Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VSL/902

Vapaan Suomen Liitto

Kotikunta asukkaita palvelemaan -kunnallisohjelma


  • Puolue: Vapaan Suomen Liitto
  • Otsikko: Kotikunta asukkaita palvelemaan -kunnallisohjelma
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liiton kunnallisvaaliohjelma 2004

KOTIKUNTA ASUKKAITA PALVELEMAAN

1. SOSIAALI-, TERVEYS- JA OPETUSPALVELUJA PARANNETTAVA.
* Kaikilla kuntalaisilla on oltava mahdollisuus saada tarvitsemansa peruspalvelut viivytyksettä.
* Terveydenhoidon kriisi on korjattava lainsäädännöllä.
* Valtiovallan on nykyistä paremmin turvattava kunnille riittävät valtionosuudet peruspalvelujen järjestämiseksi.
* Peruspalvelut on pidettävä kuntien itsensä tuottamina. Niiden yksityistämistä ja järjestämistä ostopalveluina on vältettävä.

2. PIENET TULOT KUNNALLISVEROSTA VAPAAKSI.
* Pienituloisten ihmisten asemaa on parannettava tekemällä pienimmät tulot verovapaiksi myös kunnallisverotuksessa. Tästä kunnille aiheutuvat verotulojen menetykset on valtiovallan korvattava korottamalla vastaavasti kuntien valtionapuja.

3. KUNTALAISTEN PERUSTOIMEENTULO TURVATTAVA.
* Pienituloisten, eläkeläisten, työttömien, opiskelijoiden, vammaisten ja muiden vähävaraisten perustoimeentulo on turvattava uuden yleisen perustoimeentulojärjestelmän avulla.
* Jokaisen oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen ja asuinpaikan valintaan on turvattava.
* Sosiaalituet, mukaan luettuna opintotuki, on korotettava 1980-luvun tasolle.
* Vanhusten luovuttamattomasta ihmisarvosta ja perusoikeuksista ei saa tinkiä.

4. KUNTIEN TUETTAVA TYÖLLISYYTTÄ JA TOIMELIAISUUTTA.
* Kuntien on panostettava työttömien työllistämiseen.
* Kuntatyöntekijöiden loppuunpalamisen ehkäisemiseksi on lisättävä hoitohenkilöstön määrää erityisesti sairaiden ja vanhusten hoidossa sekä näin parannettava nyt retuperällä olevia palveluja.
* Kuntien on tuettava erityisesti pienimuotoista tuotantoa ja toimeliaisuutta, kuten pienyrittäjyyttä, työpajatoimintaa sekä osuuskunta-, kylä- ja kaupunginosatoimintaa.

5. KANSALAISTEN KOSKEMATTOMUUS JA TURVALLISUUS TAATTAVA.
* Turvattomuuden, rikollisuuden ja päihdeongelmien ehkäisyyn on osoitettava riittävät varat.

6. NUORISSA ON MAAN TULEVAISUUS.
* Nuorille on järjestettävä tarpeelliset kokoontumistilat ja pätevät ohjaajat. Lasten ja nuorten vanhemmille on luotava puitteet yhteistoimintaan.

7. MAASEUTU SÄILYTETTÄVÄ ASUTTUNA.
* Postin, kaupan sekä joukko-, lankapuhelin- ja laajakaistaliikenteen palvelut on turvattava myös haja-asutusalueilla. Tieverkosto on pidettävä hyvässä kunnossa koko maassa.
* Puhtaan kotimaisen ruuan saanti on turvattava suosimalla erityisesti perheviljelmien toimintaa.
* Maaseudun autioituminen on estettävä elinkeinotoimintaa monipuolistamalla esim. matkailua, luomutuotantoa, puun energiakäyttöä ja paikallista omavaraisuutta sekä yrittäjyyttä tukemalla ja kehittämällä.

8. LUONTO-, YMPÄRISTÖ- JA KULTTUURIARVOT SÄILYTETTÄVÄ.
* Kaupunkien ja taajamien asukkaillekin kuuluu oikeus viihtyisään ja luonnonläheiseen ympäristöön.
* Uutta rakennettaessa on kulttuurihistorialliset arvot säilytettävä.
* Lähiöiden slummiutuminen ja ihmisten syrjäytyminen on estettävä mm. kuntien, seurakuntien ja alueen asukkaiden yhteistoimintaa lisäämällä.

9. LUOTTAMUSHENKILÖIKSI VALITTUJEN ON SAATAVA TOIMIA ITSENÄISESTI HARKINTANSA JA OMATUNTONSA MUKAAN ILMAN PUOLUEKURIA.

10. TODELLINEN KUNNALLINEN DEMOKRATIA TOTEUTETTAVA.
* Kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia on parannettava mm. järjestämällä kuntalaisten kuulemistilaisuuksia ja kunnallisia kansanäänestyksiä, lisäämällä avointa tiedotusta sekä kehittämällä kansanvaltaista kunnanosahallintoa.

NÄISTÄ TAVOITTEISTA USEIDEN TOTEUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ OMAA, ITSENÄISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ, JOTA SUOMELLA EI OLE NIIN KAUAN KUIN SE ON MUKANA EU:SSA.