Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VSL/901

Vapaan Suomen Liitto

Ohjelma vuoden 2003 eduskuntavaaleissa


 • Puolue: Vapaan Suomen Liitto
 • Otsikko: Ohjelma vuoden 2003 eduskuntavaaleissa
 • Vuosi: 2003
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vapaan Suomen Liiton ohjelma vuoden 2003 eduskuntavaaleissa

 1. VSL:n tavoitteena on tasa-arvoon perustuva, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, joka turvaa myös tuleviensukupolvien elämisenmahdollisuudet.
 2. Suomen itsenäisyys, laillisuus ja kansanvalta on palautettava irtautumalla rahavallan ohjaamasta EU:sta sekä torjumalla maamme NATO:on liittämishankkeet.
 3. Suomelle on palautettava oma raha, Suomen markka ja oma itsenäinen raha- ja talouspolitiikka.
 4. Itsenäisen maan oikeuksiin kuuluva rajavalvonta on palautettava maamme kaikille rajoille sekä tehostettava toimia huume- ja muun rikollisuuden torjumiseksi ja kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.
 5. Jokaisella on oltava perustuslaillinen oikeus työhön. Työssä jaksamista on helpotettava työtä jakamalla ja lyhentämällä yleinen työaika 35 tuntiin viikossa. Työntekijän asemaa hänestä riippumattoman irtisanomisen varalta on tuntuvasti parannettava.
 6. Markkinoiden tulee palvella kansalaisia eikä päinvastoin. Taloutta on säänneltävä. Pääomapako Suomesta on pysäytettävä. Valtion yritysten myynti on lopetettava.
 7. Koko maa on pidettävä asuttuna. Elintarvikeomavaraisuus, inhimillisen kokoisten perheviljelmien toiminta ja toimeentulo sekä maaseudun elinvoima on palautettava.
 8. Työllistymistä on helpotettava poistamalla työn sivukulut. PK yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Työllistämistä ehkäisevät työnantajan kannalta kohtuuttomat työn sivukulut on poistettava ja vastaavat verotulot on kerättävä tuotannon perusteella.
 9. Elintarvikkeiden arvonlisävero on poistettava. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja tulee korottaa 500 000 markan liikevaihtoon.
 10. On toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukainen perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa.
 11. Eläkeläisten sorto on lopetettava. Eläkkeiden veroton alaraja on korotettava 4000 markkaan, minkä lisäksi on määrättävä ylin mahdollinen eläke.
 12. Lapsiperheille on taattava riittävä toimeentulo sekä mahdollisuus valita lasten kotihoito taloudellisesti todellisena vaihtoehtona päivähoidon kanssa.
 13. Peruskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista on huolehdittava tasapuolisesti, oppilaiden erilaiset taipumukset ja tarpeet huomioon ottaen.
 14. Vanhusten, vammaisten ja sairaanhoidon palvelut on turvattava yhteiskunnan toimesta asuinpaikkakunnasta riippumatta.
 15. Kohtuuhintainen asuminen sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö on taattava kaikille suomalaisille.
 16. Tuloeroja on kavennettava. Alle 50 000 markan vuosiansiot on tehtävä verottomiksi. Kuntien talous on turvattava valtionapujärjestelmän muutoksella. Pääomatuloja on verotettava progressiivisesti, pienten pääomien verotusta on helpotettava ja suurten veroa progressiivisesti lisättävä.
 17. Ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa asemaa on parannettava.
 18. Suomen energiahuollon tulee perustua nykyistä enemmän kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen.
 19. Puolueita on kohdeltava tasapuolisesti. Puoluetuki on lopetettava. Puoluerahoitus ja sen lähteet on tehtävä julkisiksi. Kansanedustajien lahjusten otto ja lahjonta on lailla kiellettävä. Kaikille rekisteröidyille puolueille on taattava tasapuolinen mahdollisuus tuoda ohjelmansa esille julkisissä sähköisissä tiedotusvälineissä.
 20. Perustuslakien noudattamista valvomaan on asetettava poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin.
 21. Suomi on pidettävä sotilasliittojen ja kansainvälisten selkkausten ulkopuolella harjoittamalla johdonmukaista ja luotettavaa puolueettomuuspolitiikkaa. Maanpuolustuksen on perustuttava yleiseen asevelvollisuuteen.