Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/YR/384

Yhteisrintama

Yhteisrintaman ohjelma


  • Puolue: Yhteisrintama
  • Otsikko: Yhteisrintaman ohjelma
  • Vuosi: 1936
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Yhteisrintaman ohjelma 1936

Yleisiä suuntaviivoja.

YHTEISRINTAMAN tarkoituksena on vastullisen johtajaperiaatteeseen nojautuen poistaa yhteiskunnalliset ristiriidat.

YHTEISRINTAMA tahtoo siirtää tulevassa yhteiskunnassa talouselämän johdon ammattieduskunnalle ja hävittää kansamme sisäisesti repivät luokkapuolueet.

YHTEISRINTAMA tahtoo muuttaa nykyisen yhteiskunta- ja talousjärjestelmän asettamalla suunnitelmallisuuteen perustuvan talouspolitiikan nykyisen taloudellisen epäjärjestyksen, mielivallan ja epävarmuuden tilalle.

YHTEISRINTAMA tahtoo alistaa yksilölliset oikeudet kokonaisuutta palvelemaan sekä nousta päättävään taisteluun kaikkia niitä vastaan, jotka tavalla tai toisella vahingoittavat yhteisetua.

Talous- ja yhteiskuntapolitiikka.

YHTEISRINTAMA tahtoo korko-orjuuden poistamista, rahakannan vakiinnuttamista ja maamme kehittämistä omavaraistalouteen sekä sen velkaantumisen estämistä.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että epäkansalliset liikeyritykset, luottolaitokset, vakuutuslaitokset ja apteekit yhteiskunnallistetaan sekä suuryritykset alistetaan tehostettuun valtion valvontaan.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että suurmetsätalous on yhteiskunnallistettava kolmenkymmenen vuoden kuluessa korvauksetta.

YHTElSRINTAMA tahtoo yksityisyritteliäisyyden ja osuustoiminnan säilyttämistä, vieläpä niiden tukemista, mutta samalla estää niiden muodostumasta voimakeinoiksi ja kokonaisuutta häiritseviksi.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että jokaisen on tehtävä työtä, olkoon se sitten aineellista tai henkistä, sekä ilman työtä ja vaivannäköä saadun tulon poistamista.

YHTEISRINTAMA tahtoo yhteiskunnan osallistumista suuryritysten voittoon.

YHTEISRINTAMA tahtoo, niin ruumiillisen kuin henkisen työn tekijäin, taloudellisen ja henkisen aseman kohottamista syvälle käyvien sosiaalisten uudistusten kautta.

YHTEISRINTAMA tahtoo talouselämään suurempaa järkiperäistämistä, jotta hyödykkeiden jakaantuminen mahdollisimman vähillä välikäsillä tulee mahdolliseksi, ja työpäivän lyhentämistä sitä mukaa kuin rationalisointi sekä tuotannon koneellistuttaminen vapauttaa työaikaa.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että kaupunkien liiallien väestönkasvu on estettavä sijoittamalla teollisuuslaitoksia enemmän maaseudulle, jolloin työntekijöillä on tilaisuus päästä osalliseksi maanomistukseen ja maataloustuotannolle syntyy uusia kulutuskeskuksia.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että maataloutta on tehokkaasti edistettävä yhteisen edun mukaisella ja järkiperäisellä tukemisella.

YHTEISRINTAMA tahtoo viljelyskelpoisen maan asuttamista ja tilattoman väestön kiinnittämistä maahan.

YHTEISRINTAMA tahtoo työkyvyttömyys- ja vanhuushuollon suurpiirteistä laajentumista.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että Suomen kansa pysyy terveenä ja rodullisesti puhtaana.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että Suomen kansalaisena saa olla vain henkilö, joka on vereltään, kieleltään, mieleltään ja nimeltään suomalainen. Se, joka ei ole maan kansalainen, saa elää Suomessa ainoastaan muukalaisena.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että julkisiin toimiin saadaan asettaa ainoastaan maan kansalaisia.

Sivistyspolitiikka.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että suomenkieli on oleva Suomen ainoa kieli.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että sivistystä on edistettävä kaikkien kansalaispiirien keskuudessa ja opin saanti riippukoon lahjakkuudesta.

YHTEISRINTAMA tahtoo kouluolojen perusteellista uudistamista.

YHTEISRINTAMA tahtoo oikeuslaitoksen täydellistä uudistamista.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että kirkko on oleva valtion avustama yhteiskunta.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että heimo- ja ulkosuomalaisasiaa on hoidettava maan arvon mukaisesti.

YHTEISRINTAMA tahtoo julkisen sanan moraalisen tason kohottamista sekä päättäväistä taistelua poliittista valhetta vastaan.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että rangaistus on muutettava yhteiskuntaa hyödyttäväksi ja tehokkaaksi parannusmuodoksi.

YHTEISRINTAMA tahtoo ruumiillisen kulttuurin kehittämistä.

Maanpuolustus- ja ulkopolitiikka.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että puolustuskuntoisuutta on kehitettävä maan kantokyvyn mukaisesti ja maan sisäiset olot muodostettava sellaisiksi, että kaikki kansalaispiirit tuntevat korkeaksi velvollisuudekseen puolustaa kansallisen Suomen rajoja.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että suojeluskuntalaitos on muodostettava kaikkia kansalaispiirejä käsittäväksi vapaaehtoiseksi puolustusjoukoksi.

YHTEISRINTAMA tahtoo, että kansainvälinen valtiollinen riippuvaisuus on hyljättävä ja Suomen täydellinen suvereenisuus on täytettävä maan rajoihin saakka.

Siirtymisen ajan vaatimaan järjestelmään tahtoo YHTEISRINTAMA suorittaa rauhallisen kehityksen kautta nojautuen Suomen perustuslakiin ja eduskunnan enemmistöön.