FSD Bulletin

Numero 14 (2/2004)
10.9.2004

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Kuntalaisten turvallisuus Kaupunkipalvelututkimusten valossa

Gradun tekoa arkistoiduilla aineistoilla

Harri Myllyniemi 10.9.2004

Gradun tekeminen tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2003, kun graduseminaari alkoi. Ensimmäisenä tehtävänä oli tutkimusongelman hahmottaminen ja tutkimussuunnitelman tekeminen. Mahdollisia aihealueita oli mielessäni monia, mutta tiesin haluavani tutkia jotain, jolla olisi laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Päätin tutkia jotain ihmisten hyvinvointiin liittyvää ja lähestyä aihetta kyselyaineiston ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla.

Suunnitelmaa aineiston keräämiseksi minulla ei vielä ollut. Koska halusin laajan, mielellään valtakunnallisen aineiston, jota olisi mahdollista analysoida monipuolisin menetelmin, oikeastaan ainoaksi mahdollisuudeksi jäi valmiin aineiston käyttäminen. Ohjaajan mielestä valmiin aineiston käyttö gradun teossa ei ollut ongelma. Tärkeintä olisi mielekäs ja toteuttamiskelpoinen tutkimusasetelma.

FSD apuna aineiston ja tutkimusongelman löytämisessä

Olin joskus aiemmin kuullut jonkun kertovan, että FSD:stä löytyy mielenkiintoisia aineistoja vaikkapa gradun tekoon. Minun oli tullut nyt aika tehdä lähempää tuttavuutta ja alkaa etsiä sopivaa aineistoa tietoarkistosta.

Tässä vaiheessa vielä hyvin laajaan, ihmisten hyvinvointia koskevaan, aiheeseeni löytyi aineistoja paljon. Seuraava tehtävä oli tutkimusongelman tarkempi rajaus ja lopullisen graduaineiston valinta. Arkistoituihin aineistoihin tutustuttuani tutkimuskohteekseni muotoutui ihmisten turvallisuus heidän omassa arkipäiväisessä toimintaympäristössään ja aineistoikseni vuosien 1997 ja 2001 Kaupunkipalvelututkimukset. Pyysin graduohjaajalta allekirjoituksen käyttölupahakemukseen aineistojen hankkimista varten ja tilasin ne FSD:stä tammikuussa 2004.

Laaja aineisto tarjoaa monipuoliset analyysimahdollisuudet

Pääasiallisena aineistonani käytän vuoden 2001 Kaupunkipalvelututkimusta. Saadakseni kuvan ilmiöiden pysyvyydestä ja tarkastellakseni aineiston reliabiliteettia vertailen sitä vuoden 1997 aineistoon. Valitsin nämä aineistot, koska niissä oli runsaasti tutkimusongelman kannalta käyttökelpoisia taustamuuttujia. Alkuperäisissä raporteissa aineistoja on analysoitu vain pintapuolisesti, jolloin uudenlaisella lähestymistavalla, keskittymällä vain johonkin osaan aineistoista, niistä voi saada irti paljon uutta. Omassa gradussani käytän vain muutamia turvallisuuteen liittyviä selitettäviä muuttujia, esimerkiksi rikosten uhriksi joutumisen pelkoa ja kunnassa liikkumisen turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

Käytän gradussani myös muuta samaa ajankohtaa koskevaa aineistoa, kuten tilastoja ja erilaisia kuntakohtaisia tunnuslukuja. Aineistoja yhdistelemällä on mahdollista tarkastella, selittääkö esimerkiksi sijainti, historia, kuntarakenne tai asukastiheys kuntien välisiä eroja.

Valmis aineisto ei ole valmis aineisto

Vaikka valmis aineisto helpottaa gradun tekoa aineiston keruun osalta, liittyy siihen myös omat ongelmansa. Usein valmis aineisto ei ole juuri sellainen, kuin oma tutkimusongelma edellyttäisi. Kompromisseja on pakko tehdä, ja aineisto ohjaa väkisinkin tutkimuskysymysten asettelua.

Aineiston ja yksittäisten kysymysten soveltuvuutta täytyy miettiä tarkasti. On pohdittava, minkälaisia asioita kysymykset mittaavat ja minkälaisia eivät. Kysymysten valitseminen vaatii tuekseen myös perusteluita ja teoreettisia pohdintoja. On syytä tarkastella aineistoa kriittisesti myös validiuden, reliabiliteetin, otoksen edustavuuden ja onnistuneisuuden sekä vinouden ja kadon suhteen.

Projekti jatkuu

Gradu on tätä kirjoittaessani vielä kesken. Alustavasti näyttää siltä, että kuntien välillä on huomattaviakin eroja esimerkiksi sen suhteen, kuinka turvalliseksi asukkaat kokevat kunnassa liikkumisen iltaisin. Nämä erot eivät näytä yksiselitteisesti liittyvän kuntien yksittäisiin ominaisuuksiin. Kyse on monimutkaisemmista yhteyksistä, jotka eri ihmisryhmien osalta ovat osittain erilaisia. Analysoitavaa ja pohdittavaa siis riittää.

Yhteiskuntatieteellistä tietoarkistosta on ollut paljon apua niin gradun suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Analyysien tekoon olen löytänyt apua myös menetelmäopetuksen tietovarannosta. Suosittelen muillekin FSD:n aineistojen ja muiden resurssien käyttämistä opiskelussa, etenkin jos laajat ja huolellisesti arkistoidut valmiit aineistot kiinnostavat.

Lisätietoja

»Kaupunkipalvelututkimukset tietoarkistossa
»Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta
»Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV)
»Ohjeita opiskelijoille