Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VSL/899

Vapaan Suomen Liitto

Vapaan Suomen Liiton Vaaliohjelma eduskuntavaaleissa 1995


  • Puolue: Vapaan Suomen Liitto
  • Otsikko: Vapaan Suomen Liiton Vaaliohjelma eduskuntavaaleissa 1995
  • Vuosi: 1994
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

AINOA TODELLINEN VAIHTOEHTO

VAPAAN SUOMEN LIITON VAALIOHJELMA

eduskuntavaaleissa 19.3.1995

1. SUOMEN TÄYDELLINEN ITSENÄISYYS JA KANSANVALTA PALAUTETTAVA

Suomen itsenäisyys ja korkeimman vallan kuuluminen kansalle ovat Suomen kansan luovuttamattomia oikeuksia, joilla ei voida käydä kauppaa. Uuden eduskunnan on palautettava Suomen itsenäisyys.

Suomen on pysyttävä suurvaltojen ristiriitojen ja sotilasliittojen ulkopuolella sekä noudatettava ehdotonta puolueettomuuspolitiikkaa, joka perustuu vahvaan maanpuolustustahtoon ja riittävään puolustuskykyyn.

2. PERUSTUSLAKIEN RIKKOMISEN LOPUTTAVA

Suomi liitettiin Euroopan Unionin jäseneksi perustuslakeja useita kertoja tietoisesti rikkoen. Normaalin perustuslakimenettelyn mukaan jäsenyysasia olisi pitänyt käsitellä kahdessa peräkkäin valitussa eduskunnassa. Uuden eduskunnan on asetettava riippumaton lakimieskomitea tutkimaan tapahtuneet perustuslain rikkomukset ja vastuukysymykset.

Suomessa voimassa olevia lakeja voivat olla vain perustuslainmukaisessa järjestyksessä hyväksytyt lait.

3. PUOLUEVALLASTA KANSALAISVALTAAN

Puolueiden yhteiskunnassa saavuttama valta-asema ja sen korruptoiva taustatoiminta rahavallan kanssa on lopetettava. Puoluelain ja puoluetuen avulla hankitut etuoikeudet on poistettava ja puolueet palautettava samaan asemaan kuin vapaat kansalaisjärjestöt.

4. EU:N JA MARKKINAVOIMIEN SANELEMA HALLITUSPOLITIIKKA LOPETETTAVA

Nykyinen ja edellinen hallitus ovat noudattaneet vapaaehtoisesti Euroopan Unionin jäseneltä vaadittavaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Kansa on ollut hallitusten talouspoliittisten kokeilujen uhrina.

Pääomamarkkinoiden vapauttaminen aiheutti rahakeinottelun, kasinotalouden ja pankkikriisin, joiden laskuja kansa nyt maksaa. Tämä ja markan ecu-kytkentä johtivat ennen näkemättömään lamaan, suurtyöttömyyteen ja vararikkoihin.

Harjoitetun politiikan seurauksena maassamme on puoli miljoonaa työtöntä. Kaiken kaikkiaan työttömyys koskettaa yli puoltatoista miljoonaa suomalaista.

Julkisten palvelujen alasajo on johtanut ja edelleen johtamassa kymmeniä tuhansia valtion ja kuntien palveluksessa olevia työttömiksi. Lisäksi on maataloudesta ja muusta elintarviketaloudesta joutumassa kymmeniä tuhansia työttömiksi.

Hallitus on korottanut veroja ja maksuja sekä saattanut voimaan uuden EU:ssa käytössä olevan arvonlisäveron. Yksityisten henkilöiden verorasitus on Suomessa kaikkien aikojen korkeimpia.

Itse aiheutetusta lamasta johtuvaa tulojen menetystä hallitus paikkaa ottamalla uutta lainaa 70 miljardin markan vuosivauhdilla. Jos nykyisen kaltainen politiikka saa vaaleissa jatkoaikaa, nämäkin lainat tulevat kansan veroilla maksettaviksi ja kylmäkiskoinen talous- ja yhteiskuntapolitiikka jatkuu.

5. AY-LIIKKEEN JOHTO UNOHTANUT JÄSENKUNNAN EDUT

Vapaan Suomen Liitto toteaa ay-liikkeen johdon, joka ajoi EU-jäsenyyttä järjestödemokratian sivuuttaen, luopuneen jäsenkuntansa etujen puolustamisesta ja samaistuneen suurtyönantajatahojen kanssa. Vapaan Suomen Liitto tukee ay-väkeä ay-liikkeen palauttamiseksi kansanvaltaiselle työntekijöiden etujen mukaiselle kannalle.

6. MARKKINAVOIMAT YHTEISKUNNAN SÄÄNTELYYN

Kansanvaltaa ei saa alistaa markkinavoimille. Kansalaisten yleisen edun on oltava markkinavoimien edun yläpuolella. Elvyttävän talouspolitiikan onnistumiseksi on luotava tehokas markkinavoimien sääntelyjärjestelmä.

7. LOPPU SUURTYÖTTÖMYYDELLE JA SOSIAALITURVAN LEIKKAUKSELLE

Valtapuolueiden mukaan Suomen sopeuttamista euroraameihin jatketaan. Valtion menoja aiotaan supistaa vuositasolla 50 miljardia markkaa. Leikkaukset on tarkoitus kohdistaa ensisijaisesti sosiaali-, terveys- ja koulutusmenoihin. Ohjelman toteutuessa työttömyys kasvaa ja Suomi lakkaa olevasta hyvinvointivaltio.

8. TALOUS KÄÄNNETTÄVÄ NOUSUUN

Suomen talous voidaan saattaa nousuun vain elvyttävän ja ihmisläheisen talouspolitiikan avulla. Suomen talouden perusongelma on puolen miljoonan henkilön työttömyys. Työttömyyden poistuessa palautuu myös henkinen hyvinvointi ja ihmisarvo. Työttömyysmenot säästyvät ja valtio saa takaisin menettämänsä verotulot. Valtion ja kuntien tarjoamat sosiaali-, terveys-, koulutus- ja muut hyvinvointipalvelut voidaan säilyttää ja kehittää niitä edelleen.

9. UUSIA TYÖPAIKKOJA LUOTAVA PIENTÄ JA KESKISUURTA YRITYSTOIMINTAA KEHITTÄMÄLLÄ

Elvytystoimenpiteet on suunnattava ensisijaisesti asuntojen korjaustoiminnan ja uustuotannon sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden ja muun yritystoiminnan lisäämiseen. Tutkimusta ja koulutusta uusien tuotteiden aikaansaamiseksi on lisättävä. Tuotantorakennetta on pyrittävä monipuolistamaan.

Asuntorakentamista elvyttämällä voidaan parantaa nopeasti työllisyyttä. Rakennustoiminta luo myös muille aloille runsaasti työpaikkoja. Asuntorakentamisen lisääminen edellyttää valtion asuntolainajärjestelmän puutteiden poistamista ja korkotuen lisäämistä.

Pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä kotimaista tuotantoa kehittämällä voidaan tehokkaasti lisätä uusia pysyviä työpaikkoja ja monipuolistaa maan tuotantorakennetta. Työvoiman lisäämisen esteenä pienessä ja keskisuuressa yritystoiminnassa ovat suuret välilliset työvoimakustannukset. Kaikkien yritysten sosiaaliturvamaksut ja muut välilliset työvoimamaksut tulee porrastaa käyttökatteen perusteella eikä henkilöstön määrän mukaan kuten nykyisin.

10. PÄÄOMATULOJEN VEROTUS PROGRESSIIVISEKSI

Kansantalouden elvytyksen rahoittamiseksi on vientiteollisuudelle asetettava määräaikainen vientivero. Ympäristöä saastuttavalle toiminnalle tulee säätää erityinen haittavero. Pääomatuloja on verotettava progressiivisesti kuten muitakin tuloja. Vuonna 1992 poistettu pörssi-toiminnan siirtoleimavero on palautettava. Suomen kansallisomaisuuden siirtymistä ulkomaisiin käsiin on estettävä erityisverotuksella. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöitten verotus tulee alentaa elinkeinotoiminnan tuloksen osalta yhteisö- ja pääomaverotuksen kanssa samalle tasolle.

11. SOSIAALITURVASTA JA TERVEYDENHOIDOSTA HUOLEHDITTAVA

Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon palvelut on säilytettävä kohtuuhintaisina kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Kunnat on velvoitettava asettamaan kansanterveydenhoito muiden palveluiden yläpuolelle.

Lasten päivähoitoon ja kotihoitoon sekä vanhusten ja vammaisten hoitoon tulee osoittaa tarvittava yhteiskunnan tuki.

12. NUORILLE TÖITÄ - ELÄKEIKÄÄN JOUSTOA

Työpaikkojen avaamiseksi nuorille on eläkkeelle siirtymisen ikärajaa voitava alentaa väliaikaisesti 55 vuoteen. Vapaaehtoisen eläkkeelle siirtymisen ehtona on työnantajan sitoutuminen ottamaan työhön alle 30-vuotias työtön. Työttömyyskorvausten säästyminen ja työllistettyjen maksamat verot korvaavat eläkkeelle siirtyneiden julkiselle vallalle aiheuttamat menot.

13. ELÄKELÄISIÄ KOHDELTAVA OIKEUDENMUKAISESTI

Eläkkeet ovat aktiiviaikana ansaittuja tuloja, joiden maksaminen on siirretty eläkeikään. Eläke-etujen heikentäminen murentaisi koko työehtosopimusjärjestelmän uskottavuuden. Suurten ikäluokkien jälkeen eläkemenot alenevat jyrkästi. Tässä mielessä puheet eläkepommista ovat harhaanjohtavia. Eläkkeiden minimitasoa on korotettava. Ylisuuret eläkkeet on saatettava kohtuullisiksi asettamalla eläkekatto.

14. IHMISLÄHEISEEN ASUMISEEN JA YMPÄRISTÖÖN

Jokaisella suomalaisella on oltava oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen sekä terveelliseen ja viihtyisään ympäristöön.

Asuntotonttimaa tulee ensisijaisesti luovuttaa asunnontarvitsijoiden omiin tai heitä aidosti edustavien järjestöjen asukasjohtoisiin hankkeisiin. Näille on myös turvattava ensisijaisuus julkisessa asuntorahoituksessa.

15. ELÄMISEN EDELLYTYKSET MAASEUDULLA TURVATTAVA

Nykyinen politiikka johtaa maatalousväestön nopeaan vähenemiseen ja maaseudun peruspalvelujen heikkenemiseen työttömyyden kasvuun sekä maaseudun laajojen osien autioitumiseen. Tämä kehitys on katkaistava.

Maaseutu on säilytettävä asuttuna kehittämällä Suomen olosuhteisiin soveltuvaa, puhtaita elintarvikkeita tuottavaa maataloutta ja luomalla uusia työpaikkoja maaseudulle. Peruselintarvikkeiden omavaraisuus on turvattava myös mahdollisten kriisitilanteiden aikana.

16. OMAVARAISEMPAAN ENERGIATUOTANTOON

Suomen energiahuollon tulee perustua kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen. Vaihtoehtoisten energialähteiden tutkimusta on tehostettava. Kotimaiset energialähteet soveltuvat myös pieniin voimaloihin tyydyttämään paikallista energiatarvetta. Kotimaisen energian käyttö luo runsaasti uusia pysyviä työpaikkoja. Suomen on mahdollisimman pian aloitettava neuvottelut Norjan ja Ruotsin kanssa kaasuputken rakentamisesta ja maakaasun toimittamisesta Norjan maakaasukentiltä.

Ydinvoiman lisärakentamisesta on sen kalleuden ja riskialttiuden vuoksi luovuttava. Ydinjätteen maahan tuonti on kiellettävä.

Hyväksytty Jyväskylässä 10.-11.12.1994 pidetyssä ylimääräisessä puoluekokouksessa.