Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/YYP/386

Suomen yksityisyrittäjäin puoluejärjestö

Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön Puolueohjelma


  • Puolue: Suomen yksityisyrittäjäin puoluejärjestö
  • Otsikko: Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön Puolueohjelma
  • Vuosi: 1972
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö r.y.
Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland r.f.

Puolueohjelma hyväksytty perustavassa kokouksessa 12.1.1972

Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö r.y:n tehtävänä on taata ja turvata yksityinen yritteliäisyys ja yksityisomistusoikeus sekä sen kautta koko Suomen kansan hyvinvointi.

Puolueen suhde suomalaiseen yhteiskuntaan

Puolue vastustaa sosialisointia kaikissa muodoissaan, samoin kuin monopolipääoman valtapyrkimyksiä, koska ne tukahduttavat yksityistä yritteliäisyyttä sekä tuhoavat siten kansan demokratian ja yksilön vapauden.

Jokainen Suomen kansalainen olkoon lain mukaan turvattu hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden puolesta. Puolue haluaa erikoisesti ylläpitää ahkeruudella ja yritteliäisyydellä saavutettua isänmaamme itsenäisyyttä, yksikamarista eduskuntaa, yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, suhteellista vaalitapaa, yhdistymis-, kokoontumis-, paino- ja sananvapautta sekä sananvapautta radiossa ja televisiossa, jotka ovat okaisen kansalaisen perusoikeuksia ja joiden puolesta puolue tinkimättömästi toimii.

Ainoastaan yksityisyritteliäisyyden turvaamisella voidaan saavuttaa kansamme hyvinvointi ja turvata työllisyys sekä kansainvälinen kilpailukyky.

Uhanalaisena olevat Suomen kansan oikeudet on turvattava ja niitä on kehitettävä, vaarantamatta yksilön vapautta.

Eduskunta

Eduskunnan valtaa ulko- ja sisäpolitiikassa on lisättävä ja presidentin valtaa on rajoitettava.

Edustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on velvollinen noudattamaan perustuslakia eivätkä kansanedustajaa sido mitkään muut määräykset. Vain
siten voidaan taata demokratian säilyminen ja kehittäminen eduskunnassa.

Puolueen suhde hallintokoneistoon

Valtion virkamiesten palvelualttiutta yksilön palvelemiseksi on tehostettava.

Valtion virkanimityksissä tulee ammatilliset ansiot asettaa aina poliittisten ansioiden edelle.

Taloudellinen valta

Taloudellisen toiminnan perustana tulee olla yksityisyritteliäisyys, joka ei kuitenkaan saa johtaa keskusliikkeiden, eikä kartelli- ja monikansallisten yhtiöiden valtaan pääsyyn.

Yksilö ja yhteiskunta

On kehitettävä ihmiskeskeistä yhteiskuntaan siten, että jokainen kansalainen, erikoisesti lapset, naiset ja vanhukset voivat kulkea turvallisin mielin teillä, kaduilla ja puistoissa.

Järjestysvaltaa on riittävästi lisättävä, jotta voidaan saavuttaa turvallinen ja ihmiskeskeinen yhteiskunta.

Yhteiskunnan on oltava ihmistä varten, eikä ihmisen yhteiskuntaa varten.

Verotus

Verotusjärjestelmä on pikaisesti uudistettava, yksinkertaistettava ja oikeudenmukaistettava.

Harkinta- ja arvioverotuksista on ehdottomasti luovuttava.

Vähittäiskauppaportaassa kannettavasta liikevaihtoverosta on samoin luovuttava.

Tasa-arvoisuuden toteuttamiseksi on työnantajat vapautettava työntekijöiden verojen ennakkoperintävastuusta. Jokainen suomalainen vastatkoon itse omista veroistaan.

Verottajan on kiinnitettävä enemmän huomiota suurten ja monikansallisten yhtiöiden veronmaksuperusteisiin.

Liikelaitokset ja asuntoyhtiöt on vapautettava kirkollisverosta.

Työllisyys

Työvaltaista yritystoimintaa tukemalla luodaan uusia työtilaisuuksia kaikille ammattialoille halvemmin kuin muilla keinoilla.

Suomen Pankin on helpotettava ulkomaisten pääomien saantia pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen tukemiseksi. Suomen Pankki ei saa suosia yksipuolisesti automatisoitua suurteollisuutta.

Ammattityöttömät on saatettava tuottavaan työhön.

Työttömyysavustus saa olla korkeintaan minimipalkan suuruinen.

Teollistaminen, kauppa ja liikenne

Teollistamista, kaupankäyntiä ja liikenteen palveluksia tehostetaan parhaiten panemalla pääpaino pienelle ja keskisuurelle yritystoiminnalle.

Lakisääteisesti on turvattava pienille ja keskisuurille yrityksille oikeus vaikuttaa päätöksen tekoon myös kaupan ja kauppapaikan rakennemuutoksia suunniteltaessa.

Maatalous

Maa- ja metsätalouden harjoittajat ovat yksityisyrittäjiä, joille tulee lakisääteisesti taata samat oikeudet kuin muillekin yksityisyrittäjille.

On luotava edellytykset yksityisten elinkelpoisten tilojen syn- tymiselle.

On saatava aikaan isännän ja emännän lomitusjärjestelmä.

Maamme on saatettava maataloustuotteiden osalta omavaraiseksi kannattavuusperiaatteella.

Maatalouden kannattavuus on taattava kauppapoliittisin toimenpitein, että voidaan luopua tukipalkkiojärjestelmästä.

Keskusliikkeiden ja kartelliyhtymien mielivalta on lopetettava myös maa- ja metsätalouden piiristä.

Koululaitos ja koulutus

Maamme koululaitosta on kehitettävä ajanmukaisesti niin, että kouluissa kasvatetaan ahkeruutta, yritteliäisyyttä ja isänmaallisuutta kunnioittavia itsenäisiä kansalaisia.

Kaikilla kansalaisilla tulee olla oikeus ja samat mahdollisuudet varallisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta niin täydelliseen koulutukseen kuin hänen kykynsä riittävät.

Koulutusohjelma on laadittava riittävän pitkällä tähtäimellä elinkeinoelämän, tieteen ja taiteen muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Koululaitoksen politisoituminen on estettävä.

Tasa-arvoisuus ja koti

Miehellä ja naisella tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet itseään, perhettään ja yhteiskuntaa kohtaan.

Samapalkkaisuus on myös käytännössä toteutettava.

Kodin tulee kasvattaa lapsia ja nuoria hyvien ja moraalisten elämäntapojen ja isänmaan kunnioittamiseen.

Yhteiskunnan tulee huolehtia siitä, että luodaan riittävästi vapaa-ajan viettomahdollisuuksia kaikenikäisille nuorille. nuoriso on saatava pois kaduilta hyvien harrastusten piiriin.

Lasten päivähoitokysymys on yhteiskunnan toimesta ratkaistava lapsiystävällisellä tavalla.

Yhteiskunnan tulee suojella lapsia myös vanhempiensa mielivaltaa vastaan ja valvoa myös käytännössä, ettei lapsia kotonakaan käsitellä väkivaltaisesti.

Kotiapulaiselle maksettava palkka on oltava kokonaan vähennyskelPoinen verotuksessa.

Asuntopulaa poistetaan ja asumistasoa nostetaan parhaiten tukemalla omistusasuntojen hankintaa. Erikoisesti on luotava edellytykset omakotitalojen rakentamiselle mm. järkevällä tonttipolitiikalla.

Omistajan omassa käytössä olevasta asunnosta ja sen tuotosta ei saa verottaa.

Asuntoalueiden suunnittelussa on päähuomio kiinnitettävä lasten viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Eläkeasiat

On luotava yksi yhtenäinen eläkejärjestelmä, jolloin peruseläke on yhtä suuri kuin kulloinkin maksettava minimipalkka, sekä työ-eläkejärjestelmä, jolloin eläke karttuu määräprosentilla palvelusvuosien mukaan, joko omassa tai vieraan palveluksessa.

Jokainen kansalainen maksaa henkilökohtaisesti omat eläke- ja sosiaaliturvamaksunsa.

Kertyneitä eläkemaksuja ei saa rahastoida eikä sitoa liiketoimintaan.

Peruseläkkeestä ja minimipalkasta ei saa periä veroja.

Sosiaaliturva

On luotava yhtenäinen ja riittävä sosiaaliturvajärjestelmä lapsia, sairaita, vanhuksia ja työkyvyttömiä varten.

Sosiaaliturvan on oltava yhtä suuren kuin minimipalkan.

Sosiaaliturvaa annetaan vain niille jotka eivät saa mitään muita tuloja.

On tarkasti valvottava, ettei sosiaaliturvaa käytetä väärin.

Oikeusturva

Maamme oikeuslaitos on saatettava ajan vaatimuksia vastaavaksi.

Mm. esitutkintavaiheessa on oikeusavustajien käyttö sallittava.

Yksilön oikeusturvaa on tehostettava myös nopeasti tapahtuvilla esioikeudenkäynneillä.

Kaikille kansalaisille on taattava samanlainen oikeusturva varallisuuteen katsomatta.

Myös varattomalle ja pienituloiselle yksityisyrittäjälle on taattava samat oikeudet oikeusturvaan ja maksuttomaan oikeusapuun kuin muillekin kansalaisille.

Maksuttoman oikeudenkäynnin ja oikeusavustajan saamista on nopeutettava ja yksinkertaistettava.

Tuomion tai julkisen vallan päätöksen täytäntöönpano on toteutettava vasta kun asia on saanut lopullisen ratkaisun viimeisessä oikeusasteessa.

Pidätetylle on ilmoitettava pidättämishetkellä pidätyksen syy ja pidätetyn lailliset oikeudet.

Uusien lakien teksti on saatettava kansantajuiseen muotoon.

Puolue vastustaa poliittisia virkanimityksiä oikeuslaitoksessa.

Kielikysymys

Maamme kaksikielisyys on säilytettävä.

Ruotsinkieliselle kansanosalle on turvattava samat oikeudet kuin suomenkielisillekin.

Ahvenanmaan itsehallintolaissa säädetyt erikoiskansalaisoikeudet on turvattava.

Koulu-, alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa on otettava huomioon kielisuhteet.

Yhteiskuntasuunnittelu

Valtakunnallisessa lääni- ja kuntauudistusten suunnittelussa tulee ehdottomasti ottaa huomioon, ettei kansalaisten verorasitusta lisätä.

Maaherran virkaan nimittäminen ei saa olla palkkio poliittisista ansioista.

Luonnonsuojelu

Yhteiskunnan on vastattava luonnonsuojelun aiheuttamista kustannuksista, koska luonnon suojeleminen on kaikkien yhteinen asia.

Jokaisen kansalaisen tulee aloittaa luonnon suojeleminen omasta elinympäristöstään.

Viranomaisten tulee nykyistä tehokkaammin valvoa, että luonnonsuojelua käytännössä toteutetaan.

Uskonto ja kirkko

Puolueemme kannattaa täydellistä uskonnonvapautta. Jokainen tunnustakoon vakaumuksensa mukaista uskontoa, joka ei kuitenkaan saa loukata hyviä tapoja ja moraalisia arvoja yhteiskunnassa.

Uskonnon opetusta jatkettakoon kouluissa entiseen tapaan.

Valtion talouden hoito

Valtion liikelaitosten ja valtioenemmistöisten osakeyhtiöiden toimintaa on hoidettava kuten yksityistä liikeyritystä, kannattavuusperiaatteen mukaisesti, eikä niitä saa asettaa verotuksessa ja valtionavuissa erikoisasemaan.

Pitkäntähtäimen taloussuunnitelmilla on varmistettava, ettei enää suoriteta virheinvestointeja.

Virheinvestointeihin ja virkavirheisiin syyllistyneet valtion virkamiehet on asetettava vastuuseen teoistaan sekä korvausvelvollisiksi aiheuttamistaan vahingoista.

Puolustusvoimat

Isänmaamme tarvitsee puolueettomuutemme tueksi itsenäisen, puolustustahtoisen ja hyvinvarustetun armeijan. Armeijamme miesvahvuus ja aseistus on oltava rauhansopimuksen edellyttämällä tasolla

Ainoastaan hyvinvarustettu armeija voi taata puolueettomuutemme, alueemme koskemattomuuden ja sen, että kykenemme täyttämään velvollisuutemme valtiona ja valtiolliset sopimuksemme.

Puolustusmäärärahoja on lisättävä välittömästi niin, että armeijan koulutustoimintaa voidaan tehostaa ja materiaalipula saadaan pois tetuksi.

Asepukuisille varusmiehille on annettava kotimaassa lomamatkoihin vapaa matkustamisoikeus junissa ja linja-autoissa sekä 50 % ale nus lentolipun hintaan kotimaan reittiliikenteessä.

Varusmiehen päivärahan on oltava riittävän suuruinen.

Jokaisen suomalaisen miehen on suoritettava asevelvollisuutensa

Ulkopolitiikka

Haluamme elää rauhassa, noudattaa puolueettomuuspolitiikkaamme ylläpitää ja edelleen kehittää hyviä ja luottamuksellisia suhteita kaikkien valtioiden ja kansojen kanssa sekä työskennellä ihmisoikeuksien kunnioituksen puolesta.

Reino Tamminiemi puheenjohtaja

Hyväksytty perustavassa kokouksessa tammikuun 12 päivänä 1972.

Leo Nieminen
puoluesihteeri.

Ral Christiansen
I varapuheenjohtaja