipeästi köyhiin lapsiperheisiin. Huono-osaistuminen kärjistyy moniongelmaisissa perheissä, joissa on myös toimeentulo-ongelmia. Nämä perheet tarvitsevat erityistä tukea. Kirkon nälkäryhmän raportista käy ilmi, että pienituloisimmista perheistä monet ovat suuressa vaarassa syrjäytyä. Syrjäytyminen voi periytyä sukupolvelta toiselle, jollei näitä perheitä auteta ajoissa.

Vihreän perhepolitiikan kulmakivi on asuma-alueiden kriisiytymisen estäminen. Kaavoituksella ja asuntopolitiikalla ei saa synnyttää ongelma-asuinalueita. Jos jokin asuinalue on vaarassa muodostua ongelma-alueeksi, tulee alueen päiväkoteihin ja kouluihin sijoittaa tavallista enemmän opettajia ja muuta henkilökuntaa. Lasta ei kasvateta vain perheessä neljän seinän sisällä, vaan koko lähiympäristö on osa lapsen ja perheen arkea.

Erilaisia asumismuotoja on kehitettävä niin, että asuminen ei kuormita perheiden taloutta nykyisellä tavalla. Erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta myös muissa kasvukeskuksissa omistusasuntojen hinnat sekä vuokrat kohoavat koko ajan; pääkaupunkiseudulla julkiseen rakentamiseen varatut määrärahat tulee keskittää pääasiassa vuokra-, opiskelija- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen.

Kasvatus- ja perheneuvontatyöllä voidaan auttaa perheitä paremmin hallitsemaan omaa elämäänsä. Kuten vihreät ovat lakialoitteella vaatineet, pari- ja perheterapia on saatava Kelan korvausten piiriin - tällä hetkellä Kela korvaa vain kalliin yksilöterapian. Laadukkaiden julkisten palveluiden kehittäminen edellyttää yhteistyötä perheiden kanssa. Tärkeää on kuitenkin saada mukaan myös järjestöjä ja lähiyhteisö, niin että perheiden elämänhallintataidot kasvavat "tavallisenkin" vuorovaikutuksen kautta. Vanha kylähenki tarvittaisiin takaisin! Tämä on tärkeää erityisesti niille lapsille, joiden omilla vanhemmilla on vähiten edellytyksiä tai voimavaroja tukea heitä. Silloin perheen ulkopuoliset aikuiset - opettajat, päiväkodin henkilöstö, naapurit, sukulaiset - ovat tärkeässä asemassa.

Lastensuojeluun on turvattava riittävät voimavarat. Ensisijaista on perheiden tukeminen, mutta se ei aina riitä. Vihreät kannattavat kuntien välistä lastensuojelun kustannusten tasausjärjestelmää, jotta yksittäisen kunnan säästötavoitteet eivät estä kaltoin kohdeltujen lasten huostaanottamista. Lapsiasiainvaltuutetun virka on perustettava seuraamaan lasten aseman ja oikeuksien kehittymistä.

Perheiden oikeuksista ja heitä koskevista tuista tulee tiedottaa nykyistä paremmin esimerkiksi neuvoloissa.

Uusilla veroratkaisuilla voidaan helpottaa perheiden arkea

Yhden tulonsaajan perheiden verotus on kohtuullistettava. Vihreä liitto esittää sellaisen mallin tutkimista, jossa yhden tulonsaajan lapsiperheissä voitaisiin puolisoiden yhteisestä sopimuksesta siirtää ansiotyössä käyvän puolison tuloista puolet tai korkeintaan 10 000 mk/kk verotettavaksi vähemmän ansaitsevan puolison tulona, jolloin myös vastaava osa eläkekertymää siirtyisi. Vihreät ovat valmiit pohtimaan myös muunlaisia yhteisverotuksen malleja. Yhä kasvava määrä nuoria vanhempia on pätkätöissä, ja yhteisverotus helpottaisi tilannetta, jossa puolisoiden työtilanteet saattavat vaihtua nopeasti.

Vanhemmuuden kustannukset kaikille työnantajille

Vihreät haluavat jakaa vanhemmuudesta koituvat kustannukset kaikkien työnantajien kesken, jotta kustannukset eivät kuormita kohtuuttomasti naisvaltaisia aloja. Vihreät kannattavat vanhempainlomaan kuukauden mittaista isälisää.

Kuluneella kaudella vihreät onnistuivat pienentämään perhetukiin kohdistuneita leikkauksia. Vaadimme myös päivähoitolain laajentamista, mikä toteutuikin. Päivähoitomalleja on monipuolistettava edelleen, jotta perheillä on mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseensa sopiva hoitomalli. Kotihoidon tuki tulee säilyttää yhtenä hoitomallina, ja on pohdittava sen laajentamista koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia.

Eduskunnan hyväksymän periaatepäätöksen mukaisesti kuusivuotiaitten esiopetus on toteutettava seuraavan eduskunnan kaudella. Esiopetus ei tarkoita kouluiän varhentamista vaan monipuolista varhaiskasvatusta, joka parantaa kouluvalmiuksia. Vihreät haluavat myös kehittää nuorimpien koululaisten iltapäivähoitojärjestelmiä.

Työajan lyhentäminen parantaa perheiden hyvinvointia

Työllisyyden parantamiseksi on jaettava työtä henkilökohtaista työaikaa lyhentämällä. Eri aloilla työaikaa voidaan lyhentää eri tavoin. Työajan lyhentäminen helpottaa myös ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista. Alentamalla työhön kohdistuvaa verotusta voidaan lyhentää työaikaa ilman, että nettopalkkoja alennetaan tai työvoimakustannukset nousevat.

Pienten lasten vanhemmilla on nykyään mahdollisuus tehdä lyhyempää työpäivää. Työpaikan menettämisen ja "kelkasta tippumisen" pelossa tätä mahdollisuutta uskalletaan kuitenkin käyttää varsin vähän. Pienten lasten vanhemmille on tiedotettava riittävästi tästä mahdollisuudesta. Myös vaihtoehtoisia malleja lyhyemmän työpäivän tekemiseen on kehitettävä. On myös pohdittava Ruotsin mallin mukaista jatko- ja lisäkoulutusmahdollisuutta niille, joilla lyhyempää työaikaa tehtyään on vaikeuksia päästä takaisin kiinni työelämään.

Sukupolvien välistä yhteyttä

Vihreiden mielestä sukupolvien välinen vuorovaikutus on tärkeää. Muun muassa vapaaehtoistyön avulla sitä voidaan laajentaa myös perheen ulkopuolelle erilaisten "mummon kamari" ja muiden toimintamuotojen kautta, joissa vanhukset ja lapset kohtaavat. Kunnallistasolla kokeiltuja omaishoidon tukia, jotka mahdollistavat sairaan lähiomaisen, esimerkiksi vanhuksen, kotihoidon, tulisi kehittää valtakunnallisella tasolla. Kotihoidossa olevan omaisen sairastumisen pitäisi olla lapsen sairastumiseen verrattava syy poissaoloon työpaikalta.

Erilaisille perheille yhtäläiset mahdollisuudet

Yhteiskunnan on entistä paremmin turvattava erilaisille perheille yhtäläiset mahdollisuudet. Yhteiskunnalla ei ole oikeutta "standardisoida" perhettä. Yhä yleistyvien ja kalliiksi käyvien hedelmällisyyshoitojen rinnalla tulee lisätä adoptiovaihtoehdon suosiota ja parantaa adoptiomahdollisuuksia. Ulkomailta lapsen adoptoivan tulee saada tähän yhteiskunnan tukea Ruotsin mallin mukaan. Adoptiolasten vanhemmilla tulee olla oikeus yhtä pitkään vanhempainlomaan kuin biologisilla vanhemmilla. Samaa sukupuolta olevilla tulee olla oikeus rekisteröidä parisuhteensa niin, että suhteen juridinen asema on sama kuin avioliitossa. Kuten aviopareilla ja yksin elävillä, myös avopareilla ja samaa sukupuolta olevilla puolisoilla tulee olla oikeus vanhemmuuteen adoption kautta. Oikeus hedelmöityshoitoihin tulee säilyttää myös yksinelävillä ja samaa sukupuolta olevilla pareilla.

Hyvä ympäristö lapsen edun vuoksi

Jokaisella meistä, aivan erityisesti lapsilla, on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Lasten viisautta ympäristönsä havainnoinnissa pitää käyttää apuna myös ympäristön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Lapsi viettää ison osan päivästä ulkona, toisin kuin me aikuiset yleensä. Joten jo siksikin lapsen näkökulma on otettava huomioon suunnittelussa!

Vammainen perheenjäsenenä

Olipa kyseessä lapsi tai aikuinen vammainen, hänen mahdollisuuttaan asua omassa kodissaan ja osallistua yhteiskunnalliseen ja vapaa-ajan toimintaan pitää tukea tukipalveluin ja hyvällä yhdyskuntasuunnittelulla. Vihreiden tavoite on kehittää vammaispalvelulakia siten, että vammaiset ihmiset saavat nykyistä enemmän apua kodissaan ja työelämässään. Liikkumis- ja toimimisesteetön rakentaminen vähentää vammaisen avuntarvetta ja lisää mahdollisuutta omatoimisuuteen. Vihreät ovat määrätietoisesti edistäneet ympäristön esteiden vähentämistä rakennuslainsäädännön avulla ja sitä kehittämällä. Viittomakieltä, pistekirjoitusta ja muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä on kehitettävä aistirajoitteisille, autistisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Heidän varhaiskuntoutuksensa on avainasemassa. Vihreä liitto pitää tärkeänä, että vammaiset lapset voivat käydä koulua yhdessä muiden lasten kanssa. On kiinnitettävä huomiota myös vammaisen perheenjäsenten tarpeisiin - koulutukseen, jaksamiseen ja erilaisiin tukimuotoihin - jotka edistävät paitsi vammaisen perheenjäsenen, myös koko perheen hyvinvointia.

Vihreiden perhepoliittiset tavoitteet pähkinänkuoressa eduskuntakaudelle 1999-2003:

 • Verotuksen muutoksilla on helpotettava perheiden asemaa. Yhden tulonsaajan perheissä verotettava tulo pitää voida jakaa puolisoiden kesken silloin, kun molemmat puolisot haluavat sitä.
 • Työllisyyden parantamiseksi on jaettava työtä henkilökohtaista työaikaa lyhentämällä
 • Päivähoidossa perheille on annettava mahdollisimman laaja valinnanvapaus. Kotihoidontuki voi olla osa alle kouluikäisten lasten hoitomallia. Päivähoitomalleja on monipuolistettava edelleen.
 • Ongelma-asuinalueiden syntyminen pitää estää kaavoituksella ja asuntopolitiikalla. Ongelma-alueiden päiväkoteihin ja kouluihin tulee sijoittaa tavallista enemmän opettajia ja muuta henkilökuntaa. Kustannuksiltaan kohtuullisia asumismuotoja on edistettävä.
 • Tarvitaan lastensuojelun kustannusten tasausjärjestelmää, jotta yksittäisen kunnan säästötavoitteet eivät estä kaltoin kohdeltujen lasten huostaanottamista.
 • On perustettava lapsiasiainvaltuutetun virka seuraamaan lasten aseman ja oikeuksien kehittymistä.
 • Vanhempainlomista ja muista vanhempien etuuksista koituvat kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien kesken.
 • Vanhempainlomaan tulee liittää kuukauden mittainen isälisä.
 • Kuusivuotiaiden lasten esiopetus tulee toteuttaa.
 • On kehitettävä nuorimpien koululaisten iltapäivähoitojärjestelmiä.
 • Ulkomailta lapsen adoptoivan tulee saada tähän yhteiskunnan tukea. Adoptiolasten vanhemmilla tulee olla samat oikeudet vanhempainlomaan kuin biologisilla vanhemmilla. Avopareilla tulee olla oikeus adoptioon.
 • Samaa sukupuolta olevien pitää voida rekisteröidä parisuhteensa.
 • Samaa sukupuolta olevilla puolisoilla ja avopareilla tulee olla oikeus vanhemmuuteen sekä adoption että hedelmöityshoidon kautta.
 • Omaishoidon kunnallisten kokeilujen tukijärjestelmää tulee kehittää niin, että järjestelmä voidaan toteuttaa valtakunnallisella tasolla.
 • Yhdyskuntasuunnittelussa ja rakennussäädöksissä on otettava huomioon vammaisten tarpeet.
 • Vammaisten ja heidän perheenjäsentensä koulutus-, kuntoutus- ja tukipalveluja on kehitettävä.

Lisäksi vihreät haluavat vaikuttaa myös politiikan ulkopuolisin keinoin yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja muihin toimiin, joiden avulla voidaan estää syrjäytymistä, tukea perheiden hyvinvointia, lisätä lähiyhteisön myönteistä vaikutusta perheiden arkeen ja edistää suvaitsevaisuutta erilaisia perheitä kohtaan. On tutkittava perusteellisesti kirkon Nälkäryhmän toimenpidesuositukset perheiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi.