Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/883

Vihreä liitto

Vihreän Liiton yleisohjelma


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: Vihreän Liiton yleisohjelma
  • Vuosi: 1988
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

VIHREÄN LIITON YLEISOHJELMA

( Hyväksytty 7.2.1988 )

Maailma elää ratkaisevaa murroskauttaan.

Teollisten yhteiskuntien saavutukset ovat mittavia. Mutta menestyksen hinta on kasvamassa niin korkeaksi, että koko maapallon tulevaisuus on vaakalaudalla. Sitä uhkaavat niin ekologiankriisi, ydinvarustelu kuin kolmannen maailman köyhyys. Köyhyys ja väestön raju kasvu syventävät kriisiä kehitysmaissa. Aavikoituminen, metsien tuhoutuminen, maan, veden ja ilman saastuminen sekä ravinnon myrkyttyminen uhkaavat kaikkea elämää planeetallamme. Samoin tekevät asejärjestelmät. - Näin on ihminen kruunannut itsensä luonnon herraksi...

Valta luisuu ylikansallisten yhtiöiden käsiin. Ihmiset kadottavat luottamuksensa edustukselliseen demokratiaan. Politiikasta on tullut hallinnointia ja kansalaisista sen alamaisia. Ihmisoikeuksien sijasta painotetaan kuluttajan velvollisuuksia.

Taloutta ohjaavat lyhytnäköisyys, itsekäs hyödyn tavoittelu ja vahvemman oikeus. Yhä useammat meistä syrjäytyvät yhteiskunnan laitamille henkiseen ja aineelliseen turvattomuuteen. Alistetun työläisen rinnalle ovat tulleet riistetty luonto, oman yhteiskunnan osattomat kansalaiset, alkuperäiskulttuurit, kehitysmaiden kansat ja tulevat sukupolvet. Maata kohdellaan kuin meitä ja meitä kuin maata: etäältä, ylhäältä ja piittaamattomasti. Revitään irti kaikki myyntikelpoinen ja hylätään loput lojumaan.

Maapallon kohtalonkysymykset ovat sidoksissa toinen toisiinsa, ekologisia ongelmia ei voi ratkaista ilman oikeudenmukaisempaa kansainvälistä talousjärjestystä, eikä oikeudenmukaisempaa taloutta saada aikaan ellei asevarustelua saada päättymään.

Vihreä Liitto muodostaa toivon ja yhteistyön vastapainon elämän uhkille. Tahdomme arvioida maailman uusin silmin ja muotoilla kestäviä tavoitteita, jotka eivät perustu suppeiden ihmisryhmien, rahavallan tai kansallisvaltioiden lyhytnäköisille eduille ja hallintapyrkimyksille. Tahdomme löytää lähtökohtia ihmisten, yhteiskuntien ja koko luonnonjärjestelmän tasapainoiselle vuorovaikutukselle. Etsimme myös omassa arkkipäivässämme yhdessä eri maiden samansuuntaisten liikkeiden kanssa vihreää vaihtoehtoa, jonka rakentamisessa sitoudumme väkivallattomuuteen ja demokratiaan, jota haluamme kehittää erityisesti kansalaisten suoran vaikuttamisen ja itsehallinnon suuntaan.

Suomi on uuden kansallisen tehtävän kynnyksellä. Viestejä uuden aikakauden alkamisesta olemme saaneet jo tovin: maamme rajoja eivät nykyaikana uhkaa naapurivaltiot, vaan rajoista piittaamattomat saasteet. Uuden kansallisen tehtävän on sovitettava ihmisen ja luonnon särkynyt suhde, avattava padotut virrat ihmisen taloudesta luonnontalouteen.

Metsäkuolemien, myrkkyjokien, radioaktiivisten laskeumien ja sotilasliittojen Eurooppa kutsuu meitä viimeiseen yhdentymistanssiin. Suomalaisten on nyt valittava itsenäisesti. Tulevaisuus on mahdollista vain, jos luonnon ja ihmisen kestokyvyn rajoja ei ylitetä. Suomen tulee rohkeasti näyttää suuntaa kansainvälisessä ympäristönsuojelussa. Suomen tulee yhtenä - toivottavasti yhä useammista - sotilasliittoihin kuulumattomista Euroopan maista etsiä rauhan ja aseistariisunnan tietä sotilaallisen uhkailun maailmassa.

Suomalaisten tulee yhdessä muiden pohjoismaalaisten kanssa käydä oikeudenmukaista maailmankauppaa ja suunnata kehitysyhteistyössä voimansa ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviin hankkeisiin. Näin kehitysmaiden kansat voivat selvitä ongelmistaan omaehtoisesti. Kansojen perusvoimavara on elävä luonto. Suomen tulee näyttää esimerkkiä maana, jossa metsiä hoidetaan luontaisin menetelmin ja jossa ilmansaasteet on kamppailtu kuriin. Suomen tulee olla maa, jossa tuotetaan puhtaita elintarvikkeita ilman tehokasvatusta. Suomessa on luovuttava eläinten väärinkohtelusta. Suomen tulee säilyttää merialueensa, järvensä ja jokensa elävinä ja lajistoltaan rikkaina myös lastemme lapsille.

Talous tulee perustaa ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävälle pohjalle. Kilpailuyhteiskunta tulee korvata yhteistyön yhteiskunnalla ja määrällinen kasvuajattelu luonnonvarojen ja luonnonarvojen kunnioituksella.

Haluamme purkaa sosiaalisia ja taloudellisia hierarkioita ja erityisesti laajentaa naisten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Haluamme uudistaa työelämää tasavertaisemmaksi sekä naisten ja miesten että esimiesten ja alaisten suhteen. Työn mielekkyys on luettava osaksi työn arvoa. Kaikille on taattava perustulo, joka vapauttaa ihmiset mielekkääseen, yhteisölliseen elämäntyöhön.

Oikeus kotiin kuuluu jokaiselle. Ihmisiä ei saa jättää asunnoilla keinottelun armoille. Haluamme taata lapsille ja vanhuksille hyvät lähtökohdat osallistua asuinympäristössään yhteiseen elämänmenoon. Kylät ja kaupungit tulee suunnitella ihmisten sosiaaliset ja henkiset tarpeet huomioon ottaen. Yksipuolisesti tuotannon ja liike-elämän ehdoilla rakennetut keskustat tulee saneerata sosiaalisia toimintoja edistäviksi. Haluamme suojella vanhoja rakennuksia ja kaupunginosia elävinä toiminnallisina ympäristöinä kertomaan meille kansamme elämänlaadusta, työstä ja ajatuksista ennen meitä.

Haluamme rakentaa kulttuuria, jossa tiedot ja taidot ovat tasaveroisesti kaikkien saatavilla. Koulutuksessa on siirryttävä välittömään hyötyyn sidotusta alistavasta massaopetuksesta ja keskinäisen kilpailun väkivallasta luovan yhteistyön suuntaan. Tieteellinen tutkimus ja tuotekehittely on asetettava eettisen ja ekologisen kritiikin kohteeksi. Joukkotiedotusta, tietoliikennettä ja julkisia liikenneyhteyksiä on parannettava siten, että ihmiset saavat mahdollisuuksia avartaa kulttuurista ymmärrystään ja lisätä yhteistoimintaansa asuinpaikasta huolimatta.

Suomen todellinen kansainvälistyminen edellyttää maiden rajoista riippumatonta liikkumis-, asumis- ja työskentelyvapauksien huomattavaa lisäämistä. Vastustamme nykyistä talouden ja kulttuurin sulkeutuneisuuden ehdoilla tapahtuvaa näennäiskansainvälistymistä. Tämä jättää suomalaiset monikansallisen massatiedotuksen, pinnallisen turismin ja vieraita kansoja kohtaan tunnetun pelon ja ennakkoluulojen varaan.

Onnistuakseen työmme vaatii laajaa yhteistoimintaa kaikkien niiden yksilöiden ja yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa, jotka jo tänään työskentelevät aktiivisesti rauhan, ihmisoikeuksien, ympäristönsuojelun ja tasaveroisemman maailman hyväksi. Tämä ohjelmajulistuksemme olkoon samalla avoin yhteistyöpyyntö kaikille niille, joita nämä tavoitteet yhdistävät.